29 de novembre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 27 de NOVEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2 Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

En aquest punt l’equip de govern proposava, una vegada més, una requalificació d’un barranc de la Urb. La Llobera de 993 m2, per a compensar “la suposada manca de verd públic de cessió obligatòria i gratuïta” que precisa el Pla especial núm. 11 de l’àmbit de Can Pons i Mas Grau, sent la realitat que, gràcies a aquesta mesura, a Can Pons i Mas Grau es podran construir quatre cases més.
A aquesta proposta els regidors del VIC varem presentar un seguit d’al·legacions, que com no podia ser d’altra forma, van ser desestimades fonamentant com a base jurídica, “entre d’altres arguments....”, “el principi de la bona fe” i el “principi de confiança legítima”.....

Punt.- 5 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.
Punt.- 6 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

Intentar resumir breument el que ha succeït amb aquestes i d’altres parcel·les derivat de l’actuació municipal com a conseqüència de la reparcel·lació de l’àmbit de Sant Crist, és una tasca difícil, però intentarem explicar-lo.

Segons es desprèn dels informes tècnics municipals , les finques titularitat de JFB(Punt.5) i MR(Punt.6) en el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1 Sant Crist consten com de “propietaris desconeguts” però que s’adjudiquen a l’Ajuntament sense cap determinació respecte de la compensació a la que els seus titulars.

Això que vol dir, pues que mitjançant el projecte de reparcel·lació aprovat per l’Ajuntament aquest s’ha adjudicat la titularitat d’uns terrenys sense iniciar els tràmits d’expropiació que la llei preveu.
S’ha de dir que en donar-se compte de dita actuació, un dels propietaris afectats, en defensa dels seus legítims interessos va haver d’acudir al Síndic de Greuges de Catalunya per la falta de resposta als seus escrits registrats a l’ajuntament -presidit per l’actual alcalde Sr.Joaquim Colomer- sol·licitant la revisió del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació Sant Crist.

La gravetat del tema es que segons manifesta un dels informes jurídics en relació a dita manca de rigor diu:
.......A part de l’esmentat, cal tenir present que, analitzat el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 Sant Crist, hi ha altres finques de titularitat desconeguda que pot ser es trobin en les mateixes circumstàncies que la finca objecte de l’informe.......

I com conseqüència d’aquesta actuació poc rigorosa, segons el nostre criteri, es derivaran uns costos econòmics que si - injust és que recaiguin entre els veïns de la Urbanització Sant Crist- , més injust és si cap que s’imputin a tots els veïns del poble de Cabrils.

Aquesta i altres actuacions en dita Urbanització, l’Ajuntament la quantifica en 160.000€ (26,66 mlls de ptas.) (2 parcel·les))i el president de Sant Crist en l’ultima assemblea general extraordinària celebrada el passat 12 de juliol, en presencia de l’Alcalde Sr.Joaquim Colomer, la regidora d’urbanitzacions i de l’assessor urbanístic de l’ajuntament, ho quantificava en més de 3 Mlls d’euros (500 milions de les antigues pessetes).

Davant la confusió generada i la presumpta manca de rigor i transparència demostrada amb aquesta actuació, el nostre grup va votar en contra d’aquests dos punts de l’ordre del dia, sol·licitant al mateix temps s’efectuï una auditoria que delimiti la gravetat de la situació així com el cost total d’aquestes actuacions municipals en dita Urbanització.

Punt.- 7 Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Consulteu el que dèiem en el nostre article del dia 25 de juny en relació al projecte (Pla de millora de Can Botella) que presenta l’equip de govern, totalment indefinit en aspectes de summa rellevància.

Punt- 8 Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

El que proposa l’equip de govern en aquest punt és bàsicament dotar de fons a determinades partides pressupostàries que se’ls han quedat curtes o no estaven previstes en el pressupost. Si tenim en compte que “el pressupost” ho van aprovar definitivament el 24 de juliol resulta que en 4 mesos han demostrat la falta de rigor i previsió en la seva confecció.
El més notable d’aquest punt és que al regidor de hisenda no se li va escoltar dir ni una sola paraula, cosa que ja ve sent habitual en “ell”, sembla que no li interessi gens ni mica tot el concernent a la seva regidoria d’hisenda
. (Això semblen demostrar els seus silencis, o potser és que no entén res....).

Punt.- 9 Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

En aquest punt és on es va lluir “el titular i abanderat” de la informació, de la participació ......bla bla bla...., tot un professional del “puedo prometer y prometo... que no faré res de res ”.
Per tal de que us doneu compte de amb quin tipus de personatges estem tractant veieu un petit fragment del text que van aprovar amb els nostres vots en contra....

“Article 116. Precs i Preguntes.- Quan es pretengui entorpí el normal desenvolupament de les sessions mitjançant la inacabable formulació de precs i preguntes, allargant exageradament i de forma intencionada aquelles, l’alcalde podrà limitar el seu número i, fins i tot, aixecar la sessió, oferint al que vulgui realitzar més preguntes les formuli per escrit o esperi a la següent sessió.

Aquesta barbaritat “l’ha proposat i liderat el abanderat” de la participació, del consens.... bla...bla...bla., i com que una imatge val mes que mil paraules podeu comprovar en el link adjunt, que a aquest personatge ja li escoltàvem parlar a l’any 2005 de la participació, del consens...bla...bla..bla, això sí amb altres sigles, és allò de que "estava malament ubicat" i ara ha trobat la llum.... (Parlem-ne en el butelltí de CIU)


Punt.- 11 Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

Nou mesos ha trigat l’equip de govern en posar en marxa una reivindicació, amb gestions ja efectuades pel VIC, (Veure informació del 25 de febrer) en relació a la perillositat dels actuals guardarrails, com dèiem en el nostre article de febrer passat, la millor solució a adoptar per a la protecció de tots els guardarraíls és la doble bionda amb materials que esmorteeixin l’impacte directe, evitant que el pilot o acompanyant s’introdueixi per sota i xoquin amb el perfil vertical.

Punt.- 17 Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Aquesta és una proposta que va presentar el nostre grup i que la podeu consultar clicant aquí.
Punt.- 19 MOCIONS

Moció per uns pressupostos participatius que presenta el VIC

Davant la propera elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 2009, que recordem es tindria que haver presentat al ple abans del 25 d’octubre, segons allò que diu el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el nostre grup va presentar una moció per tal d’obrir la participació de tos els grups i entitats del poble afectades per tal d’elaborar uns pressupostos participatius.
La Moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern de progrés i d’esquerres Psoe-Psc+Icv+Gpc+Erc i no adscrit amb l’abstenció del Pp.

Punt.- 1 Precs i preguntes


El nostre grup va formular un prec en relació a un fet que, segons el nostre criteri demostra el tarannà d’alguns d’aquests que s’anomenen “d’esquerres i progressistes”........, se’n recorden d’allò que alguns deien.....”Usted sabe con quien está hablando

Això és tot pel moment

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

28 de novembre 2008

MASCLE I FEMELLA
UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES....... (2)

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Medi Ambient i Sostenibilitat


26 de novembre 2008

LA PILONA


Aquest és el nou “totem” instaurat a Cabrils per l’equip de govern de progrés? ....d’esquerres?............ que anava a transformar Cabrils........i ja ho estan fent !

El nou símbol ve a substituir en el nostre paisatge urbà al típic arbre, palmera, pi, xiprer....

Vistes les permutes i/o requalificacions i/o compensacions .....de terrenys que s’estan prodigant, esperem que en un futur no molt llunya no sigui també el “totem” de les urbanitzacions.
Veure situació actual del poble.
UNES IMATGES VALEN MÉS QUE MIL PARALUES

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient i Sostenibilitat

25 de novembre 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 27 de novembre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària ordinària de data 25.09.08 i de la sessió extraordinària i urgent de data 31.10.08

I. Part resolutiva de la sessió


Àrea d’urbanisme


2.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial de protecció de la Masia Ca l’Estrany.

4.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de protecció del paisatge d’una parcel·la ubicada al carrer Maduixes, número 7, parcel·la 56, del paratge anomenat Can Cabot.

5.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.

6.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

7.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Àrea d’Economia

8.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

Àrea d’alcaldia

9.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

10.- Dictamen que proposa nomenar suplent davant el Consorci Parc Serralada Litoral.

11.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

12.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa per un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme.

Àrea de comunicació

13.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme.

Àrea d’educació

14.- Dictamen que proposa assumir el compromís polític de desenvolupar el Projecte Educatiu de Cabrils a redactar per l’equip de govern municipal.

Grup Municipal Convergència i Unió

15.- Dictamen que proposa manifestar el rebuig de la Corporació contra la violència de gènere.

16.- Dictamen que proposa instar al Parlament de Catalunya per aprovar millores en les polítiques d’atenció a la dependència.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

17.- Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Regidor no adscrit

18.- Dictamen que proposa aprovar la constitució d’una comissió d’estudi per a l’elaboració d’un nou Pla d’ordenació urbanística municipal.

II. Part no resolutiva de la sessió

19.- Mocions

20.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

21.- Precs i preguntes

ÀREA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació


15 de novembre 2008

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament, que, després de sotmetre’s a informació pública, s’adjuntarà a la mateixa per a enviar-lo al Ple de l’Ajuntament on serà objecte, si escau d’aprovació.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, segons allò que diuen els articles 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que se aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.
Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades en anys anteriors davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com podeu comprovar, les comptes corresponents l’exercici econòmic del 2007 a data d’avui encara no han estat sotmeses al preceptiu informe de la Comissió Especial de Comptes 2007, es a dir, duen un retard de més de 7 mesos, motiu pel qual el dia 14 de novembre varem requerir per escrit a l’alcalde que convoqués dita sessió, informant-nos en dita convocatòria dels motius pels quals no s’han complert els terminis establerts en la legislació esmentada.

En quant a les comptes de l’exercici 2006, que recordem, la sessió de la Comissió del 2006 es va celebrar el dia 25 de juliol de 2008, es a dir amb un retard d’un any i un mes, en dita sessió el nostre representant va manifestar les nostres disconformitats i objeccions en la línea de anteriors sessions (exercicis 2004 i 2005), objeccions lliurades per escrit de data 1 de setembre de 2008 i que a data d’avui resten sense resoldre’s.

Degut al fet que han passat gairebé tres mesos sense rebre resposta a la nostra manifestació d’objeccions, hem optat per requerir a l’alcalde a que convoqui la necessària sessió de la Comissió Especial de Comptes 2006 per tal d’examinar les objeccions formulades al Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2006 i emetre’n un nou informe.

Continuarem informant.

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Àrea Econòmica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
La Comisión Especial de Cuentas, es un órgano de control de carácter político, integrado por los representantes de los diferentes grupos políticos que constituyen la Corporación, siento su función la de efectuar informe sobre la Cuenta General del ayuntamiento, que, tras someterlo a información pública, se adjuntará a la misma para enviarla al Pleno dónde será objeto, si procede de aprobación.

La comisión especial de cuentas se debe reunir necesariamente antes del día 1 de junio de cada año, según lo que instruccionan los artículos 212.2 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 58 y 101 del Decreto Legislativo 2/2003 por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, dónde después de examinar las cuentas y sus justificantes, se emitirá un dictamen.

Tanto las cuentas como el dictamen emitido por la Comisión serán expuestos al público durante un plazo de quince días, con objeto de que, durante este tiempo y ocho días más, los interesados puedan presentar por escrito todas las objeciones y observaciones que consideren oportunas. Si se formulan reclamaciones, la comisión especial las examinará y emitirá un nuevo informe.

Esta es una de las irregularidades denunciadas en años anteriores ante la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, la no celebración de dicha Comisión de Cuentas en los plazos legalmente establecidos, que cómo podéis comprobar, las cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2007 a fecha de hoy todavía no han sido sometidas al preceptivo informe de la Comisión Especial de Cuentas 2007, es decir llevan un retraso de más de 7 meses, motivo por el cual el día 14 de noviembre requerimos por escrito al alcalde que convocara dicha sesión, informándonos en dicha convocatoria de los motivos por los cuales no se han cumplido los plazos establecidos en la legislación mencionada.

En cuanto a las cuentas del ejercicio 2006, que recordemos, la sesión de la Comisión del 2006 se celebró el día 25 de julio de 2008, es decir con un retraso de un año y un mes. En dicha sesión nuestro representante manifestó nuestras disconformidades y objeciones en la línea de anteriores sesiones (ejercicios 2004 y 2005), objeciones entregadas por escrito de fecha 1 de septiembre de 2008 y que a fecha de hoy siguen sin resolverse.

Debido a que han pasado casi tres meses sin recibir respuesta a nuestra manifestación de objeciones, hemos optado por requerir al alcalde a que convoque la necesaria sesión de la Comisión Especial de Cuentas para examinar las objeciones formuladas a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio económico 2006 y emitir un nuevo informe.

Continuaremos informando

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Área Económica

07 de novembre 2008

EL CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA DEL MARESME NECESSITA “ PADRINS DE VOL”Hem rebut del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD) la següent nota de premsa que us fem arribar i que podeu consultar clicant aquí.

El CAAD Maresme va llançar la campanya ADOPTA’M! per intentar trobar una llar als animals abandonats. Ajudem-los

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Voluntariat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels