01 de maig 2009

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2007


Dilluns dia 27 es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2007.

Fruit de l’anàlisi de la documentació contable corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2007 el nostre grup va exposar un seguit de presumptes irregularitats observades, tant a les comptes de l’ajuntament com a les de la societat municipal Seipro per tal de que un cop regularitzades dites anomalies es refessin dites comptes.

El més curiós i anecdòtic del cas és que l’alcalde en lloc d’obrir un torn de debat, o discrepar de la nostra opinió, o donar les explicacions adients, es va limitar a sotmetre a votació la bonança de les comptes i ja està, - sense debat - - ni participació - , i per a completar els despropòsits, sense la presència del regidor d’hisenda, que se suposa és la seva àrea de responsabilitat, però com sempre ens recorda la regidora socialista, a Cabrils governa una majoria d’esquerres i progressista i “és el que hi ha, i ja està! tenim la majoria..... diu reiteradament als plens...”

És la majoria d’aquest equip de govern d’esquerres i progressista..., que no parlen, solament voten, no opinen, solament voten, no discrepen de l’alcalde, solament voten, no deixen participar a la oposició, solament voten.....en definitiva voten donant sempre el plàcet a l’alcalde.

Per aquest motiu i pel nostre compromís de transparència en la nostra gestió, encara que sigui des de la nostra responsabilitat d’oposició, us fem una breu exposició de les nostres discrepàncies a les comptes municipals de l’any 2007 manifestades a la Comissió Especial de Comptes. Dir-vos que davant el nul interès de l’alcalde per regularitzar les anomalies detectades, estem preparant un escrit de discrepàncies, que una vegada presentades a l’ajuntament i per la gravetat d’algunes d’elles, segons el nostre criteri, donarem trasllat de les mateixes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als organismes públics corresponents.

Discrepàncies a les comptes de la societat municipal Serveis i Promocions Municipals,S.A.

13.592,05€ pagats a un Bufet Jurídic en concepte minutes per l’assessorament contable, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Es van meritar sous a col·laboradors en la mostra gastronòmica, sobre els quals no se’ls va aplicar cap retenció d’IRPF ni van ser donats d’alta a la Seguritat Social. (Irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

Alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica, no estan suportats per la factura corresponent. (Uns 20 pagaments d’imports de 1.000 a 6.000,€ per un total de 76.000€ aproximadament.- La auditoria no ho quantifica-). (Irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

Discrepàncies a les comptes de l’ajuntament de Cabrils.

Proveïdors diversos.

101.754,02 € pagats en concepte de contractació d’actuacions i/o espectacles a una mateixa empresa sense complir, segons el nostre criteri, els requisits establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

22.023 € pagats a un Bufet Jurídic extern en concepte minutes per l’assessorament jurídic, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

52.853,30€ Despesa autoritzada mitjançant la reiteració de contractes menors, i/o amb presumpte fraccionament, contractant gairebé en exclusiva per a desenvolupar els projectes municipals, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les mateixes a una societat i a les seves administradores per separat segons es desglossa:
Societat Limitada......... 18.848,57€
Administradora 1.......... 9.916,67€
Administradora 2......... 24.088,06€
(Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

4.915 € pagats a una treballadora, sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

26.451€ pagats a un arquitecte extern sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

6.670 € pagats a un enginyer extern, sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Facturació de carburant d’alguns vehicles municipals que no es corresponia amb el subministrament de combustible, sinó que es tractava de productes de la botiga de la mateixa benzinera, qüestió pendent d’un informe del cap del departament.

Atorgament de Subvencions. Com en anys anteriors, existència de subvencions atorgades, vulnerant el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que de l’anàlisi dels expedients, no s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol·licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, incomplint també l’article 4. Forma de sol·licitud de subvenció i documentació, del vigent Reglament municipal, per a la concessió de subvencions per activitat culturals, esportives i altres activitats d’interès social.

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d’ull a les comptes municipals, i a les nostres discrepàncies a dites comptes.

Agrairem com sempre els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o pel correu electrònic del nostre grup, mantindrem la confidencialitat de les opinions i o suggeriments si així ens ho sol·liciteu.

Van votar a favor de l’emissió d’informe favorable a les comptes, PSOE-PSC, GPC, ICV i ERC, i per suposat amb el vots en contra del nostre grup i CIU, i l’abstenció del PPC.

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels