30 de juliol 2009

BASTA YA !

Desde el VIC queremos expresar nuestra más enérgica condena por los cobardes atentados cometidos por ETA en Mallorca que acabó con la vida de dos guardias civiles, así como por el intento de asesinar en Burgos a más de 40 niños indefensos y sus familiares.

Mostramos desde este foro nuestro más firme apoyo tanto a la Guardia Civil, que tanto trabaja por la seguridad de los españoles, como al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo esfuerzo y sacrificio garantizan la libertad de todos los españoles.

Nuestro total apoyo a las declaraciones de Jaime Mateu, hijo y hermano de víctimas de ETA, que pidió la cadena perpetua para los terroristas. «Hay que conseguir que los terroristas se pudran en la cárcel porque estas personas no son reinsertables en la sociedad, son auténticos seres abominables». «Poner un bombazo en las proximidades de un cuartel sabiendo que están durmiendo más de 40 niños no tiene nombre».

Añadiremos que desgraciadamente en nuestra sociedad más próxima aún existen descerebradas/os que con sus manifestaciones dan apoyo a los criminales. Es nuestra obligación desenmascararlas/os y erradicarlas/os de nuestra sociedad.

¡BASTA YA DE COBARDES ASESINATOS!
¡BASTA YA DE VIOLENCIA!
¡VIVA LA LIBERTAD!

AREA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Participación CiudadanaDes del VIC volem expressar la nostra més enèrgica condemna pels covards atemptats comesos per ETA a Mallorca que va acabar amb la vida de dos guàrdies civils, així com per l'intent d'assassinar a Burgos a més de 40 nens indefensos i els seus familiars.

Volem expressar des d'aquest blog el nostre més ferm suport tant a la Guàrdia Civil, que tant treballa per la seguretat dels espanyols, com a la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat pel seu esforç i sacrifici garantint la llibertat de tots els espanyols.

El nostre total suport a les declaracions de Jaime Mateu, fill i germà de víctimes d'ETA, que va demanar la cadena perpètua per als terroristes. «Cal aconseguir que els terroristes es podreixin a la presó perquè aquestes persones no són reinsertables en la societat, són autèntics éssers abominables». «Posar un bombazo en les proximitats d'una caserna sabent que estan dormint més de 40 nens no té nom».

Afegirem que desgraciadament a la nostra societat mes propera encara existeixen descerebrats que amb les seves manifestacions donen suport als criminals, és la nostra obligació desemmascarar-los i eradicar-los de la nostra societat.

PROU D’ASSASSINATS!
PROU DE VIOLÈNCIA!
VISCA LA LLIBERTAT!


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

25 de juliol 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA - AVANÇADA - DEL PLE DE l’AJUNTAMENT – dimarts 28 de juliol de 2009 -


Posem a la vostra disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dimarts 28 de juliol les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de maig de 2009.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009.

4.-Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions introduïdes a la plantilla del personal.

5.-Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Cabrils.

6.-Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del servei de neteja viària i recollida de voluminosos de Cabrils.

7.-Dictamen que proposa llevar el reparament de legalitat núm. 5/2009 en relació a l’adjudicació del contracte de les obres d’infraestructura de la U.A. 18 Sant Jordi.

8.- Dictamen que proposa el suport al Correllengua 2009.

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

11.-Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde contràries a les notes de reparament.

12.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

05 de juliol 2009

EL BUTLLETÍ MUNICIPAL


Com dèiem en anteriors informacions en relació al butlletí d’informació municipal, aquest és un mitja de comunicació municipal que paguem tots els ciutadans de Cabrils, i per tant, hauria de recollir tot tipus d’informació institucional, així com notícies de l’activitat social de la localitat i, per suposat, les opinions de tots els col·lectius que composen la nostra comunitat.

Aquesta obvietat democràtica sembla que no la comparteix el regidor de participació i comunicació, o millor dit de des-comunicació i no-participació, ja que el primer que ha fet és deixar de publicar bimensualment el butlletí municipal per a publicar-lo no se sap amb quina periodicitat, ja que en setze mesos “de mandat” només s’han publicat dos butlletins d’informació municipal, i del que tenen previst publicar aquest estiu? no sabem la data de publicació, nosaltres varem lliurar un dels nostres article el dia 29 de juny.

Tot seguit reproduïm ampliat l'article que vam lliurar el dia 29 de juny per a la seva publicació, cal tenir en compte la limitació a 2800 caràcters amb les que el regidor de des-informació ens sol·licita la seva redacció.

Publiquem també altre article en relació a les dificultats amb les que el nostre grup es troba per a poder desenvolupar amb la dignitat que ens mereixem la nostra activitat política d'oposició, res de nou, ja en la legislatura passada aquestes arbitràries actuacions també es venien produint. El problema és que segons el nostre criteri, una cosa és omplir-se la boca de democràcia i una altra molt distinta és practicar-la i això als autoritaris els molesta.

Nosaltres continuarem exercint,malgrat les dificultats, la nostra legítima obligació de control i fiscalització de l'equip de govern.

Article 1

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE CABRILS: A ESPALDAS DE SUS CIUDADANOS.-

Con mucha preocupación se observa en Cabrils que la vida política desde hace años está enferma, cada día se deteriora más. Esto provoca consecuencias cada día más visibles en el día a día del pueblo. En primer lugar es la actual administración política del Ayuntamiento la que ignora cada día más las reglas fundamentales del funcionamiento democrático.

Debería ser la tarea mas noble del gobierno, la de gobernar respetando a la oposición, que tiene el derecho y la obligación de controlar al equipo de gobierno. Aquí esto ya no se cumple, ya que las decisiones importantes son tomadas a puertas cerradas, hay p.e. la arbitraria decisión del equipo de gobierno de no informar puntualmente a la oposición, sino que lo hacen cada dos meses cuando se celebran los plenos ordinarios, en lugar de cada mes como se venia haciendo hasta la segunda moción de censura, otra arbitrariedad además de negar el acceso puntual a la información es imponer “por decreto” a la oposición el pago de las fotocopias a las que por ley tiene derecho, así como suprimir la financiación anual a los grupos municipales para poder desarrollar las tareas propias de la oposición (2.100€/año), todo un ahorro.

Por el contrario el alcalde con el beneplácito de su equipo de gobierno contrata a una persona de su confianza, primero como secretario “accidental” (acto impugnado por la Generalitat de Catalunya que tuvo que interponer un contencioso administrativo contra nuestro Ayuntamiento por la ilegalidad de dicha contratación), y luego “ante las dificultades” a sabiendas de lo irregular del acto lo contrata como “gerente” (con un salario por encima de los 74.000€) así como la asignación de un puesto de trabajo a la hija de un concejal sin el correspondiente concurso oposición, y otras “contrataciones externas” con el correspondiente coste económico para los contribuyentes, para que hagan el trabajo del equipo de gobierno. Aquí no se mira el ahorro.

Existen presuntas irregularidades en varios apartados financieros, algunas de ellas detectadas por una auditoria externa efectuada a instancias de nuestro grupo.

En definitiva un equipo de gobierno que según nuestro criterio malgasta nuestro dinero, solo hay que comprobar el estado de algunas instalaciones municipales. Como ejemplo más destacado se puede citar la piscina municipal, que desde hace más de dos años no está en servicio, el Arboretum, “ahora abierto a toda prisa”, y que en su día era el orgullo de Cabrils. Un centro de atención primara (CAP) obsoleto y para más inri este verano sin aire acondicionado, “porque no hay dinero para repararlo” dicen que dijo la responsable.

A cambio de todo esto y más, una presión fiscal desmesurada y sin las contraprestaciones adecuadas para el ciudadano.

Estos son solamente unos pocos ejemplos del mal funcionamiento de los que gobiernan nuestro Ayuntamiento. El equipo de gobierno debería tener una buena y formal relación con la oposición para el bien del ciudadano.

Aquí en cambio hay un aire de confrontación y de crispación política incluso con los trabajadores, provocado según nuestra opinión, por las dos mociones de censura que en pocos años ha protagonizado el actual alcalde.

El ciudadano de Cabrils no puede sentirse representado por este equipo de gobierno que no piensa a su favor sino en su contra, solo hay que comprobar el incremento de la presión fiscal a cambio de unos equipamientos bajo mínimos, (piscina municipal, CAP, accesibilidad, etc. etc )

En el escrito entregado el día 29 decíamos que “ Tenemos que terminar aquí nuestro artículo, sólo disponemos de 2800 caracteres y con sólo dos boletines editados en 16 meses (¿transparencia?).-

ÀREA D'INFROMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

Article 2

L'OPACA TRANSPARÈNCIA DE L'ALCALDE I EL SEU EQUIP DE GOVERN

El dia 3 de juliol farà 16 mesos des de que l'alcalde de Cabrils va protagonitzar la seva segona moció de censura a Cabrils - tot un rècord - doncs bé ha batut un altre record, en 16 mesos de govern? solament s'han publicat dos butlletins municipals.

Aquest és el model de comunicació promès per l'equip de govern "d'esquerres i progressista" com així s’autoanomenen ells mateixos?.

Altre de les seves promeses era la transparència? -pues bé- l’alcalde no respon a les preguntes que legítimament li formula el nostre grup en els plens de municipals, i per tal de deixar-ne constància d’algunes d’elles les reproduïm tot seguit.

*El passat dia 16 de març es va celebrar la Junta General Ordinària de la societat privada municipal SEIPRO, en la que es va donar compte de la auditoria que es va realitzar a requeriment nostre i de la que se’n dedueix, entre d’altres irregularitats les següents,:..(12) Hem observat que es meriten sous a col·laboradors en la mostra gastronòmica de molt curta durada, sobre els quals no se’ls hi aplica cap retenció ni alta a la Seguritat Social.

La pregunta és,- aquesta situació s’ha tornar a produir a la XXI Mostra es a dir a la de l’any 2008?

*També diu l’auditor en el seu punt (13)..De l’anàlisi realitzat destaquem entre d’altres punts que, alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica no estan suportades per la seva factura corresponent entre altres”---

La pregunta és,- aquesta situació s’ha tornar a produir a la XXI Mostra es a dir a la de l’any 2008?

*Perquè el 1r. Tinent d’alcalde del grup municipal GPC no es va abstenir del procediment de nomenament interí de la seva filla com a Tècnica de Recursos Humans, sense donar publicitat ni convocar el preceptiu concurs-oposició i amb efectes retroactius des del dia 3 de novembre de 2008 fins la provisió definitiva de la plaça, creada curiosament aquest any?

Vergonyós ha estat veure com en l'anterior butlletí municipal (desembre2008) es donava publicitat a individus pseudo-informadors d’estar per casa, que utilitzant tècniques del passat es dedicaven a permetre que es publiquessin en els seus "canals pseudo-informatius" anònims injuriants, insults, sibil·lines amenaces pròpies de descerebrats, fins i tot imputant delictes no solament a regidors electes, sinó també a treballadors de la casa, imputant a un d’ells delictes de robatori i d’altres calumnies.

Participació no és que s’utilitzi,de forma indignant, la revista municipal per a enaltir a dits personatges mitjançant l’anunci de premis concedits "com en èpoques anteriors".

Continuarem informant.

ÀREA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels