23 de setembre 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 25 de SETEMBRE 2014


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper dia 25 de setembre a les 20:30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent  

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 31 07 2014.
2.- Proposta d'aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals.
3.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cabrils.
4.- Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci DO Alella.
5.- Proposta d'aprovació definitiva del Compte General 2013.
6.- Moció presentada pels Grups CIU-ICV-ERC de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014.
7.- Mocions per urgència.
8.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
9.- Precs i preguntes.
Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

16 de setembre 2014

REQUERIM LA IMMEDIATA RETIRADA D'AQUESTA PLACA COMMEMORATIVA


En la paret de l'entrada principal del col·legi públic de Cabrils hi ha penjada aquesta "placa commemorativa" en la que "honoríficament" es qualifica de "molt honorable senyor" a l'avui defraudador confés, máxime tractant-se d'un personatge públic que s'ha passat tota la seva vida política, inclosa l'etapa en què va presidir la Generalitat de Catalunya, donant lliçons de moral, de valors, d'ètica i fins i tot d'espiritualitat.
Mal exemple de "exaltació de falsa honorabilitat" que no haurien de veure els nens cada dia en entrar al seu centre escolar.

En conseqüència, exigim la seva immediata retirada, i esperem que l'actual titular de l'alcaldia "la seva companya de partit" no utilitzi les mateixes excuses que el  defraudador en el sentit de que :

.... "Lamentablement no es va trobar mai el moment adequat per … retirar aquesta placa" ...

Continuarem informant

Alfredo Serrano
Portaveu del grup municipal VeIns Independents de Cabrils


REQUERIMOS LA INMEDIATA RETIRADA DE ESTA PLACA CONMEMORATIVA


En la pared de la entrada principal del colegio público de Cabrils hay  colgada esta "placa conmemorativa" en la que "honoríficamente" se califica de "muy honorable señor" al hoy defraudador confeso, máxime tratándose de un personaje público que se ha pasado toda su vida política, incluida la etapa en que presidió la Generalitat de Catalunya, dando lecciones de moral, de valores, de ética e incluso de espiritualidad.


Mal ejemplo de "exaltación de falsa honorabilidad" que no deberían ver los niños cada día al entrar a su centro escolar.

En consecuencia exigimos su inmediata retirada, y esperamos que la actual titular de la alcaldía "su convergente compañera de partido" no utilice las mismas excusas que el defraudador en el sentido de que:

… "Lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para … retirar dicha placa" ...

Continuaremos informando

Alfredo Serrano

Portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

08 de setembre 2014

COMUNICAT DEL COMITÈ EXECUTIU - COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS


Davant els propers esdeveniments que es desenvoluparan en l'àmbit de la societat catalana el Comitè Executiu del nostre partit ha cregut convenient efectuar la següent declaració:

Primer: El 24 de Setembre de 2009 el nostre partit ja va manifestar la nostra postura en relació al dret a decidir presentant una Moció de suport en el sentit de que la societat catalana, dins de la legalitat, pogués celebrar una consulta popular sobre el futur de Catalunya. Vam ser l'únic grup polític de Cabrils que va presentar una petició en aquest sentit.

Segon: Des de Veïns Independents de Cabrils compartim els passos seguits pel Govern de la Generalitat, passos que es fonamenten en tres grans principis: legalitat, democràcia i via pacífica.

Tercer: Som de l'opinió que la substitució de la “senyera” per  “l’estelada” com a símbol oficial en els últims actes públics de Cabrils obeeix a una decisió unilateral de l'actual govern municipal que vulnera dos dels principis anteriors: Vulnera la democràcia perquè ha estat una decisió unilateral i vulnera el principi de legalitat perquè la Constitució i el Parlament de Catalunya només atorguen caràcter representatiu oficial a la “senyera”. 

En moments en què el procés sobiranista és seguit amb lupa, saltar-se els principis que ho inspiren no és gens intel·ligent i com ja hem manifestat a més de vulnerar la legalitat atenta contra els més elementals principis democràtics. S'ha tractat d'una decisió que òbvia el “Seny” tan característic de la societat catalana.

En conseqüència i tenint en compte les diferents sensibilitats existents en el si del nostre partit, Veins Independents de Cabrils no es pronunciarà en cap sentit sobre les diferents vies/opcions d'encaix o no de Catalunya amb Espanya, per la qual cosa dóna plena llibertat de consciència als seus afiliats i membres del Comitè Executiu en aquest assumpte, vetllant com fins ara per l'estricte compliment de la legalitat, també en aquesta matèria.

                        -----    -----    -----    -----    -----
Ante los próximos acontecimientos que se desarrollarán en el ámbito de la sociedad catalana la Comisión Ejecutiva de nuestro partido ha creído conveniente efectuar la siguiente declaración:

Primero:   El 24 de Septiembre de 2009 nuestro partido ya manifestó nuestra postura  en relación al derecho a decidir presentando una Moción de apoyo en el sentido de que la sociedad catalana, dentro de la legalidad, pudiera celebrar una consulta popular sobre el futuro de Cataluña. Fuimos el único grupo político de Cabrils que presentó una petición en ese sentido.

Segundo: Desde Veïns Independents de Cabrils compartimos los pasos seguidos por el Govern de la Generalitat, pasos que se fundamentan en tres grandes principios: legalidad, democracia y vía pacífica.

Tercero: Somos de la opinión de que la sustitución de la “senyera” por la “estelada” como símbolo oficial en los últimos actos públicos de Cabrils obedece a una decisión unilateral del actual gobierno municipal que vulnera dos de los principios anteriores: Vulnera la democracia porque ha sido una decisión unilateral y vulnera el principio de legalidad porque la Constitución y el Parlament de Catalunya sólo otorgan carácter representativo oficial a la “senyera”.

En momentos en que el proceso soberanista es seguido con lupa, saltarse los principios que lo inspiran no es nada inteligente y como ya hemos manifestado además de vulnerar la legalidad atenta contra los más elementales principios democráticos. Se ha tratado de una decisión que obvia el “Seny” tan característico de la sociedad catalana.

En consecuencia y teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades existentes en el seno de nuestro partido, Veins Independents de Cabrils no se pronunciará en ningún sentido sobre las diferentes vías/opciones de encaje o no de Catalunya con España, por lo que da plena libertad de conciencia a sus afiliados y miembros del Comité Ejecutivo en este asunto, velando como hasta ahora por el estricto cumplimiento de la legalidad, también en esta materia.

Cabrils, 7 de Septiembre de 2014

Comité Ejecutivo

Veïns Independents de Cabrils 

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels