26 de maig 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 29 de maig a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24 d’abril de 2008.
2.- Nomenament com a regidor del Sr.Julián Gómez Coll del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils.

I.- Part Resolutiva

Urbanisme

3.-
Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 1 de l’àmbit de Sant Crist.
4.- Dictamen que proposa aprovar, provisionalment, la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.
5.- Dictamen que proposa aprovar, provisionalment, el Pla Especial urbanístic de Can Vilumara.

Mocions dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils

6.- Proposició que sol·licita l’anulació de l’ordenança fiscal corresponent a la nova taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
7.- Proposició que sol·licita es compleixi amb el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de data 28 d’abril de 2008.

II.- Part de control

8.- Mocions.
9.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
10.- Precs i preguntes.

-------------------------------------------------------
Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

18 de maig 2008

CONTINUA LA FALTA DE RIGOR............. - (COM ABANS) -

Crispació laboral a l’ajuntament I part

Vegin com entén les relacions laborals " l’autor " de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA.

La primera gran acció de govern en matèria de relacions laborals ha estat la d’obrir un tràmit previ a l’obertura d’expedients disciplinaris a 14 membres de la brigada municipal, incloent a dos treballadors que, un d’ells va plegar fa un any i a l’altre va plegar el dia 5 de maig, notificant-li dit tràmit el dia 7.

Veureu que " l'autor " de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA continua fent de les seves, falta de rigor (contractació del secretari), crispació (expedienta també al delegat sindical), i ara com novetat en el seu despropòsit intenta expedientar a un treballador que fa un any que no treballa a l’ajuntament, Aquest es el rigor que es vol tornar a implantar a l’ajuntament? - Com abans - ?

Si els que ara governen apliquen aquesta total absència de rigor a tot el que fan, que Deu ens agafi confessats, sembla que "no donen una a dretes" bé, s’entén que no donin una a dretes ja que “ells” s’anomenen "forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils " segurament això de “donar una a dretes” els hi fa angunia i és per això que ho fan tot a l’inrevés. (presumptament)

Segurament el seu full de ruta, "si és que el tenen", ha d’estar inspirat en la "Llei de Murphy" (presumptament)

Quines repercussions suposarà per l’ajuntament aquesta actuació ?

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

13 de maig 2008

ALTRA VEGADA LA FALTA DE RIGOR.......... - (COM ABANS) -

"L’autor" de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA, desprès de “desfer-se” de totes les persones contractades pel nostre equip de govern CIU i VIC, (- recordem: els quatre policies joves, l’advocada, el cap de la policia, la secretària interventora, l’arquitecte i l’assessor jurídic externs en matèria d’urbanisme-) ha decidit contractar en comissió de serveis a un funcionari de l’ajuntament de Montmeló, i acte seguit l’anomena secretari interventor accidental incomplint tot allò que diu la legislació aplicable per cobrir les vacants de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

S’ha de tenir en compte que la figura de secretari interventor és una de les més importants en el funcionament d’un ajuntament ja que és el primer funcionari encarregat de vetllar per la legalitat i de donar fe de tots actes de la vida municipal, entre d’altres tasques que té encomanades, per tant el seu nomenament ha de ser-lo complint escrupolosament el que hi ha regulat per a aquest tipus de contractacions.

Sembla que en aquest cas no ha estat així, evidenciant novament qui te la “responsabilitat de govern” el despropòsit i la falta de rigor en les seves actuacions, provocant que organismes superiors hagin d’intervenir en defensa de la legalitat i del dret dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a opositar amb igualtat d’oportunitats pels seus llocs de treball.

Recordem que la normativa que regula les formes de provisió d’aquests llocs de treball vacants diu que, amb caràcter previ al nomenament, s’ha de sol·licitar preceptivament un informe a la Direcció General d’Administració Local, sobre l’existència d’algun funcionari amb habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió del lloc de treball pels procediments previstos en el Reial Decret corresponent, es per això que amb data 6 de maig davant la sospita que no s’havia actuat amb rigor, vam sol·licitar explicacions a l’alcaldia, explicacions que fins avui no se’ns han facilitat.

Doncs a Cabrils i en aplicació de “la llei de l’autor” de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA, no s’ha fet així -(com abans)-, i conseqüentment la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya basant-se en allò que està regulat per Llei, ha resolt REQUERIR a l’alcalde de Cabrils perquè deixi sense efecte el decret d’alcaldia pel qual anomena secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Cabrils al funcionari de l’ajuntament de Montmeló......

Quines repercussions suposarà per l’ajuntament aquesta irresponsable actuació ?

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels