28 de maig 2010

ALTRA ACTITUD INTOLERANT DE L'ALCALDE SOCIALISTA DE CABRILS ! - ¡OTRA ACTITUD INTOLERANTE DEL ALCALDE SOCIALISTA DE CABRILS!

La deriva antidemocràtica de l'alcalde socialista de Cabrils sembla que no té límit.

Ahir, en una altra de la seva intolerable actitud intolerant davant la crítica, i amb un exagerat desplegament de policies locals i mossos d'esquadra va prohibir.....va impedir....va negar....va vetar....l'assistència de molts ciutadans al ple municipal, “L'aforament màxim és de 25 persones” informaven els policies locals a tots els veïns i veïnes que intentaven accedir a la sala de plens.

Estem davant d’altra actitud més de la deriva antidemocràtica d'aquest alcalde que passarà a la història de Cabrils per batre el record de mocions de censura i per la seva actitud intolerant que pretén imposar “el pensamiento único”, no consentint que l'oposició pugui tenir idees pròpies i llibertat per a expressar-les, sinó que en la seva fugida cap endavant, no té cap perjudici a utilitzar a la força pública per a impedir als veïns i veïnes de Cabrils l'assistència als plens municipals.

Fins quan?

Continuarem informant malgrat les dificultats, això si no ens envia a “les seves forces del ordre” per a clausurar-nos el nostre mitjà de comunicació.
----- -----

La deriva antidemocrática del alcalde socialista de Cabrils parece que no tiene límite.

Ayer, en otra de su intolerable actitud intolerante ante la crítica, y con un exagerado despliegue de policías locales y mozos de escuadra prohibió….impidió….negó…vetó….la asistencia de muchos ciudadanos al pleno municipal, “El aforo máximo es de 25 personas” informaban los policías locales a todos los que intentaban acceder a la sala de plenos.

Estamos ante otra actitud más de la deriva antidemocrática de este alcalde que pasará a la historia de Cabrils por batir el record de mociones de censura y por su actitud intolerante
que pretende imponerel pensamiento único” no consintiendo que la oposición pueda tener ideas propias y libertad para expresarlas, sino que en su huída hacia adelante, no tiene ningún perjuicio en utilizar a la fuerza pública para impedir a los vecinos y vecinas de Cabrils la asistencia a los plenos municipales.

¿Hasta cuándo?

Continuaremos informando a pesar de las dificultades
, eso si no nos envía a “las fuerzas de su orden” para clausurarnos nuestro medio de comunicación.
ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 de maig 2010

A CABRILS TAMBÉ TENIM UN SABATER - PERÒ AQUEST ÉS REMENDÓN


Zapatero cobrarà 6.515,42 euros al mes, així titulava Tribuna Municipal el seu article en relació a la reducció del 15% en termes anuals de les retribucions dels alts càrrecs de l'Executiu, el que suposa segons l'article reduir en 13.797,36 euros/any la retribució del president del govern espanyol en virtut del decret llei de mesures d'ajustament aprovades pel govern. Continua dient l'article que els tres vicepresidents rebaixen el seu sou anual fins als 73.486.32 euros anuals (12.968,04 euros menys), mentre que la resta de ministres percebran 68.981,88 euros, (el que suposa 12.173,16 euros menys)

Dit això, veiem quina és la política retributiva instaurada per l'alcalde de Cabrils (PSOE)-PSC) amb el suport dels seus “socis” de govern (GPC+ICV+ERC).

Començarem facilitant-vos la certificació del “sou anual” dels nostres dos regidors:

Alfred Serrano i Mora 1.813,08 € bruts any (151,09 € bruts al mes)
Julián Gómez i Coll
1.750,56 € bruts any (145,88 € bruts al mes)

Nota.- A aquestes quantitats se'ls ha d'aplicar les retencions que per renda els correspon, tenint en compte que amb aquestes retribucions els nostres regidors han de fer front a les despeses ocasionades per la seva activitat municipal com per exemple, telèfon mòbil, pagament de fotocòpies, informes jurídics i econòmics, consultes al registre mercantil i de la propietat, actes notarials, desplaçaments, etc. etc.....

Ara veiem altres exemples significatius de la política retributiva del molt il•lustre senyor alcalde de Cabrils començant per ell mateix...:

Com recordareu, la primera gran mesura que va adoptar després de la seva segona moció de censura va ser la de apujar-se el sou un 33,33% (+8.764,94 euros any) reduint-se la seva “dedicació” que passava a ésser de 30 hores setmanals fixant-se la seva retribució en 35.057,96 €/any, més despeses de representació, desplaçaments i telèfon mòbil a càrrec de l'ajuntament com la resta de regidors de l'equip de govern. (Consulteu el punt 1 del nostre article de 30 04 2008)

Altra exemple han estat les pujades salarials a “dit” a segons quins “empleats” com per exemple el sagnant cas de la filla del primer tinent d'alcalde al lloc de treball "accidental" que es va valorar en 2.945,51€ mensuals (41.237,14 €/any) - el que li va suposar doblar el seu salari d'auxiliar administrativa. (Veure el nostre article de data 28 11 2009 i notícia del diari El Punt de data 4 12 2009)

I ara passem a l'obra mestra de l'alcalde socialista de Cabrils, que podríem titular: - AIXÍ ES GENERA UNA CRISI - tant econòmica com en les relacions humanes com així s'ha pogut comprovar en els últims plens.

A Cabrils TAMBÉ TENIM AL NOSTRE SABATER, però aquest és un ZAPATERO REMENDÓN, que arregla els descosits de l'alcalde i el seu equip de govern "d'esquerres i progressista" - PER UN MÒDIC PREU DE 76.254,34 euros any.
Sí Sí !!! amb un sou de president de govern, i bastant més que els ministres del govern espanyol.

Si voleu recordar tota la polèmica contractació del cessat secretari interventor "accidental"...."lletrat"....amb "funcions complementàries de gerent"....etc.....etc..... podeu consultar els nostres articles de dates, 13 05 2008 - 03 02 2009 - 03 03 2009 , i notícies de premsa de dates 12 03 2009 - 21 03 2009 - 30 04 2009 - 14 05 2009 - i - 26 05 2010.

En definitiva davant els 1.800 euros de sou brut l’any dels nostres regidors, els 76.000 euros any del “presumpte gerent” i lletrat, i els 35.000 euros per 30 hores de dedicació de l'alcalde de Cabrils........
Això son fets i no paraules !

Deixem les conclusions al vostre bon entendre

Continuarem informat

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

25 de maig 2010

PLE ORDINARI - Aquest dijous 27 de maig a les 9 de la nit


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous 27 de maig a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de març de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del projecte i incoació de l’expedient de contractació de les obres de la piscina coberta municipal i edificis annexes.

4.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 18 Sant Jordi.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de modificació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la creació i constitució del Consorci D.O. Alella.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora dels preus públics.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral i funcionari 2010

9.- Dictamen que proposa l’adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010 en defensa de la legitimitat de l’Estatut de Catalunya.

10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 240/2010.

11.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 303/2010.

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

14.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

23 de maig 2010

ARBORÈTUM DE CATALUNYA....? – IMATGES DE LA INCOMPETÈNCIA

A continuació us mostrem un reportatge fotogràfic demostratiu de la incompetència que deriva en negligència pel risc d'incendi al deixar escampats per terra restes de poda secs i restes de l'ultima nevada.

Per a començar una foto del cartell anunciador, podreu comprovar l'estat en que es troba: - tots els cargols rovellats-. Des de quan no es neteja ni rehabilita el cartell?

Imatges de la famosa bassa i el rierol, quina actuació s’ha fet que ens ha costat tants diners?Agreuja la situació el balafiament de diners públics (no fa molt es van pagar a “unes empreses externes” més de 9.000 euros en concepte de material i manteniment del recinte de Can Barba-Arboretum)

Aquests son els arguments per a malgastar els diners públics:

“Des de la regidoría de medi ambient s’ha considerat convenient procedir a la rehabilitació de tota la zona de l’estany, el rierol i la bassa, a més de procedir a la neteja i poda de les plantes de l’entorn de Can Barba”

Per a més INRI resulta que existeix o existia un contracte amb la Federació dels ADF de Maresme que entre altres coses diu:

La Federació de les ADF de maresme com a compensació de la cessió de les instal·lacions per a la creació de l’OF de les ADF és compromet a:

· Manteniment de la jardineria de la finca de Can Barba de Cabrils concretat en :

1. Una desbrossada mensual de tots els camins i d’1 m al perímetre d’aquests, de novembre a març, dues desbrossades mensuals d’abril a octubre inclosos.

2. Poda de la superfície d’aromàtiques de l’entrada una vegada l’any.

Podreu comprovar que tots aquests treballs de conservació i manteniment estaven inclosos en el contracte, per tant el cost per al poble era “O” euros.

El problema dels que s’entrenen per a “tonto del poble” és que cada vegada que toquen una cosa que funciona, ho acaben desgraciant, i el més sagnant si cap, és que no temen les conseqüències de les seves accions, - com no ho paguen ells - !

Desgraciadament el problema d'alguns polítics sense pretensions intel·lectuals, és que viuen “en la parra” (si és verda millor) i això, com hem pogut comprovar, ens ha acabat ficant en una crisi de la que trigarem anys a sortir.

Unes imatges dels restes de la poda i/o dels desperfectes provocats per la passada nevada. I el risc d'incendi....?Per a consultar més àmpliament el reportatge fotogràfic cliqueu aquí:

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

20 de maig 2010

L’ALCALDE DE CABRILS (PSC-PSOE) NO DÓNA RESPOSTA A LES PREGUNTES QUE SE LI FORMULEN


La deriva antidemocràtica de l'alcalde de Cabrils comença a ser preocupant !

De tots és sabut que els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde tots els antecedents, les dades o les informacions que son en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.
Es sabut també que els membres de la corporació poden formular precs i preguntes en el ple relatius a l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern de la corporació.

Pues be, aquestes obvietats, degudament regulades, sembla que no li agraden a l’alcalde de Cabrils, i per tant no dona resposta a les preguntes que dins termini li efectuem, especialment el nostre grup municipal.

Si consulteu el nostre article Crònica d’un altre ple “Molt mogudet” tindreu accés a les preguntes que a data d’avui segueixen sense resposta.

Clicant aquí podreu consultar l’escrit presentat el passat dia 28 d’abril reclamant resposta a les nostres preguntes. Cal recordar que el termini establert per a donar resposta és d'un mes, i ja han transcorregut dos mesos des que vam formular-les, dintre del termini i en la forma escaient.

Això son fets i no paraules.

Continuarem informant “malgrat les dificultats”

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

19 de maig 2010

La Foto-denúncia del VIC --- FUNCIONA!!! ---

- OBJECTIU ACONSEGUIT -

Us mostrem les imatges de l’abans i del després de la publicació de les fotos en el nostre blog.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Medi Ambient

16 de maig 2010

AIXÍ GESTIONA LA SEVA REGIDORÍA - la ""LIDER PLANETÀRIA"" - QUE ENS HA TOCAT PATIR A CABRILS


Com que a Cabrils, la frase proverbial de “Una imatge val més que mil paraules”, segueix sent d'actualitat a causa de la incompetència d'aquest equip de govern, nosaltres continuarem utilitzant-la per a demostrar gràficament la seva incompetència, aquesta vegada la de la regidora de Parcs i Jardins i Neteja Viària.


Aquí teniu dos sectors del nostre poble, un d'ells ja gestionat per una empresa externa i l'altre per l'encara brigada municipal de parcs i jardins.


Podreu comprovar que lo de l'eficàcia i eficiència argumentada per l'alcalde per treure-us-en de sobre a tota la brigada “RES DE RES” , i de la responsabilitat de la líder planetària de controlar els treballs que hauria d'executar l'empresa externa també “RES DE RES”.


----------------------------------------------------------------------------------


SECTOR.- Parc i accessos situat al costat del cementiri de Vilassar de DaltA continuació demostració gràfica de l’estat actual del sector malgrat tenir contractada una empresa externa pel seu manteniment i “en conseqüència” dels treballs que haurien d'haver realitzat.
A continuació demostració dels treballs realitzats per l'encara brigada municipal de parcs i jardins
SECTOR.- Pista deportiva, circuit i accessos situats al costat de Ca L’Estrany.
A continuació demostració gràfica de l’estat actual del sector malgrat tenir contractada una empresa externa pel seu manteniment i “en conseqüència” dels treballs que haurien d'haver realitzat.


A continuació demostració dels treballs realitzats per l'encara brigada municipal de parcs i jardinsA Cabrils, també, els ”líders planetaris” no donen una a dretes....clar com són d'esquerres! ....així ens va.....Continuarem informant


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA


Medi Ambient12 de maig 2010

CABRILS RESIDÈNCIA DE FAMOSOS

Un cop executades totes les obres del “famós” pla PZ (ho posem al revés perquè aquests sociolistos tot ho fan al revés) Cabrils s'ha convertit en el lloc preferit de molts famosos per a residir, convertint al nostre poble en el nou Hollywood europeu.

No estem en posició d'assegurar que la idea hagi estat solament de la primera autoritat, fonts generalment bé informades ens fan saber que ha contat amb la inestimable i professional col•laboració del cap de la família Adams. (The Addams Family com se'ls coneix internacionalment)

Una vez ejecutadas todas las obras del “famoso” plan PZ (lo ponemos al revés porque estos sociolistos todo lo hacen al revés) Cabrils se ha convertido en el lugar preferido de muchos famosos para residir, convirtiendo a nuestro pueblo en el nuevo Hollywood europeo.

No estamos en posición de asegurar de que la idea haya sido solo de la primera autoridad, fuentes generalmente bien informadas nos hacen saber que ha contado con la inestimable y profesional colaboración del jefe de la familia Adams. (The Addams Family como se les conoce internacionalmente)

Vegin la important obra d'adaptació dels passos de vianants que ha requerit l'últim famós que ha decidit viure en el nostre poble.

Vean la importante obra de adaptación de los pasos de peatones que ha requerido el último famoso que ha decidido vivir en nuestro pueblo.


Continuarem informant (la pròxima vegada en serio) Continuaremos informando (la próxima vez en serio)

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Al mal tiempo buena cara

08 de maig 2010

¿A ESTO SE LE LLAMA PODA SOSTENIBLE….? O….LA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE….Y....¡¡¡ ESTO YA NO HAY QUIEN LO AGUANTE!!!


OTRA DEMOSTRACIÓN GRÁFICA DE LA INCOMPETENCIA DE LA REGIDORA DE TURNO

Como podréis comprobar en el reportaje gráfico que adjuntamos, parece que lo fuerte de la regidora de parques y jardines no es lo verde a pesar de que va de “verde y ecologista” cosa que ahora está muy de moda, hasta Al Goore resulta que lo es…….. Lo de preocupado por el medio ambiente ¡claro! ¡Cosas veredes, Sancho, que non crederes!

Ante la demostración gráfica de este tipo de “poda indiscriminada” no nos queda más que preguntarnos lo siguiente….

• ¿Quien ha sido el responsable de semejante destrozo?

• Ante este tipo de poda que parece estar hecha a “bocados” ¿que tiene que decir la regidora “verde” de parques y jardines….?

• ¿Y el nuevo e “interino” responsable de la brigada, tiene algo que decir?

• ¿Quién ha permitido y supervisado este destrozo?

• ¿Qué coste ha supuesto para los ciudadanos de Cabrils semejante poda?

• ¿Que es lo que se está pretendiendo para los pocos bosques urbanos que quedan en Cabrils?

¡Se hace necesario recordar que cuando la poda la efectuaba la brigada de parques y jardines se respetaban los arbustos y las plantas autóctonas, aún más si estaban en plena floración! ¿Porqué en esta ocasión no se ha contado con la cualificada opinión del responsable de “la todavía brigada municipal de parques y jardines”?

Otra actuación más de este equipo de “des-gobierno” en claro desprecio a un mantenimiento sostenible de nuestros arbustos y plantas autóctonas, arrasando con todo lo que se les ponga por delante aunque algunas especies estén en fase de floración, menospreciando la importancia de las abejas y otros insectos como agentes polinizadores de las plantas silvestres de nuestro deteriorado entorno como la estepa (Cistus albidus)

Estamos plenamente convencidos de que con este tipo de poda “a bocados” lo único que se conseguirá es que la mala hierba campe a sus anchas y que con las lluvias las tierras acaben deslizándose al no tener ningún tipo de retención.

Como viene siendo habitual al final de nuestras críticas daremos un pequeño toque de humor a la situación, porque como decíamos antes es para ponerse a llorar, ¡vaya futuro nos espera también en este terreno si esto no cambia cuanto antes....!

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

06 de maig 2010

LA ÚLTIMA DEL ALCALDE SOCIALISTA DE CABRILS - LO ÚLTIM DE L'ALCALDE SOCIALISTA DE CABRILS


Cuando todo el mundo avisaba de la importante crisis que se nos venía encima, “el socialista compañero presidente de nuestro alcalde” la negaba, cuando estábamos en pleno apogeo de la crisis “los compañeros socialistas de nuestro alcalde” hablaban de los “brotes verdes” ahora que sobrepasamos sobradamente los 4,6 millones de parados “el socialista compañero presidente de nuestro alcalde” dice que ya no estamos en recesión…….. el asunto parece una enfermedad contagiosa porque ahora el “alcalde socialista de Cabrils” dice que con la externalización de la brigada se ahorra un 17% …….así por la buenas sin dar datos ni cifras……..más de lo mismo……..que lo de la crisis era mentira……..que si brotes verdes……..que ya estamos saliendo de la recesión…..que si los delegados de CCOO son malos pero que muy malos.....

En definitiva bla.... bla.... bla...

Clicando aquí podréis consultar las declaraciones del “alcalde socialista” de Cabrils en el diario El Punt de hoy.

Quan tot el món avisava de la important crisi que se'ns venia al damunt, “el socialista company president del nostre alcalde” la negava, quan estàvem en ple apogeu de la crisi “els companys socialistes del nostre alcalde” parlaven de los “brotes verdes” ara que sobrepassem sobradament els 4,6 milions d’aturats “el socialista company president del nostre alcalde” diu que ja no estem en recessió...... l'assumpte sembla una malaltia contagiosa perquè ara “l’alcalde socialista de Cabrils” diu que amb l’externalització de la brigada s'estalvia un 17% .......així per la bones sense donar dades ni xifres........més del mateix........que si lo de la crisi era mentida........que si brotes verdes........que ja estem sortint de la recessió........que si els delegats de CCOO son dolents però que molt dolents

En definitiva bla....bla....bla....

Clicant aquí podreu consultar les declaracions de “l’alcalde socialista” de Cabrils al diari El Punt d'avui.

VEINS INDEPENDENTS DE CABRILS
Comunicació

02 de maig 2010

EL AGUA CONTINÚA SIENDO VIDA (A pesar de este equipo de gobierno) - L'AIGUA CONTINUA SENT VIDA (A pesar d'aquest equip de govern)


No ha cambiado nada. ¡Todo sigue igual…… como la canción….!

¿Recordáis lo que decíamos en nuestro reportaje fotográfico del 24 de enero de 2007?

No ha canviat res. Tot segueix igual........com la cançó...!

Recordeu el que dèiem en el nostre reportatge fotogràfic del 24 de gener de 2007?

Unas imágenes valen más que “mil consejos municipales”…..
Nosotros os pedimos que no toméis como ejemplo la actuación del político de turno responsable del “riego”…. ¿O es campaña subliminal para que todo esté más verde….verde….que te quiero “verde”…. ?

Unes imatges valen més que “mil consells municipals”....
Nosaltres us demanem que no prengueu com exemple l'actuació del polític de torn responsable del “reg”....
O és campanya subliminal perquè tot estigui més verde....verde....que te quiero “verde”....?
Como no podía ser de otra manera, nos permitimos un toque de humor ante tanta incompetencia…..

Com no podia ser d'altra manera, ens permetem un toc d'humor davant tanta incompetència....!

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient i Sostenibilitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels