30 de setembre 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT -dijous dia 1 d’octubre de 2009-


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària aplaçada del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 1 d’octubre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2009.

Àrea d’alcaldia

2.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 617/2009, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el document complementari al Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2010.

Àrea de medi ambient

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’autoprotecció per a emergències per incendi forestal a la Urbanització La Llobera (PAU).

Àrea d’urbanisme

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de protecció del paisatge d’una parcel•la ubicada al carrer Maduixes, núm. 5, del paratge anomenat Can Cabot.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del document complementari del Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

7.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte del servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils.

Àrea d’economia

8.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2010.

Grup municipal Veïns Independents de Cabrils

9.- Dictamen que proposa donar suport a la realització d’una consulta popular sobre la independència nacional de Catalunya.

Àrea de manteniment de via pública

10.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’expedient de canvi de forma de gestió, de l’expedient de contractació i de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació mitjançant concurs obert del servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Cabrils.

11.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte de servei de neteja viària i recollida de voluminosos del municipi de Cabrils.

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

14.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

24 de setembre 2009

ELS REGIDORS DEL VIC PEL DRET A DECIDIR

El dret a decidir està estretament vinculat a les expectatives de millora de les condicions de vida individuals i col•lectives dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. Alhora, però, representa també la culminació més completa, acabada i plena de la idea de democràcia. (sic Manifest d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores pel Dret a Decidir )

És per aquest motiu que com càrrecs electes del nostre ajuntament hem cregut convenient presentar per tal de que sigui debatuda i votada en el proper ple ordinari del dia 1 d’octubre la següent MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL DE CATALUNYA (Per a consultar-la cliqueu aquí)


Alfred Serrano i Mora i Julian Gomez Coll
Regidors del Grup municipal Veïns Independents de Cabrils


AGRAÏMENT
Volem expresar el nostre agraïment als mitjans de comunicació que s'han fet ressò de la nostra iniciativa, EL DRET A DECIDIR s'ho mereix.
Us fem arribar els diferents articles publicats pels diferents mitjans de comunicació que hem tingut coneixement.

19 de setembre 2009

LA ETICA EN LA POLITICA MUNICIPAL II

Motivat per la constant i reiterada vulneració del nostre dret d'accés a la informació municipal imprescindible per a l'exercici de la nostra funció, creiem convenient reprendre el nostre article LA ETICA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL especialment per allò que dèiem en el sentit de que “a alguns” els vindria molt bé la lectura d'aquest assaig com llibre guia i de consulta.

Dèiem que el dret d'exercici de la nostra responsabilitat com membres de la corporació es veu reiteradament vulnerat, negant-nos el dret d'accés a la informació municipal imprescindible per a l'exercici de la nostra funció, bé sigui per escrit (utilitzant el nomenclàtor burocràtic del No per resposta habitual) o mitjançant “el silenci administratiu” (que tant els hi agrada a determinats buròcrates).

Divendres passat, l'alcalde, per correu electrònic, ens comunica la seva arbitrària i no ajustada a dret decisió d'ajornar la celebració del ple ordinari programat per al dia 24 de setembre i la seva corresponent comissió informativa que s'havia d'haver celebrat divendres dia 17 de setembre amb el poc rigorós “argument” que transcrivim literalment :

Donat que aquest mes de setembre hi ha establerta sessió ordinària de comissió informativa i ple, les quals haurien de realitzar-se el 17 i el 24 de setembre, respectivament, i coincidint aquest mes amb la reincorporació de la majoria del personal funcionari i laboral després de gaudir del període de vacances estival i, per tal de poder incloure el màxim d’assumptes possible en l’ordre del dia, considero necessari ajornar la convocatòria de sessió ordinària de la comissió informativa i del ple.

Davant aquesta nova falta de previsió, rigor i de respecte als actes institucionals, cal recordar que la periodicitat de la celebració de les sessions ordinàries són acordades pel ple de l'ajuntament, sent aquest òrgan l'únic legitimat per a la seva modificació, per tant com conclou el Síndic de Greuges, ...“Els articles de la norma específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu”......

A continuació transcrivim literalment l'escrit que el nostre portaveu li va dirigir a l'alcalde i que aquest, com ve sent habitual, no ha contestat.

No sabe no contesta. (És allò del “silenci administratiu” que tant els agrada a determinats buròcrates).

Text íntegre de l’escrit de disconformitat adreçat a l’alcalde

Alcalde,

divendres passat dia 18 vaig llegir el correu que a instàncies seves em van remetre des de secretaria-intervenció comunicant-me l'ajornament de la celebració de les sessions ordinàries de la comissió informativa i del ple, manifestant-li telefònicament a la treballadora adscrita a dit servei per tal de que li comuniqués que amb independència dels dies que s'ajornen les sessions, aquesta no és forma d'actuar.

La seva arbitraria actuació no em sorprèn ja que en la legislatura anterior aquest tipus de fets ja es van produir, vull recordar-li que la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries dels plens municipals es una activitat reglada per llei. “Els articles de la norma específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu”. (Això és el que va concloure el Síndic de Greuges en el seu informe de 15 de juny de 2006, en relació a una queixa del meu grup municipal per la no convocatòria d’alguns plens de la Corporació de Cabrils en els terminis establerts )

Recordar-li també el que deia dit informe del Síndic de Greuges fent esment a en relació a una sentencia del TS, que “es considera que la que la no convocatòria de Ple per l’alcalde en els terminis establerts per la Corporació, constitueix una vulneració del dret fonamental a participar en els assumptes públics”.

La periodicitat y dates de les celebracions de les sessions ordinàries va ser acordada en sessió ordinària de 16 de juny de 2008 amb el següent text :

------------Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada mes imparell, a les 21:00 hores, en el saló de plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. ----------------

Per tant utilitzar el vell argument de les vacances del personal per tal d’ajornar arbitràriament les sessions, és intentar dissimular la nul•la planificació de les tasques del seu govern així com la manca de rigor i respecte institucional al saltar-se un acord de ple sense estar legitimat per fer-ho.

Desconcertant em sembla però la informació que durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, la funcionaria tècnica de recursos humans i ara també secretària accidental li va facilitar al meu company de grup Sr.Julian Gomez en el sentit de que començava vacances.

No és el departament de secretaria-intervenció l’encarregat de preparar les propostes que s’han de presentar al ple?

Com es possible que la funcionaria responsable de dit departament comenci vacances en període de celebració de les sessions ordiaries ?

Suposo que ara tindrà que nomenar a corre cuita a un altre funcionari/a secretari/a accidental de la secretaria accidental de vacances. Rebré comunicació de dit presumpte, accidental, nomenament?

Alcalde, les vacances del personal, que recordem estan al servei de la corporació i no al reves, han de ser planificades tenint en compte entre d’altres premisses el respecte a les decisions de ple com son les celebracions de les sessions ordinàries en els seus terminis establerts, tenint que adaptar-se a les necessitats del servei especialment els treballadors adscrits a secretaria-intervenció.

Per tant, atès que dita activitat està reglada per llei i no admet la facultat de ser discrecional ni tampoc la seva potestativa utilització a lliure criteri de l’alcalde, li prego que pel bon funcionament i respecte democràtic reconsideri la seva decisió i respecti les dates de celebració previstes i acordades en sessió ordinària del ple de l’ajuntament de data 16 de juny de 2008.

Serveixi el present escrit com de discrepància a un acte que no considerant-lo administratiu m'impedeix l’exercici del dret d'interposició de recurs de reposició.

Atentament

Alfred Serrano i Mora
Portaveu de Veïns Independents de Cabrils


Nota. Donaré trasllat del present escrit i del que ho motiva als integrants i simpatitzants del meu partit Veïns Independents de Cabrils.

17 de setembre 2009

VI JORNADA ERNEST LLUCH A TORROELLA DE MONTGRÍ

Creences, religions i esfera pública : un repte per al segle XXL
Us fem seguir la programació que hem rebut de la Fundació Ernest Lluch de la sisena edició d'aquesta jornada de debat i reflexió, que enguany se centrarà en debatre sobre "Creences, religions i esfera pública: un repte per al segle XXI" i que se celebrarà el proper dissabte 3 d'octubre de 2009 a Torroella de Montgrí.

Dia: Dissabte 3 d'octubre de 2009
Hora: Matí i tarda (veure programa)
Lloc: Auditori de Can Quintana-Museu de la Mediterrània. Carer d'Ullà. Torroella de Montgrí(Girona)

L’accés a la jornada es lliure i gratuït

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL
Activitats Socials

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels