28 de gener 2007

INFORMACIÓ DEL TRACTAT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT – gener 2007-

Informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt 2.- Elecció del Jutge de Pau titular del municipi.

Previ al debat en el sí del Ple, dijous dia 18 es va celebrar sessió de la Comissió Informativa.
En l’apartat A.- Assumptes a dictaminar per la seva posterior elevació al ple, es va tractar el punt 2.- Elecció de Jutge de Pau titular del municipi, prèvia audiència dels candidats.
Es tractava de conèixer als dos candidats i especialment el seu “currículum vitae”, tal com demanava l’Edicte de l’Ajuntament.

El candidat “oficial” ja es de tots conegut, significava la continuïtat i una persona amb interessos econòmics al poble, cal matisar que legítims no estem insinuant res, però amb interessos econòmics al poble.

L’altre candidat el Sr. Julián Gómez Coll, veí de La Llobera, membre de la Junta de Conservació, Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Comerç Exterior per la Cambra de Comerç de Barcelona, Direcció de Recursos Humans (EADA), membre de la Comissió Mixta del Conveni Col·lectiu de la Indústria Química, per a la interpretació, aplicació i accions mediadores d’aquest conveni, amb una llarga trajectòria professional desenvolupant alts càrrecs dins d’una important multinacional del sector farmacèutic, càrrecs com Cap del departament d’Exportació, de Marketing, Director nacional de vendes, Director de recursos humans, Director de personal, en fi una persona “sense interessos econòmics al poble” i candidat ideal, segons el nostre parer per una amplia renovació als estaments públics d’aquest poble. A més de la preparació acreditada, el candidat està recentment jubilat, el que vol dir temps per la dedicació que calgués i ganes de servir al poble en aquesta tasca.

El nostre regidor li va agrair el seu interès en presentar-se a la elecció, tenint un canvi d’impressions amb ell, apart d’això, va ser tractat, segons el nostre parer, d’una forma inadequada, no se li va preguntar res o molt poca cosa (potser el més “interessant” que se li va preguntar per part d’un dels “regidors no adscrits” es si era del Barça o de l’Espanyol, - això es nivell-).

La elecció estava feta per l’equip de govern, amb “l’ajut” dels dos “representants del ex-DIU” ara en tasques de suport a allò que abans tant criticaven. La elecció es democràtica, per tant res a dir, “ les formes “ i “ l’estil “els van posar “ells.”

Van votar a favor del candidat “oficial” CIU, PSOE,GEC i els dos regidors “no adscrits” (ex DIU dissolt), s’abstingué ERC i en contra PP, i el vot del VIC que significa a favor de la candidatura del Sr. Julián Gómez.

En el decurs del Ple es van reproduir les votacions, amb la particularitat de que un dels regidors “no adscrits” va excusar la seva presencia, (igual que va fer fa quatre anys), va ser elegit el candidat “oficial” amb els vots favorables de CIU, PSOE-PSC, Gec i l’atre regidor “no adscrit”, van votar en contra el PP, s’abstingué ERC i el nostre regidor va votar a favor del candidat Sr. Gómez, no admetent aquest vot la secretaria municipal considerant-lo com abstenció davant la protesta del nostre regidor, ja que considerava que es tractava d’elegir entre dos candidats i no en votar la candidatura “oficial”.

Es una llàstima la oportunitat perduda per tal d’incorporar a tasques en benefici del nostre poble, que també ho és de les persones que l’hem triat per viure, a una persona d’un nivell contrastat i sense interessos econòmics a Cabrils
Des de aquí i malgrat tot, desitgem sort i una bona gestió al candidat elegit.

Punt 3.- Ratificació dels decrets 1325/2006 i 47/2007, sobre expedients de propostes de fallits i fallits per referència de l’executiva formulats per l’ORGTL.

Proposava l’equip de govern l’aprovació de considerar com fallits impostos i taxes incobrables segons l’organisme, amb un muntant de 10.564,74€. El nostre grup va votar en contra perquè considerem que no s’han fet tots els esforços per tal de recuperar dits impostos, i vàrem aportar un exemple de una ciutadana que va fer efectius 298,2 € que en la relació figuraven com incobrables.

Punt 4.- Aprovació de la denominació i numeració de vies públiques del municipi.

S’aprovà inicialment la modificació del nom d’una part del carrer Peretons, per Passatge dels Peretons, i denominar i numerar els nous carrers tal i com consta en la documentació aportada per Servei Tècnic municipal i sotmetre-ho a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació, i notificació individual a les persones interessades que consten a l’expedient, a l’efecte de que puguin presentar les al·legacions que considerin convenients. Si durant l’expressat termini no es presenta cap al·legació l’expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva.
Nom de les Vies.- Carrer de Sant Sebastià, Carrer dels Peretons, Avinguda de les Escoles, Passatge dels Peretons, Carrer de Concepció Camí, Carrer Torrent del Molí, Carrer de Can Tosca i Carrer de Ca L’Abrilet.

Punt 5.-
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració signat entre l’ACA i L’Ajuntament de Cabrils.

S’aprovà la minuta d’addenda al conveni signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Cabrils per a l’execució de les obres corresponents al projecte “Endegament del Torrent Roig a Cabrils”, tal com consta en l’expedient.

Punt 6.-
Acceptació de l’ajut i normativa del PUOSC per a l’execució de l’obre número 2005/451.

S’aprovà acceptar les ajudes incloses en el Programa General del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per finançar l’obra núm. 2005/451, titulada Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, per la qual es va atorgar un ajut de 199.803 Euros. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat, i solucionar qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Punt 7.-
Acceptació de l’aportació econòmica per part del concessionari SOREA, per a finançar l’execució de l’obra de “Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable”

Vist l’escrit presentat per l’empresa SOREA, empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua a Cabrils, amb el número 196 del registre general d’entrada de data 15 de gener de 2007, en el qual fan constar l’aportació econòmica de 213.000 Euros, per a l’execució del “Projecte d’instal·lació de canonades principals de distribució de la xarxa d’aigua potable als sectors de Sant Crist i Montcabrer de Cabrils, redactat per l’enginyer de camins canals i ports Sr. Eduard Cot.
Atès que aquesta quantitat està prevista recuperar-la mitjançant la tarifa del servei d’aigua potable del municipi finançant així l’import econòmic que no queda cobert per la subvenció del PUOSC, atorgada per a l’obra de “Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable” amb el núm. d’obra 2005/451.
Es va acordar acceptar l’aportació econòmica comunicada per Sorea de 213.000 Euros, a que s’ha fet referència a la part expositiva del present acord.

El nostre regidor va manifestar la seva disconformitat, en que dita aportació per part de SOREA, sigui finançada pels abonats mitjançant repercussió en els rebuts de consum, qüestió que considerem improcedent i fruit d’una pèssima negociació per part de governs anteriors.
------------------------------

Finalitzada la part resolutiva, el nostre grup va sol·licitar informació al regidor d’esports (PSOE-PSC) en relació a una factura d’import 1.389,26€ en concepte de “realització i subministrament d’un cartell - INSTAL-LACIÓ GESPA CAMP DE FÚTBOL -. el regidor d’esports va dir que aquest import es deduiria de la subvenció de 250.000 € rebuda per aplicar a dita obra.
Creiem que fora més indicat aplicar aquesta despesa a reformar els vestuaris dels jugadors, qüestió més important que fer-ne anuncis d’obres hores d’ara no executades.
--------------------------------
El nostre regidor va preguntar a la regidora d’urbanitzacions (PSOE-PSC) en relació a si l’increment del cost de les obres d’adequació de San Crist (recordem que d’un preu màxim de contractació de 854.502,06 € es va passar en pocs mesos a 1.402.807,86 €) ja estava repercutit en les quotes que els veïns tenen que fer front, fent la regidora una “didàctica” explicació que no aclaria res, l'única cosa comprensible de la seva resposta és que pretén convertir en zona verda un nombre indeterminat de parcel·les de la Urbanització La Llobera, per a compensar als veïns de Sant Crist i de passada l’Ajuntament s’estalviaria uns 6.000 €/ any de quotes.
-----------------------------
Finalment el regidor d’ERC va sol·licitar aclariment en relació al presumpte nomenament d’un dels regidors “no adscrits” com assessor personal de l’alcalde. Aquest va manifestar la seva sorpresa per la indiscreció d’algun dels membres de l’equip de govern, ja que la qüestió va ser tractada de forma confidencial en una comissió de govern, finalment l’alcalde va negar que això s’hagués dut a terme.

Segons el nostre parer, aquesta indiscreció per part d’alguns dels membres de l’equip que ens governa, no fa més que posar de manifest la poca cohesió d’aquest tripartit contra natura, ja que no s’entén el pacte de CIU amb un trànsfuga del seu propi partit que en la legislatura anterior mitjançant una moció de censura els hi va treure l’alcaldia, amb l’ajut d’ERC i PP, liderant més tard la llista del PSOE-PSC, principal adversari polític, tal i com s’ha demostrat recentment al Parlament de Catalunya.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

24 de gener 2007

L'AIGUA ÉS VIDA

Sr. Regidor de Medi Ambient, com vostè diu en el seu fullet informatiu , Tot i que no parem atenció al privilegi que significa obrir l’aixeta i que ragi l’aigua, hem de ser conscients de l’alt valor que té aquest fet comú i quotidià i entendre que l’accés a aquest recurs tan vital no és un dret garantit per tota la vida. L’aigua és un recurs esgotable que ha entrat en crisi a Catalunya i arreu del planeta (I a Cabrils també gràcies a vostè) . És per això que, segons els experts, a partir d’ara caldrà fer-ne un ús més responsable per, (Prengui nota dels seus consells) tot i mantenir els mateixos serveis que es dóna, mirar de reduir-ne el consum. (Aquest consell ho és també per la Regidoria de Medi Ambient ? )

Sigues eficaç amb l’aigua, no la malbaratis, (I vostè tampoc, Sr. Regidor de Medi Ambient. )

El teu esforç avui evitarà les restriccions demà! (Si fos per vostè ja tindríem les restriccions aquí !)

Senyor Regidor de Medi Ambient, no faci tants “paperets”, “cartronets” ifulletons” que això junt amb el malbaratament de l’aigua ens costa mols diners al ciutadans, posis a treballar d’una vegada, doni exemple i com vostès diuen, facin un ús més raonat de l’aigua, si continuem malbaratant-la tot mantenir postures insolidàries tipus “com que pago: gasto (Be, en aquest cas paguem els ciutadans, més greu encara la seva irresponsabilitat en el malbaratament de l’aigua).

Vostè aconsella una cosa i en fa altre, la majoria de les plantes de les jardineres son de temporada, i per tant s’han de renovar sistemàticament, a més del malbaratament d’aigua que comporta, requereixen una dedicació extra de personal, caldria aquesta dedicació destinar-la a les Urbanitzacions, algunes de las quals estan en un estat que no afavoreix gens la bona imatge del poble.

AREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Medi Ambient i Sostenibilitat de

Veïns Independents de Cabrils

23 de gener 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -25 de gener 2007-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

Esperem la vostra assistència.

Veïns Independents de Cabrils

21 de gener 2007

SITUACIÓ ACTUAL DE LA QUEIXA PER L’ESTAT D’ABANDÓ DEL SEMÀFOR UBICAT DAVANT DEL SUPERMERCAT SORLI

Fruit de la nostra queixa davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la Fundació RACC i l’Alcalde de Cabrils, s’han executat part de les reparacions de senyalització vertical i horitzontal a la zona.

Ens alegrem per la renovació de la pintura i de la senyal horitzontal de STOP del pas de vianants, així com de la substitució de la senyal vertical de STOP per una de nova. Ara només resta que el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona repari i posi en funcionament la unitat semafórica.

Gràcies a tots pel vostre ajut i col·laboració en les tasques de millora del nostre municipi.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Via Pública i Serveis

Veïns Independents de Cabrils

10 de gener 2007

"L'ALCALDE DE CABRILS (CIU),VA DISPARAR TRES TRETS EN ACABAR UNES PRÀCTIQUES DE TIR OBLIGATÒRIES QUE FEIA LA POLICIA LOCAL A VILASSAR DE MAR"

Així és com comença l'article del diari El Punt - edició Maresme- la noticia referent a la nostra Vila. Però ens hem de sentir orgullosos? Per un banda veiem com la nostra tasca de fer oposició, es veu reflectida més enllà del butlletí municipal i del nostre blog informatiu, i com el fet d'incidir en qüestions que per unes persones (sobretot les del equip de govern) són "merament anècdotes" en el "normal" desenvolupament de la vida del poble, veuen el reflex en la premsa i en la ràdio (Catalunya ràdio també se'n ha fet ressò). Però per altre banda ens entristim, la imatge del nostre poble en definitiva és la que queda malmesa, i no ens enganyem, queda malmesa per actuacions dels qui governen i no de l'oposició. Us imagineu l'alcalde Hereu de Barcelona fent pràctiques de tir amb una pistola "que va trobar allà" (manifestacions del nostre alcalde en el decurs del ple de data 21 de desembre) Creieu realment que seria un actuar decent o políticament correcte ?

El Gran diccionari de la llengua catalana defineix la Vanitat com : "Orgull inspirat per un alt concepte de les pròpies qualitats o els propis mèrits, acompanyat d'un desig excessiu d'ésser notat i lloat de les gents.” I és aquesta qualitat, en aquest cas, el que ha fet la noticia, i la resposta del nostre alcalde no només l'hauria de donar a la premsa, sinó que te l'obligació per mandat legal de respondre a les preguntes fetes pel nostre regidor en el decurs del ple de desembre, i evidentment al poble de Cabrils sobre aquest lamentable fet, i si pot ser, aquest cop ho hauria de fer amb les bones formes i el civisme que tot debat polític requereix i no com la petulant actuació que va tenir quan se l'hi va preguntar en el decurs del ple sobre les esmentades pràctiques de tir.

Però evidentment qui més mereix una resposta sobre aquest lamentable fet és el poble de Cabrils, però a més, hi ha altres tipus d'obligacions que en determinades ocasions estan per sobre de les reglades, i són les morals i aquelles que haurien de fomentar l'apropament de l'alcalde amb la ciutadania i els seus legítims representants, - els regidors democràticament elegits - esperem que aquest cop no es faci ostentació del saber o d'erudició, i es donguin totes les explicacions que els ciutadans mereixen.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

09 de gener 2007

RENDICIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2005

Amb data 5 de gener de 2007 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de rendició del compte general de l’Ajuntament corresponent a l'exercici de 2005, integrat pel de la Corporació, el Patronat Municipal de l'Escola Bressol, l'Organisme Autònom Museu Municipal i la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, SA, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2006.

Com ja vàrem informar el nostre grup va presentar discrepàncies al compte general, per tant us animen a consultar-les, així com el dictamen emès, ja que resta a exposició pública per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes, com diu l’anunci.

La seva consulta es una important opció per tal de comprovar com i a que, s’apliquen els nostres impostos directes i indirectes, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles, l’impost sobre l’increment de valors (plusvàlua), l’impost sobre construccions, taxes, preus públics i altres ingressos.

Si necessiteu més informació compteu amb nosaltres utilitzant el canal que us sigui més còmode, bé el nostre blog o per correu electrònic.

ÀREA ECONOMICA

07 de gener 2007

QUEIXA PER L’ESTAT D’ABANDÓ DEL SEMÀFOR UBICAT DAVANT DEL SUPERMERCAT SORLI


Benvolguts veïns i veïnes de Cabrils, motivat per la perillositat del pas de vianants situat davant del Supermercat Sorli, i desprès de diferents sol·licituds - sense èxit - de posada en funcionament del semàfor ja instal·lat a la zona, i donada la perillositat que implica aquest pas de vianants sense la cobertura d’un semàfor operatiu, el passat dia 11 de desembre el nostre regidor va procedir a formular una queixa davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació RACC i l’Ajuntament de Cabrils.

Fruit d’aquesta queixa s’ha rebut resposta del Departament d’Obres Públiques, informant-nos que el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona ens informarà de les seves gestions per tal de solucionar el problema. - L’Ajuntament hores d’ara encara no ha respost.

Aquesta és una mostra més de la inoperancia, tant de l'alcalde com de la persona designada per a temes de via pública.

Cal que succeeixi un accident perquè els responsables actuïn ?

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels