26 de gener 2010

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE l’AJUNTAMENT - dijous dia 28 de gener de 2010 -


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 28 de gener a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària de data 26 de novembre de 2009 i extraordinàries de data 29 de desembre de 2009.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la constitució del “Consorci Denominació Origen Alella”.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles a Cabrils.

5.- Dictamen que proposa la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2010.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació de l’exercici 2008.

7.- Mocions

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

9.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels