27 de novembre 2006

INFORMACIO DE LA CELEBRACIO DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT - Novembre 2006-

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:
Punt.- 3-
Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació corresponent a l’exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l’Organisme Autònom Museu Municipal.
Resumint el que diu la legislació en relació a aquest punt, és que la liquidació del Pressupost de l’any anterior ( 2005) haurà de realitzar-se abans del dia primer de març de l'exercici següent -(1 març 2006), corresponent al President de la Corporació, previ informe de la Intervenció, l'aprovació de dita liquidació del Pressupost, donant compte al Ple en la primera sessió que celebri, i remetent còpia (abans de finalitzar el mes de març 2006) a la Comunitat Autònoma i a l'Administració de l'Estat.
Com veureu l’Alcalde ho ha fet amb més de 8 mesos i mig de retard.
Fent un exercici de síntesi, podem dir que mitjançant aquest acte, l’alcalde ha de donar compte del grau de compliment d’allò que va pressupostar l’any anterior(2005).
Un cop tinguem fet l’anàlisi de les diferents partides pressupostaries, ja ho comunicarem mitjançant els vostres correus electrònics.
-----
Punt.- 4- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions.
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per l’agregació de la contractació dels serveis de telecomunicacions segons el model aprovat per dit Consell en data 15 de maig de 2006, s’aprovà també la despesa de 44.547,57€. `
Més despeses sense una quantificació concreta de l’estalvi que això suposa.
-----
Punt.- 5- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Cabrils.
L’Alcalde el que proposa en aquest punt es celebrar els Plens en lloc del segon dijous de cada dos mesos, fer-ho el darrer dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, amb l’argument de que s’ha detectat de forma gairebé sistemàtica el fet d’haver d’ajornar la celebració de la sessió ordinària.
Be, això només es un nova prova de la manca de planificació de la seva tasca, ja que aquesta periodicitat estava establerta des de el 23 d’octubre de 2003. Recordem el que el Síndic de Greuges deia en el seu informe, en relació a les meves queixes pels reiterats ajornaments i no convocatòries dels Plens sense motius, deia el Síndic:
Plens ordinaris i extraordinaris.-
Cal recordar que la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries dels plens municipals, és una activitat reglada per la llei. Els articles de la normativa específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu.......
En quant a la periodicitat preestablerta, diu el Síndic, La periodicitat preestablerta permet formular una agenda de treball i de preparació de temes per part dels grups municipals que han d’exercir la funció de control de l’acció de govern. D’altra manera, restarien sotmesos a criteris de discrecionalitat o d’oportunitat de l’alcalde convocant. Aquest mandat legal permet als grups municipals disposar de la necessària seguretat jurídica, per exercir la seva funció de participació en els assumptes públics locals.
Queda clar que per l’equip de govern CIU PSOE i GEC, la qüestió de la formulació d’una agenda de treball i la preparació de temes no es el seu punt fort, perquè analitzats els ordres de dia dels Plens hom poden comprovar la qualitat del contingut de les propostes de l’equip de govern, sent majoritàriament propostes burocràtiques i que d’ofici s’han de desenvolupar per la pròpia de dinàmica de l’administració.
-----
Punt.- 6- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cabrils (cessió d’ús d’un etilòmetre).
Es tracta de la signatura de la minuta d’un conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia, amb la cessió d’ús d’un etilòmetre.
Assumpte molt important per una Vila Gastronòmica com la nostra, oi????
-----
Punt.- 7- Creació de llicència d’auto-taxi.
S’aprovà la creació d’una llicencia per a la prestació de serveis al públic de transports de viatgers en la categoria d’auto-taxi, obrint un període d’audiència, pel termini de quinze dies a tots els interessats en l’expedient, així com, si s’escau, a les associacions afectades del municipi, per tal de que puguin presentar els suggeriments i al·legacions que estimin convenients.
El nostre regidor va sol·licitar que es tingués en compte a efectes de puntuació, si algú dels interessats aportava un vehicle adaptat per tal de donar serveis a les persones amb mobilitat reduïda o la nostra gent gran.
-----
Punt.- 9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2007.
La proposta sintetitzada que fa l’Alcalde i el seu equip de govern es la següent :
Increment de la quota tributaria del 3,5%, del l’IBI.
3,50% d’increment sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3,50% d’increment sobre les ordenances fiscals reguladores de la taxa per llicències urbanístiques i de la
taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Totes aquestes pujades han sigut possibles pel resultat de la votació del Ple, van votar a favor de les pujades CIU, PSOE-PSC i GEC, s’abstingueren DIU i vàrem votar en contra ERC, PP i
Veïns Independents de Cabrils.
El nostre vot contrari a l’increment de la pressió fiscal en el nostre poble es va argumentar en el descontrol de la despesa, manca d’un control pressupostari com fan la majoria d’Ajuntaments, posant exemples de com es malgasten els diners en el nostre poble, per exemple vaig citar les següents despeses:
2.688,01€ per 4000 llibrets “guia de telèfons de Cabrils”, (despesa absolutament prescindible tenint en compte que telefònica ja lliura cada any una guia).
1.740 i 1.044 € reportatges festa major i actes juny, juliol, agost i setembre.( més de 450.000 de les antigues pessetes en fotos ? es aquesta despesa realment necessària?)
5.183,38€ compte “els peluts de Cabrils” ( més de 800.000 de pessetes en l’edició d’un compte, - quants comptes s’han editat - ? - Pujant tant els comptes- ?
4.438,16 € Lloguer material festa major
3.839,79€ Cartells festa Major
66.290 € (11,-Mlls de pessetes) en actuacions musicals i d’altre índole, inclosa la contractació de personal per la Mostra Gastronòmica.
Tornarà l’alcalde a autoritzar la despesa de compra de pernils com l’any passat que va pujar 5.094 € (850.000 pessetes), no coneixent qui, i a qui, se’ls si va lliurar, i perquè dits pernils?.
Etc. etc. .etc.....................
----
Punt.- 10- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Aquesta proposta de l’equip de govern vol dir abreujadament el següent, aquestes modificacions són aplicables quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent, o no hagi partida pressupostaria que pugui aplicar-se a aquesta despesa, o l’existent sigui insuficient.
Algunes de les partides esgotades i que proposen incrementar:
Transferència SEIPRO per gestió Urbanística 30.000,--
( Més que probables pèrdues de l’exercici? )
Inversions de Reposició d’infraestructures. 210.000,--
( Es tracta d’una reparació d’urgència per enfonsament de part de la canalització de la recollida d’aigües pluvials d’una zona del poble. Altre vegada més la manca de previsió i d’un fons de reserva per reparacions d’urgència de les infrastructures, ja per si bastant obsoletes.)
Retribucions Bàsiques personal Adm. Gral. 6.209,90
Retribucions Complementàries Personal Adm. Gral. 18.611,55
Incentiu productivitat 2.692,88
Cultura. Retribucions personal laboral 8.240,--
(Més despeses de personal, s’havien quedat curts en les despeses de personal!!! )
Gratificacions per serveis extraordinaris Policia 28.800,--
(Segons va explicar l’alcalde aquesta partida es per les hores extres. Increïble no? Tenim mancances de personal al nostre cos de Policia ?
Aquesta manca de personal mai es soluciona amb hores extres, segons el nostre parer)
Despeses funcionament deixalleria 9.414,47
Medi ambient. Campanya estalvi d’aigua 3.000,--
( Quan faran una campanya per estalviar diners públics?)
Actuacions edificis de cultura 17.633,60
En definitiva això son algunes de les partides que, aprovat el pressupost només fa 5 mesos ja han superat en aquestes quantitats el pressupostat.
S’ha de tenir en compte que mentre a Cabrils s’està modificant el pressupost de l’any 2006, els ajuntaments del voltant ja estan aprovant el pressupost de l’any 2007.
Tot un exemple de manca de previsió i planificació la de aquest equip de govern “socioconvergent” i l'afegit pseudo-ecologista malgastador habitual de les festes i festejos.
Convindreu amb nosaltres que s’ha de fer alguna cosa per tal de donar un gir de 360º a les finances d’aquest Ajuntament, donar entrada al seny i la racionalitat en el tractament de tots els temes dintre d'aquest ajuntament.
A continuació relacionem algunes de les preguntes que el nostre regidor va efectuar a l’Alcalde en el decurs del Ple.
- - -
Pregunta.- En relació al decret 1311/2006 d’adjudicació a una empresa de fora del nostre poble, del contracte d’obres de lampisteria i electricitat per l’execució dels treballs de reforma i adaptació dels lavabos i despatx del Centre Cívic “La Fàbrica”, amb un pressupost de 6.275,92 €., tot i reconèixer que dita contractació la fa l’Alcalde en aplicació de les seves atribucions, i tenint en compte la campanya endegada per l’equip de govern per tal d’activar l’oferta comercial del municipi, vull saber:
Quins son els criteris d’adjudicació d’aquest tipus d’obres, i en general de totes les adjudicacions que fa l’Alcalde?.
S’informa prèviament als industrials de poble per tal de que puguin presentar pressupostos.?
- - -
Pregunta.- Motius pels quals no se m’ha permès, fins data d’avui, examinar el quadre on preceptivament s’han de reflectir el període de vacances de tot el personal, així com accés a l’informe d’alcaldia de si s’ha posat en coneixement de les persones inscrites a la borsa de treball la possibilitat de treball a la Biblioteca, i si s’escau, del procediment i motius utilitzats per tal de contractar a la persona que indica el decret, tal i com sol·licitava per escrit de data 24 d’agost núm. 2006/3751.
- - -
Pregunta.- Motius pels quals, fins a data d’avui, i en relació a l’estat de conservació aquest estiu de Can Barba, l’Alcalde no m’ha lliurat informe descriptiu de l’estat de conservació de l’espai natural propietat de l’Ajuntament, fent constar perquè no s’han fet, presumptament, les tasques de manteniment d’acord al pactat, i a les mes elementals normes de prevenció d’incendis, havent sol·licitat també copia de les mesures adoptades a l’edifici de Can Barba en relació a la prevenció de riscos i seguretat d’acord a la normativa vigent d’aplicació. Sol·licituds efectuades per escrit de dates 9 de juny núm.2006/3775 i de 25 d’agost núm. 2006/3775.
- - -
Pregunta.- Motius pels quals l’Alcalde de Cabrils adjudica de forma reiterada y quasi en exclusiva, a una mateixa empresa totes les actuacions musicals i d’altre índole, inclosa la contractació de personal per la Mostra Gastronòmica, argumentant en cadascun dels decrets que,” es tracta d’un contracte menor de serveis”. (qüestió, que segons diu l’Alcalde, te present, pág.35 acta del ple de 28.09).
S’ha de tenir en compte que només en el mes d’agost aquesta reiteració de “ contractes menors” han suposat per la hisenda municipal aproximadament una despesa de 66.290 € ( 11,- Mlls de pessetes).
- - -
Pregunta.- Pot informar-me l’Alcalde en quina situació es troben les subvencions sol·licitades per tal de finançar la instal·lació de la gespa artificial al nostra camp de futbol ?
- - -
Pregunta.- Quan te previst l’Alcalde sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació inicial del Pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2007?
- - -
Veïns Independents de Cabrils
Àrea d’informació i Participació
viccabrils@gmail.com

06 de novembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -Novembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

Esperem la vostra assistència.
----------------------------------------
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia d’avui mateix, amb el número 1470 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 9 de novembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :

ORDRE DEL DIA


I.- Part Resolutiva


1.- Aprovació, si s’escau dels esborranys de les actes de les sessions, ordinària de data 28 de setembre i extraordinàries de dates 3 d’octubre i 18 d’octubre, totes elles de l’any 2006.
2.- Presa de possessió del regidor Sr. Xavier Badia Campos.
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l'Organisme Autònom Museu Municipal.
4.- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions.
5.- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Cabrils.
6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cabrils (cessió d'ús d'un etilòmetre).
7.- Creació de llicència d'auto-taxi.
8.- Modificació dels Estatuts del Consorci Parc de la Serralada Litoral.
9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007.
10.- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost.

II.- Part de control

11.- Resolucions de l'alcaldia.
12.- Mocions dels grups polítics municipals.
13.- Precs i Preguntes.
Cabrils. 6 de novembre de 2006

Signat per la secretària interventora,

Com comentari previ a la celebració de la sessió, informar que dins el punt 9 de l’ordre del dia,- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007-, l’equip de govern (CIU, PSC i GEC) proposa pujades del 3,50% de l’IBI , de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, com més significatives.
Un cop celebrat el Ple informarem dels temes tractats així com del resultat de la votació pel que fa a l’increment de la pressió fiscal.

03 de novembre 2006

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Com manifestàvem en la nostra acta fundacional, un model de convivència sòlid i cohesionat ha de recollir la veu i la participació de tots els col·lectius que integren una comunitat.
Per tal de fer realitat un procés d’aquest tipus, cal tenir un Ajuntament preparat per donar el màxim d’informació, i també preparat per admetre, analitzar i donar resposta a tots el suggeriments que, de manera fonamentada, li siguin presentats, ja sigui pels ciutadans o pels seus legítims representants, els regidors.

A Cabrils, les Urbanitzacions així com d’altres nuclis urbans , malgrat que agrupen la gran majoria de veïns i electors del poble, i contribuir impositivament, en alguns casos, per damunt d’altres ciutadans, han estat històricament un col·lectiu desatès, considerats com a “nou vinguts” sense cap veu ni possibilitat real de participació. Cal tenir en compte que gràcies a l'especial i professional dedicació de les diferents Juntes de les Entitats Urbanístiques de Conservació, les urbanitzacions han mantingut un òptim nivell de manteniment, encara que això sí, amb l'injust sobrepreu de tenir que assumir costos, que amb el nivell de recaptació que tenim, deurien d’ésser assumits per l'Administració en aquest cas l'Ajuntament.

Només pel fet de presentar-nos a les passades eleccions municipals de l’any 2003, i aconseguir un regidor, el VIC ja va obtenir la primeria victòria per a tot aquells cabrilencs que viuen fora del casc urbà, per aquest motiu, i per primera vegada, la resta de formacions polítiques es van veure obligats a incloure les Urbanitzacions en els seus programes electorals, fins i tot s’ha creat la figura de la regidoria d’urbanitzacions. Però també va ser un èxit per tots els ciutadans que vivint al casc urbà també ens van votar, en definitiva , vàreu triar, una opció, un model, i una veu, que actuant com a abanderat en el compromís de la gestió, ha assolit un deure en l’exigència de la legalitat.

Malgrat tot, el tema de la informació i la participació va ser a l’inici de la legislatura sistemàticament vulnerat, primer per l’anterior alcalde en la primera etapa d’aquesta legislatura, i ara, encara que en menor mesura, per l’actual alcalde convergent. Recordem que l'actual alcalde i el seu grup municipal del CIU són socis de govern del PSC i GEC des de l'inici de l’actual mandat. Però continuarem lluitant per tal de que la informació i la participació dins el respecte a la pluralitat, sigui finalment instaurat a l’Ajuntament de Cabrils.

Aquest es un dels motius, prou important en democràcia, pels quals hem cregut oportú iniciar un segon estadi de comunicació amb els ciutadans per la via d’un blog. Mantindrem però les comunicacions via correu electrònic com fins ara per a tots aquells ciutadans que així ho desitgin.

Anirem informant dons de la nostra activitat municipal, intercalant la feina feta, amb els assumptes del dia a dia dins el nostre Ajuntament.

Amb la esperança d'ésser útils comencem aquesta nova etapa d'informació utilitzant l'eina d'internet, en el ben entès, que escoltarem, idees, propostes, i arguments que ajudin a millorar l’acció del VIC, però també ens posicionarem clarament en el fet que no acceptarem comentaris despectius i/o menyspreants cap a les persones i/o entitats, partits polítics, etc., per tant, preguem a aquells habituals de la desqualificació anònima s'abstinguin, nosaltres anem per feina mitjançant critiques constructives aportant les corresponents propostes alternatives i emplaçant-vos a tots vosaltres mitjançant l’ús de les noves tecnologies a fer el que nosaltres fem per Cabrils.

Volem ser la veu dels nostres conciutadans en el si de l’Ajuntament, per això agrairem que ens comuniqueu tot allò que creieu oportú, o aquelles qüestions que vulgueu conèixer millor, sempre en relació al nostre poble.

Us esperem en aquest blog que avui posem en marxa.

Cordialment

Alfred Serrano
Portaveu del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels