09 de gener 2007

RENDICIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2005

Amb data 5 de gener de 2007 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de rendició del compte general de l’Ajuntament corresponent a l'exercici de 2005, integrat pel de la Corporació, el Patronat Municipal de l'Escola Bressol, l'Organisme Autònom Museu Municipal i la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, SA, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2006.

Com ja vàrem informar el nostre grup va presentar discrepàncies al compte general, per tant us animen a consultar-les, així com el dictamen emès, ja que resta a exposició pública per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes, com diu l’anunci.

La seva consulta es una important opció per tal de comprovar com i a que, s’apliquen els nostres impostos directes i indirectes, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles, l’impost sobre l’increment de valors (plusvàlua), l’impost sobre construccions, taxes, preus públics i altres ingressos.

Si necessiteu més informació compteu amb nosaltres utilitzant el canal que us sigui més còmode, bé el nostre blog o per correu electrònic.

ÀREA ECONOMICA

Cap comentari:

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels