23 de juliol 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 25 DE JULIOL

Posem a la seva disposició  convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous 25 DE JULIOL DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament,per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent :

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de maig de 2013

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions de l’Acord de Condicions de Treball del personal al servei de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro, anys 2013-2017

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del nou text de l’Ordenança de tinença d’animals

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Cabrils i els promotors senyors Badia

5.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’adjudicació de dos béns patrimonials provinents de la liquidació de la mancomunitat de la zona industrial de Vilassar de Mar i Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’inventari general de béns patrimonials i de domini públic de la corporació

7.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva dels estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Cabrils, de l’Organisme Autònom Patronat Municipal Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu Col·lecció Municipal de Cabrils i de la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 7 del pressupost municipal de 2013

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils, a data 1 de gener de 2013

10.- Dictamen que proposa l’atorgament de les concessions sol·licitades sobre drets dels nínxols del Cementiri Municipal de Cabrils

11.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ICV i SOM Cabrils, per garantir els tres àpats al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l’any

12.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils, de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball

13.- Moció del grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils per la construcció del nou edifici de l’IES Cabrils

14.- Mocions

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

16.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència, hi han temes que han de ser fets públics ja que repercuteixen en com s'utilitzen els fons públics en aquest municipi. 

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels