27 de maig 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 30 DE MAIG DE 2013

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 DE MAIG DE 2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 28 de març de 2013 i de la sessió plenària extraordinària de 18 d’abril de 2013

2.- Dictamen que proposa la modificació núm. 2/2013 de la plantilla de personal laboral i funcionari de la corporació

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de les Normes i Instruccions de funcionament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del nou Reglament de la Comissió de seguiment i control del contracte de concessió administrativa de complex esportiu municipal amb piscina coberta de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, que regula la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

7.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

8.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 272/2013, de data 5 d’abril de 2013

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

11.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels