30 de juliol 2010

UNA MENTIDA MAI VIU PER A ARRIBAR A SER VELLA (Sófocles)


• Informació dels assumptes tractats en el ple ordinari de juliol (1ª part)

En una altra de les seves grans actuacions, l'alcalde i “el seu sèquit d'esquerres” voten en contra de rebaixar-se el sou un 15% tal com proposava el nostre grup municipal. (Veure la nostra proposta de reducció de sous als regidors)

Aquesta és la doble moral d'un equip de govern que censura als treballadors de la societat municipal perquè no accepten rebaixar-se “voluntàriament el sou” (legalment no estan subjectes a les rebaixes que s'apliquen a funcionaris, perquè no ho són) i després ells no accepten la nostra proposta al•legant que els sous dels membres de l'equip de govern de Cabrils són els més baixos de l'entorn. Doncs senyor alcalde i “sèquit d'esquerres” posin-se a treballar en l'empresa privada i deixin d'embolicar en la vida pública.

Informació en relació al presumpte frau en la tramitació de sol•licituds d’ajudes públiques per a ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb el risc d'exclusió social per motius residencials.

Davant la negativa de l'alcalde (com ve sent habitual) a donar resposta a les preguntes que se li van formular en el ple anterior en relació al presumpte frau abans descrit, el nostre portaveu va passar a llegir literalment l'Acta Notarial aixecada el passat 19 de maig a requeriment de la portaveu de CIU, del delegat sindical electe per CCOO i del portaveu del nostre grup municipal, en la que es descriuen les ajudes percebudes per la secretària interventora accidental de l'ajuntament de Cabrils.

Si un té la paciència de llegir-ne el punt 2.1 de les bases reguladores de la Resolució MAH/1451/2009 podrà comprovar les fundades sospites de legalitat que tenim en l'aportació de la dada d'ingressos efectuada en la tramitació d'aquesta sol•licitud.

Cal recordar que des del dia 23 de desembre de 2009 estem requerint de l'alcalde informació sobre l'assumpte i ara que li posem nom a la presumpta infractora amb l'únic objectiu que es comprovin les nostres informacions s'atreveix a manifestar en el ple que : “ NO PENSO FER RES”

En definitiva i com dèiem en articles anteriors , falta de transparència....? falta de rigor....? prepotència en excés....? incompetència.....? jutgeu vosaltres, nosaltres pensem que conscientment se'ns ha ocultant la informació necessària per a esclarir el presumpte frau i ara que l'alcalde ho coneix diu que “NO PENSA FER RES”.......PERQUÈ....?.


Podeu consultar els antecedents d’aquest assumpte en els nostres articles de dates 07 04 2010 10 03 2010 i 01 03 2010

Clicant aquí podreu consultar la informació apareguda avui en el diari El Punt.

NOTA: En un pròxim article us informarem de la maniobra de l'alcalde per a arreglar-li el sou a un dels seus membres que es jubila. Quien serà serrà..........?

SABEN EL QUE ÉS NO TENIR VERGONYA ? (Políticament parlant clar)

Continuarem informant “d’aquest” i d’altres assumptes del nostre poble


ÀREA ECONÒMICA
Hisenda

26 de juliol 2010

PLE ORDINARI – Aquest dimecres 28 de juliol a les 9 de la nit


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dimecres 28 de juliol a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de maig de 2010 i la sessió plenària extraordinària de data 21 de juny de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Cabrils com a titular d’una llar d’infants.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi 2010.

4.- Dictamen que proposa la reserva de facultats per part de l’ajuntament en matèria de recaptació i gestió d’ingressos de dret públic municipals.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 6 del pressupost municipal del 2010.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 1 del pressupost municipal de 2010 de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal.

7.- Dictamen que proposa declarar desert el concurs per l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la construcció i posterior explotació del nou complex esportiu amb piscina coberta a la zona esportiva de Cabrils i obertura del procediment negociat per a la seva adjudicació.

8.- Dictamen que proposa la defensa de l’Estatut de Catalunya davant la sentència del Tribunal Constitucional de data 28 de juny de 2010.

9.- Donar compte del decret núm. 497/2010, de data 22.07.2010

Grup municipal Veïns Independents de Cabrils 10.- Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l’alcalde i els regidors/es delegats i de les quanties a percebre en concepte d’assistències a les sessions dels òrgans col•legiats.

11.- Dictamen que proposa manifestar el suport a l’exercici del dret a decidir.

12.- Dictamen que proposa donar suport al Correllengua 2010

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde contràries a les notes de reparament.

16.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

24 de juliol 2010

RESPECTEU L’ESPÈCIE.... - ES POT SER MÉS CÍNIC POLÍTICAMENT PARLANT...?


Això és el que pregonen....
I això és el que practiquenel cinisme polític amb destrucció del medi ambient inclòs –

................................. Abans ............................... i .......desprèsI per a rematar el despropòsit, "el cartellet de marres" amb la demagògia de lo de “la Economía Sostenible” finançada “por el gobierno de España y olé ........ i a quin preu....?

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

23 de juliol 2010

CURIOSITATS


És una nova sala d'espera a l'aire lliure ?Aquest matí ha aparegut un còmode sofà a l'entrada de Serveis Socials, no sabem si la regidora, motivat per l’ona de calor que patim, pensa habilitar una sala d'espera a l'aire lliure o bé és part del mobiliari per al nou museu que a causa de la seva reduïda grandària no cap ni un sofà.

ÀREA DEL BON HUMOR ESTIVAL
Departament del riure per no plorar

19 de juliol 2010

Història d’un aqüeducte del Segle: XVII-XVIII.... QUE JA NO EXISTEIX!


Aquesta és la demostració gràfica de la història més recent (d'avui mateix) d'un aqüeducte anomenat de Santa Elena que baixava de La Caseta agafant l'aigua de varis indrets.................. que per obra i gràcia de l’il•lustríssim alcalde socialista de Cabrils i "el seu sèquit d'esquerres i progressistes" s'ha convertit en això:

Unes imatges valen més que mil paraules
:
Segons consta a l'inventari de la Diputació de Barcelona la construcció de l'Aqüeducte data de finals del segle XVII i principis del XVIII, faltant afegir que la seva destrucció datarà del segle XXI per obra i gràcia del il•lustríssim senyor alcalde de Cabrils.

Continuarem informant....

ÀREA d'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació ciutadana

17 de juliol 2010

L'ALCALDE, A PUNT D'ACABAR AMB ALTRA PART DE LA HISTÒRIA MÉS RECENT DE CABRILS

Va ser com un mal auguri, però el passat DIMARTS 13 , l’alcalde, "el sobrevingut socialista de Cabrils" va donar el pistoletazo de sortida per a la destrucció de l'Aqüeducte de Santa Elena i la tala dels eucaliptus que ho envolten.

Us mostrem algunes fotos de l'inici de l'aberració


Continuarem informant-vos

ÀREA DÌNFORMACIÓ i COMUNICACIÓ

Comunicació


Salvem l'Aqüeducte de Santa Elena a Faceboock

13 de juliol 2010

EL VIC PRESENTA UNA MOCIÓ PER A REBAIXAR UN 15% EL SOU DE L'ALCALDE i DEL SEU EQUIP DE GOVERN


Tex íntegre de la moció presentada pel nostre grup municipal

Llegint la nota feta pública en la minsa pàgina web de l'ajuntament titulada - “El govern de Cabrils aplica les mesures per a la reducció del dèficit públic” - a un li pot fer l'efecte que l'alcalde i el seu equip de govern estan preocupats per la contenció de la despesa pública, però si analitzem la seva actuació en aquests dos llargs anys des de que van protagonitzar la seva segona moció de censura veurem que és pura demagògia.

Feu memòria consultant els nostres articles sobre els descarats “augments de sou a dit” a determinats treballadors/es municipals, com per exemple: a “la filla del 1er tinent d'alcalde” al secretari interventor cessat ara “col•locat” com lletrat “amb funcions complementàries de gerent” a l’arquitecta municipal ...etc. etc. Veiem que de sensibilitat per a reduir la despesa res de res.


02 06 2010 - 13 01 2010 - 28 11 2009 - 26 08 2009

- En definitiva - L'ALCALDE DE CABRILS I LA SEVA POLÍTICA SALARIAL - “más de lo mismo”

Continuarem informant

ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

07 de juliol 2010

LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA DE L’ALCALDE DE CABRILS - JA ÉS PREOCUPANT !


Com dèiem en el nostre article del passat 20 de maig, de tots és sabut que els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde tots els antecedents, les dades o les informacions que son en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.

Dèiem també que els membres de la corporació poden formular precs i preguntes en el ple relatius a l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern de la corporació.

Doncs bé, aquestes obvietats degudament regulades sembla que continuen no agradant-li a l’alcalde de Cabrils perquè transcorreguts quasi 4 mesos des de que li vam formular les 9 preguntes escrites, hores d’ara no s’ha dignat a respondre-les per escrit tal com legal i legítimament li sol•licitàvem.

Davant aquesta actitud de l'alcalde, que no és nova, ens plantegem algunes preguntes :

Quins son els motius que impedeixen a l'alcalde a donar resposta escrita a les nostres "senzilles" preguntes ?
O és que es confirmen les nostres sospites de que ha tornat a suspendre l'assignatura de “lo de la democràcia participativa” ?

Clicant aquí podreu consultar l’escrit de tercera reclamació de resposta escrita a les nostres preguntes.

Això son fets i no paraules.

Continuarem informant “malgrat les dificultats”

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

04 de juliol 2010

PROHIBIDO HACER FUEGO - ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL - PROHIBIT FER FOC - ALT RISC D’INCENDI FORESTAL

Mentre l'Ajuntament adverteix de l'alt risc d'incendi forestal........
Mientras el Ayuntamiento advierte del alto riesgo de incendio forestal.......


...així és com la responsable política de Medi Ambient del mateix ajuntament pèrmet "presuntament" que s'incompleixin "greument" les normes més elementals per a la prevenció dels incendis forestals....
....así es como la responsable política de Medi Ambient del propio ayuntamiento permite "presuntamente" que se incumplan "gravemente" las normas más elementales para la prevención de los incendios forestales....Este es el estado actual de los accesos al bosque desde la c/Peretons ( Foto 1 y Foto 2 ), y de las cajas eléctricas situadas en la misma calle. ( Foto 3 y Foto 4 )
Aquest és l'estat actual dels accessos al bosc des del carrer Peretons ( Foto 1 y Foto 2 ), i de les caixes elèctriques situades al mateix carrer. ( Foto 3 y Foto 4 )

Com reiteradament venim manifestant : Unes imatges valen més que mil paraules....Altra demostració gráfica de com no s'han de fer les coses.
Como reiteradamente venimos manifestanto : Unas imágenes valen más que mil palabras....Otra demostración gráfica de cómo no se deben hacer las cosas.


LA INCOMPETENCIA NO TÉ PREU!!!!.... O ÉS DESIDIA....?....O ÉS FALTA DE DEDICACIÓ....?

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat


Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels