26 d’agost 2012

¡ NO TIENE PRECIO ! - NO TÉ PREU !

Unas imágenes valen más que mil palabras.

¿Es de recibo que “aparezcan” estos “manantiales”  en una urbanización que hace escasos días fue “recepcionada” por el ayuntamiento y cuyas obras han sido sufragadas por los vecinos. ¡Obras que han supuesto más de 2,5 millones de euros a cargo de sus vecinos!

¿Cuantos días lleva manteniéndose esta situación sin que el ayuntamiento actúe?


¿Es de recibo que se produzca en una de las entradas de la urbanización semejante escape de aguas fecales que a bien seguro supone un grave problema de salubridad?


¿En qué estado se encuentran las cloacas?¿Es preferente llenar la riera de rocas antes que ocuparse de un grave problema de salubridad?

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

23 d’agost 2012

LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA ENS DÓNA LA RAÓ


Ja han passat gairebé set anys des que el nostre grup va començar a presentar una sèrie de queixes, algunes d'elles davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aquestes queixes, que encara avui dia en alguns temes les mantenim, ens ha costat que una de les implicades en l'habitual mala praxi amb que es gestiona aquest ajuntament cessés, per no callar, al nostre portaveu.

Des d'aquest fòrum no tenim més que felicitar-nos per la tasca ben feta, i que solament ens porta a la conclusió que d'una vegada per sempre la gestió dels diners públics sigui duta a terme per persones preparades i capacitades.

No ens volem estendre més sobre el tema, i que, com en ocasions diem, això són fets i no paraules.


Dir-vos que aquest informe va tenir entrada a l'ajuntament el dia 1 de març i que, l'alcaldessa Morales, davant una pregunta efectuada pel nostre portaveu en el passat ple va contestar: li respondré en el proper ple. (És a dir dins de dos mesos, -doncs ha arribat una mica tard-)

Text de la pregunta.-  Pregunta número 2. -
Amb data 23 de juny de 2005 els grups municipals Veïns Independents de Cabrils i Democràcia i Unió de Cabrils varem sol•licitant que la Sindicatura de Comptes portes a terme un Informe de fiscalització de les disconformitats denunciades pels dos regidors en relació a les comptes generals de l’ajuntament corresponents a l’exercici 2004.
Amb data 5 de setembre de 2006 jo mateix en nom del meu grup municipal vaig sol•licitar que l’anterior sol•licitud de fiscalització s’estengués també a l’exercici 2005.
Que en aquests exercicis, Democràcia i Unió de Cabrils (Unió Democràtica) formava part de l’oposició i vostè Sra.Morales formava part del govern com convergència democràtica.
Que ambdues sol•licituds de fiscalització van ser ateses pels Plens de la Sindicatura.
Que una vegada realitzada la fiscalització corresponent, la Sindicatura de Comptes va emetre un projecte d’informe de fiscalització que va tenir entrada a l'Ajuntament el dia 1 de març amb número 2012/785 del registre d’entrada a l’Ajuntament.
Pregunta:  Quan pensa l’alcaldessa donar compte de l'abast de les conclusions que consten en l’informe corresponent.?
----------------------------------------------------

Antecedents:

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

12 d’agost 2012

UNA APRENENTA.... EN.... PRÀCTIQUES ???

 
Sí sí, a això és a lo que sembla que es dedica l’actual titular de l'alcaldia de Cabrils, a practicar com i de quina manera vulnera el meu dret d'accés a la informació necessària per exercir la meva responsabilitat amb la dignitat que em mereixo i que els ciutadans i l’ordenament jurídic m’ha atorgat.    Veure quarta reclamació de documentació.

Que perquè l’anomeno aprenenta?

Primer perquè les imitacions sempre seran això, imitacions, i segon perquè solament cal consultar l'hemeroteca de quan “ella” (1/2 de CIU) va estar en l'oposició i ens recolzava en tot lo concernent a les nostres denúncies sobre les vulneracions dels nostres drets, etc. etc.. Ah....però clar ! Ara l'aprenenta "mana..." i això canvia es clar! ...   clicant aquí podran comprovar alguns del exemples...    escrit a la seva web.... i... noticia del diari El Punt

El tema que avui ens ocupa i preocupa no és un altre que la negativa per silenci administratiu a contestar les preguntes que vaig efectuar en la sessió de la Junta General Extraordinària de la societat municipal celebrada, com recordaran, el passat dia 1 d'agost. Preguntes que podran consultar clicant aquí.

Doncs be, l'article Article 197. 2.- Dret d'informació en la societat anònima del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, diu:
  •  Article 197. 2. - Durant la celebració de la junta general, els accionistes de la societat podran sol•licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en aquest moment, els administradors estaran obligats a facilitar aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de la terminació de la junta.

Transcorregut el termini legalment establert per contestar-me he procedit, com no podia ser d’una altra forma, a la consegüent reclamació escrita, que clicant aquí la podran consultar.

 
Que perquè no em contesta les meves preguntes?

 
Doncs se m'ocorren diverses explicacions:

a) que, “presumptament”,  no vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre la contractació d'una familiar en primer grau?....o...

b) que, “presumptament”,  tampoc vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre la no autorització de "pluriempleo" d'un tècnic de l'ajuntament?....o....

c) que,  “presumptament”,  tampoc vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre les partides comptables i/o comptes bancàries, que almenys a nosaltres sí ens preocupen....i ens ocupen....?

En definitiva, veïnes i veïns de Cabrils, més de lo mateix i Cabrils ARA! amb aprenents.... així ens va!

 
Continuarem informant encara que disposem de poca informació.

 
Alfred Serrano i Mora

Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

06 d’agost 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. “Seipro”


Finalment el passat dia 1 d'agost es va celebrar la citada Junta General Extraordinària, diem finalment ja que aquesta junta ha vingut precedida d'un cúmul de despropòsits que tot seguit detallarem.

Inicialment la Junta General va ser convocada com a Ordinària i per al passat 28 de juny,   - veure convocatòria -    però degut a que el nostre grup va detectar un clar incompliment dels terminis establerts per a aquest tipus de convocatòries, amb data 21 de juny la "presidenta" de la societat no va tenir més remei que desconvocar aquesta sessió.
 - veure desconvocatòria -   Ja anem veient la falta de rigor amb la que es tracten assumptes tan importants com els que avui ens ocupa i preocupa.

I no acaba aquí la cosa, durant aquest procés de convocatòries... i desconvocatòries... i nova convocatòria... intentarem sintetitzar tot el cúmul de vulneracions que hem patit d'un dret fonamental, que els regidors tenim,  com és el dret d'accés a la informació necessària per a exercir la nostra funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, en aquest cas de la direcció de la societat municipal. Societat a la que l'ajuntament ha transferit des de l’any 2007 més de 750.000 euros per sufragar dèficits d'explotació.

Facilitem l’ordre del dia de la Junta General “aquesta vegada” Extraordinària celebrada com dèiem el passat 1 d’agost.    - veure convocatòria -   i extracte de la intervenció del nostre portaveu en dita sessió:

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 2 de la JGE

Que amb data 15 de maig de 2012 vaig presentar escrit amb núm. 1 del registre d'entrada de la societat on informava a la secretària del consell d'administració de la meva no acceptació del càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat. De dit escrit es va deixar constància en l'acta del Consell d'Administració celebrat el passat 28 de juny, certificació del qual obra en el meu poder.
Un dels punts en què vaig basar la meva no acceptació del càrrec va ser que amb data d’informe 7 de febrer de 2012 la firma d’auditors Audalia Auditors, S.L. presentà a l’Ajuntament de Cabrils l’Informe d’Auditoria Independent dels Comptes Anuals de la societat de constant referència i que motivat tant per les seves conclusions i pel no compliment per part de la societat de les condicions que vaig presentar..... Es per que davant la reiterada negativa de la presidenta de la societat a lliurar-me amb la suficient antelació una còpia del, presumptament, nou informe d’auditoria (1), que em veig en l'obligació de transcriure tres dels quatre punts del primer informe auditoria que va motivar, en part, la meva decisió de no acceptació del càrrec abans descrit.
Diuen així :
2.- La Societat té comptabilitzats quatre comptes bancaris que corresponen a dues comunitats de veïns, l’escola de música i l’escola d’adults, a les que no s’anoten els moviments de cobraments i pagaments, i que estan registrades a la comptabilitat de la Companyia, per un saldo de 19.001,62 euros. No em pogut verificar la documentació suport dels esmentats moviments.
3.- La societat no ens ha facilitat les conciliacions del saldo al tancament de l’exercici de La Caixa, amb el qual opera. Per aquest motiu no podem concloure sobre la raonabilitat del saldo per import de 5.479,26 euros
4.- Degut al efecte molt significatiu de la limitació a l’abast de la nostra auditoria descrita amb el paràgraf 2 anterior, no podem expressar una opinió sobre les comptes anuals del exercici 2010 adjunt.

Que dit això se'm plantegen diverses preguntes que requereixo em siguin contestades per escrit,

Primera.- ¿El comptable que va preparar els comptes que se'ns van lliurar als llavors membres del consell d'administració per a la seva formulació, ho va fer conscient d'aquestes excepcions? (tot i no ser fruit de la nostra gestió, com ja vaig deixar constància escrita en dita formulació)

Segona.- ¿Perquè no es va posar en el nostre coneixement dita, al meu entendre, greu irregularitat?

Tercera.- En el cas de que aquestes comptes anuals reformulades siguin aprovades, deuria aquesta aprovació ser ratificada novament pel ple de la corporació?

Quarta.- En quina situació han quedat les següents partides comptables?
93.149,65 euros corresponents a ingressos recaptats per la societat de l’escola de música dels anys 2007 i 2008.
23.634,99 euros corresponent a un pagament efectuat per la societat per compte de l'ajuntament en concepte de quotes per derrama de les parcel•les propietat municipal a l'entitat Urbanística de Conservació de la Llobera.
6.000 euros en concepte de “pagament extrapresupostari” de l`’ajuntament efectuar en concepte de bestreta amb data 5/7/2010, que va ser compensat en una transferència posterior efectuada amb data 25/3/2011.
Com ja he manifestat abans requereixo resposta escrita a dites qüestions.

Per tot l’exposa’t ratifico el meu vot en contra de l’aprovació de dites comptes corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2010.

NOTA.- S'annexa com a document adjunt còpia del primer informe d’Auditoria Independents dels Comptes Anuals signat per Audalia Auditgors,S.L. en Barcelona el 7 de febrer de 2012 amb número 20/12/03586, copia del qual sol•licito sigui lliurat als consellers que així ho requereixin.

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 3 de la JGE

Votaré en contra de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic tancat a 31 de desembre de 2011 sol•licitant que consti expressa i literalment en acta la meva intervenció: “Manifesto la meva disconformitat amb els comptes de la societat pels motius que detallaré:

Primer.- Perquè continuo sense tenir constància de que la societat hagi efectuat les corresponents retencions i altes a la Seguretat Social en relació amb els col•laboradors de la mostra gastronòmica dels anys 2007 i 2008. És una situació detectada per l’auditoria Audigrup Auditors Associats, en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2007 de la societat.

Segon.- Perquè continuo sense tenir constància de que la societat hagi efectuat la corresponent regularització en relació amb els pagaments realitzats per la societat, corresponents a les despeses de participació en les mostres gastronòmiques dels anys 2007 i 2008 sense estar emparats en la corresponent factura, situació detectada també per l’empresa d’auditoria Audigrup Auditors Associats en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2007.

Tercer.- Vull tornar a deixar constància en acta de que a data d’avui segueixo sense conèixer el nom de la o les persones que van ordenar i executar la manipulació d’uns documents contables de la societat per tal de que aquest conseller no conegués els noms dels proveïdors que no havien presentat la preceptiva factura acreditativa dels pagaments efectuats per la societat, així com dels noms dels treballadors no donats d’alta a la Seguretat Social.

Quart.- No és de rebut que transcorreguts més de quatre anys se segueixi sense liquidar l'import de 93.149,65 euros saldo del compte "Ingressos pendents d'aplicació" sota el concepte d'ingressos recaptats per Seipro de l'escola de música dels anys 2007 i 2008.
És evident que la no transferència d'aquesta quantitat podria encobrir un increment de les pèrdues acumulades de la societat, fet aquest que considero molt greu, fet del que requereixo una explicació escrita.

Cinquè.- Com ja he deixat constància escrita, la presidenta de la societat no m'ha facilitat part de la documentació que he requerit i que considero necessària per a l'anàlisi de la situació de la societat, entre aquesta documentació que es requeria, i a manera d'exemple, l'obscurantisme amb el presumpte acord d'atorgament de compatibilitat perquè el treballador que exerceix funcions de tècnic de serveis econòmics de l'ajuntament pugui compaginar-les amb la funció de comptable de la societat percebent una remuneració salarial addicional de 12.973,80 euros bruts anuals.
Cal dir que aquesta sol•licitud d'informació ja va ser requerida per mi mateix així com pel llavors conseller portaveu del Partit Socialista en sessió del Consell d'Administració de la societat de data 18 de gener de 2008.
Per tant requereixo una resposta escrita de la decisió que s'adopti a aquesta, presumpta, reiterada irregular situació.

Sisè.- I per mes despropòsits, a la pàgina 98 del Llibre Major de Comptes apareix un pagament de 1.318,14 euros efectuat a una familiar en primer grau de l’actual titular de l'alcaldia i de la presidència de la societat.
Sense entrar a valorar ni la veracitat ni l'explicació verbal que se'm va donar per part d'una administrativa, cal dir que no es pot permetre sota cap concepte, la falta de rigor o d'atenció en l'elaboració d'uns comptes dels que nosaltres serem responsables.
Aquest fet juntament amb l'expressat en el punt 2 de l'ordre del dia requereix una immediata actuació que recondueixi aquesta falta de rigor en el dia a dia de la societat.
També d’aquesta situació requereixo una resposta escrita que justifiqui, degudament, l'error tal com se'm va manifestar verbalment.

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 6 de la JGE

De la lectura de les "instruccions internes de contractació" aprovades per CIU i PP per les quals es regiran d'ara endavant les contractacions, - una curiositat -  part del redactat de la pàgina 3 diu ..... “El contratista ha d’emprar el català en les seves relacions amb SEIPRO,S.A. derivades de l’execució...... - Vet aquí la nostra sorpresa donada la bel•ligerància del Partit Popular amb tot lo referent al tema lingüístic - motiu pel qual el nostre portaveu li va preguntar a les regidores del PP sobre el seu canvi de criteri en aquest tema -  No va haver-hi resposta,... la "titular de l'alcaldia" no les va deixar contestar dient que ja se'ns contestaria en set dies.......com en la creació....

Bé fins a aquí l'esdevingut en la sessió del silenci (no es va contestar ni va aclarir cap dels dubtes plantejats).
A continuació adjuntem alguns dels documents presentats al registre de la societat.

30 07 2012 Quarta reclamació de documentació

No es perdin la lectura de la resposta a la nostra petició del segon informe de l'auditoria dels comptes de l’exercici 2010 que es proposaven per aprovar en aquesta sessió. (
"La tonteria es col·loca sempre en primera fila per ser vista; la intel·ligència darrere per veure.")

Per a qualsevol consulta i o suggeriment ens les poden enviar al nostre correu

Moltes gràcies per la seva atenció i continuarem informant "malgrat li pesi" a "l’actual titular de l'alcaldia"

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

 
(1) Davant les flagrants irregularitats detectades van haver de refer els comptes i per tant emetre un “nou informe d'auditoria”

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels