03 de febrer 2009

FALTA DE RIGOR....? IRRESPONSABILITAT....? PREPOTÈNCIA....?


JUTGIN VOSTÈS

Davant la irresponsable actuació de l’alcalde de Cabrils en relació a l’il·legal nomenament d’un funcionari de l’Ajuntament de Montmeló com secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Cabrils, ens veiem en l’obligació d’informar-vos de tot un seguit de reiterades vulneracions de la legalitat vigent en matèria de nomenaments accidentals per a ocupar llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, i el que és més greu, de la conscient desobediència a quatre requeriments que en aquest sentit ha efectuat la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Si recordeu la nostra primera informació en relació a dita qüestió, dèiem que s’ha de tenir en compte que el secretari interventor d’un ajuntament és una de les figures més importants en el funcionament municipal ja que és el primer funcionari encarregat entre d’altres tasques que té encomanades de vetllar per la legalitat i de donar fe de tots els actes de la vida municipal, per tant el seu nomenament i acceptació ha de ser-lo complint escrupolosament el que hi ha regulat per a aquest tipus de contractacions.

Però més greu és l’actuació de l’alcalde, que lluny de rectificar i buscar una sortida ajustada a dret, proposa que sigui el ple de la corporació qui recolzi la seva irresponsable actuació, sotmetent “novament” l`aprovació de l’il·legal nomenament, implicant als qui en el ple li van donar suport. (Consulteu pàgines 12 a 18 de l’acta del Ple de data 25 de setembre de 2008).

Deixar constància que aquesta irresponsable actuació ha motivat que la Direcció General d’Administració Local (DGAL), adreci tot un seguit de requeriments a l’alcalde de Cabrils que a continuació reproduïm literalment, especialment la part final dels mateixos :

Escrit de la Direcció General d’Administració Local (DGAL), de data 28 d’abril de 2008

.......US REQUEREIXO, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, perquè deixeu sense efecte el decret d’alcaldia núm. 295/2008 de data 8 d’abril de 2008, d’adscripció del senyor JLMM, funcionari de l’Ajuntament de Montmeló, al lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils.
Escrit de la DGAL de data 11 de juliol de 2008
........Per tot això i amb la finalitat d’evitar la interposició d’un recurs contenciós administratiu, seria convenient que deixéssiu sense efecte el decret d’alcaldia núm.422/2008 de data 16 de maig de 2008, que fa referència la proposta de nomenament provisional del senyor JLMM funcionari de l’Ajuntament de Montmeló, com a secretari interventor de l’Ajuntament de Cabrils.
Escrit de la DGAL de data 29 d’octubre de 2008
.......Com sabeu, la forma de nomenament del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Cabrils ja va motivar un escrit de requeriment d’aquesta Direcció General de data 28 d’abril de 2008 i un altre escrit en que es reitera la manca d’adequació a la legalitat, de data 11 de juliol de 2008.En aquest sentit i, en aplicació del que preveu l’article 145.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us sol·licitem que informeu a aquesta Direcció General el mes breument possible sobre si l’esmentat nomenament s’ha efectuat i, en cas afirmatiu, aporteu còpia de l’acord del ple municipal en que s’ha portat a terme.
Escrit de la DGAL de data 3 de desembre de 2008
.........Amb data 14 de novembre de 2008 entra en aquesta Direcció General escrit de l’ajuntament de Cabrils en que d’acord amb la sol·licitud efectuada s’adjunta certificació de l’acord de ple d’aquest ajuntament de data 25 de setembre de 2008. A l’acord primer d’aquest ple s’acorda nomenar amb caràcter accidental al Sr.JLMM por ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils.
Per tal de fonamentar jurídicament aquesta decisió a l’acord del ple s’esmenta l’article 33 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
........
Aquest article del decret 1732/1994 ha estat derogat per l’apartat 5.3 de la disposició addicional segona de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic que estableix explícitament que els nomenaments accidentals per a ocupar llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal corresponen a la comunitat autònoma, de manera que es sostreuen de l’àmbit competencial municipal per a passar al de la comunitat autònoma.
........
.......US REQUEREIXO, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, perquè deixeu sense efecte el certificat de l’acord del ple de data 25 de setembre de 2008 pel qual es va acordar nomenar amb caràcter accidental per ocupar lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils al senyor JLMMEn el supòsit que l’Ajuntament de Cabrils acordi deixar sense efecte l’acord de ple esmentat, ho haurà de notificar a aquesta Direcció General, a fi d’evitar la interposició del recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Malgrat aquests requeriments, l’alcalde de Cabrils i el seu equip de govern, els continuen ignorant irresponsablement. S’ha de tenir en compte que es podrien declarar nuls alguns dels actes en que hagi intervingut - conscientment - l’il·legalment nomenat secretari interventor accidental, amb el greu perjudici que podria ocasionar al municipi.
Queda més que provada la voluntat de l’alcalde de Cabrils d’actuar de forma arbitrària, no admetent que ningú li posi pegues a cap nivell legal encara que això signifiqui saltar-se l’ordenament jurídic, malgrat els reiterats requeriments de la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Afegir que paral·lelament als requeriments de la Direcció General el nostre grup amb data 29 de maig de 2008 va interposar recurs de reposició contra dit nomenament i, davant l’habitua’l silenci per part de l’alcalde vam procedir a sol·licitar la corresponent certificació acreditativa de silenci administratiu, no cal a dir que transcorreguts 8 mesos l’alcalde “de tots” no s’ha dignat a contestar-nos.

Quines repercussions suposarà per l’ajuntament de Cabrils aquesta irresponsable actuació........ ?
Això son fets i no paraules !

En relació a aquest tema us recomanen la lectura de la part primera de l’article IMMIGRACIÓ i VOT MUNICIPAL de Xavier Roig /Enginyer i escriptor. Autor de 'La dictadura de la incompetència' (La Campana) (Article publicat al diari AVUI, pàgina 23. Divendres, 12 de desembre del 2008).
Alfred Serrano i Mora
Portaveu del Grup municipal

1 comentari:

Anònim ha dit...

A mosaltres també ens passa algo semblant a lo del vostre alcalde, llegiu-vos la web http://www.alcaldadespalafrugell.cat/

Ànims i endavant amb la lluita contra les alcaldades vinguin d'on vinguin i siguin del partit que siguin.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels