25 de maig 2010

PLE ORDINARI - Aquest dijous 27 de maig a les 9 de la nit


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous 27 de maig a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de març de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del projecte i incoació de l’expedient de contractació de les obres de la piscina coberta municipal i edificis annexes.

4.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 18 Sant Jordi.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de modificació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la creació i constitució del Consorci D.O. Alella.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora dels preus públics.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral i funcionari 2010

9.- Dictamen que proposa l’adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010 en defensa de la legitimitat de l’Estatut de Catalunya.

10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 240/2010.

11.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 303/2010.

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

14.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels