27 de juliol 2011

AIXÍ ENS HAN DEIXAT L’ARBORÈTUM


A més d'allò de que les imatges valen més que mil paraules aquesta vegada les acompanyarem amb les triomfals declaracions, amb l’autobombo inclòs, de l'anterior equip de govern.

Jutgin vostès el que ens hem trobat i el que de bé segur costarà econòmicament de reconduir.


Això és el que deien i que a més ho van publicar a la pàgina web de l'ajuntament. 6 de juny del 2009 Jornada de portes obertes a l'Arborètum de Cabrils, amb xocolatada, espectacle infantil i solta d'espècies animals autòctones……. Això és el que deien i que a més ho van publicar a la pàgina web de l'ajuntament. - 3 d'abril de 2009 S'acaben les tasques de neteja
Això és el que deien i que està publicat a la pàgina web de l'ajuntament.- 17 de desembre de 2010 Repoblament d'animals a l'ArborètumPepe gotera i ......Habitat del mosquit tigre....ilustració.....Això son fets i no paraules, fets i situacions que ens toca reconduir.
Continuarem informant


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA


Medi ambient

26 de juliol 2011

PRIMER PLE ORDINARI DE LA LEGISLATURA DEL CANVI 2011/2015


Posem a la seva disposició convocatòria de la primera sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament d’aquesta legislatura 2011-2015 a celebrar aquest dimecres dia 27 de juliol a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de data 11 de juny i 29 de juny de 2011

2.- Donar compte de la resolució d’alcaldia sobre l’establiment del règim de dedicació dels regidors delegats

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2012

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2010

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de preus públics

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’any 2011

8.- Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l’alcaldessa, dels regidors/es delegats/des a dedicació parcial i de les quanties a percebre en concepte d’assistències a les sessions dels òrgans col•legiats

9.- Dictamen que proposa sol•licitar informació al govern de la Generalitat de Catalunya les causes del tancament del consultori de Cabrils i les urgències del C.A.P. de Vilassar de Dalt

10.- Dictamen que proposa sol•licitar la participació dels regidors del Ple als òrgans col•legiats

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

13.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

18 de juliol 2011

AIXÍ ENS VAN DEIXAR LA RIERA DE CABRILS

Unes imatges segueixen valent més que mil paraules
Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació


03 de juliol 2011

La Justicia empieza a embargar los bienes personales de los alcaldes


Vale la pena recordar este artículo de Expansión ahora que muchos ayuntamientos están con el agua al cuello….al cuello de los ciudadanos que somos los que tendremos que pagar vía impuestos y tasas tanta incompetencia.

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels