30 de setembre 2010

¿CONDICIONES DE TRABAJO POR DEBAJO DEL LÍMITE CONSIDERADO COMO NORMAL?


A continuación mostramos unas imágenes cedidas para su publicación por el delegado de prevención de riesgos laborales de la subrogada brigada de parques y jardines con el objetivo de denunciar públicamente las condiciones de trabajo que tienen que soportar los antiguos trabajadores municipales.La Organización Internacional del Trabajo (O.T.I.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) consideran que la salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud.

¿No es más cierto que condición de trabajo se podría definir como que es cualquier característica del mismo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador?

¿Alguien nos puede explicar como es que el alcalde (de izquierdas y progresista-según él-) permite que los trabajadores subrogados de la brigada de parques y jardines tengan su centro de trabajo en un local en semejantes condiciones?

¿Ha comprobado el alcalde si el citado local dispone de la preceptiva licencia municipal de actividad?

¿Tratando con esta falta de respeto a los trabajadores de la subrogada brigada de parques y jardines es como -según el alcalde- se consigue un gran beneficio para el pueblo?

¿En cuanto a las relaciones laborales, estamos en el siglo XXI o es que en Cabrils hemos retrocedido a épocas prehistóricas?

En definitiva como venimos diciendo desde hace ya demasiado tiempo “UNA IMÁGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”

ÀREA D´INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

29 de setembre 2010

PLE ORDINARI – Aquest dijous 30 de setembre a les 9 de la nit.


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 de setembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2010.

2.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en data 15 de setembre de 2010, pel qual s’aprova el document complementari a l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2009.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2011.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Econòmic Financer elaborat per la Diputació de Barcelona.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2011.

7.- Dictamen que proposa la manifestació de l’Ajuntament de Cabrils moralment exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Constitució Espanyola.

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 de setembre 2010

¡NO TIENE PRECIO!


Una imagen vale más que mil palabras

¿Es de recibo que la salida de emergencia de un colegio esté señalizada de esta forma?

Mucho poner multas y controlar con radares a los ciudadanos y … ¿.... quien controla a los controladores?

¡Otra muestra más de la improvisación!
¿O es falta de rigor?
¿O se trata de un total desconocimiento de las normas que regulan la señalización de una salida de emergencia?

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 de setembre 2010

IMPRUDÈNCIA….? DESCUIT….? O ÉS UNA MOSTRA MES DE LA INCOMPETÈNCIA IMPERANT EN LA CLASSE POLITICA DELS QUE GOVERNEN AQUEST AJUNTAMENT....?


La demolició d'elements en fibrociment (Uralita) que continguin asbestos (amiant) és molt perillosa i ha d'estar estrictament controlada, ja que les microfibres de asbest eleven enormement el risc de càncer de pulmó en ser inhalades (entre altres malalties). Consulteu l'article publicat en ElPais.com el passat dia 13 de juliol.

Mitjançant el següent reportatge fotogràfic us mostrem com s'emmagatzemen, malgrat la perillositat i greu risc per a la salut, restes d'aquests materials en terrenys de propietat municipal, amuntegats, de qualsevol forma, i a escassos 10 metres d'instal•lacions educatives i de diversos edificis d'habitatges.

Una altra mostra més del presumpte intolerable incompliment de totes les directrius en matèria de protecció de la salut, situació que de confirmar-se demostraría una altra vegada més la incompetència dels responsables polítics que presumptament permeten i toleren aquestes negligents situacions.

Esperem que davant la nostra denúncia gràfica les autoritats municipals actuïn amb la diligència que el fet requereix.

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels