28 de maig 2009

DEMÀ DIVENDRES EL CONSELLER d’EDUCACIÓ NO PODRA INAUGURAR EL SEMÀFOR DE LES ESCOLES DE CABRILS


Demà divendres a les 12 h el conseller d’Educació, en plena campanya electoral i després de quasi un any funcionant, inaugurarà el CEIP Mas Maria (avinguda de les Escoles, 6-8). És una llàstima que no ho pugui fer també amb els semàfors de les escoles.
Recordeu que des de Veïns Independents de Cabrils portem ja un temps reclamant la seva posada en funcionament, malauradament sense èxit, com hem vingut repetit en les nostres informacions CAL QUE SUCCEEIXI UN ACCIDENT PERQUÈ ELS RESPONSABLES ACTUÏN ?

Clicant aquí podreu consultar la cronologia de les nostres informacions.

ÁREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Via Pública i Serveis

26 de maig 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT dijous 28 de maig de 2009


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 28 de maig a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària extraordinària de data 20 de març de 2009, la sessió ordinària de data 26 de març de 2009 i la sessió extraordinària de data 11 de maig de 2009.

2.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 349/2009 de revocació i delegació de competències en regidors.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació d’acords de delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5.- Proposta d’acord per l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2006.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’ordenació viària al Passeig de Cabrils.

7.- Mocions

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

9.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

21 de maig 2009

LA N-II, ENTRE CALELLA i EL MASNOU ESTARÀ TALLADA DURANT 9 hores EL DIUMENGE 24 de maig


El Gabinet de Comunicació Consell Comarcal del Maresme ens ha fet arribar la següent nota informativa que entenem és d’interès general i que transcrivim a continuació,

El proper diumenge, 24 de maig, el Maresme acollirà el I Mig Challenge Costa de Barcelona-Maresme, un triatló internacional de mitja distància que ha atret a més de 2.000 participants. Aquesta prova esportiva consisteix en nedar 1.900 metres, córrer en bicicleta 90 km i a peu 21 km. La realització de la cursa ciclista obliga a tallar la Nacional II, la C-1415 (Argentona) i la B-510 (Dosrius).
El període estimat del tall circulatori és d’unes 9 hores.

Clicant aquí tindreu accés a la totalitat de la nota informativa.

Volem expressar el nostre agraïment al Gabinet de Comunicació Consell Comarcal del Maresme per la informació rebuda i que de ben segur evitarà col·lapses circulatoris.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Mobilitat

16 de maig 2009

RESPOSTA A PREGUNTES EFECTUADES AL NOSTRE GRUP MUNICIPAL


Benvolguda Mariona, atenent la seva consulta ens plau informar-la del següent:

El sou de l’alcalde és de 35.057,96 € en còmput anual i percepció en 14 pagues mensuals, amb l’agreujant que ho percep desprès de d’haver-se reduït la seva dedicació a 30 hores setmanals, mentes que l'anterior alcaldessa ho feia de forma exclusiva. Aquesta “dedicació” va representar “un increment salarial” del 33,4% és a dir 8.764 € anuals de pujada més que l’anterior alcalde. -No està malament per a superar la crisi.- (veure actes del plens de 19 de juliol de 2007 i 27 de març de 2008).

Els Regidors/es de l’equip de govern cobren 10.096,94 € en còmput anual i percepció en 14 pagues mensuals, per una dedicació de 20 hores setmanals.

Els Regidors/es de l’oposició, per cada assistència al ple 180 € i per cada assistència a comissions informatives 60 €. (Recordeu que els plens ordinaris es celebren cada dos mesos per decisió de l’actual equip de govern d’esquerres i progressista)

I en relació “ al sou del flamant gerent”, altre vegada il·legalment nomenat segons el nostre criteri, s’especula que és de 76.000 €/any, però no li podem informar amb seguretat ja que com ve sent habitual i per la seva “peculiar” manera de fer de l’alcalde en les seves actuacions, malgrat que son diners públics, no ens ha informat del cost d’aquest "lloc de treball"

Diem “il·legalment nomenat” perquè qualsevol contractació ha de passar per la prèvia i inexcusable obligació de l’aprovació pel ple de l’ajuntament tant de la plantilla del personal com de la relació dels llocs de treball amb la seva corresponent dotació pressupostaria, actuació de l’alcalde que, altra vegada, presumptament, ha ignorat l’ordenament jurídic per aquest tipus de contractacions. Perquè ? - doncs llegeixin les manifestacions de l’alcalde al diari el Punt del dia 14 de maig i ho comprovaran.

En relació a altra pregunta formulada per Daniel, sobre si hi han pagaments d’hores extres a l’ajuntament, dir-li que si, no podent en aquest moment aportar dades, dades que sol·licitarem se’ns facilitin, el que es pot comunicar és que els representants sindicals estan fent un exhaustiu seguiment d’aquesta situació, no només pels greuges comparatius sinó que per la presumpta falta de control en la despesa per aquest concepte, tan aviat tinguem dades els hi facilitarem.

En altre ordre de qüestions, informar-lis que el proper dijous dia 28 de maig es celebrarà sessió ordinària del Ple de l’ajuntament, recordeu que en els plens ordinaris hi ha, preceptivament, una part dedicada al control dels òrgans de govern en la forma de precs, preguntes i mocions, recordeu que l’actual equip de govern no permet als ciutadans formular directament preguntes al ple, motiu pel qual i si algú ho desitja posem a la seva disposició la possibilitat de formular-les a través dels nostres regidors, les poden remetre al correu del VIC viccabrils@gmail.com

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

12 de maig 2009

DILEMA !!!!

Que està pitjor ?............. el paviment....... o els testos ?

(està clar que una cosa o altre falla)(o és el govern el que falla? )
ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient i Sostenibilitat

10 de maig 2009

COM ES POT JUSTIFICAR L´INJUSTIFICABLE?


Tenint en compte que -per definició- l´injustificable no es pot justificar de cap manera, vegem com, almenys, es pot intentar justificar.

Hi ha dues possibilitats:

Primera: si el que preval en l'autor de la justificació és l'ètica integral, no es pot justificar i es passa directament al reconeixement.

Segona: si el que preval és, com a molt, l'ètica política (un dia parlarem del significat d’ètica política) i com la justificació és impossible, només existeixen dues alternatives:

Una: La hipèrbole i la perífrasi; anar-se per les branques fent allò d'embolica que fa fort, amb l’únic fi que no s’entengui res de res.

L’altre alternativa, la dos, encara que és molt més agosarada, però és la que s’acostuma a triar, i s’acostuma a triar perquè -sobretot en el segle XX- ha tingut molts mestres i moltíssims aprenents. D'entre tots els mestres assenyalem - per ser potser un dels més coneguts - a Paul Joseph Goebbels (sens dubte hi han molts més i també prou coneguts).

Aquesta segona alternativa consisteix a “vertebrar” una justificació a força de paraules i frases grandiloqüents; les paraules de les quals -cadascuna d'elles per separat- han de tenir un significat agradable i acceptable i que totes elles unides formen un discurs amb forta fonètica però sense cap contingut, cap ni un; és a dir no diuen res de res, encara que -això si - sonen bé.

En el cas que ens ocupa, estem en aquest supòsit de justificar l´injustificable mitjançant la possibilitat segona , alternativa segona. Vegem.

El passat dia 6 de maig, els regidors del VIC vam rebre de l’alcaldia l'e-mail que transcrivim seguidament, text que podeu consultar a la web de l’ajuntament,

“Benvolgudes, Benvolguts,
D’acord amb la resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 22 d’abril de 2009, de nomenament provisional per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils, avui pren possessió del referit lloc de treball la funcionària amb habilitació de caràcter estatal la senyora Rocío Llarás Muzas.

Tanmateix, es dóna compte de què l’Ajuntament, vista la necessitat de continuar millorant i transformar en alguns aspectes l’actual gestió municipal, s’ha proposat introduir gradualment l’experiència gerencial amb l’objecte de vertebrar tota l’organització municipal, per la qual cosa, la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de març de 2009 acordà atribuir al funcionari de carrera, senyor José Luis Martínez Martínez les funcions de Gerent de l’Ajuntament.
Amb la introducció gradual d’aquesta figura, es pretén la vertebració de la dimensió política de l’Ajuntament amb els diversos col·lectius professionals, la direcció de l’organització municipal, les relacions externes i les funcions de planificació, avaluació, innovació i millora de la gestió.
Cordialment
Joaquim Colomer Godàs
Alcalde”

Prescindint de que ens ho envien 37 dies després de produir-se el fet (visca la participació ciutadana que tant proclamen), analitzem el que fa referència al nomenament del gerent:

Si ens centrem en el remarcat en groc, veurem que cadascuna de les paraules analitzades per si soles, lògicament tenen un significat però en el text i en el seu context estan absolutament buides de contingut:

Que volen dir amb introduir gradualment l’experiència gerencial amb l’objecte de vertebrar tota l’organització municipal i amb i les funcions de planificació, avaluació, innovació i millora de la gestió - al final: la paranoia: es pretén la vertebració de la dimensió política de l’Ajuntament

Podem entendre el de, vertebració, com donar consistència, donar cohesió, coordinar... però el de vertebració política és ja de cum laude en quant a que pot sonar a música celestial però sense cap ni un contingut pràctic, i més quan la principal funció d’un gerent municipal és la d’optimitzar, des d’un perfil i una activitat exclusivament professional, tots els actius municipals en la seva vessant de prestació de serveis als ciutadans i que el gerent ha de ser triat i ha de actuar seguint exclusivament criteris d’odre tècnic i professional.

Altres qüestions a considerar són -per exemple- si realment en el nostre ajuntament (per la seva dimensió) necessitem un gerent i si el nomenat té coneixements, formació i experiència provada en funcions de direcció i coordinació, requisits imprescindibles per a ocupar aquest lloc.

Des d’aquí recomanem al senyor Alcalde i a tot l’equip de govern que llegeixin l’article “El gerent municipal, una nova figura per a la gestió del futur “d´Enric Bruguera. Potser això els doni llum per a no haver de justificar l´injustificable.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

08 de maig 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Dilluns dia 11 de maig “ a les 9 hores del matí “


L’alcalde ha decidit convocar sessió extraordinària del Ple “ a les 9 hores del matí “ del proper dilluns sota el següent ordre del dia :

1.- Sorteig públic per a la formació de les meses electorals a constituir arran de la convocatòria d’eleccions al Parlament Europeu, que tindran lloc el dia 7 de juny de 2009.
---------------

Altre vegada convocant plens a unes hores segons el nostre criteri molt poc adequades i que difícilment poden fomentar la participació dels ciutadans.

No es podria convocar-lo a una hora que pugui assistir-hi tothom ?

Aquest es el model de participació que proposa l’equip de govern d’esquerres i progressista ?

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

01 de maig 2009

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2007


Dilluns dia 27 es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2007.

Fruit de l’anàlisi de la documentació contable corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2007 el nostre grup va exposar un seguit de presumptes irregularitats observades, tant a les comptes de l’ajuntament com a les de la societat municipal Seipro per tal de que un cop regularitzades dites anomalies es refessin dites comptes.

El més curiós i anecdòtic del cas és que l’alcalde en lloc d’obrir un torn de debat, o discrepar de la nostra opinió, o donar les explicacions adients, es va limitar a sotmetre a votació la bonança de les comptes i ja està, - sense debat - - ni participació - , i per a completar els despropòsits, sense la presència del regidor d’hisenda, que se suposa és la seva àrea de responsabilitat, però com sempre ens recorda la regidora socialista, a Cabrils governa una majoria d’esquerres i progressista i “és el que hi ha, i ja està! tenim la majoria..... diu reiteradament als plens...”

És la majoria d’aquest equip de govern d’esquerres i progressista..., que no parlen, solament voten, no opinen, solament voten, no discrepen de l’alcalde, solament voten, no deixen participar a la oposició, solament voten.....en definitiva voten donant sempre el plàcet a l’alcalde.

Per aquest motiu i pel nostre compromís de transparència en la nostra gestió, encara que sigui des de la nostra responsabilitat d’oposició, us fem una breu exposició de les nostres discrepàncies a les comptes municipals de l’any 2007 manifestades a la Comissió Especial de Comptes. Dir-vos que davant el nul interès de l’alcalde per regularitzar les anomalies detectades, estem preparant un escrit de discrepàncies, que una vegada presentades a l’ajuntament i per la gravetat d’algunes d’elles, segons el nostre criteri, donarem trasllat de les mateixes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als organismes públics corresponents.

Discrepàncies a les comptes de la societat municipal Serveis i Promocions Municipals,S.A.

13.592,05€ pagats a un Bufet Jurídic en concepte minutes per l’assessorament contable, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Es van meritar sous a col·laboradors en la mostra gastronòmica, sobre els quals no se’ls va aplicar cap retenció d’IRPF ni van ser donats d’alta a la Seguritat Social. (Irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

Alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica, no estan suportats per la factura corresponent. (Uns 20 pagaments d’imports de 1.000 a 6.000,€ per un total de 76.000€ aproximadament.- La auditoria no ho quantifica-). (Irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

Discrepàncies a les comptes de l’ajuntament de Cabrils.

Proveïdors diversos.

101.754,02 € pagats en concepte de contractació d’actuacions i/o espectacles a una mateixa empresa sense complir, segons el nostre criteri, els requisits establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

22.023 € pagats a un Bufet Jurídic extern en concepte minutes per l’assessorament jurídic, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

52.853,30€ Despesa autoritzada mitjançant la reiteració de contractes menors, i/o amb presumpte fraccionament, contractant gairebé en exclusiva per a desenvolupar els projectes municipals, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les mateixes a una societat i a les seves administradores per separat segons es desglossa:
Societat Limitada......... 18.848,57€
Administradora 1.......... 9.916,67€
Administradora 2......... 24.088,06€
(Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

4.915 € pagats a una treballadora, sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

26.451€ pagats a un arquitecte extern sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

6.670 € pagats a un enginyer extern, sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Facturació de carburant d’alguns vehicles municipals que no es corresponia amb el subministrament de combustible, sinó que es tractava de productes de la botiga de la mateixa benzinera, qüestió pendent d’un informe del cap del departament.

Atorgament de Subvencions. Com en anys anteriors, existència de subvencions atorgades, vulnerant el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que de l’anàlisi dels expedients, no s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol·licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, incomplint també l’article 4. Forma de sol·licitud de subvenció i documentació, del vigent Reglament municipal, per a la concessió de subvencions per activitat culturals, esportives i altres activitats d’interès social.

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d’ull a les comptes municipals, i a les nostres discrepàncies a dites comptes.

Agrairem com sempre els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o pel correu electrònic del nostre grup, mantindrem la confidencialitat de les opinions i o suggeriments si així ens ho sol·liciteu.

Van votar a favor de l’emissió d’informe favorable a les comptes, PSOE-PSC, GPC, ICV i ERC, i per suposat amb el vots en contra del nostre grup i CIU, i l’abstenció del PPC.

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels