19 de juny 2012

PERQUÈ NO HAN CONVOCAT LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES de l’EXERCICI 2011 ?

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament.


Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades en anys anteriors davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com podeu comprovar, les comptes corresponents l’exercici econòmic del 2011 a data d’avui encara no han estat sotmeses al preceptiu informe, motiu pel qual el dia 13 de juny varem requerir, per escrit, a l’alcaldessa que convoqués dita sessió, informant-nos en dita convocatòria dels motius pels quals no s’han complert els terminis establerts en la legislació esmentada.

Per escrit rebut el dia 18 d’aquest mes se’ns contesta lo que podreu llegir en el document que s’adjunta, doncs be, si ens prenem la molèstia de llegir la legislació a la que es fa referència en el seu escrit veurem que l'article 208 i següents del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril diuen el següent:

• 208.1 Los bienes de dominio público y los comunales, mientras conservan su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
• 208.2 Son también inalienables e inembargables los montes catalogados que pertenecen a los entes locales, en los términos que establece la legislación específica sobre la materia.
• Artículo 209. Enajenación y gravamen.
• …………………………………

Que tindrà a veure tot això amb la celebració de la Comissió de Comptes....?

Davant aquesta falta de rigor no ens queda més remei que aconsellar a la signant de la resposta...? que tingui més cura amb els escrits oficials o bé que delegui aquesta important tasca de control en algun tècnic/a competent. Està en joc la imatge del nostre ajuntament.

Continuarem informant.

Àrea Econòmica

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels