30 de desembre 2008

FELIZ AÑO NUEVO - FELIÇ ANY NOU - 2009


Ara és demà
Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou es mou amb voluntat d'esdevenir. I esdevindrà.
Les pedres i el camí seran el pa i la mar, i el fosc renou d'ara mateix, el càntic que commou, l'àmfora nova plena de bon vi.
Ara és demà. Que ploguin noves veus pel vespre tèrbol, que revinguin deus desficioses d'amarar l'eixut.
Tot serà poc, i l'heura i la paret proclamaran conjuntament el dret de vulnerar la nova plenitud.
(Miquel Martí i Pol)

Des del VIC us desitgem un FELIÇ ANY NOU

Ahora es mañana.
Ahora es mañana. No calienta el fuego de ayer ni el fuego de hoy, tendremos que hacer fuego nuevo.
Desde el gran silencio, todo lo que se mueve se mueve con voluntad de acontecer. Y acontecerá.
Las piedras y el camino serán el pan y el mar, y el oscuro bullicio de ahora mismo, el cántico que conmueve, el ánfora nueva llena de buen vino.
Ahora es mañana. Que lluevan nuevas voces por el anochecer turbio, que traspuen manantiales desazonadores de empapar el enjuto.
Todo será poco, y la hiedra y la pared proclamarán conjuntamente el derecho de vulnerar la nueva plenitud. (Miquel Martí i Pol)

Desde el VIC os deseamos un FELIZ AÑO NUEVO


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

23 de desembre 2008

BON NADAL - FELIZ NAVIDAD 2008


Acull el somnis com el que són, un acte de fe en la vida. Només amb dubtes t’aproparàs al ritme de les certeses. (Miquel Martí i Pol)

DES DEL VIC US DESITGEM UN

BON NADAL


Acoge los sueños como lo que son, un acto de fe en la vida. Sólo desde la duda te acercarás al ritmo de la certeza. (Miquel Martí i Pol)

DESDE EL VIC OS DESEAMOS UNA

FELIZ NAVIDAD

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS


20 de desembre 2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

La tarda de divendres vam ser convocats per al proper dilluns dia 22 a les 9:00 hores a una sessió extraordinària i urgent de la comissió informativa que hauria de ser prèvia a un ple extraordinari i urgent donada la importància de l’assumpte a tractar.

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificar la urgència de la sessió.
2- Aprovar la realització de la inversió projectada amb càrrec al Fons estatal d’Inversió Local.

Per descomptat, -altre vegada més-, ni se’ns ha consultat, i ni se’ns ha facilitat cap documentació en relació a aquesta convocatòria.

Per tant el proper dilluns assistirem a la sessió convocada, havent-se vulnerat greument el nostre dret a obtenir de l’alcalde tots els antecedents, dades, o les informacions necessàries per a prendre una decisió.

Però com ve sent habitual des de que governen les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils......? (així s’autoanomenen) - res de transparència, - res de participació ciutadana, - res de rigor i - res del butlletí municipal de novembre...........

Fixeu-vos el que deien les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils.....? en els punts dos i tres de la seva “declaració de voluntats..
2.-
Iniciar una nova etapa política basada en el diàleg i que prioritzi en l’acció de govern les preocupacions majoritàries dels ciutadans i ciutadanes de Cabrils, enfortint, a través de la participació ciutadana, la relació entre l’Ajuntament i les persones.
3.-
Les forces polítiques sotasignats es comprometen a vetllar que les relacions institucionals i polítiques amb la resta de grups municipals es desenvolupin amb correcció i respecte mutu.

Quina barra! i fixeu-vos el que diuen també en ......Els eixos fonamentals de govern pel mandat 2008-2011

A.-
Pel que fa a la forma d’actuació del govern, aquesta estarà basada en:
I.-
La participació ciutadana en la presa de decisions rellevants que puguin tenir una incidència substancial a nivell de municipi i la proximitat com a forma d’entendre i d’exercir la política local amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals.
.....................................

Com us dèiem en el nostre article del dia 16 de desembre “El Butlletí Municipal”.........Bla bla bla......
per a comprovar com entenen la transparència, la participació, el rigor, etc. etc....... solament fa falta comprovar com actuen en un tema tan important per al poble com és decidir com s’apliquen dits fons.

Continuarem informant-vos................ malgrat “ells"

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 de desembre 2008

EL BUTLLETÍ MUNICIPAL

El butlletí municipal és un mitja de comunicació municipal que paguem tots els ciutadans de Cabrils, i per tant, hauria de recollir tot tipus d’informació institucional, així com notícies de l’activitat social de la localitat i, per suposat les opinions de tots els col·lectius que composen la nostra comunitat.

Això sembla que no ho entén així "el regidor de participació i comunicació....." ? que el primer que ha fet és deixar de publicar bimensualment el butlletí municipal per a publicar-lo no se sap amb quina periodicitat, ja que en nou mesos de mandat només s’ha publicat un butlletí (Agost 2008), i del que tenien previst publicar el mes de novembre no sabem res de res.

L’únic que sabem es que amb data 4 de novembre vam rebre un escrit en el qual ens sol·licitava li lliuréssim el nostre article d’opinió abans del dia 12 de novembre, com podreu comprovar,
ni se’ns ha informat de la data prevista per a la seva publicació, ni s’ha publicat.

Segurament "el regidor de participació i comunicació...." ? estarà molt ocupat confeccionant “ la seva obra mestra de la participació ” - l’espera’t Pla de Participació ciutadana - que li té tan ocupat des del juliol del 2005, (veure informació de Convergència i Unió, partit al que pertanyia abans de la seva evolució ideològica cap a l’esquerra progressista i transformadora de Cabrils)

Estem ansiosos per descobrir el nou món de la participació que ens proposa "el regidor" quan diu en els seus principis programàtiques allò de....“promoure la utilització de les noves tecnologies per potenciar el diàleg entre l’Ajuntament i els ciutadans....” (Bla bla bla...... per a comprovar com entenen “la participació” els que governen solament fa falta llegir les seves pagines web d’informació...? -està tot vist i entès-)

Ara com ara no farem més comentaris.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació


Nota: Clicant aquí podreu llegir el nostre article lliurat el dia 12 de novembre.

02 de desembre 2008

CABRILS REBRÀ 1.185.467 €

Cabrils rebrà 1.185.467 € del Fons Estatal d’inversió Local, esperem que l'actual equip de govern no malbarati aquesta oportunitat d’adequar les infraestructures, com per exemple la supressió de les barreres arquitectòniques, l’adequació, rehabilitació i millora de l’entorn, la promoció industrial, et etc. , ja que solament tenen de termini per a presentar “els seus projectes” (no ens han comunicat res) del 10 de desembre al 24 de gener i les obres subvencionades hauran d’estar acabades el 30 d’abril, destinant-se la partida a "projectes que no estiguin en el pressupost municipal de 2009". Pressupost que hores d’ara l’equip de govern no te enllestit.

Per més informació
consulteu el tex íntegre del Reial decret-llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d’inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.

ÀREA ECONÓMICA
Promoció EconómicaP.D. Esperem que no s’ho gastin en més pilones i més testos estrambòtics.

29 de novembre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 27 de NOVEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2 Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

En aquest punt l’equip de govern proposava, una vegada més, una requalificació d’un barranc de la Urb. La Llobera de 993 m2, per a compensar “la suposada manca de verd públic de cessió obligatòria i gratuïta” que precisa el Pla especial núm. 11 de l’àmbit de Can Pons i Mas Grau, sent la realitat que, gràcies a aquesta mesura, a Can Pons i Mas Grau es podran construir quatre cases més.
A aquesta proposta els regidors del VIC varem presentar un seguit d’al·legacions, que com no podia ser d’altra forma, van ser desestimades fonamentant com a base jurídica, “entre d’altres arguments....”, “el principi de la bona fe” i el “principi de confiança legítima”.....

Punt.- 5 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.
Punt.- 6 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

Intentar resumir breument el que ha succeït amb aquestes i d’altres parcel·les derivat de l’actuació municipal com a conseqüència de la reparcel·lació de l’àmbit de Sant Crist, és una tasca difícil, però intentarem explicar-lo.

Segons es desprèn dels informes tècnics municipals , les finques titularitat de JFB(Punt.5) i MR(Punt.6) en el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1 Sant Crist consten com de “propietaris desconeguts” però que s’adjudiquen a l’Ajuntament sense cap determinació respecte de la compensació a la que els seus titulars.

Això que vol dir, pues que mitjançant el projecte de reparcel·lació aprovat per l’Ajuntament aquest s’ha adjudicat la titularitat d’uns terrenys sense iniciar els tràmits d’expropiació que la llei preveu.
S’ha de dir que en donar-se compte de dita actuació, un dels propietaris afectats, en defensa dels seus legítims interessos va haver d’acudir al Síndic de Greuges de Catalunya per la falta de resposta als seus escrits registrats a l’ajuntament -presidit per l’actual alcalde Sr.Joaquim Colomer- sol·licitant la revisió del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació Sant Crist.

La gravetat del tema es que segons manifesta un dels informes jurídics en relació a dita manca de rigor diu:
.......A part de l’esmentat, cal tenir present que, analitzat el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 Sant Crist, hi ha altres finques de titularitat desconeguda que pot ser es trobin en les mateixes circumstàncies que la finca objecte de l’informe.......

I com conseqüència d’aquesta actuació poc rigorosa, segons el nostre criteri, es derivaran uns costos econòmics que si - injust és que recaiguin entre els veïns de la Urbanització Sant Crist- , més injust és si cap que s’imputin a tots els veïns del poble de Cabrils.

Aquesta i altres actuacions en dita Urbanització, l’Ajuntament la quantifica en 160.000€ (26,66 mlls de ptas.) (2 parcel·les))i el president de Sant Crist en l’ultima assemblea general extraordinària celebrada el passat 12 de juliol, en presencia de l’Alcalde Sr.Joaquim Colomer, la regidora d’urbanitzacions i de l’assessor urbanístic de l’ajuntament, ho quantificava en més de 3 Mlls d’euros (500 milions de les antigues pessetes).

Davant la confusió generada i la presumpta manca de rigor i transparència demostrada amb aquesta actuació, el nostre grup va votar en contra d’aquests dos punts de l’ordre del dia, sol·licitant al mateix temps s’efectuï una auditoria que delimiti la gravetat de la situació així com el cost total d’aquestes actuacions municipals en dita Urbanització.

Punt.- 7 Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Consulteu el que dèiem en el nostre article del dia 25 de juny en relació al projecte (Pla de millora de Can Botella) que presenta l’equip de govern, totalment indefinit en aspectes de summa rellevància.

Punt- 8 Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

El que proposa l’equip de govern en aquest punt és bàsicament dotar de fons a determinades partides pressupostàries que se’ls han quedat curtes o no estaven previstes en el pressupost. Si tenim en compte que “el pressupost” ho van aprovar definitivament el 24 de juliol resulta que en 4 mesos han demostrat la falta de rigor i previsió en la seva confecció.
El més notable d’aquest punt és que al regidor de hisenda no se li va escoltar dir ni una sola paraula, cosa que ja ve sent habitual en “ell”, sembla que no li interessi gens ni mica tot el concernent a la seva regidoria d’hisenda
. (Això semblen demostrar els seus silencis, o potser és que no entén res....).

Punt.- 9 Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

En aquest punt és on es va lluir “el titular i abanderat” de la informació, de la participació ......bla bla bla...., tot un professional del “puedo prometer y prometo... que no faré res de res ”.
Per tal de que us doneu compte de amb quin tipus de personatges estem tractant veieu un petit fragment del text que van aprovar amb els nostres vots en contra....

“Article 116. Precs i Preguntes.- Quan es pretengui entorpí el normal desenvolupament de les sessions mitjançant la inacabable formulació de precs i preguntes, allargant exageradament i de forma intencionada aquelles, l’alcalde podrà limitar el seu número i, fins i tot, aixecar la sessió, oferint al que vulgui realitzar més preguntes les formuli per escrit o esperi a la següent sessió.

Aquesta barbaritat “l’ha proposat i liderat el abanderat” de la participació, del consens.... bla...bla...bla., i com que una imatge val mes que mil paraules podeu comprovar en el link adjunt, que a aquest personatge ja li escoltàvem parlar a l’any 2005 de la participació, del consens...bla...bla..bla, això sí amb altres sigles, és allò de que "estava malament ubicat" i ara ha trobat la llum.... (Parlem-ne en el butelltí de CIU)


Punt.- 11 Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

Nou mesos ha trigat l’equip de govern en posar en marxa una reivindicació, amb gestions ja efectuades pel VIC, (Veure informació del 25 de febrer) en relació a la perillositat dels actuals guardarrails, com dèiem en el nostre article de febrer passat, la millor solució a adoptar per a la protecció de tots els guardarraíls és la doble bionda amb materials que esmorteeixin l’impacte directe, evitant que el pilot o acompanyant s’introdueixi per sota i xoquin amb el perfil vertical.

Punt.- 17 Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Aquesta és una proposta que va presentar el nostre grup i que la podeu consultar clicant aquí.
Punt.- 19 MOCIONS

Moció per uns pressupostos participatius que presenta el VIC

Davant la propera elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 2009, que recordem es tindria que haver presentat al ple abans del 25 d’octubre, segons allò que diu el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el nostre grup va presentar una moció per tal d’obrir la participació de tos els grups i entitats del poble afectades per tal d’elaborar uns pressupostos participatius.
La Moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern de progrés i d’esquerres Psoe-Psc+Icv+Gpc+Erc i no adscrit amb l’abstenció del Pp.

Punt.- 1 Precs i preguntes


El nostre grup va formular un prec en relació a un fet que, segons el nostre criteri demostra el tarannà d’alguns d’aquests que s’anomenen “d’esquerres i progressistes”........, se’n recorden d’allò que alguns deien.....”Usted sabe con quien está hablando

Això és tot pel moment

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

28 de novembre 2008

MASCLE I FEMELLA
UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES....... (2)

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Medi Ambient i Sostenibilitat


26 de novembre 2008

LA PILONA


Aquest és el nou “totem” instaurat a Cabrils per l’equip de govern de progrés? ....d’esquerres?............ que anava a transformar Cabrils........i ja ho estan fent !

El nou símbol ve a substituir en el nostre paisatge urbà al típic arbre, palmera, pi, xiprer....

Vistes les permutes i/o requalificacions i/o compensacions .....de terrenys que s’estan prodigant, esperem que en un futur no molt llunya no sigui també el “totem” de les urbanitzacions.
Veure situació actual del poble.
UNES IMATGES VALEN MÉS QUE MIL PARALUES

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient i Sostenibilitat

25 de novembre 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 27 de novembre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària ordinària de data 25.09.08 i de la sessió extraordinària i urgent de data 31.10.08

I. Part resolutiva de la sessió


Àrea d’urbanisme


2.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial de protecció de la Masia Ca l’Estrany.

4.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de protecció del paisatge d’una parcel·la ubicada al carrer Maduixes, número 7, parcel·la 56, del paratge anomenat Can Cabot.

5.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.

6.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

7.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Àrea d’Economia

8.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

Àrea d’alcaldia

9.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

10.- Dictamen que proposa nomenar suplent davant el Consorci Parc Serralada Litoral.

11.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

12.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa per un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme.

Àrea de comunicació

13.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme.

Àrea d’educació

14.- Dictamen que proposa assumir el compromís polític de desenvolupar el Projecte Educatiu de Cabrils a redactar per l’equip de govern municipal.

Grup Municipal Convergència i Unió

15.- Dictamen que proposa manifestar el rebuig de la Corporació contra la violència de gènere.

16.- Dictamen que proposa instar al Parlament de Catalunya per aprovar millores en les polítiques d’atenció a la dependència.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

17.- Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Regidor no adscrit

18.- Dictamen que proposa aprovar la constitució d’una comissió d’estudi per a l’elaboració d’un nou Pla d’ordenació urbanística municipal.

II. Part no resolutiva de la sessió

19.- Mocions

20.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

21.- Precs i preguntes

ÀREA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació


15 de novembre 2008

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament, que, després de sotmetre’s a informació pública, s’adjuntarà a la mateixa per a enviar-lo al Ple de l’Ajuntament on serà objecte, si escau d’aprovació.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, segons allò que diuen els articles 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que se aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.
Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades en anys anteriors davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com podeu comprovar, les comptes corresponents l’exercici econòmic del 2007 a data d’avui encara no han estat sotmeses al preceptiu informe de la Comissió Especial de Comptes 2007, es a dir, duen un retard de més de 7 mesos, motiu pel qual el dia 14 de novembre varem requerir per escrit a l’alcalde que convoqués dita sessió, informant-nos en dita convocatòria dels motius pels quals no s’han complert els terminis establerts en la legislació esmentada.

En quant a les comptes de l’exercici 2006, que recordem, la sessió de la Comissió del 2006 es va celebrar el dia 25 de juliol de 2008, es a dir amb un retard d’un any i un mes, en dita sessió el nostre representant va manifestar les nostres disconformitats i objeccions en la línea de anteriors sessions (exercicis 2004 i 2005), objeccions lliurades per escrit de data 1 de setembre de 2008 i que a data d’avui resten sense resoldre’s.

Degut al fet que han passat gairebé tres mesos sense rebre resposta a la nostra manifestació d’objeccions, hem optat per requerir a l’alcalde a que convoqui la necessària sessió de la Comissió Especial de Comptes 2006 per tal d’examinar les objeccions formulades al Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2006 i emetre’n un nou informe.

Continuarem informant.

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Àrea Econòmica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
La Comisión Especial de Cuentas, es un órgano de control de carácter político, integrado por los representantes de los diferentes grupos políticos que constituyen la Corporación, siento su función la de efectuar informe sobre la Cuenta General del ayuntamiento, que, tras someterlo a información pública, se adjuntará a la misma para enviarla al Pleno dónde será objeto, si procede de aprobación.

La comisión especial de cuentas se debe reunir necesariamente antes del día 1 de junio de cada año, según lo que instruccionan los artículos 212.2 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 58 y 101 del Decreto Legislativo 2/2003 por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, dónde después de examinar las cuentas y sus justificantes, se emitirá un dictamen.

Tanto las cuentas como el dictamen emitido por la Comisión serán expuestos al público durante un plazo de quince días, con objeto de que, durante este tiempo y ocho días más, los interesados puedan presentar por escrito todas las objeciones y observaciones que consideren oportunas. Si se formulan reclamaciones, la comisión especial las examinará y emitirá un nuevo informe.

Esta es una de las irregularidades denunciadas en años anteriores ante la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, la no celebración de dicha Comisión de Cuentas en los plazos legalmente establecidos, que cómo podéis comprobar, las cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2007 a fecha de hoy todavía no han sido sometidas al preceptivo informe de la Comisión Especial de Cuentas 2007, es decir llevan un retraso de más de 7 meses, motivo por el cual el día 14 de noviembre requerimos por escrito al alcalde que convocara dicha sesión, informándonos en dicha convocatoria de los motivos por los cuales no se han cumplido los plazos establecidos en la legislación mencionada.

En cuanto a las cuentas del ejercicio 2006, que recordemos, la sesión de la Comisión del 2006 se celebró el día 25 de julio de 2008, es decir con un retraso de un año y un mes. En dicha sesión nuestro representante manifestó nuestras disconformidades y objeciones en la línea de anteriores sesiones (ejercicios 2004 y 2005), objeciones entregadas por escrito de fecha 1 de septiembre de 2008 y que a fecha de hoy siguen sin resolverse.

Debido a que han pasado casi tres meses sin recibir respuesta a nuestra manifestación de objeciones, hemos optado por requerir al alcalde a que convoque la necesaria sesión de la Comisión Especial de Cuentas para examinar las objeciones formuladas a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio económico 2006 y emitir un nuevo informe.

Continuaremos informando

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Área Económica

07 de novembre 2008

EL CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA DEL MARESME NECESSITA “ PADRINS DE VOL”Hem rebut del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD) la següent nota de premsa que us fem arribar i que podeu consultar clicant aquí.

El CAAD Maresme va llançar la campanya ADOPTA’M! per intentar trobar una llar als animals abandonats. Ajudem-los

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Voluntariat

30 d’octubre 2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Adjuntem "nova" convocatòria de Ple extraordinari i "urgent" per al divendres dia 31 d’octubre a les " 8:30 hores del matí."

Però la qüestió no és l’hora de la convocatòria, sinó la falta de rigor en una primera convocatòria feta a corre-cuita, i el que és més greu, intentant novament vulnerar el nostre dret constitucional d’accés a la informació per a poder formar opinió, no havent pogut consultar la documentació en els terminis establerts un cop convocada la primera sessió, motiu pel qual, utilitzant una excusa que per si mateix defineix a qui ens governa, han tingut que revocar la primera convocatòria, i convocar el ple per un dia desprès atenent la nostra queixa-sol·licitud que us adjuntem. ............És allò de la participació, la transparència etc. etc...... etc.....que van prometre els que s’anomenen “el govern de progrés i d’esquerres que anava a transformar Cabrils”...................

S’ha de tenir en compte que el que es proposa en aquesta sessió és l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2009, qüestió que segons el nostre parer, requereix una mica més de serietat i rigor, donat que aquest tema juntament amb el ple d’aprovació del pressupost són els actes més importants d’un ajuntament ja que en ells es decideix la pressió fiscal que hem de patir els ciutadans i en l’altre com i per a què s’utilitzen els nostres impostos en l’àmbit del nostre municipi.

Bé, deixem-ho aquí pel moment, com sempre us continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 d’octubre 2008

ATUREM L’EXPANSIÓ DEL MOSQUIT TIGRE AL MARESME

Davant la inoperància de la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Cabrils, des de l’Àrea de Sanitat del nostre partit, Veïns Independents de Cabrils, hem cregut oportú fer-vos arribar l'important treball que s’està realitzant des del Consell Comarcal del Maresme i des de l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat en relació al tema que avui ens ocupa:

El Consell Comarcal del Maresme va celebrar el passat dia 1’octubre una jornada per a informar als tècnics municipals i als càrrecs electes de les mesures que cal adoptar per tal de minimitzar les possibilitats d’expansió del mosquit, fruit d’aquesta important tasca realitzada pels tècnics del Consell Comarcal i de l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat, son tot un seguit d’informacions sobre l’origen d’aquest insecte i sobre les implicacions en la salut de la població que podeu consultar clicant aquí.

El Consell Comarcal també ha iniciat una campanya informativa per controlar l’expansió del mosquit als cementiris, editant i posant a disposició dels Ajuntaments un cartell informatiu per a col·locar-lo als cementiris.

Gràcies per la vostra col·laboració.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

15 d’octubre 2008

MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES I NOVA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Recordeu el que dèiem en la nostra informació dels dies 3 d’agost i 3 de setembre, doncs bé la Junta de Govern Local i les seves ments pensadores han rectificat i han eliminat l’edat màxima de 45 anys per a accedir al lloc de treball, qüestió que era injusta i discriminatòria, substituint-la per la de no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Han mantingut però l’edat mínima de 16 anys, no sabem en que estaven pensant quan han tornat a decidir l’edat mínima, ja que si algú ha estat capaç d’haver acabat la carrera amb 16 anys, s’hauria d’estudiar la possibilitat de concedir-li la medalla a la precocitat.

Han mantingut també les puntuacions per serveis prestats en un lloc de treball de similars característiques, que recordem, feien falta 30 anys d’experiència a l’administració i 60 anys d’experiència en el sector privat per assolir les puntuacions màximes..........?

Bé però, anem a l’important, i és que s’ha obert un nou termini per a la presentació d’aspirants , i per tal motiu us adjuntem copia de l’anunci aparegut avui al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 248.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

01 d’octubre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 25 DE SETEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2.- Aprovació inicial de la requalificació de 993 m² de la parcel·la 275 de la urbanització de la Llobera en espai lliure públic (6).

En aquest punt i desprès d’una rigorosa exposició per part del nostre regidor Sr Julian Gómez, fruit d’un exhaustiu anàlisi de la documentació existent a l’expedient i tenint que recórrer al Registre de la Propietat de Mataró per tal de comprovar la titularitat de la parcel·la que es pretén requalificar, hem arribar a les conclusions que s’exposen en el document adjunt. Fitxer annex.
Reportatge (1) fotogràfic (2) de la parcel·la

Punt.- 3.- Aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3, Crist Parc.

Cal remarcar en aquest punt de l’odre del dia la desviació de 100.420,67 € del pressupost inicial de les obres d’urbanització de l’àmbit de Crist Park, i que suposa un increment respecte a l’adjudicació d’un 29,589 %.

Recordem que les obres d’urbanització han estat executades sota la direcció facultativa de l’enginyera que habitualment contractava l’ajuntament, actual regidora de Gestió d’urbanitzacions del PSOE-PSC , amb una minuta de 9.797,53 € i que els honoraris dels projectes d’urbanització, de reparcel·lació i estudi de seguretat i salut fets per l’arquitecte municipal van suposar un cost per als veïns de 26.887,- €

Altre vegada va quedar demostrada la manca de rigor d’aquest equip de govern que porten a l’aprovació del Ple unes quotes, sense conèixer ni aportar a la documentació de l’expedient, l’import individualitzat de cadascuna d’elles per tal de que els veïns tinguin coneixement del que hauran de pagar.
Davant la nostra queixa per la manca d’informació, l’alcalde va al·legar que ja se’ls informarà menystenint als regidors de l’oposició, motiu pel qual varem votar en contra de dit acord ja que creiem que no es pot aprovar el que no es coneix.

Creiem que tant pel cost de les obres com per l'import de les minutes cobrades tant per l’arquitecte (26.887€) com per i l’enginyera directora de les obres (9.797,53 €) requeria una mica més de rigor en tot el procés.
Important desviació del pressupost- i
posterior càlcul de quotes individualitzades-(que no es coneix)

Punt.- 6.- Aprovar l’acord de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2009.

Les festes locals per l’any 2009 seran l’1 de juny, dilluns de Pasqua Granada i el 18 d’agost Festa Major de Santa Elena.

Punt.- 7.- Aprovar el nomenament accidental per ocupar lloc de treball a l’Ajuntament

En aquest punt, i per tal d’evitar malentesos i manipulacions de la nostra postura davant aquesta reiterada i il·legal contractació, el nostre portaveu va llegir la seva declaració escrita, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta. Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del treballador implicat,
Fitxer annex

Punt.- 9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En aquest punt i en relació a les factures aprovades per la Junta de govern local vam fer especial esment a les següents :

Factura 2008/962 de 530,-€ pel concepte de “redacció equip de govern informa”, vam preguntar quin ha estat el cost total de l’edició del fulletó “l’equip de govern informa”.
Cal recordar que es tractava d’un fulletó propagandístic i de culte a la personalitat, més propi de la campanya electoral que d’una informació municipal, ja que per això està el butlletí municipal, ...... això si però pagant-lo tots els ciutadans......, anem bé..............

Factura 2008/678 de 208,80,-€ pel concepte de arranjament rellotge campanar.
Recorden el que va dir l’alcalde que valia la reparació del rellotge de la Parròquia? ....Prop de 4.000€ va dir...............

Factura 2008/701 de 140,- € pel concepte d’atenció psicològica.
Factura 2008/982 de 70,- € pel concepte de visites.
El nostre grup va fer l’1advertiment de la gravetat del fet de que a dita relació hi constés el nom del menor d’edat que estava rebent atenció psicològica, ja que s’ha incorregut en una clara vulneració del seu dret a la intimitat a l’honor i a la seva pròpia imatge.

I en relació a les resolucions (decrets) dictades per l’alcalde, també el nostre portaveu i per tal d’evitar malentesos i manipulacions va llegir la seva declaració escrita de la nostra postura davant el decret 691/2008, de reposar al funcionari cessat en el seu lloc de treball anterior, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta.
Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del funcionari nomenat.
Fitxer annex
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

23 de setembre 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 25 de setembre a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24.07.08

2.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la requalificació de 993 m² de la parcel·la 275 de la urbanització de la Llobera en espai lliure públic (6).

3.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3, Crist Parc.

4.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament del cementiri municipal.

5.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titularitat de nínxols del cementiri municipal de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa aprovar l’acord de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2009.

7.- Dictamen que proposa aprovar el nomenament accidental per ocupar lloc de treball a l’Ajuntament.

8.- Mocions

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes
----- ----- ----- -----

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

16 de setembre 2008

RESULTATS DE LA CAMPANYA DE DONACIO DE SANG A CABRILS

Volem agrair a totes les persones que amb la seva donació diumenge passat van aportar el seu granet de sorra, imprescindible per al bon funcionament del nostre sistema sanitari.

Els resultats de la campanya de diumenge son, 24 donants + 4 oferiments que no van poder donar-ne, i del total dels donants, 7 eren nous.

Els resultats de l’anterior campanya (febrer passat) van ser: 21 donants + 5 oferiments.

Des de l’àrea de sanitat del VIC us animem a incorporar-vos a aquest grup de donants i esperem que per a les properes sessions Cabrils vegi incrementada considerablement la xifra de donants degut a la gran necessitat de sang existent.

Donar sang és donar vida.

Moltes gracies a tots

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

13 de setembre 2008

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG DIUMENGE 14 DE SETEMBRE

Diumenge dia 14 de setembre tindrà lloc una jornada de Donació de Sang a la parada del Bus que hi ha al costat del Parc Anselm Clavé. L’horari serà de 10 a 14h.

El Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya, instal·larà tot l'operatiu necessari per a la recollida de sang al nostre poble.

Ens informen des del Banc de Sang que son l’únic banc de Sang de Catalunya i per tant, tenen la responsabilitat d’administrar els productes sanguinis que necessiten tots els centres sanitaris del territori.

Per donar assistència als més de 14.500 llits de la seva àrea d’influència, necessiten recollir 1.000 donacions de sang cada dia.

Des del grup municipal de Veïns Independents de Cabrils us demanem que els que pugueu ser donants, esteu convocats a fer-ho.

Gràcies d’antuvi per la vostra col·laboració.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

08 de setembre 2008

CONTINÚA L’ESTAT D’ABANDÓ DEL SEMÀFOR DELS COL•LEGIS

El dia 3 de setembre es van complir sis mesos des de que, mitjançant la II Moció de la mentida i la vergonya es va instaurar a Cabrils “el govern de progrés i d’esquerres que anava a transformar Cabrils,” van justificar-ho entre d’altres mentides per “ la poca capacitat de gestió municipal de CIU i VIC “ això el temps ho dirà, però de moment la realitat és que l’actual govern PSOE+GPC+ICV+ERC continua sense donar resposta a les queixes en relació a l’estat d’abandó del semàfor de les escoles.

No oblidem que el proper dilluns s’inaugurarà el curs escolar, també a la nova escola, amb el greu perill per als vianants que suposa el segur increment del trànsit rodat que es produirà, i la solució no és col·locar a un policia municipal dirigint el tràfic enmig de la carretera perquè això també suposa un greu perill per a la seguretat del propi agent.

Fent memòria recordem que
gràcies a la nostra queixa ja vam aconseguir l'any 2007 que l’ajuntament repintés la indicació de stop del terra i canviés el senyal vertical de stop per una de nova........ i el semàfor per a quan........?

Cal que succeeixi un accident perquè els responsables actuïn ?

ÁREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Via Pública i Serveis

03 de setembre 2008

COMENTARIS A LA FRENÈTICA ACTIVITAT MUNICIPAL QUE HI HA HAGUT AQUEST MES D’AGOST

Com veureu aquest mes d’agost ha estat molt profitós i el "nou" equip de govern s’ha dedicat a publicar en el Butlletí Oficial de la Província gran part dels seus objectius......? pacte de govern......? o pel bé del poble............?

De tots és conegut que el mes d’agost és un bon mes per a aquestes publicacions ja que, “por consiguiente” , tot el món es duu per a la seva lectura mentre estan de vacances el Butlletí Oficial de la Província, per “llegir-lo frenèticament” a la platja........., a les excursions a la muntanya......, al Caribe o a la Patagonia els més afortunats (als que no els afecta la crisi....quina crisi?)......................i per tant l’alcalde ha procedit a ordenar la publicació de la feina feta ............

ha aprofitat per a publicar les bases i convocatòria de dos de les places de funcionari/a que “li urgien”..... (plaça arquitecte tècnic i plaça d’arquitecte)

ha publicat l’aprovació de la modificació de la taxa de recollida de les escombraries un cop desestimades les al·legacions de molts veïns i les nostres ........

ha publicat l’aprovació de projectes d’urbanització redactats per la mateixa enginyera...... (projecte 1 i projecte 2)

ha publicat l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires..........

ha publicat la rendició del Compte General de l'Ajuntament de Cabrils, “corresponent a l’exercici de 2006” donant un termini de quinze dies per formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes...........

Però lo mes bo de tot es lo que us assenyalem seguidament:

Si analitzeu la clàusula Sisena. Desenvolupament del procés selectiu de la plaça d’arquitecte i d’arquitecte tècnic :
a) Experiència professional
- Per serveis prestats en un lloc de treball de similars característiques:
- A l’Administració pública, 0.10 punts per any complet treballats, fins a un màxim de 3 punts
.
- En el sector privat, 0.05 punts per any complet treballat, fins a un màxim de 3 punts

Fixeu-vos, puntuen amb 0,10 punts/any la experiència a l’administració amb un màxim de 3 punts, això vol dir que per assolir la puntuació màxima calen 30 anys d’experiència. Déu n’hi do !
I en el cas del sector privat si puntuen amb 0.05 punts per any complet treballat, caldrien 60 anys d’experiència per assolir la puntuació màxima. Déu n’hi do !

I l’entrevista personal la valoren en 2 punts..........,

Però hi ha més, perquè a la clàusula Segona. Requisits dels aspirants – exigeixen haver complert 16 anys i no excedir de 45 anys, - si feu números veureu que aquestes bases no s’aguanten per enlloc, o és que no interessa l’experiència en altres administracions...? i en el sector privat... ? quants arquitecte/as i arquitectes tècnics han acabat la carrera als 16 anys, edat mínima exigida en les bases? I si tenim en compte que per a arribar a les puntuacions màximes els fan falta 30 o 60 anys d’experiència professional segons la procedència, queda tot dit.

Falta de rigor..........? incompetència.......... ? qui ha redactat aquestes bases............. ? és que cada vegada que es fa una moció de censura han d’haver sospites d'errors involuntaris a les convocatòries de funcionari/as publicades a corre cuita i en el mes d’agost .............. ? recordeu la sentència 1344/2005 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada pel Tribunal Suprem anul·lant les bases de la convocatòria per proveir dues places de funcionaris l’any 2002, una d’elles, curiosament també d’arquitecte tècnic ?

Tot això ho manifestem “sin acritud” ...............
Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

02 de setembre 2008

CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA DEL MARESME

Us fem seguir correu que hem rebut del Gabinet de Comunicació Consell Comarcal del Maresme, sol·licitant ajuda en relació a l’abandó d’animals de companyia ja que el centre d'acollida està gairebé al límit de la seva capacitat.

Ajudem-los

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

- - - - -

Dilluns 1 de setembre

Després del període de vacances reemprenem aquesta línia de comunicació amb els amants dels animals i, malauradament, ho hem de fer amb el mateix missatge que vam llançar el mes de juliol.

NECESSITEM URGENTMENT ADOPTANTS!!!
El període de vacances ens ha deixat el Centre al límit de la seva capacitatA la llista d’adopció ja han entrat els 15 cadells procedents de dues camades que, com us vam informar el mes de juliol havien estat abandonats a les portes del CAAD Maresme i que procedien d’una mateixa llar. La col·laboració policial entre els agents locals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera van aconseguir trobar la família que havia abandonat aquests animals.
Si coneixeu algú interessat en adoptar un animal, si us plau, feu-li arribar aquest correu.
Podeu consultar la llista actualitzada d’animals que tenim per adoptat en aquesta adreça:http://www.ccmaresme.es/document.php?id=3043
Com sempre, moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Cordialment,
Gabinet de Comunicació

01 de setembre 2008

EXPOSICIÓ DE PINTURES


Fem extensiva la invitació que ens ha fet arribar la pintora local senyora Carmen Moreno a la inauguració que se celebrarà dijous que ve dia 4 de setembre a les 8 de la tarda a la Sala "La Concòrdia".

Esperem la vostra assistència, l’artista s’ho mereix.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL
Cultura

05 d’agost 2008

TAXA D’ESCOMBRERIES: CONTINUA LA DISCRIMINACIÓ VERS LES URBANITZACIONS

A continuació reproduïm literalment l’article que el nostre grup municipal ha remès ha l’ajuntament per a la seva publicació en el pròxim butlletí municipal, però abans es fa necessari recordar que ja han passat més de sis mesos des de la publicació de l’últim butlletí municipal, - el corresponent a febrer/març - quan governàvem CIU i VIC.

Si ens permeten una recomanació, tornin a llegir-se els articles que van escriure quan exercien d’oposició “els que ara governen”, és molt interessant, especialment els articles dels “ultra defensors” de “ la participació” ...... “la transparència”..... “la democràcia”..... “el rigor”.........”la defensa del medi ambient”....... bla bla bla.... aquests que s’autoanomenen " les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils " sota la direcció del líder carismàtic.....


--------------------------------------

Article del VIC

TAXA D’ESCOMBRERIES:

“CONTINUA LA DISCRIMINACIÓ VERS LES URANITZACIONS”


Com era d'esperar, el cuatripartit del nostre ajuntament ha tornat a emprar el corró i - fent oïdes sordes a totes l'al·legacions (formulades tant per un bon nombre de ciutadans, com pel nostre Grup municipal VIC (Veïns Independents de Cabrils) i CIU - han imposat novament el seu criteri absolutista que és, es miri com es miri, totalment discriminatori per a la majoria de veïns; això sí, majoria que resideix en les urbanitzacions i que sembla que pel sol fet de viure en una urbanització de Cabrils són més “rics” i, per tant, que paguin, que són rics i poden.

Oi que sembla exagerat?, Doncs no ho és, no ho és gens ni mica, i si no als fets:

Per a fixar la quantia i distribució d'aquesta taxa, “oficialment” ho fan en funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la capacitat econòmica del contribuent….però – i aquí està el gran parany – aquests criteris de distribució no són iguals per a tots i a cada àrea geogràfica li apliquen un paràmetre diferent i només apliquen el de la capacitat econòmica del contribuent (teòricament, és clar !...?) a les urbanitzacions. Independentment de que en el nucli urbà hi hagin cases que tenen un valor cadastral superior al de moltes torres de les urbanitzacions. I així en el nucli urbà (pel sol fet de ser el nucli urbà) pagaran de 96,08 € a 119,97 €. Després, conforme es van allunyant del nucli urbà, estableixen quantitats que van dels 173,75 als 201,15 €; i finalment, i només per a les urbanitzacions, fixen la taxa en funció del valor cadastral de l'habitatge, fixant una taxa que arriba als 402,40 € si el valor cadastral de l'habitatge supera els 180.303,63 €. És a dir, un habitatge familiar pel simple fet d'estar situat en una urbanització pot arribar a pagar fins a més de quatre vegades que un habitatge del nucli urbà. I encara més caricaturesc: només 9 € anuals menys que una bar i/o cafeteria.

És clar i estem d'acord que – a igualtat de quantitat – és més car, per distància, recollir les escombraries en les urbanitzacions. Per això en el seu moment vàrem demanar a la pròpia empresa que fa la recollida que ens quantifiqués les diferències reals de cost entre nucli urbà i urbanitzacions; i també vàrem sol·licitar als serveis econòmics del ajuntament que fes un estudi econòmic de costos de recollida.

En aquest estudi FET PELS SERVEIS ECONOMICS DEL MATEIX AJUNTAMENT, la diferència entre urbanitzacions i nucli urbà és de 1,37 vegades més (no de 4,19 com ens fan pagar ara).

La pel·lícula de Sydney Pollack “Danzad, danzad, malditos” a Cabrils se titularia “Pagad, pagad, malditos”.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils
Àrea d’informació i participació

03 d’agost 2008

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Per si és del vostre interès us adjuntem l’anunci de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’arquitecte tècnic pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Cabrils.

Des del nostre grup municipal entenem que el mes d’agost no és un mes adequat per a aquest tipus d’anuncis, i per a evitar "que ningú no s’assabenti d’aquesta convocatòria” creiem convenient fer-vos-l'arribar.

Dir també que aquest “equipet de govern” que tant parla de transparència i participació, no ha tingut en compte abans de publicar les bases “només per aquest lloc de treball.......?”, la opinió dels representants dels treballadors d’acord amb allò pactat a l’article 22 de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament, recordem que, segons el nostre criteri, hi han altres llocs de treball més urgents per cobrir “definitivament”, com per exemple les set places de la policia, i d’altres de promoció interna.

Però recordem que el diàleg amb els representants dels treballadors no és el fort d’aquest “equipet de govern” format per les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils ."
Anem bé amb “el seu progrés i la seva transformació.”

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

22 de juliol 2008

SESSIÒ ORDINÀRIA – AVANÇADA - DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Per "ordre del Sr. Alcalde" s’ha convocat per a dijous dia 24 de juliol celebració de la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament.

Recordem, que per acord plenari de la corporació, l’últim dijous del mes juliol era la data prevista per la seva celebració, per tant amb dita “ordre” s’ha anticipat una setmana la data acordada, i com ve sent habitual sense donar cap explicació als regidors (al menys als del VIC) del motiu de l’avanç.

Posem a la seva disposició l’ordre del dia de la sessió plenària - avançada - convocada per a dijous 24 de juliol.

1.-
Aprovació de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29.05.08 i de la sessió plenària extraordinària de data 16.06.08.

2.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial urbanístic núm. 11 de Can Pons i Mas Grau.

3.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial d’assignació d’usos per equipament del projecte de nova construcció de l’institut d’ensenyament secundari de Cabrils.

4.-
Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació de l’acord de modificació per a l’exercici 2008, dins de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, pel que respecte a la tributació de la telefonia mòbil.

5.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament per a l’exercici 2008 i següents, la modificació de l’article 6è corresponent a la quota tributària de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.

6.-
Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

7.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2008

8.-
Dictamen que proposa adquirir, per part de l’Ajuntament de Cabrils, un sistema digital d’enregistrament audiovisual per les sessions plenàries.

9.-
Dictamen que proposa sol·licitar el suport al Correllengua 2008.

10.-
Mocions

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

12.-
Precs i preguntes

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

14 de juliol 2008

PARTICIPACIÓ CIUTADANA......?


Reproduïm unes declaracions fetes avui per l’alcalde de Cabrils (PSOE-PSC) a un diari comarcal en relació a les campanes de la església de Cabrils:

............Per la seva banda, l'Ajuntament de Cabrils no vol que se’l sancioni econòmicament pel fet de tenir el so de les campanes que supera el nombre permès de decibels. «Ara hi ha una gran sensibilització amb els temes de contaminació acústica i no ens podem arriscar que hi hagi una multa econòmica», assegura l’alcalde, Joaquim Colomer (PSC)...............

Altre exemple de com entenen la participació aquest "equipet de govern" encapçalat pel "líder carismàtic" de les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils.......?” (així s’autoanomenen) que han iniciat "una nova era en la croada per salvar al poble dels sorolls" començant per l’església.

Cal recordar que per unanimitat del Ple de l'Ajuntament de data 23 de setembre de 2004 (
veure còpia de l’acta en tres fulls adjunts) i a proposta de l’equip de govern encapçalat per “ell” mateix (el "líder carismàtic" d’ara), per unanimitat es va decidir rebutjar la petició d’emmudir les campanes de l’església.

Ara, novament, el "líder carismàtic" que com dèiem abans també presidia com alcalde el ple de setembre de l’any 2004 torna a saltar-se un acord unànime del Ple, donant suport a les peticions d’un particular.

Des del VIC, que està conformat per persones que, amb independència de la seva ideologia i conviccions religioses, i amb la independència que això ens dona, doncs no estem sotmesos a cap directriu superior, ni depenem ni hem d’actuar d’acord als dictats que es donin des de Barcelona o Madrid, volem deixar constància que actuacions tant marcadament prepotents, poc transparents i el que es mes greu menyspreant la participació que un assumpte d’aquesta envergadura requereix, estem segurs que no és el millor que els ciutadans de Cabrils es mereixen.

Com des del VIC venim dient :
“ Un model de convivència sòlid i cohesionat ha de recollir la veu i la participació del tots els col·lectius que integren una comunitat”.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICIPACIÓN CIUDADANA………………?

Reproducimos unas declaraciones hechas hoy por el alcalde de Cabrils (PSOE-PSC) a un diario comarcal en relación a las campanas de la iglesia de Cabrils:

............Por su parte, el Ayuntamiento de Cabrils no quiere que se le sancione económicamente por el hecho de tener el sonido de las campanas que supera el número permitido de decibelios. «Ahora hay una gran sensibilización con los temas de contaminación acústica y no nos podemos arriesgar que haya una multa económica», asegura el alcalde, Joaquín Colomer (PSC)...............

Otro ejemplo de cono entienden la participación este "equipito de gobierno" encabezado por el "líder carismático" de las fuerzas políticas de progreso y de izquierda transformadora de Cabrils.......?” (Así se autoproclaman) que han iniciado "una nueva era en la cruzada por salvar al pueblo de los ruidos"
empezando por la iglesia.

Hay recordar que por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre de 2004 (
ver copia del acta en tres hojas adjuntas) y a propuesta del equipo de gobierno encabezado por “él” mismo (el "líder carismático" de ahora), por unanimidad se decidió rechazar la petición de enmudecer las campanas de la iglesia.

Ahora, nuevamente, el "líder carismático", que cómo decíamos antes, también presidía como alcalde el pleno de septiembre del año 2004, vuelve a saltarse un acuerdo unánime del Pleno, apoyando a las peticiones de un particular.

Desde el VIC, que está formado por personas que, con independencia de su ideología y convicciones religiosas, y con la independencia que esto nos da, pues no estamos sometidos a ninguna directriz superior, ni dependemos ni tenemos que actuar de acuerdo a los dictados que se den desde Barcelona o Madrid, queremos dejar constancia que actuaciones tan marcadamente prepotentes, poco transparentes y lo que es más grave despreciando la participación ciudadana en un asunto de esta envergadura, estamos seguros que no es lo mejor que los ciudadanos de Cabrils se merecen.

Como venimos diciendo desde el VIC:
“Un modelo de convivencia sólido y cohesionado debe recoger la voz y la participación de todos los colectivos que integran una comunidad”.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

25 de juny 2008

I TU QUE VOLS SER QUAN SIGUIS GRAN?

Recordo que quan era petit i em trobava amb persones ja grans i madures, sovint em feien aquesta pregunta:
I tu què vols ser quan siguis gran?.

I jo, al principi, m'estranyava de la pregunta, doncs no l'acabada d'entendre; però conforme m'anava fent gran si que cada vegada comprenia millor el seu significat i avui -quan ja sóc madur i format- no solament entenc el veritable abast de la pregunta, sinó que també entenc el perquè de la mateixa; l'únic que ocorre és que ara, lamentablement, ja és tard, perquè ara ja no tinc capacitat per forjar i variar el meu futur.
I ara - ara que per a mi personalment ja és massa tard - he descobert a més que aquesta pregunta: “Què vols ésser quan siguis gran?”, es pot i s'ha de fer i aplicar en molts altres ordres de les nostres vides: social, d'entorn, comunitari... etc., etc.

Vegem: Quina meta t'has proposat? Quin és el teu objectiu? On vols arribar?... I dic això, perquè aquestes preguntes (que resumim en “Què vols ser quan siguis gran?”) són realment clarificadores, facilitadores i coadjuvants per posar en pràctica els mecanismes necessaris per assolir una meta, per aconseguir uns objectius clars i concrets. Si no sabem on anem i que volem aconseguir, difícilment - per no dir impossible - no arribarem ni aconseguirem mai el nostre objectiu.

Ah, per cert! - Ja li hem fet aquesta pregunta al nostre poble, a Cabrils?:

“Cabrils: i tu que vols ser quan siguis gran?”

A mi em sembla que no. Crec que ningú l’hi ha fet seriosa i formalment.

Si se li hagués fet la pregunta i tots tinguéssim una resposta concreta, no aniríem posant pegats i fent actuacions individuals i sense cap visió integral i de conjunt (ahir va ser....... Can Badia, avui és Can Botella, demà serà Can Cama, per nomenar només unes poques); que, en el millor dels casos i preses aïlladament, una per una potser, segur, que poden tenir els seus punts positius, però que en el seu conjunt segur, molt segur, que no ens duen al final de conjunt al que ens agradaria que arribés Cabrils, i dic molt segur perquè no tenim definida la meta, l'objectiu, el final; i sense això prèviament, és obvi que impossible arribar-lo assolir.

És cert que molts diuen de la necessitat d'establir primer el model de poble que volem, abans d'abordar nous projectes, tal com indicaria el més mínim sentit comú, tal com seria l’ho assenyat.
Però la trista realitat - ho estem veient - és que no són més que paraules i cants de sirena electorals.
Si analitzem, encara que només sigui per sobre, l'aprovació del “pla de millora” de Can Botella veurem que ha estat un total sense sentit la seva aprovació:

D´entrada s'obvia totalment l'actual situació de crisi que afecta de manera molt especial al sector immobiliari i financer associat.Es presenta un projecte (Pla de millora) totalment indefinit en aspectes de summa rellevància:

Els habitatges lliures seran de venda o lloguer? Els habitatges de protecció oficial seran de venda o lloguer? Si són de venda, Seran de règim especial, de règim general o de preu concertat? Si són de lloguer Seran de renda bàsica a 10, 25 o 30 anys?Quantes places de pàrquing quedaran lliures i si aquestes seran d'ús públic o no? Es vendran a particulars? S'explotaran com a pàrquing públic?; pagant Clar!
Això de l'aparcament, depenent del que es faci finalment, afectarà de manera crucial el ja deteriorat comerç del poble.

I els veïns a qui s'expropiarà? Ah!, ja, se'ls indemnitzarà!. Molt bé!

I la participació del poble (no d'uns quants i els de sempre) ? Se'ls omple la boca parlant de participació i més participació ciutadana i en la realitat Quina és aquesta participació?

L'octubre passat van presentar una moció per elaborar un nou i actualitzat Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM); moció que es va aprovar per unanimitat, perquè és evident que abans de fer qualsevol cosa és necessari un estudi ampli i en detall de totes les necessitats d'avui i de futur. Doncs bé, el que ells mateixos van proposar se'l salten ara alegrement i aproven una important acció urbanística abans de fer el POUM; quan ho obvi és fer primer el Pla d'Ordenació. El contrari; és a dir, el que han fet, és posar els bous davant del carro; això és començar la casa per la teulada.

Doncs bé, davant la lògica i el seny, es contraposen uns arguments -i només tres - summament demagògics, sense contingut real i sense cap detall ni concreció:

Hauran habitatges socials!, Un nou Cap! i Gran aparcament per a tothom!

Anem a pams:

Habitatges socials: Quantes? Set, nou, pel cap alt, onze. I, repeteixo perquè és molt important, seran de venda, de règim especial, de règim general o de preu concertat? Seran de lloguer?.
Ah! i amb només 7 - 9 ó, màxim, 11 habitatges ja s'ha arreglat el tema de l'habitatge per als nostres joves ¿...?No és més lògic fer primer un estudi en profunditat de les necessitats reals en número i característiques i en quines condicions han de ser i després intentar assolir l'objectiu.Primer definir un model de poble actualitzat a la realitat i necessitats d´avui.

Nou CAP.! Nou cap només en ubicació i dependències? O nou Cap en serveis?. Primer - per a això - hem de definir quins serveis i necessitats volem cobrir, i després plantejarem la ubicació i dependències requerides.
Gran aparcament! Si?, De quantes places parlem ? Sota quin règim? Públic, privat, qui i com s'explotarà? etc, etc.
La resposta que ens donen a aquestes o qualsevol altres preguntes és que tot això ja es concretarà en el projecte de reparcel·lació i urbanització.

Però en tot això de “embolica que fa fort”, el més greu és que estem HIPOTECANT PER SEMPRE I DE MANERA IRREVERSIBLE L'ÚNIC GRAN ESPAI QUE AVUI ENS QUEDA AL CASC URBÀ.

Ja no podrem remodelar mai més el casc urbà, ja no podrem definir-ho de cap altra manera, ja no hi haurà tornada enrere.

És això el que realment volem? ¿Estem segurs que el que ara farem és el millor per al poble? ¿No seria molt millor primer definir el model amb el nou POUM i, amb el concurs de tots, establir llavors totes les necessitats i requeriments?

Doncs sembla ser que no; que l'actual equip de govern ho té tan clar que s'estima més aplicar l'aprovació en pla corró abans que donar la més mínima participació a ningú, abans que sentir (ja no m'atreveixo a dir “escoltar”) qualsevol altra opinió que difereixi de la seva.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i Sostenibilitat
Sanitat
Urbanisme i Mobilitat

22 de juny 2008

EXPOSICIÓ DE PINTURES II

Ahir, dia 21 de juny, es va inaugurar - a la sala "La Concòrdia" l’exposició de les obres dels alumnes de dibuix i pintura de Cabrils, que des de fa ja bastants anys dirigeix amb una més que encomiable dedicació i professionalitat la senyora Magda Genestar.
Vint-i-dos alumnes van exposar prop d’una cinquantena de pintures que recullen una gran varietat de motius amb estils diferents, encara que amb el denominador comú d’un oli ben estructurat i treballat.L’exposició - que durarà fins al pròxim dia 29 - va ser un èxit total, tant per les obres exposades, en número i qualitat, com per l’afluència de públic, que va omplir la sala al llarg de tota la tarda.

Davant tot això, només una gran i imperdonable doble absència. D’una banda, aquest acte no va comptar amb la presència oficial de cap membre del "nostre" Ajuntament; Ni per a l’alcalde ni per al regidor de Cultura no va existir aquesta inauguració ni aquesta exposició dels alumnes de l’escola de dibuix i pintura de Cabrils.

L’altra gran absència ha estat l’ajuda econòmica prestada per poder dur a terme aquesta exposició. El “nostre” Ajuntament no ha col·laborat ni amb un “duro”.

Si s’ha pogut realitzar ha estat gràcies a l’aportació de Caixa Laietana i a la dels alumnes que han corregut personalment - i de la seva butxaca- amb totes les despeses.

On és aquesta “participació” que tant pregona el “nostre” equip de govern? Aquí no solament no hi ha hagut cap participació "d’ells" sinó - i més greu encara - ha hagut l´ignorància total d’aquesta activitat cultural de Cabrils: han ignorat, fins i tot, que es feia.

Per què han actuat així?.

Que cada un tregui les seves conseqüències, si vol, és clar!

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

Cultura


20 de juny 2008

EXPOSICIO DE PINTURES

Demà dissabte dia 21 a les set de la tarda els alumnes de dibuix i pintura inauguren una mostra dels treballs realitzats durant el curs passat.

Donem-los el nostre suport i reconeixement per la feina feta.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL
Cultura

19 de juny 2008

SENSIBILITAT SOCIAL ?No hi ha ningú a l’ajuntament que pugui cobrir les vacances del personal ?

Els usuaris dels serveis socials s’han d’esperar a que la responsable política que “presumptament” governa pregui decisions ?

Falta de previsió ? indiferència? incompetència ? nul·la sensibilitat ? ......................

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Serveis Socials

15 de juny 2008

DILLUNS 16 DE JUNY SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dilluns 16 de juny a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,


ORDRE DEL DIA


1.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2008.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del pla de millora urbana núm. 12 Can Botella

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal

4.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’utilització d’edificis municipals

Proposicions d’alcaldia

5.- Proposició que sol·licita el canvi en el règim de sessions del Ple i la Junta de Govern Local.

6.- Proposició que sol·licita la delegació en la Junta de Govern Local de competències plenàries.

7.- Donar compte del decret d’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

8.- Donar compte de l’abandonament del regidor Sr. Roman Pasquín Ferrer del grup municipal de Convergència i Unió, passant a la consideració de regidor no adscrit.

Cabrils, 12 de juny de 2006

--------------------------------------------

Breu comentari en relació als motius que, segons la nostra opinió, han provocat que el "líder carismàtic" s’atreveixi a convocar un ple extraordinari amb l’únic objectiu de buidar de contingut els plens (Punt 6) i callar la boca als intrusos i als que no opinem com "ells" (Punts 3 i 5), quedant això demostrat llegint el contingut de les propostes d’acord dels punts que integren aquest “Ple extraordinari”.

L’autor de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA no ha pogut resistir més i en el punt 5 proposa que els plens siguin cada dos mesos en lloc de cada mes con fins ara, a més proposa treure competències al Ple per tal de delegar-les a la Junta de Govern Local.

Tot això emmarcat en una política de buidar de contingut als Plens i especialment la nostra tasca de control i fiscalització de la seva actuació, i per tal de rematar la feina en el Punt 3 d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal pretén, “entre d’altres mesures”, limitar a un màxim de tres les preguntes que els grups municipals li podem fer en el Plens, tot un exemple de com entenen la democràcia “les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils" -que son qui li donen suport-. “Com abanso Pitjor? Veure esmenes presentades pel VIC

Com veuran "desprès de contractar a corre-cuita al bufet jurídic “d’abans” “el de sempre”, en el ple passat ja es van requalificar uns terrenys, de zona verda a "edificables", i uns barrancs, de "barrancs" a "zona verda" (per tal de complir amb el "cupo ecologista") i en aquest ple tornen a l’atac amb el tema de Can Botella (Punt 2), que com saben volen construir al mig del poble "5 blocs" de planta baixa més dos pisos amb el demagògic argument de "dotar al poble d’habitatges socials", però no les quantifiquen, no sabem si son 40, 17 ó 11, i amb la resta de renta lliure que en faran? Més benefici pels de sempre/? Recorden la “permuta” que va afectar també aquesta “presumpta” promoció “pel be del poble”?

Com dèiem en el nostre article del 5 de juny “Continua la falta de rigor........”Com abans”, veiem novament “el tarannà del líder carismàtic”de les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils" que han iniciat “una nova era en la croada per salvar al poble dels intrusos i dels que s’atreveixen a opinar diferent”.

Esperem la seva assistència.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels