29 de gener 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 31 DE GENER DE 2013Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 31 DE GENER DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries de data 27 de setembre de 2012 i 29 de novembre de 2012 i l’extraordinària de data 27 de desembre de 2012.

 2.- Dictamen que proposa l’aprovació del complement de productivitat a favor dels responsables de patrulla de la Policia Local

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acord de condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro, S.A., 2013-2017

4.- Dictamen que proposa la modificació núm. 1/2013 de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2013 corresponent a l’Ajuntament de Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2013 corresponent al Patronat Municipal Escola Bressol

7.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la formalització de la subvenció destinada al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, curs 2011-2012

8.- Dictamen que proposa la millora de la transparència de l’Ajuntament de Cabrils, presentat pel grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils

9.- Dictamen que proposa demanar la continuïtat del compromís econòmic de l’Estat amb el servei local de teleassistència dels ajuntaments, presentat pel grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils

10.- Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local sobre la sol·licitud de revisió de les tarifes ordinàries pel subministrament d’aigua potable a Cabrils, exercici 2013

11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

12.- Dictamen que proposa la renúncia del càrrec de regidor del Sr. Santiago Dorca Pons del grup municipal del PSC

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

15.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels