22 d’octubre 2009

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT de dijous 1 d’octubre. - II part –

Com dèiem el dia 4 d’octubre en el primer article en relació al ple, degut a la quantitat de temes i situacions que esdevenen en dos mesos període entre ple i ple, creiem convenient informar-vos mitjançant diversos articles en diferents dies amb l’objectiu de facilitar-vos la informació

Avui us donarem compte parcialment del Punt 14.- Precs i preguntes, deixant la informació en relació a les nostres preguntes per un proper article.

Davant el constant intent de manipulació i tergiversació per part de l'alcalde i alguns membres del seu equip de govern de “certes situacions” que han esdevingut en el nostre poble, no dubtant en utilitzar els mitjans públics com són el butlletí i la pàgina web municipal, motivà que en defensa de la veritat i la transparència, el nostre portaveu llegís un document requerint constés expressa i literalment en acta amb l'objectiu de deixar constància de la veritat dels fets davant la irrefutable prova dels documents que obren en poder de l'ajuntament.

Text íntegre llegit en el ple pel nostre portaveu

El butlletí municipal és un mitja de comunicació que paguem tots els ciutadans de Cabrils, i per tant la informació institucional que contingui ha d’estar BASADA EN EL RIGOR I LA VERITAT DELS ACONTEIXEMENTS.

Això sembla que no ho entén així “el regidor de participació i comunicació i qui ha col•laborat amb la redacció de dit butlletí.”

Passem als fets que motiven la formulació del següent PREC en relació al Butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Cabrils “Estiu 2009”-
A l’editorial de dit butlletí, signada per l’alcalde sense limitació d’espai, comencem a veure la tergiversació de la realitat utilitzant la vella estratègia anomenada, fer “ luz de gas” per tal de manipular la realitat.

Sr.Alcalde, senyor Colomer, vostè encara no ha paït que Veïns Independents de Cabrils hagi tingut responsabilitats de govern d’aquest poble i per tant, - poder tenir accés des de dintre de l’ajuntament a alguns expedients que vostè ens havia negat el seu examen en la legislatura anterior - però ja li donarem deguda resposta en el proper butlletí municipal, - deixi’m dir-li però en el interí - que els regidors del VIC vam ser nomenats com membres de la Junta de Govern Local amb les corresponents delegacions de competències per decret 778/07 de 16 de juliol de 2007 del que es va donar compte al Ple ordinari de 19 de juliol de 2007.

Dits nomenaments i delegacions van ser revocats com a conseqüència de la segona moció de censura que el dia 3 de març de 2008 vostè va liderar en el nostre poble.

Per tant exactament el temps que el meu grup municipal van tenir responsabilitat de govern - no arriba als set mesos i mig - (227 dies festius vacances inclosos - per ser més exactes -)

Mes greu és, per la manca de serietat, d’oportunitat, de respecte a la veritat, i com ve sent habitual sota el seu mandat com alcalde, la manca de rigor en la informació que vostè i qui li dona suport acostuma a protagonitzar quan parla de la oposició, i es el cas que ens ocupa de la lectura de l’article de la pàgina 16 titulat l’Ajuntament de Cabrils, condemnat en dues sentencies.

Diu literalment l’article del butlletí municipal a les pàgines 2 i 16:

• El Jutjat Social nº 2 de Mataró i el Jutjat Contenciós -Administratiu nº17 de Barcelona ha fallat en contra de l'Ajuntament de Cabrils en dos dels procediments posats en marxa el passat 2008 quan el Consistori estava dirigit pel bipartit CiU - VIC. Els casos denunciats contra l'Ajuntament de Cabrils van ser presentats pel Caporal de la Policia Local, Joan Susín, al Jutjat de Barcelona i per l'aparelladora de l'Ajuntament, Anna Vilalta, i el Tècnic d'Administració Lletrat, Daniel Peña, al jutjat de Mataró.

Primer.- Senyor alcalde, m’adreço expressament a vostè perquè va ser sota el seu mandat com alcalde, (29 de maig 2002) i com a conseqüència de la interposició d’un Recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de les bases per a la provisió de dues places de funcionariat, per vulnerar els principis de igualtat, mèrit i capacitat en les bases impugnades i per la presumpta desviació de poder, al utilizar-se el sistema de concurs de mèrits per al ingrés i establir-se un barem “ad personam”.

Com vostè sap perquè ignorar-lo no pot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentencia en data 22 de desembre de 2005 estimant el recurs contenciós administratiu interposat per dos regidors de l’Ajuntament de Cabrils contra la resolució de l’alcalde (vostè senyor Colomer) de data 29 de maig de 2002 , la referida sentencia anul•lava les bases de la convocatòria aprovada per considerar que el sistema d’accés per concurs a les places de tècnic d’administració especial, lletrat, i d’arquitecte tècnica, infringia l’ordenament jurídic al no respectar els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
Dita sentència va guanyar fermesa el dia 29 de març de 2007 quan per interlocutòria de la mateixa data, el Tribunal Suprem va declarar la indamisió del recurs de cassació interposat per l’ajuntament de Cabrils, i pels treballadors per vostès esmentats.

Dita resolució del Tribunal Suprem ens va ser amagada als regidors del VIC en plena campanya electoral (municipals del maig del 2007) no tenint els regidors del nostre grup constància de dit AUTO, - fins el juliol del 2007 - un cop celebrades dites eleccions municipals.

Per decret d’alcaldia de data 6 de juliol de 2007 núm. 754/2007 l’Ajuntament de Cabrils va acordar executar la sentencia del TSJ acordant la recuperació del vincle jurídic que els citats treballadors mantenien amb l’ajuntament en el moment anterior a ser nomenats com a funcionaris de carrera, deixant per tant, sense efecte el seu nomenament com a funcionaris de carrera.

Existeix un informe jurídic emès per la Oficina d’Assistència Jurídica en Recursos Humans de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona que entre d’altres consideracions conclou com encertada l’execució de la sentencia de 22 de desembre de 2005 feta per l’ajuntament a través del decret de la seva alcaldessa de 6 de juliol de 2007 recomanant aprovar a la major brevetat possible unes noves bases de selecció per donar cobertura a les places esmentades. (S’ha resol una de les places, restant pendent la de lletrat que per motius obvis no entraré a discutir).
Senyor Colomer revisant les dates exposades queda demostrat que el meu grup municipal el dia 6 de juliol de 2007 no tenia responsabilitats de govern i per tant res tenim a veure amb dita resolució, resolució a la que vostè com regidor també va tenir accés i que ni vostè ni nosaltres varem creure convenient impugnar.

Dit això, li prego formalment per tal de que rectifiqui en el proper butlletí municipal la informació que segon l’article fa referència- que aquest procediment es va posar en marxa quan el consistori estava dirigit pel bipartit CIU – VIC, perquè com ha quedat demostrat no s’ajusta a la veritat.

Segon.- En el cas del caporal de la Policia Local com diu l’article, aquella situació sí que va esdevenir durant el mandat de l’equip de govern de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils. De dit article, pel moment, no entrarem a comentat la sesgada informació abocada al butlletí en relació a dit recurs contenciós administratiu, ja que no nomes el funcionari denunciant va acudir als tribunals de lo contenciós administratiu per aquest motiu, sinó que ho va fer per d’altres motius, alguns contra la meva persona a títol personal, interposant altres denuncies.

Manifestar que dos dels recursos contenciosos administratius que a mes va interposar contra l’Ajuntament de Cabrils, contra l’alcaldessa i contra mi mateix, i tenint en compte que s’havia senyalant vista per al dia 10 de febrer de 2009, amb data 15 d’octubre de 2008 vaig procedir - a títol personal- a la designa de lletrat per a la meva defensa i representació, per tenir especial interès en benefici de la veritat, en aclarir en seu jurisdiccional certes asseveracions contingudes a l’escrit de denuncia del funcionari de constant referència.

Un cop feta la designa a l’octubre de 2008, els Jutjats de lo Contenciós Administratiu números 1 i 15 de Barcelona amb dates 17 i 10 de novembre de 2008 em notifiquen que el denunciant ha desistit dels procediments :

• “ Dispongo tener por desistido a Joan Susin Sánchez en el Recurso contencioso administrativo tramitado en estas actuaciones, declarando la terminación del procedimiento y el archivo de los autos, devolviendose el expediente administrativo a la oficina de procedencia”

i en el segon recurs diu :

• “En su virtud, ACUERDO: Declarar apartado y desistido a MBLL y Joan Susin Sánchez, y terminado este procedimiento, sin hacer expresa imposición de costas. Procédase al archivo de las actuaciones, dejando nota bastante en los libros registro. Dedúzcase testimonio de estas resolución para su unión a los autos y notifíquese a las partes….”

D’acord amb el meu advocat i per tal de passar pàgina d’uns fets administrativament desafortunats, varem renunciar a la interposició d’un recurs de SUPLICA contra dites resolucions d’arxiu, donant per tancada la desagradable situació per ambdues parts.

Amb data 25 d’octubre de 2007 el funcionari esmentat va presentar també, denuncia davant el Jutjat de Guàrdia de Mataró imputant-me a mi, i a dos persones més tot un seguit de presumptes delictes, alguns d’ells d’extrema gravetat per la seva presumpta falsedat i que no entraré a valorar en aquesta sessió, - reservant-nos el meu advocat i jo - si s’escau - el dret de fer-ho amb el denunciant i la seva representació legal davant l’organisme que poguéssim acordar ambdues parts.

De dita denuncia amb data 28 de febrer de 2008 el Jutjat d’instrucció número tres de Mataró va dictar el següent:

AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

HECHOS

Unico.- Que en cuanto a la denuncia formulada contra A.M.S., Alfredo Serrano Mora y contra D.M.N., de los hechos expuestos no se deduce la existencia de hechos delictivos, y en cuanto a las injurias a que hace referencia, tratándose de una falta no procede acordar diligencia alguna.

De la denuncia exposada vaig tenir parcial coneixement per una entrevista que l’octubre de 2007 la TV Mataró va fer a la lletrada del funcionari denunciant, i que tot seguit vaig posar en coneixement del ple ordinari de l’ajuntament de data 29 de novembre de 2007 com consta a l’acta de dita sessió.

En transcorre un any i no rebre cap notificació de la denuncia de constant referència per part dels Jutjats Mataró, i per tal de comprovar la veracitat de les declaracions a TV Mataró de la lletrada, amb data 16 d’octubre de 2008 (-un any després-) vaig procedir a la designa de lletrat i procuradora per tal de conèixer la literalitat de la denuncia contra la meva persona, i si era el cas oficilialitzar la designa de lletrat per la meva representació i defensa, obtenint el dia 21 de novembre de 2008 copia testimoniada de la denúncia de constant referència.

Exposats aquest fets, i tenint en compte lo que abans he manifestat, de que la meva intenció era la de passar pàgina a uns fets administrativament i en aquest últim cas, penalment desafortunats, havent-se, segons el meu criteri, recuperada la normalitat tant amb les relacions personals com amb les pròpies de la meva responsabilitat com a càrrec electe i la del Cap de la nostra Policia Local, és per lo que no entenc la intencionalitat del regidor de comunicació, autor o autors responsables de l’article esmentat tenint en compte el temps transcorregut, fets que l’únic que provoquen es generar més crispació, dubtes de l’honorabilitat de les persones, especialment pels anònims abocats en aquelles dates contra el funcionari i contra mi mateix tal i com es fa constar al text de la seva denuncia.

És per tot l’exposa’t que prego a l’alcalde, com a màxima autoritat del nostre poble, que posi fi i no es tornin a produir dites actuacions, més tenint en compte que el Butlletí d’informació municipal és un mitja que paguem tots els ciutadans de Cabrils.

Dit prec serà integrament publicat en els mitjans de comunicació del nostre Partit Polític d’àmbit local Veïns Independents de Cabrils.

Moltes gràcies.

Alfred Serrano i Mora actuant en qualitat de
Portaveu del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils


NOTA 1 .- Per ser el nostre portaveu part interessada en els procediments que li van afectar, el nostre grup municipal disposa de la prova documental de tot el manifestat, còpia testimoniada de la denúncia arxivada, dels expedients contenciosos administratius, així com dels corresponents informes jurídics que avalen totes i cadascuna de les actuacions del nostre regidor en exercici de la seva responsabilitat com primer tinent d'alcalde durant el període 16 de juliol de 2007 / 3 de març de 2008 data de relleu per la segona moció de censura protagonitzada per l’actual alcalde.

NOTA 2.- Si algú està interessat en examinar part o tota la documentació esmentada, prèvia sol•licitud escrita de l'interessat amb el compromís de guarda de confidencialitat i a títol exclusivament informatiu i de presa opinió el nostre grup, en principi, no tindrà inconvenient a permetre la lectura de tot lo que afecti al nostre regidor.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Lo malo de la mentira es que tiene las patas cojas y a los mentirosos siempre se les pilla.

Aviso a navegantes.

Toni B.B.

Anònim ha dit...

A nau foradada, tot vent li és contrari

Abans el mar per veí que senyor mesquí.

Al pescador i al caçador, sempre se’ls escapen els més grossos

A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre

Un amic del prinzipe de zamunda

VIC ha dit...

Anònim de les 02:32:36, per a publicar el seu comentari és imprescindible que s'identifiqui, d'aquesta identificació confidencial solament tindran coneixement els membres de l'executiva del nostre partit.

Pot fer-lo enviant-nos la seva identificació al nostre correu viccabrils@gmail.com

Rebi, en el interí, el nostre agraïment pel seu temps i interès en la redacció del seu article, tant per la seva extensió com per la seva documentació.

Àrea de comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels