31 de desembre 2006

FELIÇ ANY NOU!

Que el 2007 sigui l'any del canvi a Cabrils, i que amb l'ajut i col·laboració de tots els veïns i veïnes, puguem instaurar a l'Ajuntament l'eficàcia, el rigor, la professionalitat, la coherència i entre tots eradiquem la prepotència, el balafiament, la incompetència, l'amiguisme i les pràctiques despòtiques en l'acció de govern d'algun dels polítics "professionals", que entren en política per servir-se i no per servir a la ciutadania.

27 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT - desembre 2006-

Celebrat el Nadal, reprenem la informació facilitant-vos un resum dels punts tractats en el darrer Ple.

Punt 4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

S’aprovà la xifra de 6.537 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrils, a data 1 de gener de 2006.

Punt 6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu.

Un cop analitzat l'expedient de contractació, objecte d'aquest punt de l'ordre del dia, i motivat per unes presumptes irregularitats observades pel nostre regidor, la secretària interventora manifesta en el seu informe jurídic les seves discrepàncies amb el procediment seguit per l'alcalde, i per aquest motiu, només amb l'aprovació del ple poden ser resoltes.

El més curiós és que l'alcalde proposava i el seu equip de govern així ho van aprovar amb el vot en contra del VIC, aplicar dita desviació en detriment de la La subfunció 511 que es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans,altra barbaritat comptable més.

Per tal de que pugueu situar-vos, és necessari fer una història dels fets:

  • Amb data 24 d'abril mitjançant escrit del dia 11, l'alcalde convida a participar a 4 empreses en la licitació de les obres de rehabilitació i adequació del Museu Municipal amb un pressupost d'obres de 38.292,26 €.

  • Cap de les empreses hi participa, i “curiosament” dites obres s’adjudiquen a una cinquena empresa, ”no convidada” i amb un únic accionista, que “casualment” es “fill” d’un dels quatre empresaris primerament convidats.

  • El dia 26 de juny se signa el contracte d’adjudicació a “dita empresa” , i el dia 20 de juliol l’industrial, degut segons ell, a la visita d’obres realitzada el dia 19 de juliol s’adonen d’una sèrie de treballs que no contemplats al projecte redactat pel mateix arquitecte director de les obres, i que quantifiquen en 5.147,74€, més del pressupostat. I per tal motiu, diu l’industrial: si no s’hem notifica el contrari abans de dilluns dia 24 de juliol procediré a l’execució dels treballs esmentats. “Curiosament també” no es fins el 27 de juliol quant l’industrial presenta pressupost de la desviació que quantifica en els 5.147,74€.

  • L’alcalde “diligentment”, per escrit de 21 de juliol, sol·licita informe tècnic a l’arquitecte redactor i director del projecte.

  • No es fins el dia 10 d’octubre que dit arquitecte emet un informe, informe no signat per ell, sinó per P.O., quantificant la desviació, ara, en 7.261,86€ .(Informe no original) (Cal dir que en tots el expedients de contractació han de constar documents originals).

Consideracions al respecte,

Primer.- Aquesta actuació de l’alcalde, genera un greu precedent que els industrials poden tenir en compte en futures licitacions, ben es cert que la desviació es del 18.96%, no superant el 20% permès per Llei. (Quina casualitat).

Segon.- Com es que s’adjudica a Obres i Reformes Forcada, S.L, empresa que ni tant sols havia estat convidada?. (Informació privilegiada ?, això si, presumptament).

Tercer.- Si el projecte estava mal redactat,(així ho va manifestar un regidor de l’equip de govern en el decurs del Ple) perquè els ciutadans tenen que assumir la “desviació pressupostària”, i/o la feina mal feta de tercers que puja 7.261,86€ ?

Quart.- Perquè un l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres, és una fotocòpia i a més no esta signada per ell?, ni es té constància de la validesa i atribucions competencials de la persona que signa dit informe, sense identificar-se ?

Cinquè.- Perquè s’autoritza la despesa a càrrec de la subfunció 511, que com diu la secretària en el seu informe jurídic: La subfunció 511 es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans, per la qual cosa, davant la discrepància exposada i d’acord amb el que disposa l’article 216.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de març, la tramitació de l’expedient hauria de ser suspesa, essent l’òrgan competent per a la seva resolució, en compliment del que disposa l’article 217.2 a) del text legal esmentat, el ple de la Corporació.

Pues bé, ja sabeu en detriment de quina partida s’autoritza dita “errada de càlcul” que, com sempre, paguem els ciutadans.

Punt 7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació a pla especial urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 d’octubre, va acordar retornar a l’Ajuntament dit expedient per tal de regularitzar una “sèrie d’errades materials”, que es com ho anomenen “certs polítics”, quan alguns d’ells s’equivoquem.

Punt 8.- Resolucions de l’alcaldia.

En aquest punt, el nostre regidor va fer esment a 13 decrets de incoació d’expedients sancionadors a ciutadans, algun d’ells pels motius següents: abocament indiscriminat de cartrons i/o materials divers, al costat dels contenidors ,alguns de Can Mas, etc.....
Es curiós, va manifestar el nostre regidor, que s’actuí amb tanta diligència contra els ciutadans, i en canvi hi havia constància d’empreses que desenvolupaven activitats industrials en sòl agrícola, sense llicencia, i abocaments de restes de materials de construcció a la zona esportiva, i davant d’això, els serveis, tant eficients d’inspecció, son més permissius. Perquè? Fa falta comentar-ho?

Es dona compte del decret 1535/2006 pel qual l’ajuntament presentà en data 24 d’octubre de 2006 una sol·licitud d’un préstec de 383.670,97 €, “per finançar projectes d’inversió de l’any 2006. – Fa falta comentar-ho?

Malgrat les discrepàncies a les comptes municipals i requeriment d’intervenció de la Sindicatura de Comptes, acció feta pel nostre grup, es torner a aprovar subvencions a entitats, per aproximadament 15.000 €, algunes d’aquestes Entitats hores d’ara, encara no han justificat les subvencions atorgades “per decret” els anys 2004 i 2005. – Fa falta comentar-ho?

Punt 9.- Precs i preguntes

Com ja sabeu, el nostre regidor formula-la en cada ple, preguntes relatives a l’actuació o als propòsit d’actuació dels òrgans de govern de l’ajuntament, en aquesta sessió es van presentar les següents preguntes:

Pregunta nº1.-

En relació a una sol·licitud d'informació feta per aquest regidor, l’Alcalde em va comunicar el passat 25 d'octubre que les preceptives pràctiques de tir es realitzarien el passat dia 21 de novembre.
En relació a aquesta qüestió formulo les següents preguntes :

1ª.- Quan es realitzarà el preceptiu segon exercici de tir.?
2ª.- Es cert que en dita sessió l’alcalde, presumptament, va participar també fen practiques de tir.?
3ª.- Es cert que un treballador de l’ajuntament en horari de treball, presumptament, també va fer practiques de tir.?
4ª.- De confirmar-se la informació, qui va proporcionar l’arma i la munició per du a terme dita “practica”?
5ª.- Qui era el responsable de la sessió de tir?
6ª.- Quants diners ha representat per als ciutadans aquestes practiques de tir fetes presumptament, per dues persones alienes al cos de la nostra policia local.?

Pregunta núm. 2

Motius pels quals l’Alcalde no s’ha abstingut en l’atorgament de la llicència d’obres número 344/2006 que causa la resolució d’alcaldia 2006/1614, ja que incorre, presumptament, en causa d’abstenció segons allò que diu l’article 28.2 a i b de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú, i per tant dita llicència hauria d’haver estat autoritzada pel Primer Tinent d’Alcalde.
************************
Aquesta pregunta fa referència a que el mateix alcalde s’atorga llicencia d’obres per la construcció d’una piscina en una propietat seva. Res a dir del dret a disposar de piscina pròpia, però això es una clara demostració del desconeixement, o menyspreu, de les més elementals normes que regulen els procediments administratius a l’administració.
No farem més comentaris al respecte, creiem que l’actuació ho diu tot.

I per finalitzar aquesta llarga relació de fets, teniu en compte que es impossible resumir certes qüestions, com ara el tema del Museu o les habituals preguntes de control i fiscalització, però sí volem dir que, novament, i van dos vegades, l’alcalde davant les preguntes que li son incòmodes, va tornar a perdre els papers, demostrant la seva presumpta incompetència e incapacitat per dirigir, ja no tan sols l’ajuntament sinó també el recursos humans de que disposa, demostrant altre vegada més un desconeixement de les més elementals normes que regulen l’activitat política, i els drets fonamentals que tenen els regidors de sol·licitar tota la informació que es cregui convenient, per tal de fiscalitzar l’actuació o els propòsits d’actuació dels òrgans de govern. Recordem el que deia en el seu informe el Síndic de Greuges de Catalunya a rel d’unes queixes del nostre regidor.
Malauradament hi han persones que desconeixen que és la democràcia, i per tant no la practiquen, per demostra-ho posarem algun exemple de respostes a preguntes escrites del nostre regidor.

Resposta escrita de l’alcalde a una pregunta del nostre regidor:

En relació a la pregunta núm.4,(diu l’alcalde) sobre sol·licitud d’obertura d’un expedient de reclamació d’ingressos presumptament indeguts per un alt funcionari, en el període comprès antre finals de l’any 1999 fins final de l’any 2002, tinc que comunicar-li que es tracta, en tot cas, d’un presumpta fet, que te lloc en una determinada època en la que jo no soc l’Alcalde i que va ser per acord de l’interessat i l’anterior alcalde, el senyor Josep Grau i Casanovas.
Cal comentar-ho? - Com sempre llançant pilotes fora, i contra un company del seu propi partit. - Com veieu el tema es comenta per si sol.

Hi han actuacions d’alguns dels polítics del nostre poble, que confirmen les teories de Laurence J.Peter exposades al seu llibre "El principio de Peter", recordeu la màxima que, en tota jerarquia, "l'empleat"(“el polític”?) tendeix a ascendir fins al seu nivell d'incompetència" i es raona el per què les coses van sempre malament, sobretot en política."..............


Àrea d’Informació i Participació

23 de desembre 2006


Feliç, Feliç Nadal, el que faci que ens en recordem de les il·lusions de la nostra infància, el que faci recordar als nostres avis les alegries de la joventut, i el que transporta al viatger al a xemeneia d'un càlida llar. (Charles Dickens).

Bon Nadal

20 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -21 de Desembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.
Esperem la vostra assistència.
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia amb el número 1665 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 21 de desembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :
ORDRE DEL DIA.-
Part Resolutiva

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 9 de novembre de 2006.

2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 2004-07, per les obres d’instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal.

3.- Delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en la Diputació de Barcelona.

4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

5.- Aprovació del protocol d’emergències social per a l’any 2007.

6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu Municipal.

7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació al Pla Especial Urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

II.- Part de control

8.- Resolucions d’alcaldia.

9.- Mocions dels grups municipals.

10.- Precs i Preguntes.

Si desitgeu que el nostre regidor formuli-li al Ple, preguntes en relació a temes que els hi preocupen, podeu fer-les arribar utilitzant aquesta pàgina o per escrit al nostre correu electrònic.

Àrea d’informació i participació


19 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (MÉS)

Com ja vàrem informar, ahir es va celebrar la sessió de la Comissió Especial de Comptes, amb l'objecte d'emetre informe, favorable o desfavorable a la gestió econòmica de l'exercici 2005.

El nostre regidor, membre de dita Comissió Especial de Comptes, en nom del nostre grup va presentar un escrit de reparos i objeccions a les comptes de l'ajuntament i la societat municipal Seipro, és un escrit extens però impossible de resumir, ja que és necessari fer-ho constar literalment junt amb el dictamen de la Comissió.

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l'article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d'ull a les comptes municipals, i als nostres reparos a dites comptes.

Agrairem com sempre, els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o el correu electrònic, si feu servir el blog, la informació serà de mes abast, però ho deixem al vostre millor criteri.

Van votar a favor de l’emissió d’informe favorable, CIU, PSOE-PSC i GEC , vots en contra de l’emissió d’informe favorable PP,DIU i Veïns Independents de Cabrils (VIC)
ERC va excusar la seva assistència deguts a problemes d’agenda.

16 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

S’ha convocat pel proper dilluns 18 de desembre a les 16:00 hores, primera sessió de dita comissió, amb el següent ordre del dia :

· Examen del Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005 i emissió d’informe.

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític, integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l'ajuntament, que, després de sotmetre's a informació pública, s'adjuntarà a la mateixa per a enviar-la al Ple on serà objecte, si escau d'aprovació.

La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, (
Art. 212.2 RDL 2/2004 i Art. 58 i 101 del DL 2/2003), on després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.

Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com veureu es farà amb més de sis mesos i mig de retard.
El nostre grup un cop analitzat el Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005, manifestarà en dita sessió les nostres objeccions, objeccions que exposarem en aquest blog un cop celebrada la sessió.

ÀREA ECONÒMICA

11 de desembre 2006

CONVOCÀTORIA PÚBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DE JUTGE DE PAU PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYS.

El passat dia 1 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Diputació de Barcelona, xarxa de municipis) l'obertura de convocatòria pública, per a l'elecció plenària de Jutge de Pau titular del municipi de Cabrils, atenent que properament finalitzarà el termini de quatre anys, des de que va prendre possessió l'actual Jutge.

Si es del vostre interès conèixer la totalitat de dit anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, feu clic aquí, o be podeu consultar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament..

Segons el nostre parer, i amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics i tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi, no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, és a dir sense vinculacions de tipus polític, ni econòmiques, ni especulatives immobiliaris, etc., des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.

Àrea d’Informació i Participació.

06 de desembre 2006

SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL d’ENSENYAMENT EDUCO-SOCIAL, ANOMENTAT PETIT ALTELL

Informar-vos que amb data 1 de desembre la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província Núm. 287 pàgina inicial 40, pàgina final 42 ha publicat l’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal d’ensenyament educo-social anomenat Petit Altell.
Es fa públic en dit anunci, el text íntegre del projecte de l’establiment del servei públic municipal d’ensenyament educo-social, inserint-lo en dita publicació, amb l’advertiment d’entrada en vigor el dia següent de la seva publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Si es del vostre interès conèixer la totalitat de dit anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
feu clic aquí
o be podeu consultar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, tal i com diu l’anunci esmentat.

Àrea d’informació i participació de
Veïns Independents de Cabrils

05 de desembre 2006

DENUNCIA D’UNES PRESUMPTES IRREGULARITATS DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Us informem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha estimat i acceptat, novament, les nostres denúncies formulades el passat dia 5 de setembre, motivades per la reiterada poca seriositat i transparència amb la que gestionen determinats fons municipals l'Alcalde de Cabrils i el seu equip de govern. La acceptació de la nostra denúncia es un pas important, vol dir que accepten com a mínim estudiar els temes, perquè han observat indicis d’irregularitats, que cal fiscalitzar.
La estimació ens ha sigut comunicada mitjançant notificació de la Secretària general de la Sindicatuta de Comptes de Catalunya que transcrivim literalment,

Sindicatura de Comptes de Catalunya

En relació al vostre escrit, registrat d’entrada en aquesta Sindicatura de Comptes el dia 5 de setembre de 2006, mitjançant el qual complementeu la denúncia d’irregularitats que ja havíeu posat de manifest el passat 23 de juny de 2005, i que va originar l’expedient CD-24/2005, us informo que – de conformitat amb el que va acordar el Ple de la Sindicatura en data 7 de novembre d’enguany – s’ampliarà la fiscalització puntual relativa a l’Ajuntament de Cabrils, estenent l’àmbit temporal de la referida fiscalització a l’exercici 2005.

Barcelona 27 de novembre de 2006

Dons bé, amb aquesta i l’anterior resolució de data 21 de setembre de 2005, ja hem aconseguit que la Sindicatura de Comptes, fiscalitzi els temes denunciats corresponents als exercicis econòmics dels anys 2004 i 2005.

Per tal de donar a conèixer les nostres accions encaminades a reconduir, especialment, el descontrol i manca de rigor en la despesa, entre d’altres qüestions econòmiques, us anunciem que anirem introduint en el nostre blog, i de forma quinzenal cadascun dels temes denunciats, per tal d’obrir debat i rebre els vostres suggeriments.

Avui comencem pel primer punt.

FISCALITZACIO ASSUMPTE NUMERO 1.-

Gratificacions percebudes, presumptament, de forma irregular per un alt funcionari de l’Ajuntament, els anys 2000, 2001 i 2002.

En aquest tema i mitjançant l’aportació de diferent documentació queda demostrat, segons el nostre parer, el cobrament indegut per excés, en concepte de gratificacions per salaris dels anys 2000, 2001 i 2002. Sol·licitàvem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, davant la sospitosa inoperància de l’Alcalde, estudiés la forma de restablir la legalitat presumptament infringida, i que l’Ajuntament es pugues rescabalar del greu perjudici econòmic infringit.
El càlcul aproximat fet en relació a aquesta qüestió es d’aproximadament
61.000 €, que pensem s’haurien de retornar a l’Ajuntament.

Àrea d’Informació i Participació
Veïns Independents de Cabrils (VIC)

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels