29 de gener 2010

PLENS 0 - DESALLOTJAMENTS 2


CRÒNICA D’UN PLE “MOGUDET”

Continuant amb la deriva irracional que pateix des de fa temps la vida política municipal a Cabrils, aquesta, ha superat noves cotes d’irracionalitat, provocant fins i tot que el redactat de les cròniques dels plens que us oferim siguin gairebé similars ple rere ple, així és que no us sorprenguin les coincidències.

Ressaltar, -altra vegada- que aquestes situacions vénen provocades pel comportament antidemocràtic de l'alcalde, amb el suport incondicional del seu “equip de govern” “i.... algú altre” negant-nos l'accés a la informació necessària per al desenvolupament de la nostre tasca de control i fiscalització, amagant- nos documents, faltant a la veritat en els plens, negant-se a resoldre els diferents recursos que presentem, al•legant que si no ens agrada “aneu al contenciós” no dialogant ni amb nosaltres ni amb el delegats del personal, fent pujades irracionals de sous (a segons qui ! )....etc...etc., comportaments impropis de la normalitat democràtica i que s'han anat convertint en una pràctica habitual, dia rere dia.

Des del començament del ple, igual que el que va succeir en el passat ple de desembre, un grup de companys dels delegats sindicals de CCOO a Cabrils, amb una pancarta expressaven, novament, la seva disconformitat amb l’externalització de la brigada municipal així com amb l'erràtica política salarial i manca de diàleg que l'alcalde i el seu equip de govern vénen practicant des de la II moció de censura, increpant les intervencions i actuacions de l'alcalde, especialment en arribar al punt 7 Mocions, on, a última hora, com sempre, l'alcalde “ va colar “ la desestimació d'un recurs de reposició presentat per CCOO contra l'aprovació del pressupost per a l'exercici 2010 i especialment contra l'aprovació de la plantilla del personal que no va ser consensuada precisament amb els representants dels treballadors, va ser en aquest punt quant els representants dels treballadors van tornar a manifestar en un ple Públic el seu desacord amb un tarannà, amb una política, amb una manera de veure la gestió d’un servei, en definitiva amb la gestió de persones que des de fa una colla d’anys treballa, i treballa molt bé ! per l’Ajuntament com a membres de la brigada municipal.

Abans que l'alcalde tornes a ordenar un desallotjament, s’havien debatut 6 dels 9 punts de l’ordre del dia i que de forma succinta a continuació posem en el vostre coneixement, en el bé entès de que si algú precisa un coneixement més detallat d’alguna qüestió, fent-se'ns saber, ampliarem gustosament la informació.

Punt 2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la constitució del “Consorci Denominació Origen Alella”.

Aquesta adhesió, que per a nosaltres no comporta cap benefici per Cabrils, i sí en canvi una despesa, ja que es preveu la contractació d’un gerent (ja hi som altre vegada !) i varis funcionaris més, entenem demostra la deriva irracional de l'equip de govern ja que mentre “s'estan desfent de treballadors” de la brigada municipal, ara pretenen destinar fons dels ciutadans de Cabrils per a potenciar altre municipi. Malgrat el nostre vot negatiu la proposta va ser aprovada. Altra despesa irracional !

Punt 3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana.

En aquest punt, novament vam haver de ser testimonis de la demagògia del regidor de des-participació que amb els seus habituals sermons -buits de contingut- proposava altre document burocràtic del que detallarem algunes perles com per exemple:

• Totes les persones tenen dret a rebre informació.....
• Totes les persones tenen dret a fer peticions..........
• Totes les persones tenen dret a ser escoltades
• Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions.......

Davant tanta xerrameca el nostre portaveu no va poder més que manifestar FALTARIA MÉS !!.... I el més curiós és que el portaveu d’ERC-consens pren com a document de referència, per a argumentar la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans, ni més ni menys que la Constitució Espanyola, aquí sí que el nostre grup està plenament d'acord amb el portaveu republicà.
El nostre grup és de l'opinió que la participació cal practicar-la dia rere dia en lloc d'intentar encorsetar-la amb més i més reglaments burocràtics. Així ens va a Cabrils !
El nostre grup ja ha manifestat en reiterades ocasions que no participarem de tanta xerrameca buida de contingut.

Punt 4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles a Cabrils.

Avís a navegants, o millor dit a tot aquell que es desplaci en alguna cosa que dugui rodes. Per a complir, "presumptament" (MAI MILLOR DIT -CAL SER PRUDENTS”-), amb els 25.000 euros de recaptació per multes previstos en el pressupost aprovat per al 2010. A proposta de la regidora de seguretat ciutadana, l'equip de govern ha aprovat una ordenança en la que en 22 folis tipifiquen tot un seguit de sancions econòmiques. ATENTS A LA PROPERA PUBLICACIÓ d'aquesta ordenança.

Punt 5.- Dictamen que proposa la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2010.

Més taxes, s’ha de recaptar !

Punt 6.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació de l’exercici 2008.

L'alcalde proposa en aquest punt l'aprovació definitiva dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2008, de l’Ajuntament de Cabrils.

Dir-vos que com ve sent habitual les al•legacions i/o objeccions presentades pel nostre grup contra l'aprovació dels comptes 2008, (consulteu-les clicant aquí) van ser novament desestimades basant-se en un informe jurídic emès per l'anterior secretari interventor –cessat-, ara lletrat “amb funcions complementàries de gerent “, amb uns arguments que no tenen desperdici, veiem alguns exemples:

En relació a l’al•legació.- 6.777,20 € - Treballadora..........

L’informe jurídic NO DIU RES

En relació a les al•legacións.- 19.966,91€ .- Perjudici patrimonial.- i - 89.662,34€ .- Dubtem de la legalitat de les remuneracions salarials aplicades a la persona que va ocupar, de forma no ajustada a dret, el lloc de treball de secrataría-intervenció,

L’informe jurídic redactat per la mateixa persona que va ocupar de forma no ajustada a dret, el lloc de treball de secrataría-intervenció, diu:
També en aquests dos últims casos, per entrar en el fons de la qüestió, s’hauria de senyalar quines són les presumptes irregularitats comeses, i no, simplement judicis de valor, que a qui sotasigna no li correspon valorar. QUINA BARRA !

Resulta que la Generalitat de Catalunya interposa un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament pel nomenament no ajustat a dret d'aquest treballador i ell mateix s'atreveix a concloure "jurídicament" que és un judici de valor. NO TÉ DESPERDICI ! - O sí ?- (lloc de treball que suposa + de 89.000€ de cost anual...)

Davant aquesta actuació, que ha rebut l'aprovació de l'equip de govern, ens veiem obligats a tornar a comparèixer davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol•licitant-los, si ho creuen oportú, portin a terme un Informe de Fiscalització de les disconformitats esmentades.

Punt 7.- Mocions.-
Aprovació definitiva del Pressupost General de 2010 i desestimació les al•legacions formulades pel senyor Antonio Cubel Jiménez, actuant en qualitat de secretari general de la Federació de serveis a la ciutadania de CCOO del Vallès Oriental - Maresme.....

Com diem a l’inici d’aquesta crónica, l'alcalde a última hora, "va colar" la desestimació d'un recurs de reposició presentat per CCOO que va registrar la seva reclamació contra l'aprovació del pressupost 2010 el dia 25 a les 12:12, doncs en un exercici d’extrema agilitat "el lletrat" anteriorment citat, va concloure "el mateix dia" que “jurídicament” es considera que escau desestimar íntegrament la totalitat de les al•legacions....... No obstant, la corporació acordarà el que estimi més convenient. I...... LA CORPORACIÓ AMB LA MAJORÍA DE l’EQUIP DE GOVERN i....“algú més”.... així ho va fer.... i.....
COLORIN COLORADO ..........

Per a no fer excessivament llarga la crònica d'aquest desgraciat ple, en un proper article continuarem informant-vos de la resta de punts.

Consulteu al diari El Punt, la crònica del ple, i les manifestacions del delegat del personal a l’ajuntament de Cabrils

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

27 de gener 2010

PREGUNTES FORMULADES PEL VIC AL PLE ORDINARI DE DEMÀ DIJOUS


Posem en el vostre coneixement les preguntes formulades per escrit pel nostre grup municipal per tal de que siguin llegides, constin literalment en acta i siguin contestades en el decurs del Ple, o si no es possible la seva resposta verbal, ho siguin per escrit en el termini màxim d’un mes.

Si teniu alguna pregunta que creieu convenient que puguem formular en el transcurs del ple de demà ens les podeu enviar al correu electrònic i confidencialment en nom del nostre grup així ho farem.

1. Qui ha supervisat per part de l’Ajuntament la recent reparació dels clarament visibles desperfectes per vicis d'obra o possibles defectes en l’execució de les obres de soterrament del Torrent Roig i els materials utilitzats?

2. Quina empresa ha dut a terme dites obres de reparació ?

3. En el supòsit que aquestes obres de reparació hagin representat algun cost per l'ajuntament a quant ascendeix dit cost?

4. Quines instruccions s'han donat a la policia local perquè s'hagi incrementat considerablement el nombre de denúncies per infraccions al nucli urbà?

5. Algun vehicle de l'Ajuntament ha estat multat per no dur la itv actualitzada?

6. Tenen tots els vehicles municipals actualitzada la inspecció tècnica de vehicles ?

7. Perquè els caps de setmana i festius no es mantenen obertes les instal•lacions esportives dels centres escolars de Cabrils?

8. S'ha prorrogat tàcitament el conveni subscrit el 11 de novembre de 2005 amb la Federació de les ADF del Maresme sobre l’autorització d’ús i manteniment de les dependències de Can Barba?

9. Quines son, detalladament, les actuacions portades a terme per a rehabilitar l'entorn de Ca Barba i que han suposat, en principi, una despesa de 7.500 euros?

10. Quin cost va suposar pels ciutadans el desenvolupament del portal municipal integrant l’última generació de tecnologies de gestió documental desenvolupat per Güell Consulting amb el suport de la Diputació de Barcelona.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

26 de gener 2010

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE l’AJUNTAMENT - dijous dia 28 de gener de 2010 -


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 28 de gener a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària de data 26 de novembre de 2009 i extraordinàries de data 29 de desembre de 2009.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la constitució del “Consorci Denominació Origen Alella”.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles a Cabrils.

5.- Dictamen que proposa la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2010.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació de l’exercici 2008.

7.- Mocions

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

9.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

20 de gener 2010

EL VIC ASSUMEIX - extraoficialment- LES FUNCIONS DE “CAP DE MANTENIMENT” DE LA XARXA VIÀRIA I DEL MOBILIARIA URBÀ MUNICIPAL


Sense un nomenament explícit i -per tant- sense cap sou, el VIC ha estat autoanomenat - extraoficialment- Cap del Manteniment de la xarxa viària i del mobiliari urbà municipal. Sí, Sí, això és així per estrany que sembli. Donada l'apatia....(?), falta de responsabilitat....(?), l’incompetència....(?) o el que sigui....(potser les tres coses a l’hora) dels corresponents responsables.
Els responsables polítics, presumptament, s’han vist desbordats pels aconteixements deixant que el VIC controli, identifiqui i informi de les deficiències que existeixen en la xarxa viària i en el mobiliari urbà.

És una broma....!

Mireu en el nostre blog..... on anem assenyalant les diferents deficiències i/o anomalies, per a així posar-les en coneixement dels responsables....(?) polítics del municipi i que aquests puguin donar lar ordres oportunes perquè es corregeixin i resolguin, com així està succeint.

És un camí una miqueta rocambolesc d'actuar per part dels nostres governants però si al final això redunda en benefici de tots, com així ho sembla: Beneït sigui!.

Avui posem en coneixement del regidor responsable "corresponent", que - DES DE FA MESOS - el flamant rètol lluminós del Torrent Roig(*) (enfront de la Concòrdia) té algun tipus d'avaria que impedeix el correcte funcionament de la primera línia i de l’escut de l’ajuntament. (veure les fotos per a una millor i més fàcil comprensió).

Esperant que posat així en coneixement de l'equip de govern, sigui aquest qui posi les mesures oportunes perquè sigui arreglat.... “Es gracia que esperamos alcanzar del recto proceder de V.I., cuya vida guarde... etc.,etc.”

(*)És l’obelisc que va deixar l'actual regidor de des-comunicació en record del seu pas per la mateixa regidoría quan militava en CDC(2003-2006) abans de veure la llum "d’esquerres”.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat
Urbanisme i mobilitat
Seguretat ciutadana
Sanitat
Serveis socials

18 de gener 2010

ATENCIÓ! NO SON PETJADES DE DINOSAURES ENMIG DE CABRILS - ¡ATENCIÓN! NO SON LAS HUELLAS DE DINOSAURIOS EN EL CENTRO DE CABRILS


SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA FEINA MAL FETA - SON LAS CONSECUENCIAS DEL TRABAJO MAL HECHO

La improvisació i la incompetència NO TENEN PREU - La improvisación y la incompetencia NO TIENEN PRECIO

La feina mal feta no té futur - El trabajo mal hecho no tiene futuro


Així ho prevèiem en els nostres articles de dates :

26 de novembre de 2008

28 de novembre de 2008

12 de maig de 2009

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

16 de gener 2010

NO TÉ PREU - NO TIENE PRECIO


Una perla de la regidoria d'accessibilitat - Una perla de la regidoría de accesibilidad.


Altra mostra més de la improvisació ! O de la falta de rigor....? - O de la incompetència....? - O de la desídia....?
¡Otra muestra más de la improvisación! - ¿O de la falta de rigor….? - ¿O de la incompetencia….? - ¿O de la desidia….?

Una imatge val més que mil paraules - Una imagen vale más que mil palabras.

Jutgin vostès....Juzguen ustedes…………..

La improvisació NO TÉ PREU....? - ¿La improvisación NO TIENE PRECIO....?

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Serveis socials

14 de gener 2010

QUÈ HA SUCCEÏT AMB EL CURS DE PINTURA ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT? (SEGONA PART)


Per consultar la primera part cliqeu aquí.

Sempre s'ha dit que quan alguna cosa funciona i, a més, funciona bé, intentar canviar-ho és, si més no perillós. Això és precisament el que ha passat recentment amb els cursos de pintura que patrocina l'Ajuntament. Aquests cursos han vingut funcionant i no només bé, sinó magníficament bé, tot això dirigit per una excel•lent professora (la Sra. Magda Ginestar) que durant més de 20 anys s'ha dedicat a compartir els seus coneixements artístics amb ja quasi una quarantena d’alumnes/pintors.

Doncs bé, la regidora responsable d'aquesta activitat, la senyora Olga Enfedaque, fent arrogància d'una prepotència majúscula i d'una ignorància més que supina (*) sobre el tema, i tot això amanit amb una total manca de diàleg, ha decidit trencar pel dret obligant a compartir un espai que tècnica i físicament és impossible de compaginar, amb altra activitat aliena a aquesta i amb només dos alumnes.

Un incís: per a aquests cursos de pintura, oficialment sempre s'ha condicionat la seva realització a un mínim de 10 alumnes (lògicament, per a garantir la seva rendibilitat, és a dir que no costi més el farciment que el gall). En el Ple municipal del passat 1 de novembre li varem fer aquesta puntualització, assenyalant, a més, que en tots els anuncis d'aquests cursos de pintura que estan exposats en els diversos taulons d'anuncis municipals, es remarca aquest quòrum mínim de 10 alumnes per curs.

A aquesta puntualització, la regidora es va limitar a contestar que això era abans, però que ara no hi havia cap mínim d'alumnes.

Regidora senyora Enfedaque, poques o cap dubte tenim de la seva incompetència en aquest assumpte, però tampoc tenim dubtes de la seva eficàcia (que no eficiència), ja que a l'endemà ja havia fet retirar de tots els taulons municipals els anuncis dels cursos de pintura en els quals s'indica aquest mínim de 10 alumnes.

Valgui'ns déu, el que cal fer per a no contradir-se (almenys aparentment) !

Davant aquest cúmul de despropòsits de l'esmentada regidora - que segueix anteposant la seva prepotència i la seva ignorància a l'interès comú (diem interès comú, no l'interès de la nova professora (?) - algú havia de posar dignitat i seny, i aquest algú ha estat el més feble, el perjudicat; ha estat la Sra. Magda Ginestar, la inveterada i reeixida professora per més de 20 anys consecutius qui, secundada per tots els seus alumnes, decideixen marxar (per la porta del darrere) i així deixar a la regidora totalment lliure perquè pugui fer i desfer al seu antull.

El 10 de desembre passat, la senyora Magda Ginestar va registrar una instància a l'Ajuntament exposant els fets pels quals s'ha vist obligada -ella i els seus alumnes- a deixar el curs. No obstant això, és la professora la que deixa la porta oberta perquè l'ajuntament rectifiqui i busqui una solució factible i coherent; i en el cas de ser així, a tornar i recuperar el que - fins a la intervenció de la regidora senyora Enfedaque- era un envejable èxit de participació, de professionalitat i de convivència. Com era d'esperar, a aquesta data -i d'això fa ja més d'un mes- encara no ha rebut cap resposta per part de l´Ajuntament.

Aquest assumpte li importa realment a algú de l'equip de govern encapçalat pel seu alcalde?

Regidora senyora Enfedaque: La seva majestàtica intervenció en aquests cursos de pintura (que funcionaven amb èxit reiterat i amb una tradició de més de 20 anys) ha acabat com el rosari de l'aurora i - com es diu col•loquialment – se’ls ha carregat vostè en un “plis-plas”.

Enhorabona; el seu orgull, la seva prepotència, la seva ignorància i la seva falta de diàleg han quedat incòlumes.

Ah! Si cerca aplaudiments, felicitacions i reconeixements, li suggerim que es dirigeixi a la nova professora i els seus dos alumnes.

(*) ignorància supina: molt gran i inexcusable.

Foto de la inauguració, el dia 21 de juny del 2008, de l’exposició de les obres dels alumnes de dibuix i pintura, que des de fa ja bastants anys dirigeix amb una més que encomiable dedicació i professionalitat la senyora Magda Genestar.

Continuarem informant


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL
Cultura

13 de gener 2010

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA SEGONA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE D'AJUNTAMENT CELEBRAT EL PASSAT DIA 29 DE DESEMBRE


Us facilitem un breu resum dels assumptes tractats el dia 29 de desembre en el segon ple extraordinari convocat per l'alcalde a les 8:30 del matí, creient-se que no assistiria ningú (presumptament) i així poder votar amb la seva “majoria 7+1” un pressupost per a l'any 2010 amb unes pujades salarials que sent benèvols qualificarem en principi de vergonyoses tenint en compte la crisi en la que " estem immersos" - bé- , - “menys alguns adeptes al règim” -

Punt 1.- Aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2010.

En primer lloc cal recordar que “no són uns pressupostos participatius”, altra de les grans promeses incomplides dels “progressistes d'esquerres...??? recordeu que en el passat ple ordinari van votar en contra de la nostra moció "pressupostos participatius" ? - (cliqueu aquí per a consultar-la) -

Se'ns presenta el “Pressupost 2010” com una eina per a superar la crisi...???, però com sempre que es parla de crisi, els que paguem les conseqüències som els veïns i les veïnes de Cabrils, prova del que afirmem és que aquest any 2010 pagarem l'IBI amb una pujada mitja superior al 6%.

Alguns apunts sobre la lletra petita d'aquest "pressupost no participatiu":

La gran partida social del pressupost és la previsió d'un increment del 150 % en la recaptació per multes, passant dels 10.000 euros de l'any 2009 a una previsió de recaptació de 25.000 euros pel 2010. (Gairebé 5 milions de les antigues pessetes). Tot un model de persecució recaptatòria, i.... desprès diran que recolzen al comerç....

Diuen que les inversions per al 2010 pugen 7,2 milions d’euros, pues bé:

4,1 mlls son aportacions dels veïns mitjançant quotes urbanístiques: Montcabrer (2,1), de St. Crist Vell (1,5), de Can Cabot (0,1), de Tura Parc (0,01), dels Llimoners (0,2) i de Sant Cristòfol (0,1)

Dels 3,1 milions restants, 2,5 milions seran finançats mitjançant crèdits bancaris, disparant el grau d'endeutament de l'ajuntament del 35 al 75% aproximadament. (és allò de pa per a avui i fam per demà -típic de l'esquerra "econòmica"-).

La gran obra dels socialistes de Cabrils, -LA PISCINA-. Recordeu les promeses de l'actual alcalde socialista allà per l'any 2001 quan va protagonitzar la seva primera moció de censura...? després de nou anys ara, en plena crisi, se li ocorre acudir al crèdit per a complir "la seva promesa de fa nou anys".

En l'apartat de despeses de personal, especial esment mereix “el criteri...? de l'actual equip de govern” en matèria de personal.... us aportem una petita mostra del "controlat" “descontrol” a l'hora de quantificar les pujades salarials a segons qui:

Un dels exemples d'increment salarial a dit més escandalosos i, ens atreviríem a dir que immorals, és el que han aprovat per al “lletrat”, que a l'any 2009 tenia una retribució salarial bruta de 48.534,50€, passant a 76.254,34€ per al 2010, el que suposa un increment del 57,11% (una indecència -presumptament-) amb l'agreujant de que la persona que ocupa el lloc de treball ha estat nomenat a dit. (Si voleu saber de qui es tracta cliqueu aquí).

Perquè us doneu compte de la “presumpta” incapacitat del regidor d'hisenda per a gestionar recursos públics - un exemple -:

Anys anteriors el lloc de treball de lletrat tenia sota la seva responsabilitat, a més de les qüestions jurídiques, la de responsable de recursos humans amb una retribució anual de 48 mil euros. Doncs bé, ara com ja coneixeu, s'ha nomenat a dit a una treballadora per a desenvolupar les funcions de responsable de recursos humans amb una retribució bruta per a l'any 2010 de 30.663,58 €. Resumint, per les mateixes tasques, ara ocupades per dues persones, ens representa als ciutadans de Cabrils un cost de 107 mil euros any, quan abans suposava 48 mil euros any aproximadament. (Per a conèixer en qui va recaure el nomenament a dit cliqueu aquí)

- Una petita comparació - el cost que representen els 6 treballadors de la brigada de parcs i jardins és de: -132.880 €/any- - Es per això que volen externalitzar la brigada, per a estalviar-se els diners i poder pagar-li a altre o altres treballadors “nomenats a dit” altres 76.000 euros....? -

Curiosa és també la pujada salarial a la policia local: a la majoria d'ells, inclòs el cap, se'ls puja un mòdic 0.30%, però - sorpresa- - sorpresa - a un dels agents li pugen el 7,68% perquè.....?

I per a la resta de treballadors la mateixa tònica del 0,30% - amb una excepció -al nou lloc de treball d'arquitecte/a li pugen un 14,40% -més de 5.700€/any de cop-......amb quin criteri....?

Així van les coses a l'ajuntament de Cabrils.

Continuarem informant.

ÁREA D’INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ
Comunicació

11 de gener 2010

LA FEINA MAL FETA NO TÉ FUTUR !!


"El passat 17 de desembre publicàvem, sota el títol de La feina mal feta no té preu; no té futur. El TERCER arranjament de les obres del Torrent Roig.


Pensàvem que, com diuen, a la tercera va la vençuda i, per tant, que aquesta vegada ja quedarien total i definitivament arreglades aquestes deficiències de la gran obra que fou en el seu dia l’arranjament de la riera d'aquest carrer del centre urbà.

Doncs no, encara que sembli mentida i sembli impossible, amb aquest equip de govern les responsabilitats segueixen sense aparèixer, l'única cosa que apareix i es posa de manifest és la total incompetència.

I aquí ho tenim: als pocs dies de l'arranjament definitiu (???) tornen a aparèixer deficiències notòries i preocupants. No es tracta només de si l'obra està en garantia i la resoldrà l'empresa contractada sense que -aquesta vegada- es repercuteixi a la butxaca dels cabrilencs, es tracta - i això és el veritablement important - de la falta de control, de la ineficàcia i de la falta d'una responsabilitat per part de l'actual equip de govern.

Les coses no es poden deixar a l'atzar... I ja van quatre -de moment-. les vegades per a arreglar aquest tema. Seguirem sense una solució definitiva....?

Ens temem que si...i si no: al temps.

Perquè el tema és seriós, sinó diríem allò de : S'admeten apostes...!!!! "

LA FEINA MAL FETA NO TÉ FUTUR !! (- Com ja es pot comprovar - )

ÀREA INSTITUCIONAL
Via pública i serveis

10 de gener 2010

ESTÀ L'EQUIP DE GOVERN PROMOCIONANT UN MODEL DE COTXE QUE JA NO ES FABRICA....?


Sembla ser que, presumptament(1), l'equip de govern "d'esquerres i progressista"... de Cabrils a través de la pàgina web de l'ajuntament està promocionant, de forma subliminal i molt subtil, un model de cotxe d'una coneguda marca, i, que ja no es fabrica.

Serà producte de la presumpta(2) incompetència i de la presumpta(3) falta de rigor en el tema de la participació i comunicació ciutadana de la que tant presumeixen... ?

La solució a l'enigma..... en breu


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA PLATAFORMA CABRILS DECIDEIX !Dissabte passat, 9 de gener, a les 19,30 h.,- a sala La Concòrdia- va tenir lloc la presentació oficial a tota la societat cabrilenca de la plataforma Cabrils Decideix !


Un èxit social i democràtic sense precedents. Es va iniciar l'acte amb la sala totalment plena, a la taula de presentació la coordinadora de la plataforma Pilar LLongueras, el portaveu Xavier Viudez, l’alcalde d’Arenys de Munt Carles Mora i el regidor (d’Arenys de Munt) en Josep Manel Ximenis i envoltada - tota la taula - dels membres de la plataforma Cabrils Decideix. El marc ja feia presagiar - com així va ser - l'èxit i l'emotivitat de la presentació.

Va obrir l'acte la coordinadora de la plataforma, Pilar Llongueras, fent la presentació oficial de la plataforma Cabrils Decideix i presentant als convidats a aquest acte, i va acabar convidant a una màxima participació en aquesta iniciativa popular. Seguidament Xavier Viudez, portaveu de la plataforma, va fer una detallada explicació de la finalitat, objectius, passos a seguir i calendari d'aquesta consulta popular.

A continuació va prendre la paraula Manel Ximenis, qui va explicar com es iva iniciar i es va dur a terme aquesta consulta popular en Arenys. Finalment, l'alcalde d’arenys de Munt, Carles Mora, va remarcar amb èmfasi la repercussió - tant a nivell nacional com , i sobretot, a Europa - s'ha rebut i està sent acollida aquest tipus d'iniciatives de la societat catalana. Va acabar assegurant que a Europa ens esperen amb els braços oberts i va tancar la elocució amb un visca Catalunya que va ser corejat per tots els assistents.

L'ambient va anar augmentant de temperatura i va arribar a un grau d'emotivitat poc imaginable. Posteriorment es va arribar a un torn de preguntes i participació espontània per part dels assistents. Finalment la coordinadora va tancar l'acte i va convidar a tots els assistents a una copa (o més) de cava.

Des del grup municipal Veïns Independents de Cabrils VIC: felicitats a la plataforma, el nostre suport i el nostre ànim per a seguir endavant amb tota classe d'èxits i, sobretot, amb un alt grau de participació a la consulta popular del proper 28 de Febrer.

Clicant aquí podreu consultar l'article publicat al nostre blog informatiu el dia 24 de setembre en relació a la nostra MOCIÓ PEL DRET A DECIDIR.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

09 de gener 2010

NO TÉ PREU – NO TIENE PRECIO


El primer dia d'aquest any 2010 vam publicar el primer article d'una sèrie que hem titulat -NO TÉ PREU - on us donarem compte a través de les imatges (una imatge val més que mil paraules) de la situació del nostre poble. (Incompetència, falta de rigor, poca dedicació....?)

Us animem a que ens envieu qualsevol imatge que creieu convenient que publiquem, sempre amb l'objectiu de que a través de la crítica els responsables municipals adoptin les mesures correctores que siguin necessàries.

El primer día de este año 2010 publicamos el primer artículo de una serie que hemos titulado - NO TIENE PRECIO - dónde os daremos cuenta a través de las imágenes (una imagen vale más que mil palabras) de la situación de nuestro pueblo. (¿Incompetencia, falta de rigor, poca dedicación....?)

Os animamos a que nos enviéis cualquier imagen que creáis conveniente que publicamos, siempre con el objetivo de que a través de la crítica los responsables municipales adopten las medidas correctoras que sean necesarias.

---------------------------------------------------------------------

MANIPULAR (presumptament 1) EL REGISTRE DE SORTIDA DE DOCUMENTS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT PER A TAPAR UNA ERRADA....


MANIPULAR (presuntamente 1) EL REGISTRO DE SALIDA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA TAPAR UN ERROR….- NO TÉ PREU - - NO TIENE PRECIO -

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació ciutadana

04 de gener 2010

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA PRIMERA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DEL PLE CONVOCADA A LES 8 DEL MATÍ DEL DIA 29 DE DESEMBRE


Us facilitem un breu resum del tractat en el ple convocat a instàncies del VIC amb el suport de CIU, (clicant aquí podreu consultar l’ordre del dia proposat)

En relació al primer i segon punt de l'ordre del dia, si bé l'alcalde va reconèixer que s’estaven portant a terme uns aclariments, va manifestar que l’ajuntament no havia rebut cap informació de la Sindicatura de Comptes, tal i com fa constar el lletrat municipal al seu informe de data 18 de desembre de 2009.

En relació al tercer punt de l’ordre del dia, l’alcalde amb els vots (7+1) dels grups que li donen suport, va desestimar la constitució d’una Comissió Informativa Especial per a efectuar un seguiment i valorar l’existència, si les hagués, de possibles responsabilitats en relació a les irregularitats objecte de Fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com nosaltres proposàvem.

L’alcalde, a petició del nostre portaveu, es va comprometre a lliurar al nostre grup certificació de la secretaria interventora on es pronuncií sobre la inexistència de documentació alguna tramesa per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en no haver estat presentada davant el registre general de la corporació. (L'expedició d'aquesta certificació és una recomanació del lletrat municipal que forma part de la conclusió segona de l'informe confeccionat al respecte)

Com podeu comprovar l'alcalde no sap res....., o gairebé res...., no va aportar cap documentació...., a l'expedient del ple només havia la nostra sol•licitud de ple extraordinari, la nostra proposta d'acord i l'informe del lletrat municipal, aquesta va ser tota la documentació que es va posar a la nostra disposició.

Així van les coses a l'ajuntament de Cabrils.

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

01 de gener 2010

NO TÉ PREU - NO TIENE PRECIO


Que la iniciativa ciudadana tenga que suplir la falta de previsión y la lentitud en las actuaciones de la regidoría de vía pública.

Que la iniciativa ciutadana hagi de suplir la falta de previsió i la lentitud en les actuacions de la regidoria de via pública.¡ NO TIENE PRECIO ! - NO TÉ PREU !

ÀREA INSTITUCIONAL
Via pública i serveis

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels