29 de novembre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 27 de NOVEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2 Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

En aquest punt l’equip de govern proposava, una vegada més, una requalificació d’un barranc de la Urb. La Llobera de 993 m2, per a compensar “la suposada manca de verd públic de cessió obligatòria i gratuïta” que precisa el Pla especial núm. 11 de l’àmbit de Can Pons i Mas Grau, sent la realitat que, gràcies a aquesta mesura, a Can Pons i Mas Grau es podran construir quatre cases més.
A aquesta proposta els regidors del VIC varem presentar un seguit d’al·legacions, que com no podia ser d’altra forma, van ser desestimades fonamentant com a base jurídica, “entre d’altres arguments....”, “el principi de la bona fe” i el “principi de confiança legítima”.....

Punt.- 5 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.
Punt.- 6 Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

Intentar resumir breument el que ha succeït amb aquestes i d’altres parcel·les derivat de l’actuació municipal com a conseqüència de la reparcel·lació de l’àmbit de Sant Crist, és una tasca difícil, però intentarem explicar-lo.

Segons es desprèn dels informes tècnics municipals , les finques titularitat de JFB(Punt.5) i MR(Punt.6) en el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1 Sant Crist consten com de “propietaris desconeguts” però que s’adjudiquen a l’Ajuntament sense cap determinació respecte de la compensació a la que els seus titulars.

Això que vol dir, pues que mitjançant el projecte de reparcel·lació aprovat per l’Ajuntament aquest s’ha adjudicat la titularitat d’uns terrenys sense iniciar els tràmits d’expropiació que la llei preveu.
S’ha de dir que en donar-se compte de dita actuació, un dels propietaris afectats, en defensa dels seus legítims interessos va haver d’acudir al Síndic de Greuges de Catalunya per la falta de resposta als seus escrits registrats a l’ajuntament -presidit per l’actual alcalde Sr.Joaquim Colomer- sol·licitant la revisió del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació Sant Crist.

La gravetat del tema es que segons manifesta un dels informes jurídics en relació a dita manca de rigor diu:
.......A part de l’esmentat, cal tenir present que, analitzat el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 Sant Crist, hi ha altres finques de titularitat desconeguda que pot ser es trobin en les mateixes circumstàncies que la finca objecte de l’informe.......

I com conseqüència d’aquesta actuació poc rigorosa, segons el nostre criteri, es derivaran uns costos econòmics que si - injust és que recaiguin entre els veïns de la Urbanització Sant Crist- , més injust és si cap que s’imputin a tots els veïns del poble de Cabrils.

Aquesta i altres actuacions en dita Urbanització, l’Ajuntament la quantifica en 160.000€ (26,66 mlls de ptas.) (2 parcel·les))i el president de Sant Crist en l’ultima assemblea general extraordinària celebrada el passat 12 de juliol, en presencia de l’Alcalde Sr.Joaquim Colomer, la regidora d’urbanitzacions i de l’assessor urbanístic de l’ajuntament, ho quantificava en més de 3 Mlls d’euros (500 milions de les antigues pessetes).

Davant la confusió generada i la presumpta manca de rigor i transparència demostrada amb aquesta actuació, el nostre grup va votar en contra d’aquests dos punts de l’ordre del dia, sol·licitant al mateix temps s’efectuï una auditoria que delimiti la gravetat de la situació així com el cost total d’aquestes actuacions municipals en dita Urbanització.

Punt.- 7 Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Consulteu el que dèiem en el nostre article del dia 25 de juny en relació al projecte (Pla de millora de Can Botella) que presenta l’equip de govern, totalment indefinit en aspectes de summa rellevància.

Punt- 8 Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

El que proposa l’equip de govern en aquest punt és bàsicament dotar de fons a determinades partides pressupostàries que se’ls han quedat curtes o no estaven previstes en el pressupost. Si tenim en compte que “el pressupost” ho van aprovar definitivament el 24 de juliol resulta que en 4 mesos han demostrat la falta de rigor i previsió en la seva confecció.
El més notable d’aquest punt és que al regidor de hisenda no se li va escoltar dir ni una sola paraula, cosa que ja ve sent habitual en “ell”, sembla que no li interessi gens ni mica tot el concernent a la seva regidoria d’hisenda
. (Això semblen demostrar els seus silencis, o potser és que no entén res....).

Punt.- 9 Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

En aquest punt és on es va lluir “el titular i abanderat” de la informació, de la participació ......bla bla bla...., tot un professional del “puedo prometer y prometo... que no faré res de res ”.
Per tal de que us doneu compte de amb quin tipus de personatges estem tractant veieu un petit fragment del text que van aprovar amb els nostres vots en contra....

“Article 116. Precs i Preguntes.- Quan es pretengui entorpí el normal desenvolupament de les sessions mitjançant la inacabable formulació de precs i preguntes, allargant exageradament i de forma intencionada aquelles, l’alcalde podrà limitar el seu número i, fins i tot, aixecar la sessió, oferint al que vulgui realitzar més preguntes les formuli per escrit o esperi a la següent sessió.

Aquesta barbaritat “l’ha proposat i liderat el abanderat” de la participació, del consens.... bla...bla...bla., i com que una imatge val mes que mil paraules podeu comprovar en el link adjunt, que a aquest personatge ja li escoltàvem parlar a l’any 2005 de la participació, del consens...bla...bla..bla, això sí amb altres sigles, és allò de que "estava malament ubicat" i ara ha trobat la llum.... (Parlem-ne en el butelltí de CIU)


Punt.- 11 Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

Nou mesos ha trigat l’equip de govern en posar en marxa una reivindicació, amb gestions ja efectuades pel VIC, (Veure informació del 25 de febrer) en relació a la perillositat dels actuals guardarrails, com dèiem en el nostre article de febrer passat, la millor solució a adoptar per a la protecció de tots els guardarraíls és la doble bionda amb materials que esmorteeixin l’impacte directe, evitant que el pilot o acompanyant s’introdueixi per sota i xoquin amb el perfil vertical.

Punt.- 17 Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Aquesta és una proposta que va presentar el nostre grup i que la podeu consultar clicant aquí.
Punt.- 19 MOCIONS

Moció per uns pressupostos participatius que presenta el VIC

Davant la propera elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 2009, que recordem es tindria que haver presentat al ple abans del 25 d’octubre, segons allò que diu el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el nostre grup va presentar una moció per tal d’obrir la participació de tos els grups i entitats del poble afectades per tal d’elaborar uns pressupostos participatius.
La Moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern de progrés i d’esquerres Psoe-Psc+Icv+Gpc+Erc i no adscrit amb l’abstenció del Pp.

Punt.- 1 Precs i preguntes


El nostre grup va formular un prec en relació a un fet que, segons el nostre criteri demostra el tarannà d’alguns d’aquests que s’anomenen “d’esquerres i progressistes”........, se’n recorden d’allò que alguns deien.....”Usted sabe con quien está hablando

Això és tot pel moment

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels