25 de març 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE de l’AJUNTAMENT dijous dia 26 de març a les 21 hores.

Posem a la vostra disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 26 de març a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de gener de 2009 i la sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2009.

2.- Dictamen que proposa procedir al pagament de la quantitat acordada per mutu acord respecte de la finca propietat de les senyores Martínez Rubio.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del nomenament de substitut a la representant titular davant el Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme.

4.- Dictamen que proposa el nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils.

5.-Dictamen que proposa l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils per a l’elaboració de l’estudi de camins escolars.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques per a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils.

8.- Dictamen que proposa la signatura del pacte polític per al foment de la participació ciutadana.

9.- Dictamen que proposa la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics.

10.- Dictamen que proposa donar suport als grups de cultura popular tradicional catalana que utilitzen material pirotècnic

11.- Dictamen que proposa l’aprovació de la distribució de les vies públiques d’aquest municipi en zones per al càlcul de la taxa per la recollida d’escombraries.

12.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

13.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

14.- Dictamen que proposa adequar les diferents taxes de les ordenances fiscals per al present exercici sobre la base de l'actual IPC.

15.- Mocions

16.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

17.- Precs i preguntes


Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels