27 de maig 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 30 DE MAIG DE 2013

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 DE MAIG DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 28 de març de 2013 i de la sessió plenària extraordinària de 18 d’abril de 2013

2.- Dictamen que proposa la modificació núm. 2/2013 de la plantilla de personal laboral i funcionari de la corporació

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de les Normes i Instruccions de funcionament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del nou Reglament de la Comissió de seguiment i control del contracte de concessió administrativa de complex esportiu municipal amb piscina coberta de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, que regula la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

7.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

8.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 272/2013, de data 5 d’abril de 2013

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

11.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

26 de maig 2013

LA SITUACIÓ YA ES INSOSTENIBLE!!!...Això és al menys el que des de Veïns Independents de Cabrils considerem…


CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2012

Ha estat convocada per dijous vinent dia 30 sessió de la Comissió Especial de Comptes amb el següent:  
ORDRE DEL DIA
·         Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2012 i emissió d’informe.

------------------------------

Si m'ho permeteu en l'article d'avui no m'estendré massa, ja que ha quedat clarament reflectit en anteriors publicacions del nostre grup  com gestionen els recursos públics aquest i anteriors governs de Cabrils,  amb la peculiaritat de que l'actual titular de l'alcaldia ja va participar en el govern que va ser objecte de les meves denúncies davant la Sindicatura de Comptes "malgrat que ara intenti amagar-se repudiant el seu passat pacte amb un trànsfuga del seu partit",  denúncies que van ser acceptades i corroborades per un ampli informe que Sindicatura va emetre i que es pot consultar clicant  els links que seguidament posem a la vostra disposició,Creuen vostès que és de rebut que davant la meva petició, entre d'altres informacions, d'un llistat amb tots els pagaments efectuats per l'ajuntament se'm lliuri, sense depurar, una relació en la que "sense desglossament algun" figura una partida de "DIVERSOS" que suma més de 2 milions d'euros (més de 300 milions de les antigues pessetes).... ?   


Però si greus són les irregularitats que vaig detectar, irregularitats, com ha quedat demostrat, confirmades per la Sindicatura de Comptes,  més greu ha estat que la situació segueix produint-se i per a mostra altra increïble situació esdevinguda en la Societat Anónima municipal “SEIPRO”.   Davant “la diferencia existent entre el saldo d'un compte corrent i el saldo comptable de la societat” no se'ls ocorre una altra cosa que contractar una empresa externa, amb el consegüent cost econòmic, perquè la intenti: ....  Quadrar....conciliar....ajustar....conformar....concordar....adequar....
....en definitiva que aparegui la diferència provocada per la desídia i el descontrol d'alguns que cobren un sou públic.

Davant aquesta barbaritat,  fruit al meu entendre de la incompetència i descontrol dels gestors, en la passada junta General Ordinària de la societat Anónima municipal vaig presentar un escrit de queixa, que seguidament us facilito, així com un resum de les conclusions a les que va arribar l’empresa de consultoria contractada per resoldre aquesta irregular situació:  Clicant aquí podreu accedir a:   

·         l’escrit de queixa  -     i     
·         a  les conclusions de la consultoria  -

Com haureu pogut comprovar aquí no cap més decisió que la immediata dimissió dels gestors amb la corresponent depuració de responsabilitats de tots els intervinents així com l'immediat nomenament d'una comissió gestora que centri i ordeni la gestió d’aquesta societat anònima municipal, més tenint en compte que les acumulades pèrdues d'explotació es vénen sufragant amb fons públics.
Això és almenys el que li penso sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas. 

Continuarem informant

Alfred Serrano i Mora en qualitat de:
Portaveu del Grup municipal Veïns Independents de Cabrils i, membre de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Cabrils

22 de maig 2013

Hoy hace un año fui cesado de mis responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento de Cabrils.


Los motivos, ya anunciados por mí hace un año, han ido confirmándose día a día,  paso a paso  y  acto a acto  que ha ido realizando "la convergente"  actual ocupante de la alcaldía de Cabrils.

Estamos -según mi opinión-  ante una persona que quizás motivado por su nula preparación y escaso conocimiento de los principios éticos que deben regir la utilización de los fondos públicos,  estamos,  como decía,  ante una persona que no le interesa para nada la diferencia existente entre lo que "está permitido hacer" y lo "que no está permitido hacer".

Por desgracia pocos son los que denuncian este tipo de actitudes, y cuando "algunos" lo hacemos somos "inmediatamente cesados", pero ahí quedan las conclusiones de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que me dio la razón en todo lo que en su día denuncié de anteriores gobiernos de los que "la convergente" formó parte. 

Se han sucedido innumerables pruebas de lo que digo y rubrico, p.ej.-

  • Intento de "adjudicar a dedo" una obra 6.000 euros más cara que la oferta mejor situada (incluso con "torticera" modificación del mismo presupuesto inicial que era de 26.000 € y por arte de magia pasó a 20.000 €).

  • Adjudicación de la remodelación de un parque infantil con un sobre-coste de un +/-20% (casi 5.000 euros más caro...).

  • Descontrolado gasto en fiestas y festejos, pancartas, orquestas, vermuts, obsequios, horas extras....etc. etc....

  • Establecimiento de pluses y primas de dudosa legalidad para determinados trabajadores.

  • Extrañas desapariciones de propuestas de expedientes disciplinarios a "determinados" trabajadores.

  • Etc. Etc. Etc....
No me quiero extender más, pero permitirme deciros que a la vista de esta y otras situaciones que se repiten en el tiempo con diferentes personajes, considero que vuelve a ser actualidad mi artículo La Ética en la Política Municipal que es el título del libro editado por mi buena amiga la profesora Julia de Benito Langa, artículo que publiqué en marzo del 2009.

Alfredo Serrano Mora
Portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils  


NOTA: Artículos aparecidos en prensa de hace un año,


20 de maig 2013

SI PERILLOSOS SÓN ELS INCENDIS.... MÉS PERILLOSA ÉS LA DESÍDIA !!!


Sabies que en el 2012 es van destinar gairebé 80.000 euros dels teus impostos per a temes relacionats amb el medi ambient i la prevenció d'incendis? És de rebut que el cartell de la foto estigui en l'estat que està?


Ningú s'ha adonat del seu estat d'abandó?Ningú ha revisat l'estat del bosc que envolta al cartell?

En què s'han invertit aquests gairebé 80.000 euros dels nostres impostos?

En què s'ocupa i preocupa la regidora de medi ambient (CIU) que sembla no conèixer el territori?


Atès que la regidora de medi ambient no coneix el territori, no té a ningú que li informi d'aquests temes tan greus?

La regidora de medi ambient (CIU) compleix amb la seva obligació, o solament està pel sou?

Continuarem informant.....i fotografiant.

AREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient i Sostenibilitat 

16 de maig 2013

OBJECTIU ACONSEGUIT - Maig 2013


Una vegada més les nostres imatges han posat en evidència el grau de desídia de la responsable política del manteniment de la via pública i del mobiliari urbà....Novament imatges del "ABANS”  i del "DESPRÉS"Malgrat ser reiteratius, des del nostre grup també podem controlar i denunciar "amb solucions" les mancances d'una titular de la via pública que ni s’ocupa ni es preocupa. - Només actua davant l'evidència gràfica de la seva incompetència.

La ressenya d'avui té a veure amb la LLEI DE PERRUSEL.- No hi ha cap treball tan senzill que no pugui fer-se malament

Continuarem informant i fotografiant

ÁREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Via Pública i Serveis


13 de maig 2013

¡¡ ATENCIÓN !! - CELEBRADA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL “SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A.” (SEIPRO)


La supina incompetencia de los responsables de la gestión de la sociedad municipal les ha obligado a gastar dinero público en un informe externo para revisar la conciliación de una cuenta bancaria cuyo informe les saca los colores.

Sirva como ejemplo el descuadre de una cuenta bancaria de la sociedad municipal:

Descuadre: 
Saldo en la cuenta bancaria :         11,22 €
Saldo según la contabilidad :    8.431,74 €
Diferencia ......................... :    8.420,52 €

Breve resumen del informe externo en relación a la diferencia :
 • CONCLUSIONES.- .....La cantidad de partidas de conciliación detectadas y su antigüedad son un indicativo de la carencia de control interno en la cuenta corriente de la entidad financiera objeto de análisis, lo cual implica un elevado riesgo en la gestión de caudales públicos.
 • ..
 • Para mejorar este control interno se recomienda la realización de conciliaciones periódicas y, cuando se detecten diferencias entre el saldo según contabilidad y el del extracto bancario, se tendría que hacer un seguimiento de estas y aclarar las razones y, si es el caso, ajustarlo a la contabilidad.
 • ...
Ante semejante informe, cuyas conclusiones nos parecen de una gravedad tal que en nuestra opinión se deberían depurar responsabilidades, motivo por el cual ante esta y anteriores irregularidades, en nombre de nuestro grupo, hice constar en el acta de la junta General Ordinaria lo siguiente:

Explicación de voto y manifestación de Alfredo Serrano i Mora a la Junta General Ordinaria de la sociedad privada municipal SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. a celebrar el 9 de Mayo de 2013 en relación a los puntos que integran el orden del día.

He votado en contra de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012 solicitando que conste expresa y literalmente en acta mi intervención:

Nuevamente manifiesto mi disconformidad con las cuentas de la sociedad por los motivos que detallaré:

Primero.- Porque continúo sin tener constancia de que la sociedad haya efectuado las correspondientes retenciones y altas a la Seguridad Social en relación con los colaboradores de la mostra gastronómica de los años 2007 y 2008. Es una situación fue detectada por una auditoría externa, en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2007 de la sociedad.

Segundo.- Porque continúo sin tener constancia de que la sociedad haya efectuado la correspondiente regularización en relación con los pagos realizados por la sociedad, correspondientes a los gastos de participación en las mostras gastronómicas de los años 2007 y 2008 sin estar amparados en la correspondiente factura, situación detectada también por una auditoría externa, en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Tercero.- Quiero volver a dejar constancia en acta de que a fecha de hoy sigo sin conocer el nombre de la o las personas que ordenaron y ejecutaron la manipulación de unos documentos contables de la sociedad para que este consejero no conociera los nombres de los proveedores que no habían presentado la preceptiva factura acreditativa de los pagos efectuados por la sociedad, así como de los nombres de los trabajadores no dados de alta a la Seguridad Social. 

Cuarto.- Cómo ya he dejado constancia escrita en sucesivas ocasiones, la presidenta de la sociedad aún no me ha facilitado parte de la documentación que en su día requerí en relación al presunto acuerdo de otorgamiento de compatibilidad del trabajador que ejerce funciones de técnico de servicios económicos del ayuntamiento que justifique que pueda compaginarlas con la función de contable de la sociedad percibiendo una remuneración salarial adicional de 12.047,09 en el ejercicio 2012.

Dejar constancia de que la solicitud de vista y copia no facilitada de dicho contrato ya fue requerida por mí mismo así como por el entonces consejero portavoz del Partido Socialista en sesión del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 18 de enero de 2008. 

Por lo tanto requiero una respuesta escrita donde figuren los motivos por los que hasta esta fecha no se me había facilitado vista del contrato y de los motivos por los que también hasta esta fecha no se me ha facilitado ni vista ni copia del documento del acuerdo de compatibilidad del contable de la sociedad.

Quiero dejar constancia de que de dicha situación ya formulé preguntas en la Junta General Extraordinaria de 1 de agosto de 2012 habiendo recibido escrito fechado el pasado 20 de agosto en el que literalmente la presidenta señora Morales me contesta en relación a este tema:
……

Respuesta al párrafo 5º.-
 • Tenemos constancia de su petición sobre la compatibilidad otorgada al técnico de servicios económicos del ayuntamiento así como la documentación relativa a los contratos de trabajo, como usted sabe es voluntad de este consejo de administración facilitar esta información. No obstante esto, y reiterando anteriores escritos de respuesta que ha recibido, la documentación solicitada y en concreto el documento de compatibilidad comporta el acceso y consulta personal al registro, efectuando los trabajos de búsqueda de forma manual, por este motivo tan pronto finalicen estos trabajos de búsqueda que se han iniciado le daremos traslado de forma inmediata.
……

Queda pues evidenciado, según mi criterio, que, o bien no se tiene la voluntad de acceder a mi legítima solicitud o la realidad demuestra la inexistencia de dicho documento sin que la presidenta quiera reconocerlo.

En cualquiera de los casos requiero una respuesta escrita.

Quinto.- Del análisis tanto de la auditoría realizada por la auditoria externa como especialmente visto el informe sobre la revisión de la conciliación de una cuenta tal y como figura en el punto 2 del orden del día de esta Junta General, informe realizado por la empresa de consultoría externa, hacen que el consejero que firma este escrito llegue a la conclusión de que la gestión de la sociedad se esta llevando a cabo con mala praxis contable que, como se ha demostrado, comporta graves irregularidades, atreviéndome a calificarla incluso, como de gestión negligente que tal y como concluía la Sindicatura de Cuentas en su informe 15/2012 como consecuencia de diversas denuncias de mi grupo, pudieran derivar en casos de responsabilidad contable.

Por todo lo expuesto junto con mi voto en contra sobre la aprobación de las cuentas anuales que hoy se someten a aprobación EXIGO que se depuren todas y cada una de las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

En Cabrils a 9 de Mayo de 2013

Fdo. Alfredo Serrano i Mora
En calidad de portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

NOTA: Tenemos a vuestra disposición, para consulta, tanto las auditorias como el informe revisión de conciliación. (Vale la pena su lectura)


Continuaremos informando


Alfredo Serrano i Mora
Portavoz de Veïns Independents de Cabrils

08 de maig 2013

LA INCOMPETENCIA NO TIENE PRECIO ..... PERO SÍ SE PUEDE FOTOGRAFIAR


El reportaje fotográfico de hoy demuestra, otra vez, que cuando la incompetencia se enquista en cualquier órgano de gobierno los resultados saltan a la vista …. nunca mejor dicho. Han ido a colocar la papelera en el sitio que más molesta. Ya nos advierte la Teoría de Owen sobre la desviación organizativa que entre otras cosas dice que:
 • Toda organización tiene asignado un cierto número de plazas para que las ocupen personas no cualificadas. (Nota: en este peculiar caso podríamos sustituir “organización” por “ equipo de gobierno”.- ¿No les parece?)


No puedo dar por finalizado el artículo sin reseñar una de las citas de la Ley de Zappa que dice:
 • Hay dos cosas en la tierra que son universales: el hidrógeno y la estupidez.

Continuaremos informando

Alfredo Serrano
Portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels