29 de gener 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 31 DE GENER DE 2013Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 31 DE GENER DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries de data 27 de setembre de 2012 i 29 de novembre de 2012 i l’extraordinària de data 27 de desembre de 2012.

 2.- Dictamen que proposa l’aprovació del complement de productivitat a favor dels responsables de patrulla de la Policia Local

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acord de condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro, S.A., 2013-2017

4.- Dictamen que proposa la modificació núm. 1/2013 de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2013 corresponent a l’Ajuntament de Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2013 corresponent al Patronat Municipal Escola Bressol

7.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la formalització de la subvenció destinada al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, curs 2011-2012

8.- Dictamen que proposa la millora de la transparència de l’Ajuntament de Cabrils, presentat pel grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils

9.- Dictamen que proposa demanar la continuïtat del compromís econòmic de l’Estat amb el servei local de teleassistència dels ajuntaments, presentat pel grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils

10.- Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local sobre la sol·licitud de revisió de les tarifes ordinàries pel subministrament d’aigua potable a Cabrils, exercici 2013

11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

12.- Dictamen que proposa la renúncia del càrrec de regidor del Sr. Santiago Dorca Pons del grup municipal del PSC

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

15.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

03 de gener 2013

95.000 € PER COMBATRE LA CRISI....?.... DONCS NO!! 95.000 € PER AGREUJAR-LA !!!


No és de rebut que amb la que està caient i amb el que estan patint els més de 5 milions d'aturats, - a Cabrils -, els que governen, (CIU+PP+trànsfuga del PP), entre "altres actuacions i/o contractacions" es dediquin a gastar més de 95.000 euros per a "la difusió d'informació municipal" que "inclou" "entrevistes mensuals a la titular de l'alcaldia", máxime quan al mercat existeixen solucions per a aquest tipus de "retransmissions" i o "comunicacions", pràcticament sense cost algun i amb tornada social per al municipi.

I ja que parlem de "comunicació"….o de…."difusió d'informació municipal"…. mitjançant…."canal televisiu"….o de.... "el butlletí municipal"…. ens veiem en l'obligació de comentar les manifestacions del regidor de "comunicació" en el passat ple ordinari, en el sentit de que la societat que va facturar 737,50 euros a l'ajuntament en concepte de repartiment del butlletí municipal i festa major 2012 (veure el nostre escrit de data 3/12/2012) ho va fer perquè la persona que efectuava físicament el repartiment no podia facturar….???... polèmica també la negativa del regidor de qualsevol vinculació amb aquesta empresa que, segons ell, factura tasques que no le son pròpies y que "curiosament" col•labora, presumptament, mitjançant produccions amb el canal de televisió que actualment emet “informacions de Cabrils”.

Dit això, no deixa de sorprendre l'aprovació i posterior publicació de dos acords de la mateixa Junta de govern en relació a la - aprovació tant del plec de clàusules administratives i tècniques particulars - com del - procediment obert - tot això en el resum publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 31 de desembre, amb diferents terminis d'al•legacions i o presentació de propostes.

"Casualitat"..."confusió"..."distracció"....

NOTA: Motivat per la polèmica de si el regidor de comunicació (CIU) forma part o si no forma part, o....de si és o no és, o....de si col•labora o no col•labora amb aquesta “empresa productora” que “esporàdicament” factura per repartir butlletins municipals, adjuntem el “abans” de la polèmica i “el després” de la polèmica de “els qui són” ….” I ja no son” (presumptament, es clar)

Abans de la polèmica "veure" a la pantalla 3 qui és el “Product Manager”

Pantalla 1    -    Pantalla 2    -    Pantalla 3 (“Product Manager”)

Després de la polèmica veure qui "ja no es" o...no apareix com el “Product Manager”Però si apareix...de moment...com director al següent.... link de... 

La pregunta és....és una -presumpta- relació de conveniència?


NR.- A través d'aquesta informació que recull uns fets documentats, i/o manifestacions d'un regidor en seu plenària, volem fer arribar a tots els veïns de Cabrils el que està succeint en la vida municipal sense pretendre acusar a ningú, senzillament exposem uns fets i informacions que ens han estat facilitades.

Els fets NO TENEN PREU....perdó.... SI HO TÉ !!! 95.000 euros dels veïns de Cabrils

Malgrat les dificultats CONTINUAREM INFORMANT.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels