29 de setembre 2010

PLE ORDINARI – Aquest dijous 30 de setembre a les 9 de la nit.


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 de setembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2010.

2.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en data 15 de setembre de 2010, pel qual s’aprova el document complementari a l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2009.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2011.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Econòmic Financer elaborat per la Diputació de Barcelona.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2011.

7.- Dictamen que proposa la manifestació de l’Ajuntament de Cabrils moralment exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Constitució Espanyola.

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels