28 de novembre 2009

PUESTO VACANTE DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CABRILS


“VACANT DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓ A L’AJUNTAMIENT DE CABRILS”

Cliqueu aquí per llegir l'article en català.


Convocado concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Si consultáis el Boletín Oficial del Estado núm.283 de 24 de noviembre de 2009 tendréis acceso a las bases de la convocatoria para proveer los puestos de trabajo vacantes, entre los que se encuentra "otra vez " nuestro municipio.

Esperemos que el alcalde no vuelva a avisar que el/la ganador/a del concurso tendrá que aceptar las condiciones del Ayuntamiento de Cabrils (ver noticia del diario El Punt de 19 de marzo) advertencia que ha surtido efecto como se ha podido comprobar tras el breve paso por el ayuntamiento de la secretaria que recientemente “ha renunciado a su puesto de trabajo” habiéndose visto en la obligación de interponer un recurso contencioso administrativo contra nuestro ayuntamiento por vulneración de su derecho a percibir el salario que legalmente le correspondía. (Otra alcaldada)

El alcalde con el apoyo de su equipo le asignó, de forma unilateral, y alegando en un pleno “su falta de experiencia”, un salario bruto mensual de 1.890,56 €. (26.467,84 €/año)

Téngase en cuenta que la funcionaria además de ser licenciada en derecho había opositado y aprobado el correspondiente concurso unitario.

Se dio también la circunstancia de que el despacho destinado históricamente a secretaría-intervención es ocupado por el flamante “gerente”, recién destituido como secretario interventor porque no tenía la condición de funcionario de carrera de nuestro ayuntamiento, (recordemos nuestra convocatoria de pleno extraordinario para su destitución, los cuatro requerimientos de destitución efectuados por la Direcció General d'Administració Local y el recurso contencioso administrativo que finalmente tuvo que interponer contra nuestro ayuntamiento).

Continuando con las inauditas actuaciones del alcalde, la nueva secretaria no dispuso de despacho propio, situación insólita para el desarrollo de su función tan esencial como la del asesoramiento legal preceptivo i la fe pública, así como la dirección del servicio de secretaria, compartiendo la sala de trabajo con otros funcionarios de la corporación.

Una vez formalizada la renuncia de la secretaria de carrera titular, la junta de gobierno vuelve a nombrar a la hija del primer teniente de alcalde como “secretaria accidental”, ¿era éste el objetivo…?
En el pleno de este jueves se ha completado, junto con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de setiembre lo insólito de la situación ya que el “salario provisional” asignado por “unos y otros conceptos” a la “funcionaria auxiliar-administrativa-técnica de recursos humanos (es la hija del primer teniente de alcalde y concejal de hacienda, “también nombrada a dedo sin concurso-oposición”) i secretaria-accidental” ha sido de 2.945,51€ brutos mensuales, es decir le supone un incremento salarial del 100,71%.

El resumen de la discriminación:

Salario de la funcionaria de carrera con habilitación de carácter estatal “con oposición aprobada incluida” titular del puesto de trabajo de secretaría-intervención y que recientemente dimitió de su cargo: - 1.890,56 € mensuales - (26.467,84 €/año) -

Salario “accidental” de la funcionaria no habilitada para ocupar definitivamente el puesto de trabajo de secretaria intervención (hija del primer teniente de alcalde y concejal de hacienda): - 2.945,51 € mensuales - (41.237,14 €/año) - lo que ha supuesto doblar su salario actual de auxiliar administrativa.

Ante semejante situación nos preguntamos - ¿Esta actuación del alcalde socialista de Cabrils forma parte de las nuevas medidas anunciadas por los socialistas españoles de una nueva “economía sostenible”? -

En declaraciones al diario El Punt (desmentidas en el pleno del pasado jueves) el primer teniente de alcalde y concejal de hacienda decía que "su hija es la persona más preparada"

Dicho esto, nuestro grupo municipal efectuará una especial tutela del proceso para que no se vuelva a repetir esta irregular y extraña situación teniendo en cuenta que en 6 años han pasado por el ayuntamiento de Cabrils 6 secretarios/as interventores funcionarios/as de carrera y 3 “secretarios/as accidentales”...... ¿Por qué…….?

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

24 de novembre 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE l’AJUNTAMENT - dijous dia 26 de novembre de 2009 -


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària aplaçada del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 26 de novembre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 1 d’octubre de 2009.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 685/2009 de delegació de les funcions de l’alcaldia.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del Pla Especial de protecció del paisatge d’una parcel•la ubicada al carrer Maduixes núm. 7 de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils al conveni marc firmat entre la Generalitat de Catalunya i ECOEMBES.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del reglament de regulació del servei de l’escola de música i subscripció d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament per al reconeixement de l’escola de música municipal.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2009.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació d’assignació de retribucions.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 7 del pressupost municipal del 2009.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2007.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

10.- Moció que proposa la inclusió de mecanismes de participació en l’elaboració del Pressupost municipal per a l’exercici 2010. (Caldrà, prèviament, ratificar la seva incorporació en el present ordre del dia – article 98 ROM)

II. Part no resolutiva de la sessió

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

22 de novembre 2009

ALTRA CACICADA ?


QUÈ HA PASSAT AL CURS DE PINTURA ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT?

Per la informació rebuda en aquest blog per part d’alguns dels seus alumnes del curs de pintura que organitza l’Ajuntament de Cabrils i que actualment s’imparteixen els dimecres a la masia Can Barba, tot apunta a una “alcaldada” sense sentit ni cap mena de lògica de la regidora d’activitats.

O hi ha quelcom més?

Un abús d'autoritat potser?

Tenim la versió dels alumnes que - com hem dit - només pot concloure's en “alcaldada” o abús d'autoritat de la regidora. Però ens agradaria saber l'opinió i -sobretot- les motivacions que han dut a la regidora a actuar com ho ha fet.

El fet, sembla ser, és que els alumnes no poden fer les classes per manca d’espai i s’han trobat així tot d’una quan ja fa més d’un mes que s’han iniciat les classes d’enguany. Aquestes classes de pintura fa més de 20 anys que les organitza l’Ajuntament i segons els mateixos alumnes, cada any en són més.

L’Ajuntament va haver d’ampliar les places per a poder respondre a la demanda i per això des de fa uns anys el curs s’imparteix simultàniament en dues aules amb quasi una quarantena d’alumnes fidels. Aquest any s’ha iniciat un altre curs de pintura alhora que aquest, en les mateixes instal•lacions però amb diferent horari, impartit per una nova professora i que només té dos alumnes. La regidora va decidir la setmana passada que es traslladés a una sola aula tot el material i pintures dels quasi quaranta alumnes del curs amb més antiguitat, de forma que l’altra aula quedés lliure per a el nou curs amb dos alumnes, això sí, permetent utilitzar-la pels antics alumnes però traslladant-se cada cop. Un fet absolutament gens pràctic, tenint en compte que només hi ha dues hores de classe i si cal dedicar-li temps al trasllat de tots els estris, abans i després de cada classe, quan temps queda per pintar?. A això cal afegir –segons els alumnes- les incomoditats, l’impediment de pintar al natural, riscs de fer malbé les pintures, pèrdues de material, etc.

Bé, sense entrar en més detalls, el que és clar és que hi ha hagut un perjudici clar i un canvi de condicions alhora de fer les classes, respecte al que l’Ajuntament havia organitzat per a aquest nou curs ja iniciat. I el més greu, és que aquest perjudici a quasi una quarantena d’alumnes s’ha fet per al benefici d’un curs amb només dos alumnes. La balança no queda clara i, sobretot, els motius tampoc. Els alumnes no es volen quedar de braços plegats i ara no estan disposat ni tan sols a compartir l’espai, doncs s’ha anat massa lluny i consideren que se’ls ha pres el pèl.
En benefici de qui?
Perquè?

Continuarem informant

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL i SOCIAL
Activitats socials

20 de novembre 2009

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA?...? TOLERÀNCIA ZERO....?


“MONTILLA VA A METER EN VEREDA A LOS MUNICIPIOS QUE BURLEN A LA SINDICATURA “ (La Vanguardia 19 11 2009)
Aquest era el titular de l'article de Jordi Barbeta a la Vanguardia d'ahir. D'aquest article ens permetem destacar el contingut que a continuació reproduïm i que ens afecta directament, especialment a les formes antidemocràtiques i autoritàries amb les que l'alcalde de Cabrils dirigeix el dia a dia del nostre ajuntament, actuació que reflecteix la constant vulneració del nostre dret constitucional que com a càrrecs electes tenim d'accés a la informació i participació en els assumptes públics, fets que s’han posat reiteradament en coneixement tant de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, com de la Direcció General d'Administració Local i del Síndic de Greuges de Catalunya.

Diu el citat article :....... Tanto es así que la Sindicatura ha tenido que elaborar un formulario de requerimiento en el que recuerda que "hay que tener en cuenta que el Código Penal (ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), en el artículo 502 tipifica como delito aquellas acciones u omisiones en que pueden incurrir autoridades y funcionarios por el hecho de obstaculizar las investigaciones de los órganos de de control externo, por negarse a transmitir documentación expedientes o informes que les sean solicitados o dilatar indebidamente el envío"……

Doncs per a demostrar-vos el tarannà de l'alcalde de Cabrils clicant aquí podreu comprovar la primera pàgina de l’informe emès pel Síndic de Greuges de Catalunya en relació a una queixa nostre per vulneració reiterada dels nostres drets constitucionals, on fins i tot el Síndic ha de manifestar el seu malestar en el sentit de que de que “ la resposta de l’Ajuntament es produeix 1 any i 4 mesos desprès de que es demanés la informació”. I que “en aquestes condicions, se’m fa difícil complir de forma eficaç amb el mandat que ha rebut del Parlament de Catalunya de defensar els drets dels ciutadans davant les possibles actuacions indegudes de les administracions públiques catalanes”.

Quina vergonya per al nostre municipi !

Dir-vos que aquest informe ve motivat per una primera queixa per vulneració de drets presentada el dia 21 de setembre de 2004 davant el Síndic de Greuges de Catalunya, com veieu degut a l’actuació de l’alcalde de Cabrils el Síndic no va poder emetre el seu informe fins el 16 de juny de 2006, així és como funciona l’administració per culpa de individus com l’alcalde de Cabrils. - Un alcalde que nomes sap accedir a l’alcaldia mitjançant mocions de censura basades en la mentida i la vergonya.-

Dit això, que desprès ningú se sorprengui o posi el crit en el cel del que està passant en la política del nostre país, si es permet que aquest tipus de personatges es burlin reiteradament de les institucions, i aquestes no actuïn d'ofici contra ells........aleshores passa el que passa.....

Properament us informarem de les últimes actuacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació a les nostres discrepàncies manifestades als comptes de l’exercici 2004.

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

14 de novembre 2009

Us en recordeu del nostre article “CANVI D’ÚS" O "REQUALIFICACIÓ ENCOBERTA” ?

Pla Parcial 7 "Can Cama"

En el nostre article del 24 maig de 2007 posàvem en el vostre coneixement uns fets greument perjudicials per al nostre entorn si la requalificació i/o “canvi d’ús” es dugués a terme.El més curiós de l'assumpte és que “circulava entre els intermediaris”, tant "l’escrit de l'alcalde" - assenyalant que "el canvi d'ús és acceptable" - , com la proposta econòmica del promotor d'augment de l'edificabilitat consistent en la possibilitat de construir 106 habitatges en lloc dels 20 previstos.

Per tal de que tingueu exacte coneixement de com s’oferia dita “ganga” us adjuntem correu electrònic de l’intermediari a un suposat inversionista. De la lectura del correu es pot deduir la importància económica de l'operació (9.200.000€) abans, i desprès de la suposada requalificació ( ? € ) i/o “canvi d'ús”, o com es vulgui anomenar l’actuació. - Jutgeu vosaltres mateixos -

Informar-vos que una de les “ innombrables difícils-situacions “ que ens va tocar patir al VIC en els escassos set mesos que vam tenir la responsabilitat de govern, va ser durant la visita dels “presumptes promotors-inversionistes” intentant que accedíssim al "canvi d'ús" d'aquesta zona de Cabrils, fins i tot en la seva argumentació ens van exhibir el que per a ells era un compromís de l'anterior alcalde, “el seu escrit”. Com no podia ésser d'altra forma la nostra resposta va ser clara i contundent - "NO AL CANVI D’ÚS" y/o -"REQUALIFICACIÓ DE DIT SECTOR" -

Va quedar ben clar que en el pacte de govern que varem signar CIU i Veïns independents de Cabrils (VIC) - NO HABIA LLOC PER A LES REQUALIFICACIONS O “CANVIS D’ÚS” -, malgrat la possible existència d’escrits signats per alcaldes anteriors.

Això son fets i no paraules......... ! .....fets degudament documentats..... !

Com sempre agrairem els vostres comentaris al respecte.

ÂREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Urbanisme

09 de novembre 2009

¿ SE ACUERDAN DE LA PERMUTA DE TERRENOS DE CAN BADIA - CAN BOTELLA……?

CAIXA CATALUNYA AUDITARÁ A SU INMOBILIARIA PROCAM POR SU RELACIÓN CON “EL CASO PRETORIA” (El Mundo 4 de noviembre)

Como consecuencia del artículo aparecido en el diario El Mundo del miércoles día 4 de noviembre, y debido a que PROCAM fue una de las partes que estuvo relacionada con las PERMUTAS de Can Badia, creemos conveniente refrescar un poco la memoria sobre un hecho acontecido en nuestro pueblo el año 2004 y que generó una importante polémica.

Queremos refrescar la memoria de todos ya que desde nuestro grupo municipal seguimos considerando que dichas permutas causaron un grave perjuicio a nuestro pueblo y
“un gran beneficio a otros”……..

El alcalde de Cabrils (PSOE-PSC) en varios plenos propone y finalmente consigue,
después de una gran polémica recogida por los medios de comunicación, con dimisión (“por motivos de salud”) del concejal de urbanismo incluida (CIU), que se permuten 2.655,38 m2 de superficie propiedad municipal cedidos gratuitamente por SEIF-PROCAM,S.L. como consecuencia de la promoción inmobiliaria en el sector de Can Badia, por unos terrenos de superficie 1.820,45m2 propiedad de Promoinmo,S.A., alegando que estos terrenos eran el lugar idóneo para una promoción de vivienda pública.

Intentando simplificar al máximo muchos meses de discusiones, recursos, quejas ante organismos, etc., etc., éste fue el resultado de las permutas:

1. Intervinientes y situación antes de las permutas:

Promoinmo,S.A.
Propietaria de un terreno de superficie 1820,45 m2

Ajuntament de Cabrils
Propietario de unos terrenos, finca 11 (superficie 745,36m2), y finca 12 (superficie 1.910,02m2) por un total de 2.655,38 m2 de cesión obligatoria y gratuita efectuada por SEIF-PROCAM S.L. como consecuencia de una promoción de 78 casas pareadas.

2. Intervinientes y resultado final después de las “dos permutas simultáneas”

SEIF-PROCAM,S.L.
Propietaria nuevamente de finca 12 de superficie 1.910,02m2 que había cedido gratuitamente al ayuntamiento (han construido 8 casas pareadas en un terreno que era municipal)

Promoinmo,S.A.
Propietaria de las fincas 11 (superficie 745,36m2), 13 (superficie 1.155,69m2), 14 (superficie 1.216,19m2) y 15 (superficie 1.127,21m2) por un total de 4.244,45 m2.

Ajuntament de Cabrils
Propietario de 1820,45 m2 de superficie

En resumen:

El Ayuntamiento de tener 2.655,38 m2 de superficie, después de las permutas pasa a tener 1820,45 m2. - Pierde 834,93 m2 -

Promoinmo,S.A. de tener 1820,45 m2 de superficie, después de las permutas pasa a tener 4.244,45 m2 . - Gana 2.424 m2 -

SEIF-PROCAM,S.L. en lugar de poder construir solo tres casas aisladas en otros terrenos(parcelas 13,14y15), - ha construido 8 pareadas en unos terrenos que eran del ayuntamiento – (con un valor de venta en ese momento de aproximadamente 600.000€ cada una)

Dichas permutas se firman y protocolizan con número de protocolos seguidos, el 2042 y el 2043, ante notario de Vilassar de Mar el día 27 de octubre de 2004 contando con, presuntamente, la presencia del alcalde de Cabrils.

Estos son "los terrenos complementarios" donde el alcalde prometió, el año 2004, la construcción de viviendas protegidas además de un nuevo centro de atención primaria. Ya han pasado 5 años y......una imagen vale más que mil palabras......
No hace falta decir que en los antiguos terrenos municipales permutados, las 8 casas ya están construidas y/o vendidas y/o alquiladas por la promotora.
Adjuntamos un pequeño plano de "los movimientos" de las parcelas permutadas "una" y "otra" vez en Can Badia.


¿NO SE LE DEBERIA EXIGIR AL ALCALDE COLOMER QUE TAMBIEN ORDENE UNA AUDITORIA DE LAS PERMUTAS?


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Sostenibilitat

06 de novembre 2009

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - EXERCICI 2008 -


Dilluns dia 26 d’octubre es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2008, amb el següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1. Informar de les al•legacions presentades pel Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils al Compte General de 2007i emissió de nou informe.

2. Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2008 i emissió´ d’informe.

En relació al punt 1.- si consulteu el nostre article del dia 1 de maig de 2009 podreu recordar les discrepàncies i/o objeccions que el nostre grup va exposar en el transcurs de la comissió de comptes corresponent a l'exercici 2007.

Doncs bé seguidament i de forma resumida posem en el vostre coneixement algunes de les consideracions jurídiques que consten a l'informe redactat per "l’actual lletrat municipal" (abans secretari-interventor cessat, recordeu l’afer? , i ara sembla ser que a més de “gerent” o amb “funcions complementàries de gerent” - també lletrat municipal - ):

Dit informe conclou en relació a algunes de les nostres objeccions que “ per tal de corregir-les s’han pres les següent mesures:

En relació als 13.592,05€ pagats a un Bufet Jurídic

• Diu l’informe ”jurídic”- Des del dia 23 de maig de 2008, existeix una relació contractual mitjançat la qual, per a l’assessorament als serveis jurídics de l’Ajuntament de Cabrils en matèria urbanística i gestió d’urbanitzacions, aquest abona la quantitat que figura en el mateix, amb càrrec al vigent pressupost municipal.

Sembla que teníem raó oi ?, el nostre grup ho veníem denunciant des d’exercicis anteriors (2004, 2005,2006 i 2007)

En relació a l’arquitecte i enginyer externs sense contracte, diu l’informe que les relacions contractuals s’han extingit, contractant i nomenant d’altres persones per a cobrir dites tasques. I tant que s’han extingit “dites irregularitats” s’han extingit perquè s’han jubilat !

De la resta de “consideracions jurídiques” i per tal de no fer excessivament extens aquest article ens permetem recomanar-vos que feu valer el vostre dret d’examinar tot el que diem (val la pena) en el decurs del període d’informació pública, que en breus dies l’Ajuntament, ha d’obrir.

En relació al punt 2.- Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2008 i emissió´ d’informe.

En relació a les comptes de l’exercici 2008 i fruit de l’anàlisi de la documentació contable corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2008 el nostre grup va exposar un seguit de presumptes irregularitats observades, tant a les comptes de l’ajuntament com a les de la societat municipal Seipro amb el suggeriment - no acceptat per l'alcalde - de que una vegada regularitzades dites irregularitats es refessin les comptes, especialment per la seva gravetat les de la societat municipal SEIPRO.

Per segon any consecutiu el regidor d'hisenda no va considerar oportú assistir-hi. Se suposa que aquesta és una de les responsabilitats del regidor d'hisenda la de donar compte de les comptes de la seva regidoria d’hisenda. Es allò de.....no sap (segur), no contesta (com sempre), i, no assisteix (pel que fa).......Quin nivell!!!!

Tot seguit us fem una breu exposició de les nostres discrepàncies a les comptes municipals de l’any 2008 manifestades pel nostre representant a la Comissió Especial de Comptes. Dir-vos que davant el nul interès de l’alcalde per regularitzar les anomalies detectades, estem preparant un escrit de discrepàncies, que una vegada presentades a l’ajuntament i per la gravetat, segons el nostre criteri, d’algunes d’elles donarem trasllat de les mateixes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als organismes públics corresponents.

Discrepàncies a les comptes de la societat municipal Serveis i Promocions Municipals,S.A. (SEIPRO)

* 7.334,68€ pagats a un Bufet Jurídic en concepte minutes per l’assessorament contable, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes dels anys, 2004, 2005, 2006 i 2007)

* Es van meritar sous a col•laboradors en la mostra gastronòmica, sobre els quals no se’ls va aplicar cap retenció d’IRPF ni van ser donats d’alta a la Seguritat Social. (Situació reiterativa en relació a les comptes de l’ any 2007, irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

* Alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica, no estan suportats per la factura corresponent. (Uns 20 pagaments d’imports de 1.000 a 6.000,€ per un total de 84.000€ aproximadament,igual que la irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup l’any 2007)

Discrepàncies a les comptes de l’AJUNTAMENT de Cabrils.

* 89.652€.- Cost aproximat del lloc de treball de secretaria intervenció. Dubtem de la legalitat de les remuneracions salarials aplicades a la persona que va ocupar el lloc de treball de forma no ajustada a dret tal com es va poder comprovar no solament pels quatre requeriments de restitució de la legalitat infringida, desoïts per l'alcalde, sinó que fins i tot per la interposició de contenciós administratiu per part de la Direcció General d’Administració Local i la convocatòria d’un ple extraordinari per part de tota la oposició per tal de revocar dit nomenament

* 19.966,91€.- Perjudici infringit a l’ajuntament per interessos de demora en el pagament d’un deute de l’ajuntament amb l’empresa promotora de Ca L’estrany. (L’ajuntament va estar condemnat també en costes del procediment que pujaven la quantitat de 15.864,37 euros)
Situació provocada pel fallit intent per part de l’alcalde que mitjançant decret 1938/2004 de data 22 de desembre de 2004, sense estar legitimat per fer-ho, (l’oposició varem interposar recurs de reposició) va decideix ofertar a la promotora l’adquisició d’un terreny de propietat municipal provinent de l’aprofitament mig de l’àmbit de Ca l’Estrany, per un import de 381.931.71€, per cobrir el deute que l’ajuntament tenia en concepte d’impagament de la quota d’urbanització en dit àmbit.

Proveïdors diversos.

* 55.446,84€.- Pagats en concepte de contractació d’actuacions i/o espectacles a una mateixa empresa mitjançant la reiteració de contractes menors,sense complir, segons el nostre criteri, els requisits establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 5.246,68€.- Pagats de gener a maig de l’any 2008 a un Bufet Jurídic extern en concepte minutes per l’assessorament jurídic, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 6.777,20€.- Pagats a una treballadora, sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 27.561,98€.- Pagats a un arquitecte extern, “abans de la seva jubilació” sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 6.992,52€.- Pagats a un enginyer extern, “abans de la seva jubilació” sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Atorgament de Subvencions.

Com en anys anteriors, existència de subvencions atorgades, vulnerant segons el nostre criteri el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que de l’anàlisi dels expedients, no s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol•licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, incomplint també l’article 4. Forma de sol•licitud de subvenció i documentació, del vigent Reglament municipal, per a la concessió de subvencions per activitat culturals, esportives i altres activitats d’interès social.

Amb la majoria de les entitats s’ha utilitzat la modalitat del conveni, però de l’anàlisi dels expedients, ni s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol•licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, inclús sense signar el corresponent conveni.

El nostre representant va fer esment de que en una inspecció del Departament de Treball i Seguretat Social, la inspectora d’aquest organisme va poder comprovar que el manteniment de les instal•lacions del camp de futbol ho ha estat portant a terme un treballador que no figura a la plantilla municipal, aixecant acta de la situació. L’alcalde va comentar que desconeixia dita irregularitat.

Van votar a favor de la bonança de les comptes 2008 i per tant de l’emissió d’informe favorable, PSOE-PSC, GPC, ICV i ERC, no van assistir-hi CIU i PP votant en contra el nostre grup Veïns Independents de Cabrils (VIC).

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, està exposat al públic des del dia 5 de novembre per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d’ull a les comptes municipals, a les nostres discrepàncies i sobre tot a “l’informe jurídic” en relació a les nostres al•legacions 2007.

Agrairem com sempre els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o per correu del nostre grup, mantindrem la confidencialitat de les opinions i o suggeriments si així ens ho sol•liciteu.

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels