29 de març 2009

AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO ( 2ª Part.)


Davant les declaracions de l’alcalde de Cabrils al diari el Punt en el sentit de que l’actuació dels grups de l’oposició en el Ple extraordinari “es tractava d’una rebequeria perquè la redacció tenia el mateix significat”, volem manifestar el següent:

A Cabrils hi ha un “polític” que “liderant mocions censura”, “ha accedit per dues vegades a la cadira d’alcalde”, acte que nosaltres anomenem Mocions de la Mentida i la Vergonya.

Avui publiquen un escrit demostratiu de que tenim un alcalde que per tal de justificar l’injustificable ha faltat a la veritat reiteradament no només davant els legítims representants dels ciutadans, - “els regidors” - sinó que també ho ha fet davant els ciutadans de Cabrils al fer-ho en els Plens de l’Ajuntament. (Moció de la MENTIDA II...)

És per aquest motiu, que us facilitem la consulta de diversos documents, que així ho demostren.

Consulteu les actes del Ple del dia 29 de maig,- (pagines 17 i 18) - especialment això (“......Aquesta gran il·legalitat que exposa, haig de dir-li que havent parlat amb el Sr. Basagaña, Director General d’Administració Local, i que signa el requeriment, ens ha indicat que hi ha més de 300 ajuntaments de Catalunya que es troben en la mateixa situació que Cabrils i que l’oposició no ho persegueix.......).

I l’acta del dia 25 de setembre de 2008 - (pàgines 12 a 18) - especialment això, (“…....continua el Sr. Alcalde, segons el seu parer, el regidor Sr.Serrano té una obsessió amb el lloc de treball de secretaria intervenció, donat que és la segona vegada que està actuant en contra dels nomenaments que s’han fet, tot i que no nega que alguna manera de fer no ha estat procedent,…..…..
...........el Sr. Colomer que desenvolupa tasques d’alcalde en aquests moments, quan va fer el procediment de nomenar al Sr. Martínez, va trucar per assessorar-se a la Direcció General, que va comunicar que ho haurien hagut de fer per escrit; es comunica per escrit, diuen que no hi ha ningú i és per això que es nomena al Sr. Martínez…...…..
...........però en aquesta situació, tal i com ha pogut comprovar personalment, molts ajuntaments catalans es troben en la mateixa situació degut a la mancança de secretaris interventors d’habilitació nacional…...
..........Responent el Sr. Alcalde que els dictàmens que van signats per l’alcalde, de fet no els redacta ell mateix.....
..). --
Els redactava el secretari accidental? -- Quina casualitat oi?

Per tal de fiscalitzar la tasca de l’equip de govern (és una de les responsabilitats de l’oposició) fins ara veníem examinant el registre d’entrada i sortida de documents de l’ajuntament, pues bé des de que hem comprovat la seva manca de transparència mitjançant l’examen dels documents que entren a l’ajuntament, ha decidit per decret 138/2009 que ja no ens deixa examinar aquests documents, i com ho justifica? doncs amb un informe redactat per .........endevineu per qui? -I perquè ens nega l’accés a consultar el registre? pues al final d’aquest escrit ho veureu.

I ara ve lo més bo de tot, no deia l’alcalde que l’estaven assessorant des de la Direcció General d’Administració local? - I que hi ha més de 300 ajuntaments en la mateixa situació?

Pues aquí teniu la resposta a una de tantes queixes que hem efectuat davant la Direcció General d’Administració Local. El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, davant l’incompliment de la legalitat per part de l’Ajuntament de Cabrils, es va veure en l’obligació de interposar recurs contenciós administratiu contra el nomenament de constant referència.

No es això una vergonya pel nostre Poble?

Aquest lloc de treball que ha estat ocupat per un treballador que “ha donat fe de tots els actes de l’alcalde” referents al seu irregular nomenament, comporta un cost salarial pels ciutadans de Cabrils de 71.621 € (any 2008) i 75.936 € (per l’any 2009).

I ara va l’alcalde i “l’anomena” “funcionari interí” i “secretari del Jutjat de Pau”, amb el recolzament del seu “equip de govern d’esquerres i progressista”.

Això son fets i no paraules !

Continuarem informant, encara que a alguns no els hi agradi.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

25 de març 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE de l’AJUNTAMENT dijous dia 26 de març a les 21 hores.

Posem a la vostra disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 26 de març a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de gener de 2009 i la sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2009.

2.- Dictamen que proposa procedir al pagament de la quantitat acordada per mutu acord respecte de la finca propietat de les senyores Martínez Rubio.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del nomenament de substitut a la representant titular davant el Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme.

4.- Dictamen que proposa el nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils.

5.-Dictamen que proposa l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils per a l’elaboració de l’estudi de camins escolars.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques per a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils.

8.- Dictamen que proposa la signatura del pacte polític per al foment de la participació ciutadana.

9.- Dictamen que proposa la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics.

10.- Dictamen que proposa donar suport als grups de cultura popular tradicional catalana que utilitzen material pirotècnic

11.- Dictamen que proposa l’aprovació de la distribució de les vies públiques d’aquest municipi en zones per al càlcul de la taxa per la recollida d’escombraries.

12.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

13.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

14.- Dictamen que proposa adequar les diferents taxes de les ordenances fiscals per al present exercici sobre la base de l'actual IPC.

15.- Mocions

16.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

17.- Precs i preguntes


Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

22 de març 2009

INFORMACIÓ DE L’ASSUMPTE TRACTAT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA SOL•LICITADA PER LA OPOSICIÓ.


Al pan, pan y al vino, vino

Deixem, d’una vegada per totes, d’embolicar la troca.

Primer:
Els grups de l’oposició sol·liciten, a l’empara de la llei, un ple extraordinari proposant exacta i literalment el següent:

«Donar compliment als requeriments de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, deixant sense efecte l’acord de ple de data 25 de setembre de nomenament amb caràcter accidental del senyor JLMM funcionari de l'Ajuntament de Montmeló, per ocupar el lloc de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Cabrils.»

Segon:
El nostre molt il·lustrat alcalde ho concedeix -com no pot ser d’altra manera- però, arbitràriament manipula l’enunciat i ho canvia per:

«Revocar l’acord adoptat pel ple de la Corporació en data 25 de setembre de 2008, relatiu al nomenament accidental per cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció.»

(fixeu-vos que s’ha menjat olímpicament les dues primeres línies)

Tercer:
Arriba l’hora del ple i justifica reiteradament que els dos enunciats (el proposat per nosaltres i proposat per “ELL”) són iguals, basant-se en que ”revocar” i “deixar sense efecte” són sinònims.

Més tard en El Punt declara: “es tracta de una rebequeria, la redacció tenia el mateix significat”

Quart: Ara Veïns Independents de Cabrils (VIC) puntualitza:

1º.- Ni l’alcalde .- per molt que sigui “Ell”- pot canviar ni una coma de la proposta d’un ple sol·licitat per més d’un terç dels regidors.

2º.- Podríem acceptar que “revocar” i “deixar sense efecte” tinguin un significat similar en la pràctica (encara que no siguin sinònims).

3º.- I l'autènticament important- l’oposició no proposava ni revocar o ni deixar sense efecte res de res....... l’oposició proposava i proposa:

«Donar compliment als requeriments de la Direcció General d´Ádministració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya....”

4º.- La conclusió pura i dura:

No és el mateix haver de cessar al secretari interventor per la causa que sigui, que haver-lo de cessar a requeriment de la Direcció General d´Ádministració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

I és molt clar: a “ELL”, a “Colomer 1º l´Infal·lible” ningú li pot tocar el crostó i ni, molt menys, ningú li pot dir que alguna cosa ha fet malament i fora de dret i per tant no pot acceptar que ha estat a instàncies de la Direcció General d´Ádministració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i no segons “ELL” vol fer veure, pel contuberni malèfic de l’oposició.

No oblidem que la Generalitat de Catalunya es va veure en l’obligació d’interposar un Recurs Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament de Cabrils per la manifesta desobediència “d’ELL” i “del seu equip de govern”.

Aquesta és la veritat i la que consta als documents, documents que ens ha amagat i no ens deixa veure.

Això son fets i no paraules.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

18 de març 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT dia 20 de Març a les “8:30 hores del mati “


L’alcalde ha decidit convocar la sessió sol·licitada pels grups de la oposició a les 8:30 del matí del proper divendres.

Això és fomentar la participació dels ciutadans ?.
Convocar-lo a una hora que no pugui assistir-hi ningú ?
Altre vegada la prepotència la manca de rigor i el menyspreu a la transparència.

Aquest es el model de participació que proposa l’equip de govern d’esquerres y progressista ?

Però el més greu no acaba aquí, de la lectura de l’ordre del dia que proposen se’n dedueix la manipulació en el seu redactat ja que l’ordre del dia que proposem els sol·licitants no pot ser alterat per l’alcalde.

Podríem arribar a entendre que tant a l’alcalde com el seu equip de govern els hi molesti haver de donar compliment als nostres requeriments i de la Direcció General d’Administració Local, però ni “ell” ni el seu equip de govern poden fer el que els vingui en gana, estem en democràcia i en el nostre país, malgrat alguns, la dictadura ja no existeix.

A continuació reproduïm literalment l’ordre del dia que proposen i el que nosaltres proposàvem i que no es pot alterar, manipular, tergiversar, interpretar etc. etc.

ORDRE DEL DIA proposat per l’alcalde
Revocar l’acord Adoptat pel ple de la corporació en data 25 de setembre de 2008, relatiu al nomenament accidental per cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció.

ORDRE DEL DIA proposat per VIC, CIU i PPC
Donar compliment als requeriments de la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, deixant sense efecte l’acord de ple de data 25 de setembre de 2008 de nomenament amb caràcter accidental del senyor José Luis Martínez Martínez funcionari de l’Ajuntament de Montmeló per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils.

Altra “alcaldada” més de l’alcalde de les alcaldades.........

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 de març 2009

SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS


Resolució de 27 de febrer de 2009

Si consulteu la pàgina del Ministeri d'Administracions Públiques veureu que per Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Direcció general de Cooperació Local resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, adjudicant-se el lloc de secretària intervenció de l'Ajuntament de Cabrils a una funcionaria de carrera.

Des del nostre grup municipal li donem la més cordial benvinguda, desitjant-li molta sort en aquesta important tasca, esperant que d’una vegada per sempre es doni per finalitzada la situació d’interinitat que ha vingut patint aquests últims sis anys el lloc de treball de secretaria intervenció del nostre ajuntament.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Resolución de 27 de febrero de 2009

Si consultáis la página del Ministerio de Administraciones Públicas veréis que por Resolución de 27 de febrero de 2009, la Dirección General de Cooperación Local, se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal adjudicándose el puesto vacante de secretaria intervención del Ayuntamiento de Cabrils a una funcionaria de carrera.

Desde nuestro grupo municipal le damos la más cordial bienvenida a la persona designada, deseándole mucha suerte en esta importante tarea, esperando que de una vez por todas se de por finalizada la situación de interinidad que ha venido padeciendo estos últimos seis años el puesto de trabajo de secretaria intervención de nuestro ayuntamiento.

ÀREA DE INFORMACIÓN y PARTICIPACIÓN

08 de març 2009

LA ÉTICA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL


Éste es el título del libro a cuya presentación tuve la oportunidad de asistir el pasado jueves 26 de febrero en el marco de la prestigiosa Universidad Abad Oliva CEU.

Su autora, Julia de Benito, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Abad Oliva, a la que tengo por una buena amiga, le tengo que agradecer sus sabios consejos legales que me dio cuando se me ocurrió, junto con otras tres personas, fundar un partido político de ámbito local y adentrarme en el mundo -a veces oscuro- de la política municipal, consejos que me ayudaron a no desfallecer ante la constante vulneración, por parte de “los políticos profesionales locales”, de un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información así como a la participación en los asuntos públicos que como concejales electos tenemos, para así poder desarrollar nuestra tarea con la dignidad que se merece y sin perturbaciones de ninguna clase.

Estoy totalmente de acuerdo cuando la profesora Julia de Benito considera que la "falta de transparencia y honradez" de algunos partidos políticos promueve el acceso al poder de personas no capacitadas para un correcto ejercicio del cargo, y fruto de esto las noticias sobre escándalos y corrupción política.

Con permiso de la autora quisiera hacer una breve referencia extraída de la presentación de su libro,

………Se hace necesaria una regeneración política que dé lugar a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus representantes políticos y en sus funcionarios. Para conseguir este objetivo y se produzca el buen funcionamiento de la democracia local, el Consejo de Europa propone la adopción de reglas claras, de procedimientos transparentes y de sanciones eficaces cuando se produzcan comportamientos reprobables para la moral pública.


¿Qué comportamiento debe tener el político, el concejal, frente a los abusos y excesos que, en ocasiones se producen en la gestión política invadiendo, incluso, con sus conductas la esfera de lo privado, de lo particular? ¿Cuál es su responsabilidad? O ¿es que, Acaso se considera que el político dispone de “patente del corso” para realizar cualquier acción al margen de la ley, sin que ésta jamás sea susceptible de ser sancionada o penada? ¿Se debe exigir al político algunos requisitos o condiciones para poder acceder a un cargo público? ¿Qué tipo de condiciones personales debe tener el concejal para acceder a un puesto de responsabilidad?
Las últimas corrientes normativas sobre el empleado público exigen a éste una evaluación constante de su preparación. ¿Sería deseable que las mismas fueran exigibles a la clase directiva municipal?...............

A la vista de las informaciones de lo que va sucediendo en nuestro municipio y que nuestro grupo municipal va vertiendo en nuestro blog, se podría concluir que “a algunos, les vendría muy bien este ensayo como libro guía y de consulta”.

Julia, muchas gracias por este aire fresco que emana de tu libro y por tus sabios y legales consejos que hacen más llevadera esta difícil tarea de concejal “atípico”, “independiente” y “no dependiente”.

Alfredo Serrano Mora

Concejal del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

03 de març 2009

VIC, CIU i PPC AVUI HEM CONVOCAT UN PLE EXTRAORDINARI


Comentaris en relació al nomenament de secretari interventor “accidental” de l’Ajuntament de Cabrils. Consulteu l’acta del ple - pàgines 12 a 18 - .

Davant la irresponsable actuació de l’alcalde de Cabrils en relació a l’irregular nomenament d’un funcionari de l’Ajuntament de Montmeló com a secretari interventor “accidental” de l’Ajuntament de Cabrils, ha motivat que, a l’empara de la legislació vigent, tots els grups de la oposició ens hem vist en l’obligació de convocar un ple extraordinari amb l’objectiu de donar compliment als quatre requeriments que la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha efectuat a l’alcalde de Cabrils i que aquest ha ignorat.

Consulteu la convocatòria.

Podeu consultar en el nostre blog informatiu els antecedents publicats en relació a aquest assumpte.

Article del 13 de maig de 2008

Article del 3 de febrer de 2009

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels