27 de febrer 2009

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL “SERVICIOS Y PROMOCIONES MUNICIPALES,S.A.”

Os adjunto copia de la convocatoria de Junta General Ordinaria de la sociedad municipal Servicios y Promociones Municipales, S.A.

Como veréis, continúa imperando la prepotencia y la falta de rigor en el funcionamiento, también de la sociedad municipal, ya que como no podía ser de otra forma, el presidente de la sociedad - “el alcalde” - no ha resuelto la impugnación que el día 8 de enero de 2009 presentamos porque entendíamos conculcado nuestro derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la información regulado por el artículo 112 del Real decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, no habiéndose respetado también lo regulado en el artículo 212.2 del Real decreto mencionado.

En la convocatoria que se adjunta, el presidente de la sociedad - "el alcalde” - confunde el ayuntamiento con la sociedad municipal (la convocatoria está escrita en papel con membrete i sello del ayuntamiento y no de la sociedad), y como viene siendo habitual en la convocatoria no se indica el derecho que nos asiste de obtener con antelación toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta General, ni el lugar dónde se nos debe poner a nuestra disposición.

Una de las actuaciones que pudimos poner en marcha en los escasos siete meses que el VIC pudo gobernar, era la de iniciar el procedimiento para contratar la auditoria que se debería efectuar a la sociedad municipal, y como resultado de esta iniciativa, en esta Junta General, deberíamos disponer del correspondiente informe del auditor, cuestión que no se hace constar en la convocatoria.
(Adjuntamos decreto de alcaldía del equipo de gobierno de CIU y VIC, de inicio del procedimiento de contratación de la auditoria mencionada).

Continuaremos informando

Alfredo Serrano Mora
Portavoz del Grupo Municipal Veïns Independents de Cabrils

24 de febrer 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i URGENT DEL PLE de L’AJUNTAMENT 25 de febrer de 2009

L’alcalde, i líder carismàtic de l’equip de govern d’esquerres y progressista, avui ha decidit a corre cuita... sense informació..., convocar per demà a les 8:30 del matí sessió extraordinària i urgent per tal de que sigui el ple de l’ajuntament qui desestimi unes més que fonamentades al·legacions presentades per la Secció Sindical de CCOO contra l’aprovació del pressupost municipal 2009.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

I.- Part Resolutiva

2. Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’exercici 2009

Cabrils, 24 de febrer de 2009 a les 13:01 hores del registre de sortida de l’ajuntament.

Cal ressaltar que perquè una gran majoria dels ciutadans de Cabrils puguin acudir al ple, l’alcalde, ha decidit convocar-lo a les 8:30 del matí de demà dimecres 25 de febrer, com podeu veure ho fa amb la suficient antelació...... i en una franja horària d’allò més adequada per a fomentar "la participació ciutadana".........

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

08 de febrer 2009

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 29 DE GENER DE 2009 -- (2ª Part) –

- Artículo en castellano -

Secció -Alcaldades-

A la part final del ple i en el punt Mocions es va produir altra actuació de l’alcalde que demostra la falta de rigor, la prepotència, i el menyspreu amb el que tracta als regidors de l’oposició i per tant, a tots els ciutadans, al sotmetre a l’aprovació una important pujada de les tarifes de l’aigua, -a última hora-, -sense avisar-, -sense donar-nos documentació-, i amb una explicació típica d’aquest alcalde que ens toca patir, que per a excusar-se va dir que també puja la benzina i no diem res...... Creiem que davant manifestacions de tan “alt nivell” res es pot fer...

Proposta de pujada de l’aigua aprovada per l’actua’l “equip de govern d’esquerres i progressista” que anaven a canviar Cabrils, I ja ho estant fent ! han començat per “canviar les tarifes de l’aigua” PUJANT-LES CLAR ! (Serà perquè hem estalviat massa aigua i no els hi quadren els números?)

Consulteu la comparativa que adjuntem dels últims quatre anys i veureu que la pujada en relació a les tarifes aplicades l’any 2005 supera el 42 %.

És aquesta altra de “les mesures socials” per a ajudar als ciutadans a superar la crisi...... ?

És aquest el model de participació i transparència que les forces d’esquerres i progressistes que sota “el comandament” del líder carismàtic volen implantar a Cabrils ....?

Desprès de l’ajuda a la gran Banca també per a superar “la seva crisi”, lo dels 400 €....., les bombetes...........etc. etc......agrairem a les forces d’esquerres i progressistes que no ens ajudin més......, ja ens les arreglarem sense ells..... i, si us plau deixeu-nos en pau !!!!!!!!

En pròxims articles anirem informant-vos de més alcaldades protagonitzades en el ple per - “el líder carismàtic de les forces d’esquerres i progressistes “ - que anaven a canviar Cabrils -......, que, en algunes coses ja ho estan fent ......, la reinstauració de la prepotència......, la contractació de treballadors a dit (perdó, per decret)......, la pujada de l’aigua......, de la pressió fiscal......, la proliferació “dels socavons”....

Continuarà.....

Nota: Consulteu com donava exemple d’estalvi d’aigua l’ajuntament a l’any 2007


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

06 de febrer 2009

DES DEL VIC NO ENS OBLIDEM DEL SEMÀFOR DE LES ESCOLES.

Fem un breu recordatori de les promeses de l’alcalde "de tots".......

Això és el que deia el passat mes de setembre l’autor de les dues mocions de censura i líder carismàtic de les forces polítiques, de progrés, i d’esquerra transformadora de Cabrils......, “Declaracions de l’alcalde a 3cat24.cat el 17 de setembre de 2008 .......“No obstant, Joaquim Colomer preveu que no s’allargarà gaire més i assegura que a finals del 2008, com a molt tard, el poble de Cabrils ja tindrà el semàfor de davant de les escoles en funcionament” ...........

Bla...bla....bla.... i el semàfor sense funcionar !

Si ja ho dèiem nosaltres, cada “polític” té la seva especialitat i entre els mèrits d’aquest senyor no figuren “els semàfors”......”ni les relacions laborals” .......”ni la visió de futur” ..... solament cal veure l’estat en que es troba el poble....., amb una total paràlisi des que va protagonitzar la primera de les seves mocions de censura, allà per l’any 2001....recorden..?

CAL QUE SUCCEEIXI UN ACCIDENT PERQUÈ ELS RESPONSABLES ACTUÏN ?
Si voleu consultar els antecedents cliqueu aquí:
7 de gener de 2007
21 de gener de 2007
8 de setembre de 2008

ÁREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Via Pública i Serveis

03 de febrer 2009

FALTA DE RIGOR....? IRRESPONSABILITAT....? PREPOTÈNCIA....?


JUTGIN VOSTÈS

Davant la irresponsable actuació de l’alcalde de Cabrils en relació a l’il·legal nomenament d’un funcionari de l’Ajuntament de Montmeló com secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Cabrils, ens veiem en l’obligació d’informar-vos de tot un seguit de reiterades vulneracions de la legalitat vigent en matèria de nomenaments accidentals per a ocupar llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, i el que és més greu, de la conscient desobediència a quatre requeriments que en aquest sentit ha efectuat la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Si recordeu la nostra primera informació en relació a dita qüestió, dèiem que s’ha de tenir en compte que el secretari interventor d’un ajuntament és una de les figures més importants en el funcionament municipal ja que és el primer funcionari encarregat entre d’altres tasques que té encomanades de vetllar per la legalitat i de donar fe de tots els actes de la vida municipal, per tant el seu nomenament i acceptació ha de ser-lo complint escrupolosament el que hi ha regulat per a aquest tipus de contractacions.

Però més greu és l’actuació de l’alcalde, que lluny de rectificar i buscar una sortida ajustada a dret, proposa que sigui el ple de la corporació qui recolzi la seva irresponsable actuació, sotmetent “novament” l`aprovació de l’il·legal nomenament, implicant als qui en el ple li van donar suport. (Consulteu pàgines 12 a 18 de l’acta del Ple de data 25 de setembre de 2008).

Deixar constància que aquesta irresponsable actuació ha motivat que la Direcció General d’Administració Local (DGAL), adreci tot un seguit de requeriments a l’alcalde de Cabrils que a continuació reproduïm literalment, especialment la part final dels mateixos :

Escrit de la Direcció General d’Administració Local (DGAL), de data 28 d’abril de 2008

.......US REQUEREIXO, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, perquè deixeu sense efecte el decret d’alcaldia núm. 295/2008 de data 8 d’abril de 2008, d’adscripció del senyor JLMM, funcionari de l’Ajuntament de Montmeló, al lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils.
Escrit de la DGAL de data 11 de juliol de 2008
........Per tot això i amb la finalitat d’evitar la interposició d’un recurs contenciós administratiu, seria convenient que deixéssiu sense efecte el decret d’alcaldia núm.422/2008 de data 16 de maig de 2008, que fa referència la proposta de nomenament provisional del senyor JLMM funcionari de l’Ajuntament de Montmeló, com a secretari interventor de l’Ajuntament de Cabrils.
Escrit de la DGAL de data 29 d’octubre de 2008
.......Com sabeu, la forma de nomenament del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Cabrils ja va motivar un escrit de requeriment d’aquesta Direcció General de data 28 d’abril de 2008 i un altre escrit en que es reitera la manca d’adequació a la legalitat, de data 11 de juliol de 2008.En aquest sentit i, en aplicació del que preveu l’article 145.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us sol·licitem que informeu a aquesta Direcció General el mes breument possible sobre si l’esmentat nomenament s’ha efectuat i, en cas afirmatiu, aporteu còpia de l’acord del ple municipal en que s’ha portat a terme.
Escrit de la DGAL de data 3 de desembre de 2008
.........Amb data 14 de novembre de 2008 entra en aquesta Direcció General escrit de l’ajuntament de Cabrils en que d’acord amb la sol·licitud efectuada s’adjunta certificació de l’acord de ple d’aquest ajuntament de data 25 de setembre de 2008. A l’acord primer d’aquest ple s’acorda nomenar amb caràcter accidental al Sr.JLMM por ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils.
Per tal de fonamentar jurídicament aquesta decisió a l’acord del ple s’esmenta l’article 33 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
........
Aquest article del decret 1732/1994 ha estat derogat per l’apartat 5.3 de la disposició addicional segona de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic que estableix explícitament que els nomenaments accidentals per a ocupar llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal corresponen a la comunitat autònoma, de manera que es sostreuen de l’àmbit competencial municipal per a passar al de la comunitat autònoma.
........
.......US REQUEREIXO, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, perquè deixeu sense efecte el certificat de l’acord del ple de data 25 de setembre de 2008 pel qual es va acordar nomenar amb caràcter accidental per ocupar lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils al senyor JLMMEn el supòsit que l’Ajuntament de Cabrils acordi deixar sense efecte l’acord de ple esmentat, ho haurà de notificar a aquesta Direcció General, a fi d’evitar la interposició del recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Malgrat aquests requeriments, l’alcalde de Cabrils i el seu equip de govern, els continuen ignorant irresponsablement. S’ha de tenir en compte que es podrien declarar nuls alguns dels actes en que hagi intervingut - conscientment - l’il·legalment nomenat secretari interventor accidental, amb el greu perjudici que podria ocasionar al municipi.
Queda més que provada la voluntat de l’alcalde de Cabrils d’actuar de forma arbitrària, no admetent que ningú li posi pegues a cap nivell legal encara que això signifiqui saltar-se l’ordenament jurídic, malgrat els reiterats requeriments de la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Afegir que paral·lelament als requeriments de la Direcció General el nostre grup amb data 29 de maig de 2008 va interposar recurs de reposició contra dit nomenament i, davant l’habitua’l silenci per part de l’alcalde vam procedir a sol·licitar la corresponent certificació acreditativa de silenci administratiu, no cal a dir que transcorreguts 8 mesos l’alcalde “de tots” no s’ha dignat a contestar-nos.

Quines repercussions suposarà per l’ajuntament de Cabrils aquesta irresponsable actuació........ ?
Això son fets i no paraules !

En relació a aquest tema us recomanen la lectura de la part primera de l’article IMMIGRACIÓ i VOT MUNICIPAL de Xavier Roig /Enginyer i escriptor. Autor de 'La dictadura de la incompetència' (La Campana) (Article publicat al diari AVUI, pàgina 23. Divendres, 12 de desembre del 2008).
Alfred Serrano i Mora
Portaveu del Grup municipal

01 de febrer 2009

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 29 DE GENER DE 2009 - (1ª Part) -

Informació d’una de les qüestions més importants tractada en el decurs del Ple:

Atès que en el transcurs del ple van succeir esdeveniments que val la pena comentar-los detalladament, i amb l’objectiu de fer-ho el menys espès possible, comentarem els diferents temes tractats en diversos articles, en diferents dies, i, intercalant altra informació de interès.

Avui començarem pel que va succeir gairebé al final del ple en relació a un tema que considerem greu, no solament per la falta de previsió, sinó per la prepotència amb que l’alcalde i la seva número "2" van reaccionar davant els nostres advertiments i consells sobre la perillositat de l’aparcament provisional al costat de la nova escola, pretenent imputar als pares de la possible responsabilitat en cas de que algun nen patis un accident per l’estat del terreny.
No son coneixedors, tant l’alcalde com la seva número “2”, de la existència d’una ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de terrenys i solars ?

Valdria la pena que se la llegissin, i el que és més important, la facin complir en aquest tipus de solars tan perillosos

I com que una imatge val més que mil paraules us adjuntem reportatge fotogràfic de la zona abans del ple i l’efectua’t desprès del ple quan per fi van atendre part dels nostres suggeriments per l’evidència del perill, si bé en certes zones encara persisteixen.

Consulteu algunes de les fotos fetes abans i desprès del Ple un cop manifestada la nostra queixa i consells en quant a la seguritat de les persones.

ABANS DEL PLE
Foto 1 Foto 2 Foto 3 DESPRÈS DE LA NOSTRA QUEIXA Foto 1 Foto 2 Foto 3

ATENCIÓ PERILL AL TERRA

Del terra surten uns ferros que poden fer molt de mal tant a les persones com als cotxes.
Foto 1 Foto 2

Gràcies per la vostra col·laboració en la Campanya ENDREÇEM CABRILS

ÀREA d’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels