31 de març 2010

CRÒNICA D’UN ALTRE PLE "MOLT MOGUDET"


PLENS 0 DESALLOTJAMENTS 3

Una de les tasques que tenim els regidors de l'oposició és la de, entre d’altres funcions, la de controlar i fiscalitzar les actuacions tant de l'alcalde com les del seu equip de govern. La legislació ens dona diferents eines, per a exercir dita tasca, - no sempre amb l'èxit desitjat - una d'elles és la de poder formular preguntes, bé siguin verbalment en l'apartat de precs i preguntes del ple, o formular-les per escrit 24 hores abans del ple a contestar també per escrit en el termini màxim d'un mes.

En el passat ple, degut al fet de que havíem consensuat amb CIU la lectura cadascun dels nostres grups d'un manifest de crítica a l'alcalde per la forma com està tractant tots els temes referents a les relacions humanes, i que com acte de protesta varem decidir abandonar la sessió del ple en el punt segon de l'ordre del dia, amb 24 hores d'antelació i d'acord amb l'estipulat en l'article 105.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, vam presentar les preguntes escrites que a continuació us transcrivim. Comentar-vos que algunes d'elles les formulem per compte de tercers.

Cal dir que aquest alcalde no destaca precisament per la transparència en les seves respostes, però estem en l'obligació davant els ciutadans de transmetre algunes de les preguntes que se’ns sol•licita que formulem.


ALFRED SERRANO i MORA, regidor de l’Ajuntament de Cabrils, portaveu del grup municipal VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS (VIC), formula les següents,

PREGUNTES

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper 25 de març de 2010 a les 21 hores, per tal que de conformitat amb l’article 105 Precs i preguntes, apartat 4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, siguin llegides, constin literalment en acta i siguin contestades per escrit en el termini màxim d’un mes:

Pregunta número 1:

En la pàgina14 de l'últim butlletí municipal s'informava de que l'ajuntament havia elaborat un estudi dels recursos hídrics propis del municipi per a poder-los incorporar a la xarxa d’abastament d’aigua i no haver de dependre excessivament d’aigües del Ter – Llobregat.

De quines mines i pous té intenció abastir d'aigua a la xarxa de subministrament del poble?
• Existeix un informe de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) respecte a aquesta intenció?
• S’ha rebut ja la subvenció sol•licitada ?
• Si el Departament de Medi Ambient ha atorgat la subvenció de quin import ha estat ?

Pregunta número 2:

Qui eren els tres comensals objecte de la factura del 8 d'octubre del Restaurant Ca L'Estrany per import 145,94€ ?

Pregunta número 3:

L'empresa M.T.V.C. ve facturant mensualment 707,-€ per actualitzacions de continguts informatius entre d’altres conceptes.

Tenint en compte la precarietat informativa de la pàgina web municipal, quines són les actualitzacions de continguts informatius mes a mes que motiven un cost extern addicional tenint en compte que un treballador de l’ajuntament gestiona dita pàgina web

Pregunta número 4:

Perquè la Junta de govern local adjudica al senyor E.A.L. un contracte menor per a la rehabilitació de l'entorn de Can Barba per un import de 6.000 € i s'acaben pagant 7.531,20 € ?

Pregunta número 5:

Existeix un contracte signat amb un Bufet jurídic per la gestió en l'àmbit de Recursos Humans i contractacions ?
• En cas afirmatiu en quina data es va signar ?

Pregunta número 6:

S'ha renovat el conveni que es va subscriure el 28 d'octubre de 2005 entre la Federació de les ADF del Maresme i l'Ajuntament de Cabrils en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals en el municipi de Cabrils sobre l'autorització d'ús ?

Pregunta número 7:

Se li ha imposat a l'Ajuntament de Cabrils una sanció econòmica per irregularitats en la contractació del personal ?
En cas afirmatiu quin organisme l'ha imposat i per quin import ?

Pregunta número 8:

Recentment s'ha contractat temporalment a un treballador com cap de la brigada municipal.

Es manté el plus addicional de responsabilitat assignat al fins ara responsable d'aquesta brigada ?

Pregunta número 9:

En data 8 d’abril de 2008 l’Ajuntament de Cabrils va sol•licitar a l’Ajuntament de Montmeló que autoritzés l’adscripció en comissió de serveis del Sr.J.L.M., funcionari de carrera del referit Ajuntament, el funcionari afectat va donar la seva conformitat a la sol•licitud de concessió de la comissió de serveis esmentada.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió de data 11 d’abril de 2008, acordà autoritzar dita comissió de serveis, per un termini d’un any, el còmput del qual es va iniciar el dia 14 d’abril de 2008, prorrogable per un altre en cas de no haver-se cobert el lloc amb caràcter definitiu. Per tant el dia 14 d'abril de 2010 venç aquesta comissió de serveis.

Com té previst l'alcalde cobrir la presumpta vacant que es produirà pel cessament de la comissió de serveis abans esmentada ?.

Cabrils, 24 de març de 2010
--------------------------------------------------------

Com ja sabeu, l'alcalde, davant les ostensibles mostres de disconformitat d’un grup de companys dels delegats sindicals de CCOO a Cabrils que expressaven novament la seva disconformitat amb l’externalització de la brigada municipal de parc i jardins, va ordenar a la policia local el desallotjament de tots els assistents. Les formes emprades les podeu comprovar visualitzant les imatges de TV3 i les fotos del nostre anterior article.

En posteriors articles anirem informant dels restants punts de l'ordre del dia així com d’algunes de les despeses autoritzades per l’alcalde des de l'últim ple de gener.

Continuarem informant

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

30 de març 2010

TRATA DE ARRANCARLO….TRATA DE ARRANCARLO….!!!!


En relació al "pamflet anònim" que aquests dies estan repartint pel poble dos empleats municipals (l'inspector d'obres i l’agutzil), ens hem recordat de lo de - trata de arrancarlo… trata de arrancarlo…!!!! Recordeu la famosa avaria del cotxe de Carlos Saiz en el Ral•li d'Anglaterra 98 ?

Perquè diem "pamflet anònim", doncs perquè porta l'escut de l'ajuntament i res més, res es diu de qui ho ha emès, ni en nom de qui. Està clar que l'ajuntament de Cabrils ho formem tots, inclosos els regidors de l'oposició, i almenys els del nostre grup municipal ni han participat en la seva redacció ni ningú els ha informat del mateix.

Tenint en compte que en el "pamflet anònim", a més de les falsedats que incorpora, es repeteix fins a cinc vegades lo de la "posada a punt", el nostre recent format equip d'investigació - CSI del VIC-Cabrils - ha arribat a la conclusió de què tenint en compte la professió de l'alcalde -que és la de mecànic- (tècnic en automoció en campanya electoral) ha d'haver estat "ell" el que -presumptament- ha redactat i ordenat a dos empleats municipals repartir dit "pamflet anònim", per descomptat, novament, sense tenir en compte el cost econòmic que ha representat per als ciutadans de Cabrils.

El ayuntamiento es mío….la calle es mía…. y el pleno también….

TRACTA DE RESPECTAR-NOS....!!!! TRACTA DE RESPECTAR-NOS....!!!!

ÀREA "CSI" DEL VIC-CABRILS
Miss "Pífies"

28 de març 2010

TENIM VERGONYA.... ! de la poca vergonya....


Todo hombre decente se avergüenza del gobierno bajo el que vive (Henry Louis Mencken)

L'alcalde socialista ha aconseguit reduir la democràcia a Cabrils fins a equiparar-la a la de l'etapa predemocràtica.... veieu el reportatge fotogràfic de l'últim ple, és allò de que una imatge val més que mil paraules....

Els nostres regidors " rodejats ".......

1, 2, 3, 4, 5, 6 ...., fins a 14 policies.....quina barbaritat......!!!

Les conseqüències - UN FERIT !

Començarem el relat del succeït en el ple del passat dijous amb un primer article, en el que transcrivim íntegrament la intervenció que el nostre portaveu en nom del nostre grup va efectuar abans de que els nostres regidors abandonessin el ple en protesta pel tarannà intransigent i antidemocràtic de l'alcalde que per segona vegada ens ha tocat patir.
-------------------------
Punt 2 de l'ordre del dia.-
Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils.
-
Intervenció del portaveu del nostre grup municipal :

Sr. Alcalde, Sr. Colomer: permeti'm que en nom del nostre grup municipal li faci unes consideracions, totes elles, segons el nostre parer, de summa importància:

En aquesta proposta que vostès presenten, millor dit que vostès ja donen per feta, hi ha tres aspectes fonamentals.

El primer és de caràcter humà: tractar i considerar a les persones com a tal, com a persones amb el seu entorn, amb les seves circumstàncies i aspiracions i amb els seus drets. Una vegada més passen per sobre de tot això i amb una més que dubtosa justificació econòmica i d'eficàcia ja han pres la decisió d'externalitzar a l'equip (que són persones) de parcs i jardins.

Els treballadors transferits a l'empresa que es faci càrrec, gaudiran de tots els seus drets, no tenen perquè preocupar-se.... diuen... I tot això ho basen només en la clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives del Contracte del Servei, en la que especifiquen:
“El sis treballadors que en l’actualitat estan prestant el servei... seran transferits a l’adjudicatari per l’aplicació del mecanisme subrogatori previst a l’article 44 de l’estatut dels treballadors” .

Alcalde, sap que diu l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors?, doncs el punt 4 d'aquest article diu: “Excepte pacte contrari (i vostès en aquest cas tampoc fan un pacte en contrari),... seguiran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fou d'aplicació en l'empresa... Aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d'expiració del conveni col·lectiu d'origen o fins a l'entrada en vigor d'altre conveni col·lectiu nou que resulti aplicable a l'entitat econòmica transmesa.” Sap què vol dir això?
Doncs està molt clar !

Miri senyor Colomer, el que està passant és que, segons el nostre parer, la seva cada vegada més preocupant deriva antidemocràtica l’està portant a prendre decisions com aquesta d’eliminar tots els obstacles que es troba en el seu camí i en aquest cas, pretén sota l’excusa d’uns informes, exempts de tot rigor tècnic, justificar la seva política de persecució als treballadors molestos, recordem sinó les primeres grans decisions preses en matèria de recursos humans un cop va encapçalar la segona de les seves particulars mocions de censura, - va acomiadar - - no va renovar - - va fixar “les seves condicions” a una funcionaria que volia ocupar la seva plaça guanyada per oposició - - va convidar a deixar l’ajuntament - - va rescindir unilateralment una comissió de serveis generant indefensió al funcionari -, etc... etc... entre d’altres - a la lletrada municipal - - als quatre agents interins de la policia local - - a una auxiliar administrativa - - a l'anterior cap de la policia local - - a tres secretàries interventores amb habilitació de caràcter estatal - i últimament privatitzant la tasca de 6 treballadors - més els sis que avui pretén privatitzar.
Total 22 persones !!!

Vostè com alcalde ha aconseguit batre el record de denuncies a la inspecció de treball, ben diferent ha estat el tracte, - especialment salarial - que vostè ha emprat amb determinats treballadors afins, fins i tot en un cas - defensant lo indefensable - ha aconseguit batre altre record - que la Direcció General d’Administració Local li requereixi - a instancia nostra - per quatre vegades amb interposició d'un contenciosos administratiu inclòs el cessament d'un nomenament descaradament no ajustat a la legalitat.

Justificació econòmica?
Si la seva decisió li costarà al ciutadà més d’un 60% del que ara paga !.

Justificació d'eficàcia i millor servei?.
La regidora de Parcs i Jardins, o vostè, o algú del seu equip de govern s’han llegit les clàusules d'aquesta externalització?

En l'annex 1 es detalla l’inventari de totes les zones verdes del municipi i en l'annex 3 la freqüència amb la que haurà de netejar la empresa externa guanyadora.

Doncs bé, d’un total de 3.957,46 metres quadrats de parterres que té el municipi només se li exigeix que netegin un total de 991,09 metres quadrats; és a dir només el 25% del total. I la resta - ni més ni menys que el 75% - qui els netejarà?. I si anem al total dels totals, no arriba ni al 10%; ni neteja de parcel·les municipals ni de zones forestal ni res de res.

Finalment una consideració, -que no per ser l'última és menys important - :

Vostès s'omplen la boca parlant de participació; només més cal veure el que deien en el Ple anterior quan van aprovar el seu nou reglament de participació ciutadana; encara que la trista realitat és tot el contrari: Sinó vegin, per exemple, la web municipal, - per no anar més lluny - i analitzi la participació que està donant als grups de l'oposició: tenim vetat - per exemple: l’accés al registre d'entrades i sortides de l'ajuntament - no resol els nostres legítims recursos contra les seves decisions - i una pila de sol·licituds escrites no contestades.

Però en aquest cas, en el cas de la externalizació de la brigada de parcs i jardins arriba vostè al que seria un record "Guiness".

Primer, dóna per fet i per endavant, el que ha d'aprovar-se legalment per Ple Municipal i – amb anterioritat al Ple –ja comunica als treballadors afectats la decisió presa de la externalització del servei, repeteixo, abans de sotmetre-ho a la consideració del ple.

Sí, ja ho sabem, són vostès majoria, solament aritmètica, però majoria... però,si us plau Sr. Alcalde, almenys guardi vostè les formes. En aquest cas la seva prepotència i com dèiem abans - la seva cada vegada més preocupant deriva antidemocràtica - novament li ha pogut més i ha passat per sobre del fons i de la forma.

És vostè un funambulista, això sí, treballa amb xarxa. Però, per favor, si vol veure la qualitat i la solidesa de la seva xarxa, li convido que miri primer a la seva esquerra i després a la seva dreta. Els anglesos -que tenen sentit de la realitat – dirien:
Oh my God!

Per tot l’exposa’t i perquè el meu grup no vol participar ni formar part .- ni tan sols com a comparses passius - d'aquesta disbauxa, en aquest instant deixem aquest ple municipal tot dient-li - en el millor castellà - l’expressió proverbial :
¡ Con su pan se lo coman !

Moltes gracies
Alfred Serrano i Mora
En nom del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
Cabrils, 25 de març de 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------
En un proper article analitzarem entre altres qüestions:
Qui va donar l’ordre a la policia local d'utilitzar la força per a desallotjar als assistents al ple ?

Clicant aquí podreu consultar la notícia recollida pel diari El Punt.

Clicant aquí podreu visualitzar la imatges gravades per TV3.

Deia Miguel Hernández en el seu poema Eterna Sombra:
….
Turbia es la lucha sin sed de mañana.
¡Qué lejanía de opacos latidos!
Soy una cárcel con una ventana
ante una gran soledad de rugidos.

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde va tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 de març 2010

NO CONFONGUEM LA GIMNÀSIA AMB LA MAGNÈSIA.


Com a conseqüència de les últimes decisions de l'equip de govern del nostre ajuntament, s'han produït un rosari d'incidents, gens agradables i que haurien de convidar-nos a una profunda reflexió.

Naturalment ens estem referint als tres últims plens municipals que han acabat com el rosari de l'aurora i amb el desallotjament forçós dels mateixos; i l'últim, el d'aquest dijous passat, amb incidents propers a la violència.

Doncs bé, com sembla que cal cercar justificacions allà a on sigui, i al preu que sigui, sembla ser que els més fàcil és atribuir els fets a tercers.

Si ho han fet malament, si ho han fet sense diàleg, si ho han fet sense contar ni amb els afectats ni amb ningú i si ho han fet sense mesurar mínimament les conseqüències...Ara, quan ja han creat aquest cisma entre els conciutadans, ara, quan han arribat al paroxisme del malestar cívic, ara quan han passat per sobre de qualsevol consideració dels treballadors com a tals i, sobretot, com a persones, ara quan la seva prepotència se'ls ha escapat de les mans...ara, el fàcil és intentar donar les culpes CCOO i, fins i tot, insinuar que son els delegats sindicals els que estan orquestrant aquests aldarulls.

Doncs no !. LA RESPONSABILITAT DE LES CONSEQÜÈNCIES D'UNA PRESA DE DECISIÓ ÉS NOMÉS I ÚNICAMENT DEL QUI PREN LA DECISIÓ.

Quan es pren una decisió, i més si és complexa, cal valorar totes les conseqüències - tant directes com indirectes- (ara està de moda dir "col•laterals"). Si el resultat de la decisió és bo i positiu i no hi ha perjudicis col•laterals, doncs FELICITATS per als que han pres la decisió.
Però si les coses surten malament, i si hi han conseqüències negatives i - si més no - altercats d'ordre públic, Si us plau! No busquin els responsables a la porta del davant.

També, en aquest cas, en el cas de sortir malament, (o molt malament), la responsabilitat de les conseqüències és única i exclusivament del qui ha pres la decisió.
És evident que ho estan fent malament, molt malament, però, si us plau, almenys siguin valents i, si no ho són, siguin com a mínim conseqüents i assumeixin total i plenament els resultats de les seves decisions, ja siguin bons o dolents o, com en aquest cas, inqualificables. Però en cap cas , no diguin, ni tan sols insinuen que l’ocorregut es degut a l’actuació d’uns altres....

VOSTÈS “l’equip de govern + 1” DECIDEIXEN I NOMÉS VOSTÈS SÓN ELS RESPONSABLES DE LES CONSEQÜÈNCIES DE LES SEVES PRÒPIES DECISIONS.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

24 de març 2010

PLE ORDINARI - Aquest dijous 25 de març a les 9 de la nit

Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 25 de març a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de gener de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils. * Clicant aquí podreu consultar l'article del diari El Punt en relació a aquest punt de l'ordre del dia.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal de piscina coberta i obertura d’informació pública.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de la Policia Local de Cabrils.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament bàsic d’ús de l’Hotel d’entitats del Mas Maria.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils.

7.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 131/2010.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Cabrils.

9.- Dictamen que proposa estimar el recurs de reposició interposat pel senyor P.L. i desestimar l’interposat pel la senyora G.P. i altres.

10.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 28 Les Serres.

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

19 de març 2010

EXTERNALITZACIÓ DE LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS - UNA NECESSITAT O UNA REVENJA....?


Així va titular l'escrit que va llegir el responsable de la Brigada de Parcs i Jardins en el transcurs d'una reunió convocada per l'alcalde de Cabrils en la que va comunicar a tots els treballadors la seva intenció d'externalitzar el servei.

Dir-vos que l'escrit que a continuació reproduïm ens ha estat lliurat pels representants sindicals de Comissions Obreres a l’ajuntament. Nosaltres ens limitem a posar-lo en coneixement de tots vosaltres, deixant la nostra valoració política i humana de l'actuació de l'alcalde (“d’esquerres i progressista”....?)
i dels qui li donen suport per a un article posterior.

MANIFEST DELS TREBALLADORS DE LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS

Externalització : Una necessitat o una revenja ?

Les primeres paraules que em vénen al cap són decepció i incomprensió del que està succeint a la brigada municipal, del perquè d'aquesta decisió del Sr. Alcalde amb el recolzament del seu equip de govern.

Permeti’m, que els hi pugui justificar si més no, intentar explicar el perquè em sento decebut tot i que són vostès els que tenen la potestat de prendre les decisions polítiques que creguin convenients, encara que en aquest cas prima més el seu interès personal
en desfer un equip que funciona.

Se'm fa molt difícil acceptar aquesta decisió per a mi injustificable sense arguments sòlids que avalin la seva proposta d'externalització.

Mirin vostès, quan es va crear la Regidoria de Pares i Jardins a l’anterior legislatura es va dir, durant els anys 2003-2007, juntament amb el regidor corresponent es va fer una planificació molt acurada del que es volia pel nostre municipi, la qual va requerir d'un gran estudi i coordinació, i sobretot confiança en un equip de persones per tal d'assolir els objectius planificats.

Aquest regidor al qual em refereixo, més endavant va ser Alcalde. Era i és una persona amb la qual és podia parlar, sempre tenia un moment per tal de intercanviar punts de vista, incidint en la mil/ora del servei, diàleg era el seu lema. S'ha de parlar per tal de resoldre els possibles problemes del dia a dia, cosa que amb vostè ha estat impossible. A més, l'actual regidora de Parcs i Jardins, sota la meva opinió, mai ha estat a l’alçada com a responsable de la regidoria, sempre amb excuses i mai donant la cara per la seva gent.... "ineficàcia o incompetència" no sé amb quina definició quedar-me o si més no amb les dues ..

• S'han assolit objectius: optimització dels recursos hídrics, aprofitament de les restes de poda com adob orgànic, jardineria sostenible, control i regulació de I'equilibri de les zones forestals, control de plagues, col•laboracions amb d'altres institucions(DARP), convenis amb escoles de jardineria , xerrades a les escoles municipals, etc...... .

• Tot al contrari, des de que varen arribar vostès al poder: com a responsable de la brigada de Parcs i Jardins he de manifestar-li que sempre he lluitat per tirar endavant la nostra tasca de la millor manera possible i en les millors condicions laborals, defensant sempre els interessos municipals. He tingut la sort de tenir un gran equip de persones a les quals he pogut traslladar els valors de la feina ben feta, havent estat correspost exemplarment en tot moment per tots ells . Em sap greu el que tota aquesta feina no hagi estat reconeguda ..

Sempre hem estat orgullosos de formar part de la brigada municipal, i no entenem que la rauxa i els temes personals del Sr. Alcalde i d'altres puguin esdevenir en una proposta d'aquesta magnitud, amb efectes col•laterals. És a dir famílies dolgudes per la decisió d'un Alcalde interí, que no ha estat capaç de dialogar ni de fer plantejaments que justifiquin aquest fet .

Espero que el temps posi a cada persona al seu lloc.

Cabrils, 19 de març de 2010

Continuarem informant

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

17 de març 2010

AIXÒ SI QUE ÉS TREBALLAR PER AL POBLE !!!


Des del nostre grup municipal volem destacar la professionalitat de la nostra Brigada Municipal, professionalitat davant l'adversitat i la injustícia que se'ls ve a sobre motivat per una irracional decisió dels que es creuen els messies salvadors de la pàtria, - o del poble ?

Us volem mostrar un breu reportatge fotogràfic del treball que ahir mateix (aliens a la irracional i polèmica externalització) estava realitzant la nostra Brigada Municipal.


AIXÒ SI QUE ÉS TREBALLAR PER AL POBLE !


ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 de març 2010

CONTINUA LA CAÇA DE BRUIXES A CABRILS....? L’ALCALDE PRETÉN EXTERNALITZAR A UNS ALTRES 6 TREBALLADORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL.


ÉS PEL BÉ DEL POBLE....? O ÉS PER A ACABAR AMB ELS DELEGATS SINDICALS QUE NO SON DE SINDICATS AFINS I DÒCILS....?

“El noi del poble” en una altra de les seves magistrals decisions (cada dia se sembla més al president espanyol del seu partit) ha tornat a actuar, segons “ell” per a defensar el bé de la pàtria, perdó del poble.

El passat 10 de març va tenir “la deferència” de comunicar als representants del treballadors “la intenció de l’Ajuntament d’incoar l’expedient d’adjudicació del servei de manteniment de la jardineria i la neteja dels espais verds del poble” resumint treure's de sobre 6 treballadors més i entre ells el díscol delegat sindical "no afí" I això ho va fer ignorant a la resta de regidors, que al menys els dels nostre grup es van assabentar pels treballadors afectats.

Ahir, l’alcalde va convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa prèvia al ple de la setmana vinent, en el segon punt de l’ordre del dia “proposa” “la intenció de l’Ajuntament.... “ que dies abans va comunicar als delegats, és a dir traspassar a sis famílies del poble de - treballadors municipals - a una suposada empresa externa - pel bé del poble...? o de qui....? -


Tan aviat disposem dels costos econòmics de la, segons el nostre criteri, irracional decisió els posarem en el vostre coneixement, però en el interí, serveixi com exemple de l'actuació de l'alcalde i el seu equip de govern d'esquerres i progressistes....? una "petita comparativa" de salaris municipals:

Cost anual dels sis treballadors(*) adscrits a la brigada de Parcs i Jardins

132.880,32 €

Cost anual de l’ex-secretari il•legal cessat(*) i ara lletrat amb “funcions complementaries de gerent

76.254,34 €

Cost anual de “la tècnica de recursos humans nomenada a dit” (*) més el plus de 1.000 € mensuals de “secretaria accidental”

42.663,58 €

(* segons pressupost “públic” aprovat per l’any 2010 i sense contar el cost de Seguretat Social que assumeix l'empresa. Aquest cost, també conegut com quota patronal, s'obté aplicant un percentatge, que sol oscil·lar entre un 30% i un 38% sobre la base de cotització del treballador. )

Ja veieu que “dos empleats” cobren quasi el mateix que els sis treballadors de la brigada de parcs i jardins, un d'ells va haver de ser cessat a requeriment nostre i de la Direcció General d'Administració Local per nomenament no ajustat a dret tenint l'alcalde que recolocar-lo a tot córrer com lletrat amb “funcions complementaries de gerent”, i l'altra “treballadora, nomenada a dit sense cap concurs oposició” ( o és que el mèrit era ésser la filla del primer tinent d'alcalde....?)

Si voleu consultar antecedents de la erràtica política, també la salarial, d’aquest equip de govern d’esquerres i progressista....? encapçalat pel “noi del poble” cliqueu aquí:

Deriva democràtica - article de l’u de març de 2008 -

Ja ha començat la caça de bruixes a Cabrils (Començen els acomiadaments) - article del 14 de març de 2008 -

Il•legal contractació del secretari interventor de l’Ajuntament Cabrils - article del 13 de maig de 2008 -

Comencen els expedients disciplinaris als incòmodes treballadors de la brigada - article del 18 de maig de 2008 -

Política de nomenaments de treballadors "a dit" - article del 3 de març de 2009 -

Política salarial - article del 26 d’agost de 2009 -

Política d’enfrontament amb Comissions Obreres - articles del 30 de desembre de 2009 i del 29 de gener de 2010 -

Agraïment els vostres comentaris al respecte

Continuarem informant


ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

10 de març 2010

l'alcalde de Cabrils TORNA A NEGAR-NOS L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A ESCLARIR EL PRESUMPTE FRAU EN LES AJUDES PER A PAGAR EL LLOGUER


Haureu comprovat que últimament acostumem a utilitzar les imatges per a demostrar la incompetència i falta de rigor amb la que l'actual equip de govern -això sí- "d'esquerres i progressista" gestiona el nostre poble, és allò de que una imatge val més que mil paraules, doncs bé en el tema que avui ens torna a ocupar i preocupar, i que no és altre que l’anuncia’t en el nostre titular dir-vos que:

l'alcalde de Cabrils insisteix en negar-nos l'accés a la informació que ell mateix reconeix tenir, basant novament la seva negativa en el “famós” “nomenclàtor burocràtic del NO per resposta habitual”. Suposem que “presumptament” amb l'inestimable assessorament del funcionari de torn (el dels 76.000€/any ?).

Perquè pugueu comprovar "el nivell jurídic" en el que ens estem movent per tal de denegar una petició d’informació, a continuació us facilitem l'accés a “l'important document jurídic que.... pot marcar un abans i un després sobre la publicitat de les subvencions....” (esperem que la resta del món no ho prengui com exemple a seguir....).

El més inversemblant del cas és que quan l'alcalde en el seu escrit argumenta col•lisions amb “el dret a la intimitat del-a presumpte-a defraudador-a” per a no facilitar-nos la informació, no tenen en compte, ni l'alcalde ni el seu “assessor jurídic” (Ni-Ni....?) que la llista dels beneficiaris d'aquestes subvencions, com no podia ser d'altra forma, són públiques, motiu pel qual ja ens hem posat en contacte amb la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de que pugueu contrastar el que diem us adjuntem links de les publicacions del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponents als tres anys que ens ocupen i preocupen, en les que si consulteu el “Punt 8 de les bases reguladores.- Publicitat” podreu comprovar “lo secretes, confidencials i el que atempten al dret a la intimitat” que són les llistes de les subvencions concedides.

Resolució MAH/1554/2007, de 21 de maig 2007

Resolució MAH/883/2008, de 25 de març de 2008

Resolució MAH/1451/2009, de 15 de maig de 2009

En definitiva, falta de transparència....? falta de rigor....? prepotència en excés....? incompetència.....? - jutgeu vosaltres - nosaltres pensem que conscientment se'ns està ocultant la informació necessària per a esclarir el presumpte frau?...PERQUÈ SERÀ....?.


NOTA: L'art d'escriure consisteix a dir molt amb poques paraules. (Deia Anton Chejov.- Dramaturg i autor de relats rus)

En el aquest cas que ens ocupa seria: “El anti-art d'escriure molt i molt....“marejant la perdiu”.... per dir NO...NO... !


Continuarà....?

ÀREA ECONÒMICA
Hisenda

08 de març 2010

Les decisions mal preses i amb prepotència - NO TENEN FUTUR –


Aquesta es la situació actual de 7 de les 10 faroles que envolten la vorera de l’escola CEIP l`Olivera de Cabrils.

Ningú s'ha adonat que a causa del deteriorament i nul·la conservació dels fanals es pot produir un accident, amb conseqüències greus, si un dels trossos amb punxa li cau al cap a algun dels nens o pares que diàriament transiten per la vorera del col·legi ?

Perquè us adoneu de com gestiona l'ajuntament“l'alcalde socialista i el seu grup d'esquerres” convé recordar que el passat 29 de desembre de 2009 van aprovar adjudicar el contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic i els equipaments municipals de Cabrils a una empresa externa pel mòdic preu de un milió dos-cents setanta-un mil dos-cents € (1.271.200,00 €), IVA exclòs. Apa !....ja s'han tret les puces de sobre, ara la culpa no és d'ells sinó de “l'extern” això és el que segurament diran...... que no poden estar en tot.... que tenen molta feina..... que la funcionaria esta de baixa.....etc... etc... etc... bla... bla... bla...

No serà que la brigada ens donaria millor servei sent plantilla de l'ajuntament, depenent directament dels nostres tècnics, i amb capacitat de resposta immediata?

El 70 per cent dels fanals deteriorats!.

Reflecteix aquest percentatge el grau d’incompetència, falta de rigor i la nul•la transparència d'aquest equip de govern....?

Les decisions mal preses i amb prepotència - NO TENEN FUTUR -

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana


05 de març 2010

PEPE GOTERA Y OTILIO, Chapuzas als aiguamolls de Montcabrer

A continuació us presentem l'abans i el després de la publicació al nostre blog de les fotografies dels “Aiguamolls de Montcabrer”.

Imatges de l'arranjament a corre cuita.......o es un retoc...? o..... altre mostra de la incompetència...? o....?

En definitiva un nou nyap producte de la improvisació !

El dos d'abril de 1966, en el número 269 del “Tio Vivo” neix la per a l'Editorial Bruguera la parella de currantes més famosa del còmic espanyol: “Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio” de la ploma de Francisco Ibáñez. Es tractava de l'única sèrie dual de l'autor que aconseguiria un veritable arrelament entre el públic, després de la popular “Mortadelo i Filemón, Agencia de Información”.

A Cabrils sembla que el fenòmen de la incompetència la chapuza i la falta de rigor va néixer més tard, però l'arrelament ha estat més fort que el de la popular parella dels TBOs de l'època.

Continuarem observant.....i....fotografiant

ÀREA "CSI" DEL VIC-CABRILS (de nova constitució )
Miss "Pífies"

04 de març 2010

MONTCABRER - quan plou - TAMBÉ ÉS CABRILS III


Hem dit moltes vegades que - "una imatge val més que mil paraules" - a continuació us mostrem un petit reportatge d’un dels carreres de la urbanització abans i després de ploure.

Mitjançant aquest petit reportatge fotogràfic d’un carrer de Montcabrer volem demostrar, novament, que amb xerrameca i falses promeses l'única cosa que s'aconsegueix és menysprear als veïns que puntualment paguem els nostres impostos.

Recordeu el que va dir el representant de l’ajuntament - en presencia de l’alcalde socialista- a l’Assemblea General Ordinària de l’EUC Mont-Cabrer celebrada el dia 11 de desembre de 2004 ?

- “Es preveu tenir-lo tot enllestit abans del final de l’any 2005....” - Ja han passat gairebé 5 anys.....quina barra......!!!!!!!!
Com deiem abans “una imatge val mes que mil paraules” i el contingut d'un acta...... també ! (Consulteu l’acta de l’Assemblea de l’11 de desembre de 2004)

Abans de ploure..................

Desprès d'una pluja no torrencial..............


L'Associació d'Amics de la Barca de Boquiñeni va publicar un llibre de Marí Burguera, Recuperació de la Barca del Carladero de Boquiñeni, que recull tota la informació sobre la barca que creua el riu Ebre, i que uneix Boquiñeni amb Pradilla d'Ebre, pel que sembla l'Associació de Veïns de Montcabrer (presumptament en constitució donades les circumstàncies) té el propòsit de recaptar informació per a engegar un servei similar que permeti creuar els carrers de la urbanització els dies de pluja.

Una molt bona iniciativa que podria derivar en un atractiu turístic per a Cabrils.....que falta ens fa....!

Per a consultar els nostres articles anteriors cliqueu damunt de les dates:

26 12 2009
24 01 2009 27 04 2007 12 04 2007

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

03 de març 2010

UNA REFLEXIÓ SOBRE ELS RESULTATS DE LA CONSULTA POPULAR DEL 28-F.


En primer lloc, i amb la finalitat d'objectivar al màxim l'anàlisi, ens basarem exclusivament en els números (els números són els que són, són objectius i inamovibles).
Si veiem que és el que han dit els mitjans de comunicació sobre els resultats, observem que - excepte honroses excepcions - s'han centrat a destacar o, millor dit, a intentar decantar la balança en aspectes i amb tendència aparentment negatius, ressaltant coses com:

“Les consultes independentistes punxen en participació”

“Si descafeïnat a la independència”

“Las consultas independentistas pierden fuelle”

I fins i tot el Periòdic de Catalunya arriba a dir: “L´independentisme perd força en el seu simulacre de referèndum” . Què vol dir o insinuar dient simulacre de referèndum ? Ha estat una consulta popular i punt; cap simulacre de res !

Esment a part mereix el nostre ajuntament que, en la seva pàgina web, amb el subtítol de la notícia diu: “El municipi es queda un punt per sota de la participació total ” i després, en la breu ressenya: “...arribant finalment al 20,70% de participació, quasi un punt per sota del 21,5% de mitjana registrada en els 80 municipis que ahir...” Doncs els convidem a que segueixin llegint, i que vegin els números...

Podia haver dit, per exemple, que Cabrils ha estat el poble del Maresme amb major índex de participació, com així ha estat, però no, "nada positivo, todo negativo" com deia aquell entrenador del Barça.

Bé, toca ara veure els números:

Sobre un cens total de 5.236 ciutadans, van votar 1.084 i d'ells 1.015 van votar SI, i 49 van votar NO. Això representa una participació del 20,7% de tot el cens teòric, per tant, el 19,39% de tot el cens teòric va votar SI.

Vegem ara que va passar a les últimes eleccions municipals de Cabrils. El partit més votat (CIU) va tenir 494 vots. Menys de la meitat dels que van votar SI el 28F! i aquests 494 vots representa només el 10,63% del total del cens. El SI ha obtingut el 19,39% del cens, gairebé el doble!.

Si comparem el mateix amb el PSC, segon partit en vots i actualment en el Govern de l'Ajuntament. Nombre de vots: 471 ( El SI: 1.015 vots); percentatge respecte al cens total: el 10,13% (El SI el 19,39%). El PP 214 vots (gairebé 5 vegades menys que el SI i un 4,6% del cens i ERC 202 vots i un 4,35% del cens. Recordem: El SI 1.015 vots i el 19,39% del cens. Estem comparant nombre de vots en valor absolut!
És molt fort aquestes diferències a favor del SI.

I si fem el mateix (però ara comparant-lo amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 2006) veiem que el partit més votat (CIU) va obtenir el 17,59% sobre el cens total. El PSC,segon i actualment en el Govern de la Generalitat, va obtenir el 14,96%, li segueix ERC amb el 7,82% i finalment el PP amb el 5,94%. Repeteixo: El SI a Cabrils ha obtingut el 19,39% del total del cens, per sobre de qualsevol partit en les parlamentàries.

Sí, ja sabem que són coses diferents, però aquí només volem remarcar el veritablement important: El que digui un 19,39% dels ciutadans perd legitimació només pel fet que la participació ha estat del 20,7%?

Si la resposta és sí, llavors Com es poden sentir legitimats en el Parlament els que només tenen el 14,96%; o en l'Ajuntament amb un 10,13%

La legitimació qui la dóna: els vots o la participació?.

Finalment una reflexió que, si bé no es pot objectivar amb números, sí es pot fer amb la raó. La participació d'unes eleccions parlamentàries o municipals no es pot comparar amb la participació d'una consulta absoluta i solament popular. En el primer cas està darrere donant suport i empenyent tot l'aparell de l'Estat amb tots els seus recursos tècnics, econòmics i humans.
La consulta popular es realitza sense cap tipus de suport oficial ni en mitjans ni en recursos ni, molt menys, econòmics, i fins i tot amb l'oposició d'algun que un altre (o d'ambdós ) partit polític important.

Buscar comparances en aquest aspecte és com voler comparar a David amb Goliat.

Ah, per cert! - i tot i amb això el 28F David va guanyar a Goliat.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

01 de març 2010

L'ALCALDE DE CABRILS ENS NEGA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A ESCLARIR UN PRESUMPTE FRAU EN LES AJUDES PER A PAGAR EL LLOGUER......PERQUÈ?


El passat mes de desembre els nostres regidors van tenir coneixement d'un presumpte frau en les ajudes que es concedeixen als joves per a pagar el lloguer. A fi de comprovar els “dimes i diretes” tan habituals en aquest poble, vam procedir a sol•licitar-li a l'alcalde l'accés a examinar els expedients d'aquestes subvencions. Clicant aquí podreu consultar el document sol•licitud número 1.

Quina va ser la nostra sorpresa quan el passat 27 de gener (“curiosament”un dia abans del ple ordinari) se'ns notifica per decret, no solament la negativa a facilitar-nos els expedients, sinó que es “commina” al nostre regidor a posar en coneixement “dels serveis corresponents” “la presumpta irregularitat” Pel seu especial interès cal que llegiu la notificació clicant el document número 2

Us recomanem una especial lectura el segon “Vist” de l'escrit signat per la secretària accidental....“no té desperdici”....

Algunes consideracions en relació a aquest escrit:

Quan l’alcalde decreta que....
Vist que les peticions d’accés han de venir referides a documents concrets, essent susceptibles de rebuig totes aquestes peticions que siguin abusives....
• a que es refereix ?
• a que algú sigui beneficiari/a d’alguna subvenció presumptament de forma abusiva?
• O es que per “ell” es abusiu que l’oposició vulguem desenvolupar la nostra feina ?

Quan diu.... o
que siguin susceptibles de paralitzar l’activitat regular de l’ajuntament. ....
• a que es refereix ?
• tanta documentació genera la sol•licitud d’aquest tipus de subvencions ?
• Quin funcionari li ha escrit aquesta ximpleria per a utilitzar-la com “argument jurídic” per a negar la informació ?
• o es que es tracta, altre vegada, d’una resposta burocràtica tipus “aplicar el NO per resposta habitual”? i han fet un - cortar i pegar ?

Quan diu....
Vista la seva obligació de posar en coneixement dels serveis corresponents de l’ajuntament la comissió presumpta o no....
• a quins serveis corresponents es refereix ?

Quan diu....
Vist que els serveis socials de l’ajuntament únicament realitzen funcions de finestreta....
Vol dir amb això que els serveis socials de l’ajuntament no comproven els documents aportats pels peticionaris?

Quan diu....Vist que aquesta documentació és tramesa, en la seva totalitat, al Consell Comarcal del Maresme, el qual realitza funcions idèntiques a les dels serveis socials de l’ajuntament, però a nivell de comarca.......
Vol dir amb això que el Consell Comarcal del Maresme tampoc comprova els documents aportats pels peticionaris?

Quan diu....
i, en conseqüència l’ajuntament, únicament, rep un llistat on consta si la resolució ha estat favorable o no.
• Vol dir amb això que l’alcalde conscientment, ha vulnerat un dret de configuració legal com és el nostre dret d'accés a la informació municipal imprescindible per a desenvolupar, amb la dignitat que es mereix, la nostre tasca d’oposició, atès que disposant de la citada relació, no ens facilita l'accés al seu examen ?

Esment a part mereix la resolució final:

L’alcalde quan en el punt primer de la resolució diu....
Comminar al regidor de l’ajuntament de Cabrils, senyor Alfred Serrano Mora a posar en coneixement dels serveis corresponents de l’ajuntament la presumpta comissió d’una irregularitat que s’hagi produït o que s’estigui produint per posar fi a la mateixa.
• Sap l’alcalde el que vol dir comminar ? - Comminar del llatí "comminari" vol dir
amenaçar amb una pena, o ordenar “l’autoritat” el compliment d’un manament sota amenaça d’una pena o sanció determinades.

L’alcalde quan en el punt tercer de la resolució diu.... Instar de secretaria el compliment d’aquest decret, així com la seva notificació, amb oferiment de recursos.
• que vol dir amb això ?
• Qui ens ha d’instar el compliment d’aquesta comminació....?
• l’ alcalde...?
• ....o la secretaria interventora accidental....?

Ja han passat més de dos mesos i, com ve sent habitual, ni l'alcalde ha investigat res (presumptament) ni se'ns ha permès examinar la relació que en el seu escrit diu tenir, motiu pel qual aquest divendres hem presentat un recurs de reposició contra la resolució abans comentada.
Clicant el document número 3 podreu accedir al seu contingut .

Quin problema te l’alcalde en practicar la transparència ?

Quin problema te l’alcalde en practicar la democràcia participativa ?

Té l’alcalde coneixement de qui ha comès el presumpte
frau i no ho denuncia ?

Que i a qui- presumptament
- es pretén amagar ?

.......................


NOTA: Hem cregut convenient publicar els escrits que heu pogut consultar perquè pugueu comprovar l'estil que utilitza l'alcalde, amb l'assessorament dels “seus-fidels-funcionaris-molt-bé-pagats”, per a negar-nos sistemàticament qualsevol informació que li sigui incòmoda, i alhora demostrativa de la deriva autoritària i poc transparent del seu “estil de governar....” “amb l'autoritat competente....”


Continuarà

ÀREA ECONÒMICA
Hisenda

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels