31 d’octubre 2009

LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2008 JA ES POT CONSULTAR A LA WEB DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Us transcrivim la informació que hem rebut del Parc de la Serralada Litoral en el sentit de que la Memòria d’actuacions del Consorci del Parc, corresponent a l’exercici 2008, ja es pot consultar a la pàgina web del Parc.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat


22 d’octubre 2009

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT de dijous 1 d’octubre. - II part –

Com dèiem el dia 4 d’octubre en el primer article en relació al ple, degut a la quantitat de temes i situacions que esdevenen en dos mesos període entre ple i ple, creiem convenient informar-vos mitjançant diversos articles en diferents dies amb l’objectiu de facilitar-vos la informació

Avui us donarem compte parcialment del Punt 14.- Precs i preguntes, deixant la informació en relació a les nostres preguntes per un proper article.

Davant el constant intent de manipulació i tergiversació per part de l'alcalde i alguns membres del seu equip de govern de “certes situacions” que han esdevingut en el nostre poble, no dubtant en utilitzar els mitjans públics com són el butlletí i la pàgina web municipal, motivà que en defensa de la veritat i la transparència, el nostre portaveu llegís un document requerint constés expressa i literalment en acta amb l'objectiu de deixar constància de la veritat dels fets davant la irrefutable prova dels documents que obren en poder de l'ajuntament.

Text íntegre llegit en el ple pel nostre portaveu

El butlletí municipal és un mitja de comunicació que paguem tots els ciutadans de Cabrils, i per tant la informació institucional que contingui ha d’estar BASADA EN EL RIGOR I LA VERITAT DELS ACONTEIXEMENTS.

Això sembla que no ho entén així “el regidor de participació i comunicació i qui ha col•laborat amb la redacció de dit butlletí.”

Passem als fets que motiven la formulació del següent PREC en relació al Butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Cabrils “Estiu 2009”-
A l’editorial de dit butlletí, signada per l’alcalde sense limitació d’espai, comencem a veure la tergiversació de la realitat utilitzant la vella estratègia anomenada, fer “ luz de gas” per tal de manipular la realitat.

Sr.Alcalde, senyor Colomer, vostè encara no ha paït que Veïns Independents de Cabrils hagi tingut responsabilitats de govern d’aquest poble i per tant, - poder tenir accés des de dintre de l’ajuntament a alguns expedients que vostè ens havia negat el seu examen en la legislatura anterior - però ja li donarem deguda resposta en el proper butlletí municipal, - deixi’m dir-li però en el interí - que els regidors del VIC vam ser nomenats com membres de la Junta de Govern Local amb les corresponents delegacions de competències per decret 778/07 de 16 de juliol de 2007 del que es va donar compte al Ple ordinari de 19 de juliol de 2007.

Dits nomenaments i delegacions van ser revocats com a conseqüència de la segona moció de censura que el dia 3 de març de 2008 vostè va liderar en el nostre poble.

Per tant exactament el temps que el meu grup municipal van tenir responsabilitat de govern - no arriba als set mesos i mig - (227 dies festius vacances inclosos - per ser més exactes -)

Mes greu és, per la manca de serietat, d’oportunitat, de respecte a la veritat, i com ve sent habitual sota el seu mandat com alcalde, la manca de rigor en la informació que vostè i qui li dona suport acostuma a protagonitzar quan parla de la oposició, i es el cas que ens ocupa de la lectura de l’article de la pàgina 16 titulat l’Ajuntament de Cabrils, condemnat en dues sentencies.

Diu literalment l’article del butlletí municipal a les pàgines 2 i 16:

• El Jutjat Social nº 2 de Mataró i el Jutjat Contenciós -Administratiu nº17 de Barcelona ha fallat en contra de l'Ajuntament de Cabrils en dos dels procediments posats en marxa el passat 2008 quan el Consistori estava dirigit pel bipartit CiU - VIC. Els casos denunciats contra l'Ajuntament de Cabrils van ser presentats pel Caporal de la Policia Local, Joan Susín, al Jutjat de Barcelona i per l'aparelladora de l'Ajuntament, Anna Vilalta, i el Tècnic d'Administració Lletrat, Daniel Peña, al jutjat de Mataró.

Primer.- Senyor alcalde, m’adreço expressament a vostè perquè va ser sota el seu mandat com alcalde, (29 de maig 2002) i com a conseqüència de la interposició d’un Recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de les bases per a la provisió de dues places de funcionariat, per vulnerar els principis de igualtat, mèrit i capacitat en les bases impugnades i per la presumpta desviació de poder, al utilizar-se el sistema de concurs de mèrits per al ingrés i establir-se un barem “ad personam”.

Com vostè sap perquè ignorar-lo no pot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentencia en data 22 de desembre de 2005 estimant el recurs contenciós administratiu interposat per dos regidors de l’Ajuntament de Cabrils contra la resolució de l’alcalde (vostè senyor Colomer) de data 29 de maig de 2002 , la referida sentencia anul•lava les bases de la convocatòria aprovada per considerar que el sistema d’accés per concurs a les places de tècnic d’administració especial, lletrat, i d’arquitecte tècnica, infringia l’ordenament jurídic al no respectar els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
Dita sentència va guanyar fermesa el dia 29 de març de 2007 quan per interlocutòria de la mateixa data, el Tribunal Suprem va declarar la indamisió del recurs de cassació interposat per l’ajuntament de Cabrils, i pels treballadors per vostès esmentats.

Dita resolució del Tribunal Suprem ens va ser amagada als regidors del VIC en plena campanya electoral (municipals del maig del 2007) no tenint els regidors del nostre grup constància de dit AUTO, - fins el juliol del 2007 - un cop celebrades dites eleccions municipals.

Per decret d’alcaldia de data 6 de juliol de 2007 núm. 754/2007 l’Ajuntament de Cabrils va acordar executar la sentencia del TSJ acordant la recuperació del vincle jurídic que els citats treballadors mantenien amb l’ajuntament en el moment anterior a ser nomenats com a funcionaris de carrera, deixant per tant, sense efecte el seu nomenament com a funcionaris de carrera.

Existeix un informe jurídic emès per la Oficina d’Assistència Jurídica en Recursos Humans de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona que entre d’altres consideracions conclou com encertada l’execució de la sentencia de 22 de desembre de 2005 feta per l’ajuntament a través del decret de la seva alcaldessa de 6 de juliol de 2007 recomanant aprovar a la major brevetat possible unes noves bases de selecció per donar cobertura a les places esmentades. (S’ha resol una de les places, restant pendent la de lletrat que per motius obvis no entraré a discutir).
Senyor Colomer revisant les dates exposades queda demostrat que el meu grup municipal el dia 6 de juliol de 2007 no tenia responsabilitats de govern i per tant res tenim a veure amb dita resolució, resolució a la que vostè com regidor també va tenir accés i que ni vostè ni nosaltres varem creure convenient impugnar.

Dit això, li prego formalment per tal de que rectifiqui en el proper butlletí municipal la informació que segon l’article fa referència- que aquest procediment es va posar en marxa quan el consistori estava dirigit pel bipartit CIU – VIC, perquè com ha quedat demostrat no s’ajusta a la veritat.

Segon.- En el cas del caporal de la Policia Local com diu l’article, aquella situació sí que va esdevenir durant el mandat de l’equip de govern de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils. De dit article, pel moment, no entrarem a comentat la sesgada informació abocada al butlletí en relació a dit recurs contenciós administratiu, ja que no nomes el funcionari denunciant va acudir als tribunals de lo contenciós administratiu per aquest motiu, sinó que ho va fer per d’altres motius, alguns contra la meva persona a títol personal, interposant altres denuncies.

Manifestar que dos dels recursos contenciosos administratius que a mes va interposar contra l’Ajuntament de Cabrils, contra l’alcaldessa i contra mi mateix, i tenint en compte que s’havia senyalant vista per al dia 10 de febrer de 2009, amb data 15 d’octubre de 2008 vaig procedir - a títol personal- a la designa de lletrat per a la meva defensa i representació, per tenir especial interès en benefici de la veritat, en aclarir en seu jurisdiccional certes asseveracions contingudes a l’escrit de denuncia del funcionari de constant referència.

Un cop feta la designa a l’octubre de 2008, els Jutjats de lo Contenciós Administratiu números 1 i 15 de Barcelona amb dates 17 i 10 de novembre de 2008 em notifiquen que el denunciant ha desistit dels procediments :

• “ Dispongo tener por desistido a Joan Susin Sánchez en el Recurso contencioso administrativo tramitado en estas actuaciones, declarando la terminación del procedimiento y el archivo de los autos, devolviendose el expediente administrativo a la oficina de procedencia”

i en el segon recurs diu :

• “En su virtud, ACUERDO: Declarar apartado y desistido a MBLL y Joan Susin Sánchez, y terminado este procedimiento, sin hacer expresa imposición de costas. Procédase al archivo de las actuaciones, dejando nota bastante en los libros registro. Dedúzcase testimonio de estas resolución para su unión a los autos y notifíquese a las partes….”

D’acord amb el meu advocat i per tal de passar pàgina d’uns fets administrativament desafortunats, varem renunciar a la interposició d’un recurs de SUPLICA contra dites resolucions d’arxiu, donant per tancada la desagradable situació per ambdues parts.

Amb data 25 d’octubre de 2007 el funcionari esmentat va presentar també, denuncia davant el Jutjat de Guàrdia de Mataró imputant-me a mi, i a dos persones més tot un seguit de presumptes delictes, alguns d’ells d’extrema gravetat per la seva presumpta falsedat i que no entraré a valorar en aquesta sessió, - reservant-nos el meu advocat i jo - si s’escau - el dret de fer-ho amb el denunciant i la seva representació legal davant l’organisme que poguéssim acordar ambdues parts.

De dita denuncia amb data 28 de febrer de 2008 el Jutjat d’instrucció número tres de Mataró va dictar el següent:

AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

HECHOS

Unico.- Que en cuanto a la denuncia formulada contra A.M.S., Alfredo Serrano Mora y contra D.M.N., de los hechos expuestos no se deduce la existencia de hechos delictivos, y en cuanto a las injurias a que hace referencia, tratándose de una falta no procede acordar diligencia alguna.

De la denuncia exposada vaig tenir parcial coneixement per una entrevista que l’octubre de 2007 la TV Mataró va fer a la lletrada del funcionari denunciant, i que tot seguit vaig posar en coneixement del ple ordinari de l’ajuntament de data 29 de novembre de 2007 com consta a l’acta de dita sessió.

En transcorre un any i no rebre cap notificació de la denuncia de constant referència per part dels Jutjats Mataró, i per tal de comprovar la veracitat de les declaracions a TV Mataró de la lletrada, amb data 16 d’octubre de 2008 (-un any després-) vaig procedir a la designa de lletrat i procuradora per tal de conèixer la literalitat de la denuncia contra la meva persona, i si era el cas oficilialitzar la designa de lletrat per la meva representació i defensa, obtenint el dia 21 de novembre de 2008 copia testimoniada de la denúncia de constant referència.

Exposats aquest fets, i tenint en compte lo que abans he manifestat, de que la meva intenció era la de passar pàgina a uns fets administrativament i en aquest últim cas, penalment desafortunats, havent-se, segons el meu criteri, recuperada la normalitat tant amb les relacions personals com amb les pròpies de la meva responsabilitat com a càrrec electe i la del Cap de la nostra Policia Local, és per lo que no entenc la intencionalitat del regidor de comunicació, autor o autors responsables de l’article esmentat tenint en compte el temps transcorregut, fets que l’únic que provoquen es generar més crispació, dubtes de l’honorabilitat de les persones, especialment pels anònims abocats en aquelles dates contra el funcionari i contra mi mateix tal i com es fa constar al text de la seva denuncia.

És per tot l’exposa’t que prego a l’alcalde, com a màxima autoritat del nostre poble, que posi fi i no es tornin a produir dites actuacions, més tenint en compte que el Butlletí d’informació municipal és un mitja que paguem tots els ciutadans de Cabrils.

Dit prec serà integrament publicat en els mitjans de comunicació del nostre Partit Polític d’àmbit local Veïns Independents de Cabrils.

Moltes gràcies.

Alfred Serrano i Mora actuant en qualitat de
Portaveu del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils


NOTA 1 .- Per ser el nostre portaveu part interessada en els procediments que li van afectar, el nostre grup municipal disposa de la prova documental de tot el manifestat, còpia testimoniada de la denúncia arxivada, dels expedients contenciosos administratius, així com dels corresponents informes jurídics que avalen totes i cadascuna de les actuacions del nostre regidor en exercici de la seva responsabilitat com primer tinent d'alcalde durant el període 16 de juliol de 2007 / 3 de març de 2008 data de relleu per la segona moció de censura protagonitzada per l’actual alcalde.

NOTA 2.- Si algú està interessat en examinar part o tota la documentació esmentada, prèvia sol•licitud escrita de l'interessat amb el compromís de guarda de confidencialitat i a títol exclusivament informatiu i de presa opinió el nostre grup, en principi, no tindrà inconvenient a permetre la lectura de tot lo que afecti al nostre regidor.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

20 d’octubre 2009

La solució i l’explicació a “ BUSCA LES DIFERÈNCIES ”


Els fets:

Dilluns 19 d'octubre al matí es reparteix una convocatòria (datada i amb registre de sortida del divendres 16) per a celebrar una reunió amb els comerciants el dia 16 d'octubre (tres dies abans) ???

Davant el palès error, una mica més tard - també al matí del dia 19 d'octubre - es torna a repartir una altra convocatòria, però aquesta vegada posant que la reunió se celebrarà el 22 d'octubre.

El nyap:

Segons sembla ningú es llegeix els escrits que surten de l'ajuntament.
En aquest cas és clar i meridià.

Com es corregeix l'error?

Es corregeix únicament el dia de celebració de la reunió (es posa el dia 22 en lloc del 16 com en el primer escrit) però es manté la mateixa data, hora i número de registre de sortida en la nova i corregida convocatòria.

Com a conseqüència existeixen dos documents diferents amb un mateix registre oficial de sortida.

Conclusió:

Des d'aquest fòrum ni es diu, ni s'insinua que s'hagi manipulat el registre oficial de sortides (encara que pugui semblar-ho), però si es diu que
aquesta manera de resoldre un error amb altre error pitjor és un autèntic nyap i una falta de responsabilitat per part de qui correspongui que, en aquest cas i en última instància, és el regidor convocant i que signa l'escrit.

No hagués estat millor i més fàcil fer el segon escrit demanant disculpes per l'error, en lloc de voler tapar-lo ?

Sols dient “” disculpin l'error “” hagués bastat, però no! Havia que nedar en el nyap, repetir un copiar i pegar, modificar solament la data de la convocatòria i la resta igual,
fins i tot la data, l'hora i el número del Registre General de Sortida de l'ajuntament.

Quin nyap en un document oficial !

Demanar perdó requereix coratge, honestedat, humilitat, i sobretot maduresa.

Vet aquí els motius de l'alcalde per a negar-nos la consulta del registre d'entrades i sortides de l'ajuntament. Serà perquè no vegem els seus nyaps, per anomenar-los d'alguna forma ? (En un proper article parlarem d’aquesta vulneració del nostre dret constitucional, que com a regidors tenim, d’accés a la documentació indispensable per poder tirar endavant la nostre legítima tasca de control i fiscalització dels òrgans de govern)

Senyor regidor de promoció econòmica i 1er tinent d’alcalde faci el favor ! Un mica d'humilitat ! I sinó és possible............

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

19 d’octubre 2009

BUSCA LES DIFERÈNCIES

Trobeu les diferències, però no les busqueu en el segell del Registre General de Sortida de l'Ajuntament perquè els dos escrits tenen la mateixa data (16-10-2009) , la mateixa hora de sortida (13:09) i el mateix número (2009/2056) del Registre General.
La solució i l'explicació - PROPERAMENT -

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

17 d’octubre 2009

MONUMENT A LA IMPROVISACIÓ


Una imatge val més que mil paraules, aquesta seria la conclusió d'aquesta nova mostra d'ineficàcia-eficaç per a justificar-l’injustificable ordre de multar a tot el que es mou i gosi aparcar on l’il•lustríssim senyor alcalde no ho permeti (que és en tot el nucli urbà i part de l'univers)
En època de crisi, - quan els números no quadren -, - o t'endeutes - (que ja ho han fet), o - retalles despeses - (que no ho han fet, ni saben fer-ho, ni ho pensen fer, solament cal comprovar el sou del “gerent”...o els augments de sou a “la filla del primer tinent d'alcalde” .....) o - augmentes ingressos - (que també ho han fet, pujada mitja de l'IBI un 6,17% mentre que l'IPC previst per al 2010 és el 1% )

Les sancions s'han convertit en l'element de major potència recaptatòria, convertint-se les multes de tràfic en un nou impost per als ajuntaments, i Cabrils amb un alcalde progressista i d'esquerres no podia ser menys.

Incompetents i més incompetents. Estan per tot arreu, hem après a coexistir i conviure en amb ells. L'ambició d'aquestes persones les ha dut directament a la incompetència.

Diu el principi de Peter que en una empresa, entitat o organització les persones que realitzen bé el seu treball són promocionades a llocs de major responsabilitat una vegada i una altra, fins que arriben a el seu nivell d'incompetència.

Conseqüència del que el principi manifesta, molts llocs d'alta direcció són ocupats per professionals que no tenen la suficient qualificació per al seu treball, la qual cosa condueix a greus errors en les decisions que prenen les persones responsables en moltes organitzacions.

En una jerarquia tot empleat tendeix a ascendir fins al seu nivell d'incompetència. (Laurence J. Peter)

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Urbanisme i mobilitat


15 d’octubre 2009

IMPUNITAT … ? DESPROPÒSIT ... ?


Aquesta és la situació a data d’avui - dijous 15 d’octubre - de l'aparcament que obligatòriament s’ha de reservar per a persones amb dificultat de mobilitat davant les oficines de Benestar Social de l'Ajuntament de Cabrils.

Algun il•luminat ha decidit donar-li contingut al despropòsit de la ubicació del container, i que millor solució que omplir-lo de residus !Davant la impunitat d'uns, el despropòsit d'uns altres, i la passivitat de tots, hem acudit al refranyer per a posar en evidència aquesta situació d'allò més insòlit.......

Abans d’ensenyar, aprèn

D'on no n'hi ha, no en raja

Demà serà un altre dia (pels incompetents)

Menys parlar i més actuar

Les veritats amarguen molt

A bon entenedor, poques paraules basten

Una imatge val més que mil paraules !

Continuarem informat

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Serveis Socials

09 d’octubre 2009

MANCA DE SENSIBILITAT... ? DE RESPONSABILITAT... ? DE CONTROL ...?


Situació de les imatges.-
Davant les oficines de Benestar Social de l'Ajuntament de Cabrils.
Situació de les obres.-

A l'edifici del Museu-Arxiu municipal (al costat de les oficines de Benestar Social)

Aquesta és la situació actual de l'aparcament que obligatòriament s’ha de reservar per a persones amb dificultat de mobilitat davant les oficines de Benestar Social de l'Ajuntament de Cabrils.

No han estat suficients les innumerables queixes dels usuaris i veïns per a retirar dit obstacle ?

Quants mesos fa que el container està impedint l'aparcament a les persones amb dificultat de mobilitat ?

Contempla la llicència d'obres impedir l'aparcament a les persones amb dificultat de mobilitat ?

Al tractar-se d'obres en un edifici municipal no cal ser mes curós?

Ningú de l’ajuntament s'ha adonat d’aquesta situació ?

I si algú amb responsabilitat s’ha adonat, perquè no s'ha reaccionat ?

Preguem que davant el flagrant incompliment de la normativa que empara els drets de les persones amb dificultat de mobilitat es restableixi la facilitat d’aparcament, arbitrant totes les mesures oportunes i, si s’escau, mitjançant l’obertura un procediment informatiu-sancionador contra els responsables per tal de que situacions com aquesta no es tornen a produir.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Serveis Socials

06 d’octubre 2009

CONSEQÜENCIES D’UNA NUL•LA PLANIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE PERSONAL


Consultant el Butlletí Oficial de la província de Barcelona d’avui dia 6 d’octubre núm. 239 pàgines 22 a 24 podreu comprovar, en aquesta ocasió, la nul•la preparació d'aquest equip de govern per a preveure la dotació de personal, ja que la jubilació de l'anterior cap de la brigada es va produir el passat dia 30 de setembre, i ara, a corre cuita, es publiquen unes bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a cobrir temporalment, i per raons de màxima urgència sense la prèvia consulta als representants dels empleats tal com s’estableix al conveni col•lectiu que va signar l'actual alcalde el 25 d'octubre de 2005 i que per cert una vegada vençut segueix pendent la seva nova negociació.

Davant una primera revisió de dites bases reguladores trobem les següents incoherències, o falta de rigor.

Ens sorprèn, entre d’altres qüestions, que en les bases reguladores en la seva clàusula cinquena.- Tribunal qualificador figura com membre de dit tribunal “el gerent de la corporació”? quant tot just en el darrer ple ordinari l’alcalde va negar la existència de cap nomenament de gerent de la corporació.

Algú ho entén?

O...... si que s’entén?

Diu l’anunci: s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a cobrir temporalment, i per raons de màxima urgència, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de cap de la brigada municipal, pertanyent a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.

Seguint amb la composició del tribunal qualificador figura la següent llegenda :

També podrà formar part del tribunal, amb veu i sense vot, un representant dels treballadors funcionaris de l’Ajuntament de Cabrils.

Representant dels treballadors funcionaris?

- Si la plaça convocada es de personal laboral, no li pertoca al representant del personal laboral ?
- O es que a l’alcalde -“presumptament”- no li agrada el tarannà de dit representant del personal laboral?
- O es tracta d’una nova -“presumpta”- “errada material” -sense intencionalitat-?

I per acabar, de moment, una curiositat , llegiu la clàusula segona de les bases:

Requisits dels aspirants:
- Haver complert 16 anys.
- Estar en possessió del títol d’enginyer tècnic d’obres públiques o similar. Les titulacions obtingudes en l’estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acrediti l’homologació i convalidació corresponent.
- ......
Déu n'hi dó si trobem a un crack d’aquesta edat, l’hauríem de fitxar per a cap de llista per a les properes eleccions municipals, ens seria més útil d'alcalde que de cap de la brigada, - per la seva precocitat en les seves titulacions- es clar.

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

04 d’octubre 2009

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT de dijous 1 d’octubre.


Degut al fet de que per decisió de “l’actual majoria” els plens se celebren cada dos mesos en lloc de cada mes com ho veníem fent els escassos set mesos i mig quan CIU i Veïns Independents de Cabrils vam tenir la responsabilitat de govern, tenint en compte per tant la quantitat de temes i situacions que esdevenen en dos mesos, creiem convenient informar-vos mitjançant diversos articles en diferents dies amb l’objectiu de facilitar-vos la informació.

Per a fer-vos arribar la màxima informació a tots i perquè es pugui comprovar com es gestionen els fons públics en el nostre poble, d'ara endavant anirem introduint a la part final de cada article alguns dels pagaments i els seus conceptes que en aquest període de temps, entre ple i ple, es vénen fent. Creiem és una bona forma de veure com gestionen el pressupost els que s’autoanomenen d'esquerres i progressistes.

Punt.-9 MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL DE CATALUNYA

Moció aprovada amb els vots favorables de Veïns Independents de Cabrils (2), Convergència i Unió (2), Gpc (2), ERC (1), regidor no adscrit (1)
Vots en contra PSOE-PSC (3) i Partit Popular (1)
Abstencions ICV-eua (1)

Avui començarem comentant l'al•lucinant debat provocat per una qüestió tan democràtica com estar d'acord o no amb el dret a decidir, informar-vos que el regidor del Partit Popular va titllar la moció de ridícula, -no es podia esperar altra cosa d'ell-. Pel seu nul interès i nivell no farem esment a les manifestacions fetes pel portaveu del Gpc, ja se li coneix el seu tarannà les poques vegades que intervé en els plens, i en quant al manifestat per l'actual representant d’ERC-Cabrils volem manifestar el següent:

No s'entén el nerviosisme i poca coherència de la postura del representant de ERC-Cabrils ja que al desembre de l’any 2007 ja va votar en contra d'una proposta en defensa dels interessos del nostre país. (Consultant el nostre article del desembre del 2007 comprovareu la seva negativa a recolzar una Moció del nostre grup municipal que no va prosperar)

Com dèiem, no és la primera vegada que l’actual representant de ERC-Cabrils s'alia amb el PSOE de Cabrils per a intentar impedir que prosperi una Moció reivindicativa i de recolzament dels nostres drets com país. (va votar en contra de la urgència, “però li va fallar el PP”, abstenint-se desprès a la comissió informativa prèvia al ple).

Com demòcrates, el que pretenem els regidors de Veïns Independents de Cabrils (VIC) amb la nostre Moció - és la defensa del - DRET A DECIDIR - la proposi qui la proposi - - l’aprovi qui la aprovi - i - es pensi el que es pensi -

El que el nostre grup no li permet a aquest curiós personatge és que mitjançant l’intent del desprestigi personal, utilitzant quant li convé la revista municipal, intenti justificar la seva nul•la coherència i rigor polític com a conseqüència de la seva submissió al socialista autor de les dues mocions de censura a Cabrils en les que el seu grup ha participat ( Això, segons els nostre criteri, els ha dut a que ERC-Cabrils sigui el partit menys votat en les dues últimes eleccions municipals, fins hi tot per darrere del Partit Popular...)

Per tant senyor regidor, presumptament “d’esquerres i progressista” posis a treballar, respecti el dret democràtic a la discrepància, i deixi de dir mentides. (Mentir poc o molt, sempre és pecat!).

Detall d'algunes despeses municipals durant aquest període.

2.096 € (professional externa) redacció butlletí municipal 1er sem/09, prestació servei agenda municipal i pàgina web juny juliol/09

2.103,08 € (Impremta externa) Butlletins municipals

862,84 € (cafè juliol-setembre màquines ajuntament)

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels