22 de juliol 2008

SESSIÒ ORDINÀRIA – AVANÇADA - DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Per "ordre del Sr. Alcalde" s’ha convocat per a dijous dia 24 de juliol celebració de la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament.

Recordem, que per acord plenari de la corporació, l’últim dijous del mes juliol era la data prevista per la seva celebració, per tant amb dita “ordre” s’ha anticipat una setmana la data acordada, i com ve sent habitual sense donar cap explicació als regidors (al menys als del VIC) del motiu de l’avanç.

Posem a la seva disposició l’ordre del dia de la sessió plenària - avançada - convocada per a dijous 24 de juliol.

1.-
Aprovació de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29.05.08 i de la sessió plenària extraordinària de data 16.06.08.

2.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial urbanístic núm. 11 de Can Pons i Mas Grau.

3.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial d’assignació d’usos per equipament del projecte de nova construcció de l’institut d’ensenyament secundari de Cabrils.

4.-
Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació de l’acord de modificació per a l’exercici 2008, dins de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, pel que respecte a la tributació de la telefonia mòbil.

5.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament per a l’exercici 2008 i següents, la modificació de l’article 6è corresponent a la quota tributària de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.

6.-
Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

7.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2008

8.-
Dictamen que proposa adquirir, per part de l’Ajuntament de Cabrils, un sistema digital d’enregistrament audiovisual per les sessions plenàries.

9.-
Dictamen que proposa sol·licitar el suport al Correllengua 2008.

10.-
Mocions

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

12.-
Precs i preguntes

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

14 de juliol 2008

PARTICIPACIÓ CIUTADANA......?


Reproduïm unes declaracions fetes avui per l’alcalde de Cabrils (PSOE-PSC) a un diari comarcal en relació a les campanes de la església de Cabrils:

............Per la seva banda, l'Ajuntament de Cabrils no vol que se’l sancioni econòmicament pel fet de tenir el so de les campanes que supera el nombre permès de decibels. «Ara hi ha una gran sensibilització amb els temes de contaminació acústica i no ens podem arriscar que hi hagi una multa econòmica», assegura l’alcalde, Joaquim Colomer (PSC)...............

Altre exemple de com entenen la participació aquest "equipet de govern" encapçalat pel "líder carismàtic" de les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils.......?” (així s’autoanomenen) que han iniciat "una nova era en la croada per salvar al poble dels sorolls" començant per l’església.

Cal recordar que per unanimitat del Ple de l'Ajuntament de data 23 de setembre de 2004 (
veure còpia de l’acta en tres fulls adjunts) i a proposta de l’equip de govern encapçalat per “ell” mateix (el "líder carismàtic" d’ara), per unanimitat es va decidir rebutjar la petició d’emmudir les campanes de l’església.

Ara, novament, el "líder carismàtic" que com dèiem abans també presidia com alcalde el ple de setembre de l’any 2004 torna a saltar-se un acord unànime del Ple, donant suport a les peticions d’un particular.

Des del VIC, que està conformat per persones que, amb independència de la seva ideologia i conviccions religioses, i amb la independència que això ens dona, doncs no estem sotmesos a cap directriu superior, ni depenem ni hem d’actuar d’acord als dictats que es donin des de Barcelona o Madrid, volem deixar constància que actuacions tant marcadament prepotents, poc transparents i el que es mes greu menyspreant la participació que un assumpte d’aquesta envergadura requereix, estem segurs que no és el millor que els ciutadans de Cabrils es mereixen.

Com des del VIC venim dient :
“ Un model de convivència sòlid i cohesionat ha de recollir la veu i la participació del tots els col·lectius que integren una comunitat”.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICIPACIÓN CIUDADANA………………?

Reproducimos unas declaraciones hechas hoy por el alcalde de Cabrils (PSOE-PSC) a un diario comarcal en relación a las campanas de la iglesia de Cabrils:

............Por su parte, el Ayuntamiento de Cabrils no quiere que se le sancione económicamente por el hecho de tener el sonido de las campanas que supera el número permitido de decibelios. «Ahora hay una gran sensibilización con los temas de contaminación acústica y no nos podemos arriesgar que haya una multa económica», asegura el alcalde, Joaquín Colomer (PSC)...............

Otro ejemplo de cono entienden la participación este "equipito de gobierno" encabezado por el "líder carismático" de las fuerzas políticas de progreso y de izquierda transformadora de Cabrils.......?” (Así se autoproclaman) que han iniciado "una nueva era en la cruzada por salvar al pueblo de los ruidos"
empezando por la iglesia.

Hay recordar que por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre de 2004 (
ver copia del acta en tres hojas adjuntas) y a propuesta del equipo de gobierno encabezado por “él” mismo (el "líder carismático" de ahora), por unanimidad se decidió rechazar la petición de enmudecer las campanas de la iglesia.

Ahora, nuevamente, el "líder carismático", que cómo decíamos antes, también presidía como alcalde el pleno de septiembre del año 2004, vuelve a saltarse un acuerdo unánime del Pleno, apoyando a las peticiones de un particular.

Desde el VIC, que está formado por personas que, con independencia de su ideología y convicciones religiosas, y con la independencia que esto nos da, pues no estamos sometidos a ninguna directriz superior, ni dependemos ni tenemos que actuar de acuerdo a los dictados que se den desde Barcelona o Madrid, queremos dejar constancia que actuaciones tan marcadamente prepotentes, poco transparentes y lo que es más grave despreciando la participación ciudadana en un asunto de esta envergadura, estamos seguros que no es lo mejor que los ciudadanos de Cabrils se merecen.

Como venimos diciendo desde el VIC:
“Un modelo de convivencia sólido y cohesionado debe recoger la voz y la participación de todos los colectivos que integran una comunidad”.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels