29 de juny 2012

CIU ES QUEDA SOLA EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL


Ahir es va celebrar la sessió del Consell d'Administració de la societat municipal, va haver-hi un canvi en l'ordre del dia, tractant com a primer punt la meva no acceptació del càrrec de membre d'aquest consell pels motius que es poden consultar clicant aquí, tot seguit vaig abandonar la sessió ja que no tenia sentit la meva permanència en aquesta.

Dins del mateix punt de l'ordre del dia, sorprenentment, la portaveu del PP també va presentar la seva dimissió deixant sola en aquest consell a la representant de CIU, resulta més que previsible que ara CIU controlarà en exclusivitat dit consell d'administració.

Comentar que hem sol•licitat una sèrie de còpies de documentació de la societat municipal amb l'objecte que els nostres assessors jurídico-econòmics puguin analitzar la gestió de la societat, fins avui i molt ens temem que no se'ns facilitaran aquestes còpies.

Continuarem informant

Alfred Serrano i Mora

Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

27 de juny 2012

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL "SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS" (Seipro)


Per al dijous 28 de juny està prevista la celebració de la sessió del Consell d'Administració de la societat municipal, clicant aquí es pot accedir a l'ordre del dia de la sessió.

En el punt 4 es tractarà de la NO ACCEPTACIÓ, per part del nostre portaveu,  del càrrec de membre de dit consell. Els motius es poden consultar clicant en el link que facilitem.

Dir que les irregularitats detectades en anys anteriors pel nostre grup segueixen encara avui dia sense resoldre's sota la increïble excusa de que aquestes han prescrit.

Per tot l’exposa’t la nostra executiva decidirà en una propera sessió extraordinària si es donarà trasllat d'aquestes irregularitats als organismes de l'administració que entenen en la matèria. “a fi que es depurin les presumptes responsabilitats en les quals s'hagin pogut incórrer”.

Nota.- Comentar de que a data d'avui seguim sense disposar de les còpies sol·licitades perquè els nostres assessors en matèria econòmica puguin estudiar la situació comptable de la societat. Clicant aquí es pot consultar la nostra reclamació.

Continuarem informant

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari
19 de juny 2012

PERQUÈ NO HAN CONVOCAT LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES de l’EXERCICI 2011 ?

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament.


Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades en anys anteriors davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com podeu comprovar, les comptes corresponents l’exercici econòmic del 2011 a data d’avui encara no han estat sotmeses al preceptiu informe, motiu pel qual el dia 13 de juny varem requerir, per escrit, a l’alcaldessa que convoqués dita sessió, informant-nos en dita convocatòria dels motius pels quals no s’han complert els terminis establerts en la legislació esmentada.

Per escrit rebut el dia 18 d’aquest mes se’ns contesta lo que podreu llegir en el document que s’adjunta, doncs be, si ens prenem la molèstia de llegir la legislació a la que es fa referència en el seu escrit veurem que l'article 208 i següents del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril diuen el següent:

• 208.1 Los bienes de dominio público y los comunales, mientras conservan su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
• 208.2 Son también inalienables e inembargables los montes catalogados que pertenecen a los entes locales, en los términos que establece la legislación específica sobre la materia.
• Artículo 209. Enajenación y gravamen.
• …………………………………

Que tindrà a veure tot això amb la celebració de la Comissió de Comptes....?

Davant aquesta falta de rigor no ens queda més remei que aconsellar a la signant de la resposta...? que tingui més cura amb els escrits oficials o bé que delegui aquesta important tasca de control en algun tècnic/a competent. Està en joc la imatge del nostre ajuntament.

Continuarem informant.

Àrea Econòmica

06 de juny 2012

CONVOCADA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT a celebrar dijous 7 de juny a les 8:00 hores del matí….?


Si….si… l’alcaldessa Morales ha convocat aquest Ple extraordinari a les 8 hores del matí....i relacionat amb les “noves” taxes de l’escola bressol... ho convoca a aquesta hora per una màxima afluència de públic....? se’n recorden del que deia Morales quan estava a l'oposició sobre convocar plens a aquestes hores.....?      o....?

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 7 de juny a les 8 hores del matí, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre l’assumpte inclòs en el següent:

ORDRE DEL DIA

Punt 1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió

Punt 2.- Moció per l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 18 que regula la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol.

Esperem la seva assistència

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

03 de juny 2012

CRÒNICA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE (31 de maig de 2012) PART (I)

A continuació iniciem una sèrie d'articles en els que us anirem posant al corrent dels temes i/o actes tractats en el decurs d’una sessió  – amb  “curiosa” apagada de llum de la sala de plens-  just quant el nostre portaveu estava llegint l'escrit que a continuació transcrivim literalment,

Punt.-. 16.-  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia sobre cessament de membre de la junta de govern local, de tinent d’alcalde i de competències en regidors.

Intervenció del nostre portaveu en relació al punt 16 de l’ordre del dia.

La revocació del nomenament de la Tercera Tinença d’Alcaldia assignada al nostre grup y que formava part del preacord “Pacte Estable de Govern a Cabrils” subscrit el 9 de juny de 2011 ha motivat que per la prepotent i unilateral actuació de la representant de CIU, el nostre Partit Polític hagi donat per trencat el Preacord d’un presumpte Pacte Estable de Govern que mai ’ha signat.

He de recordar que dit Pacte no es va materialitzar mitjançant la signatura d’un document públic que havia de recollir el Programa d'Actuació conjunt com a resultat de la refosa dels respectius programes electorals tal com es feia constar en l'apartat i) del preacord abans esmentat. Cal recordar que el nostre grup va convocar, sense èxit, i per dues vegades una reunió de la Comissió Mixta creada a l’efecte.   

En altre ordre de coses comentar que les declaracions efectuades per l’alcaldessa a La Vanguardiael passat dia 24 de maig no fan més que posar en evidencia la mediocritat dels arguments utilitzats, pretenent, l’alcaldessa, centrar-se a tirar pilotes fora amb el vell truc de ... I TU MÉS... intentant aparentar lo bona persona que és, mentre que jo, "l'altre" “el que s'atreveix a denunciar presumptes irregularitats” “el que no calla” a més de dolent, molt dolent, és desagraït.

En propers dies aniré desgranant els motius, que al meu entendre, han portat a l'actual alcaldessa a prescindir del meu grup municipal en aquesta etapa,      que vist com s’està portant, especialment en matèria econòmica, es preveu força complicada, avançaré però  algunes de les situacions viscudes .

Només s’han de llegir les declaracions fetes per l’actual alcaldessa el dia 11 de juliol de l’any passat en que a pregunta del periodista del diari El Punt de:


Contestava l’alcaldessa .-

  • És dels que estan menys endeutats, un 40%, quan el límit crec que és un 75%. El comptable ens diu que estem prou sanejats per fer front a problemes que ens anem trobant, com per exemple arreglar la riera, perquè l’Aca no se’n pot fer càrrec. 
Però la realitat actualment es un altre, i es que el grau d’endeutament a data d’avui està al màxim permès  - es a dir el 75% -,  no podent-se, en principi,  tirar endavant urgents actuacions d’adequació d’edificis que no reuneixen les condicions de seguretat per a edificis de pública concurrència per impossibilitat de més endeutament.

La pregunta a fer-se es:

  • No sabia el que deia l’alcaldessa fruit dels seus desconeixements en matèria econòmica?....
  • ....o no sap el que diu en aquestos moments ? 
  • Cap a on va aquest ajuntament que ha doblat o triplicat les festes i festejos?
  • És a això al que s'ha de dedicar un ajuntament en uns temps en els que tots ens estem jugant que ens acabin d'intervenir per una pèssima gestió econòmica dels polítics de Madrid i els de aquí?
Serveixi com a introducció que ja en la primera sessió de l’anomena’t equip de govern vaig començar a manifestar les meves discrepàncies, ja que em va fer l'efecte de que a determinats membres d'aquest mal anomenat equip,      solament els interessava un important augment de "sou" justificant-ho en un suposat augment de la seva dedicació. El que avui manifesto es pot contrastar amb els membres del Consell del Poble ja que en aquell fòrum també va ser, diguem, temptejada la possibilitat de tal increment de dedicació que portaria en conseqüència una important pujada de sou,  fet indignant vista la greu crisi que estem patint.

De la lectura dels escrits que avui aporto, a qui els vulgui llegir, sen pot concloure que la confecció del pressupost 2012 va ser altra motiu greu de discrepància que va desembocar en la meva renuncia, al desembre passat,  de la cartera de Recursos i Control Pressupostari, discrepàncies que es poder comprovar en tots i cadascun dels documents de pagament en els que he deixat constància escrita.

Remodelació del parc infantil de la Vela

Una altra causa, segons la meva opinió, de discrepància amb unes formes d'actuar més pròpies d'èpoques passades que de l'actual, va ser l'intent d'adjudicar, perquè sóc l'alcaldessa (sic), obres i o actuacions no respectant els procediments legalment establerts, i com a mostra el succeït amb la remodelació del parc infantil de la Vela, -com es va poder comprovar-, un dia van aparèixer unes tanques en aquest parc perquè l'alcaldessa havia donat ordres a una empresa,  -  per ella designada - per iniciar les obres saltant-se,  com he dit,  tots els procediments legalment establerts.

Una vegada complert amb el procediment  -va resultar que per preu no se li podia adjudicar a qui ella volia-  -així és que malgrat un informe que se li va ordenar confeccionar a l'aparellador "recentment" contractat- aquest procediment es va haver d'anul·lar davant la meva negativa d'adjudicar obres amb aquesta praxi.

Dir-lis que, presumptament, l'empresa amb la que l'alcaldessa va adquirir el compromís, va comprar al febrer passat gairebé tot el material per a la remodelació.

Per acabar, de moment, posaré en públic coneixement una altra greu situació viscuda el passat mes de març en relació a la neteja de la zona verda del Torrent Roldos de la Urbanització de Can Tolrá.

Una altra vegada i per ordeno i mando de l'alcaldessa i a pesar que existia un pressupost 6.000 euros més barat, novament saltant-se els procediments legalment establerts, va ordenar a una empresa “altra vegada per ella designada” l'inici de l’actuació descrita, vaig haver de ser jo, -altra vegada-    el que ordenés el cessament immediat de l'actuació a l'espera de la posterior adjudicació via Junta de Govern Local que se celebrava l'endemà.

Lo curiós de la situació és que l’industrial "designat per l'alcaldessa" amb tan sols quatre dies hàbils de diferència, presentà el mateix pressupost, exactament igual, però oh!!!  sorpresa amb una diferencia de 6.000 euros a la baixa.

Be, pel moment ho deixaré aquí.

Senyores i senyors, en la notificació que se'm va fer arribar al meu domicili tan sols 15 minuts després de sortir de l'ajuntament,  -com cada dia-,   com en tots els actes administratius se'm dóna opció de recurs, dir-lis que és un dret que no penso exercir, dir-lis també que aquests i no altres motius, al meu entendre, han estat els que li han portat a la il·lustríssima senyora alcaldessa  a cessar-me, voler ara encendre el ventilador del I TU MES no li servirà ni d'excusa ni de pretex.

Com ja vaig fer immediatament que vaig ser cessat, vull fer extensiu a tots vostès l'agraïment per la seva paciència i o col·laboració  que ja vaig manifestar a tots els treballadors de la casa.

En aquesta nova etapa d'oposició continuaré aportant tots els meus coneixements tant professionals com els adquirits en aquests intensos 8 anys de vida política municipal.

Moltes gràcies a tots.
..... / .....


Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

01 de juny 2012

XVII JORNADES “VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER”

El parc de can Rafart a Vilassar de Dalt acollirà, un any més, les jornades contra el càncer de Vilassar de Dalt que tindran lloc el cap de setmana del 2 i 3 de juny.

Des del nostre grup municipal us demanem que participeu en aquest acte solidari contra el càncer.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels