26 de juliol 2013

QUERELLA POR UN PRESUNTO DELITO DE CALUMNIA E INJURIA


La alcaldesa de Cabrils, utilizando su cargo, y señalando el domicilio del ayuntamiento a efectos del procedimiento, presentó el pasado mes de marzo una querella por injurias y calumnias, en principio, contra una persona no identificada según consta en la querella, motivo por el cual aportó un DVD en el que se reproduce el turno de Precs i Preguntes del pleno del ayuntamiento de Cabrils celebrado el 29 de noviembre de 2012.

Del resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los Mossos d'Esquadra ha sido ahora cuando se le ha notificado dicha querella al Secretario General del Maresme del sindicato Confederación General de Trabajadores CGT.

En dicho pleno se hicieron públicas una serie de presuntas irregularidades que se estaban produciendo con motivo del contrato de limpieza de los edificios municipales así como que desde dicho sindicato se denunciaba la reiteración de sanciones contra una de sus afiliadas.

Ante la demostrada pasividad de la alcaldesa a pesar de haber mantenido una reunión con varios representante de dicho sindicato, trabajadoras de la empresa adjudicataria y varios representantes de CGT protagonizaron una manifestación ante el ayuntamiento acudiendo, posteriormente, al pleno para manifestar su apoyo a la trabajadora sancionada así como denunciar públicamente la falta de compromiso tanto de la alcaldesa como de una parte de la corporación ante las presuntas irregularidades detectadas.

Debo decir que la querellante lo ha hecho en calidad de alcaldesa señalando a efectos del procedimiento el domicilio del Ayuntamiento de Cabrils, sin que, ni mi grupo ni yo, como portavoz del mismo, tuviéramos conocimiento de ningún acuerdo que habilitara a alcaldía a llevar a cabo dicha acción.

Quiero dejar constancia de que mientras que la alcaldesa adjuntó a la querella un DVD reproducción del pleno de 29 de noviembre, a mí,  dicha grabación me fue denegada por escrito firmado por la propia alcaldesa y con la fe de la secretaria interventora.

En Cabrils a 26 de julio de 2007

Alfredo Serrano Mora en calidad de portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

Nota: En próximos artículos detallaremos los antecedentes de la situación creada informando, entre otras cosas, de las sentencias favorables a la trabajadora sancionada.


23 de juliol 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 25 DE JULIOL

Posem a la seva disposició  convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous 25 DE JULIOL DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament,per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent :

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de maig de 2013

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions de l’Acord de Condicions de Treball del personal al servei de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro, anys 2013-2017

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del nou text de l’Ordenança de tinença d’animals

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Cabrils i els promotors senyors Badia

5.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’adjudicació de dos béns patrimonials provinents de la liquidació de la mancomunitat de la zona industrial de Vilassar de Mar i Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’inventari general de béns patrimonials i de domini públic de la corporació

7.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva dels estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Cabrils, de l’Organisme Autònom Patronat Municipal Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu Col·lecció Municipal de Cabrils i de la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 7 del pressupost municipal de 2013

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils, a data 1 de gener de 2013

10.- Dictamen que proposa l’atorgament de les concessions sol·licitades sobre drets dels nínxols del Cementiri Municipal de Cabrils

11.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ICV i SOM Cabrils, per garantir els tres àpats al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l’any

12.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils, de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball

13.- Moció del grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils per la construcció del nou edifici de l’IES Cabrils

14.- Mocions

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

16.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència, hi han temes que han de ser fets públics ja que repercuteixen en com s'utilitzen els fons públics en aquest municipi. 

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

07 de juliol 2013

NADIE TIENE LA MEMORIA SUFICIENTE PARA MENTIR SIEMPRE CON ÉXITO (Abraham Lincoln)


L’actitud de l'actual titular de l'alcaldia donant resposta a preguntes del nostre grup ha arribat a límits que rallen el surrealisme.

De tots és conegut l'històric descontrol en el compliment de l'horari que han de realitzar tots i cadascun dels funcionaris municipals, i no ho diem nosaltres, queda reflectit en l'escrit d'alcaldia que després reproduirem
,  que a més de la normativa d'àmbit superior, ho ordena el propi conveni signat fa escassament 6 mesos.

A continuació reproduïm la resposta que dóna la titular de l'alcaldia a la nostra pregunta número 6 formulada en la sessió del ple de Maig, 

De la lectura de la resposta es pot concloure que o bé no ha entès les dues parts de la pregunta, o bé no les vol contestar perquè no ho sap…? O.... senzillament “no vol”….?

En relació a la primera part de la pregunta 6 dir-vos que fa escassament uns dies "la titular de l'alcaldia" ha dirigit a tot el personal un escrit que diu així:

Atès que la jornada ordinària del personal de l’Administració Local és de 37,50 hores setmanals, s’informa a tots els treballador/es del l’Ajuntament de Cabrils, Patronat Municipal Escola Bressol i Seipro,S.A. que hauran d’adequar el seu horari laboral al compliment de la jornada laboral ordinària prevista legalment, tot i això sens perjudici de la flexibilitat prevista al vigent Acord de Condicions de treball de 15 minuts diaris als efectes de conciliació de la vida laboral i familiar del personal.

Per aquest motiu, tots els treballadors/es hauran d’informar de la distribució de la seva jornada laboral setmanal al cap de l’Àrea a través del formulari adjunt a fer efectiu a partir de l’1 de juliol de 2013. 

Conclusió, sembla que no s'estava complint amb la jornada de 37,50 hores, a més es concedeixen "graciosament" 15 minuts diaris per conciliar la vida laboral i familiar del personal, que per descomptat,  tot això a càrrec dels contribuents, inclosos els aturats, els jubilats…etc. etc. 

La resposta a la segona part de la pregunta sobrepassa el surrealisme, davant  lo meridianament clar de la pregunta, sembla que a la titular de l'alcaldia li manca assessorament legal de tota una Diputació de Barcelona per conèixer la jornada laboral d'un treballador…Insuperable…!!! 

O sigui que el conveni es va signar el 31 de gener de 2013 (sic) i no s'aplica la jornada fins al dia 1 de Juliol perquè no saben quin horari fa cadascun dels treballadors….?

Doncs be com deia Alexander Pope:   El que diu una mentida no sap quina tasca ha assumit, perquè estarà obligat a inventar vint més per sostenir la certesa d'aquesta primera. 

Continuarem preguntant…. i…. si seguim tenint respostes de l'estil d'aquesta, proposarem la reedició de la revista "La Codorniz" que tan bé ens va acompanyar en la transició democràtica d'aquest país….

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

01 de juliol 2013

NO T'HO PERDIS !!!


BREUS DE LO TRACTAT EN L'ÚLTIM PLE ORDINARI

Abans d'entrar en el contingut del ple volem deixar constància de que el nostre portaveu va excusar la seva assistència a causa de la defunció d'un familiar, i que, malgrat que la seva absència va ser prèviament comunicada de forma oficial a la secretària interventora, va haver de ser una de les portaveus de l'oposició qui així ho fes saber ben avançada la sessió, deixant novament en evidència la estultícia de la que fa gala qui actualment ocupa la cadira de l'alcaldia de Cabrils.

Iniciarem aquests breus amb el comentari sobre un al·lucinant punt 8 que deia :

  • Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 272/2013, de data 5 d’abril de 2013
  • De la revisió dels estats comptables al tancament que realitza el departament d’assistència a la gestió económica local de la Diputació de Barcelona, s’ha observat una diferència en el càlcul dels ajustos del Resultat Pressupostari, que determina un resultat pressupostari ajustat menor.

I ara ve lo al·lucinant :

Errada 1

On deia :
Crèdits gastats finançats amb Romanent.               3.434.480,78  €

havia de dir :
Crèdits gastats finançats amb Romanent.           351.157,66  €

O sigui un error de càlcul de + - 3.083.323,13 €  més de 500 Mlls de les antigues pessetes   

Errada 2

On deia : Desviació de finançament negativa de l’exercici               2.023,44 €

havia de dir :
Desviació de finançament negativa de l’exercici   2.333.879,73 €

O sigui un error de càlcul de + - 2.331.856,29 €  més de 390 Mlls de les antigues pessetes   

Errada 3

On deia : RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT            1.940.594,68 €

havia de dir :
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT     1.189.127,85 € 

O sigui un error de càlcul de + - 751.466,83 €  més de 126 Mlls de les antigues pessetes   

Creiem que amb l'actual plantilla de secretaris, caps de comptabilitat, assessors externs i altre personal aquest tema NO ÉS DE REBUT. De moment no farem més comentaris i ho deixarem aquí, JUTGIN VOSTÈS.

En l'apartat 11 Precs i preguntes,  el nostre portaveu tenia preparades una sèrie de preguntes que a causa de la seva absència van ser llegides per la Regidora Sra. Garcés a la que li manifestem el nostre agraïment per la seva gentilesa.

Clicant aquí podran accedir al text literal de les preguntes efectuades en nom del nostre portaveu.

En propers articles continuarem descrivint la caòtica situació en la que ens té immersos per l'actuació de la convergent actual titular de l'alcaldia de Cabrils.

Continuarem informant
  
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels