06 de novembre 2009

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - EXERCICI 2008 -


Dilluns dia 26 d’octubre es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2008, amb el següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1. Informar de les al•legacions presentades pel Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils al Compte General de 2007i emissió de nou informe.

2. Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2008 i emissió´ d’informe.

En relació al punt 1.- si consulteu el nostre article del dia 1 de maig de 2009 podreu recordar les discrepàncies i/o objeccions que el nostre grup va exposar en el transcurs de la comissió de comptes corresponent a l'exercici 2007.

Doncs bé seguidament i de forma resumida posem en el vostre coneixement algunes de les consideracions jurídiques que consten a l'informe redactat per "l’actual lletrat municipal" (abans secretari-interventor cessat, recordeu l’afer? , i ara sembla ser que a més de “gerent” o amb “funcions complementàries de gerent” - també lletrat municipal - ):

Dit informe conclou en relació a algunes de les nostres objeccions que “ per tal de corregir-les s’han pres les següent mesures:

En relació als 13.592,05€ pagats a un Bufet Jurídic

• Diu l’informe ”jurídic”- Des del dia 23 de maig de 2008, existeix una relació contractual mitjançat la qual, per a l’assessorament als serveis jurídics de l’Ajuntament de Cabrils en matèria urbanística i gestió d’urbanitzacions, aquest abona la quantitat que figura en el mateix, amb càrrec al vigent pressupost municipal.

Sembla que teníem raó oi ?, el nostre grup ho veníem denunciant des d’exercicis anteriors (2004, 2005,2006 i 2007)

En relació a l’arquitecte i enginyer externs sense contracte, diu l’informe que les relacions contractuals s’han extingit, contractant i nomenant d’altres persones per a cobrir dites tasques. I tant que s’han extingit “dites irregularitats” s’han extingit perquè s’han jubilat !

De la resta de “consideracions jurídiques” i per tal de no fer excessivament extens aquest article ens permetem recomanar-vos que feu valer el vostre dret d’examinar tot el que diem (val la pena) en el decurs del període d’informació pública, que en breus dies l’Ajuntament, ha d’obrir.

En relació al punt 2.- Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2008 i emissió´ d’informe.

En relació a les comptes de l’exercici 2008 i fruit de l’anàlisi de la documentació contable corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2008 el nostre grup va exposar un seguit de presumptes irregularitats observades, tant a les comptes de l’ajuntament com a les de la societat municipal Seipro amb el suggeriment - no acceptat per l'alcalde - de que una vegada regularitzades dites irregularitats es refessin les comptes, especialment per la seva gravetat les de la societat municipal SEIPRO.

Per segon any consecutiu el regidor d'hisenda no va considerar oportú assistir-hi. Se suposa que aquesta és una de les responsabilitats del regidor d'hisenda la de donar compte de les comptes de la seva regidoria d’hisenda. Es allò de.....no sap (segur), no contesta (com sempre), i, no assisteix (pel que fa).......Quin nivell!!!!

Tot seguit us fem una breu exposició de les nostres discrepàncies a les comptes municipals de l’any 2008 manifestades pel nostre representant a la Comissió Especial de Comptes. Dir-vos que davant el nul interès de l’alcalde per regularitzar les anomalies detectades, estem preparant un escrit de discrepàncies, que una vegada presentades a l’ajuntament i per la gravetat, segons el nostre criteri, d’algunes d’elles donarem trasllat de les mateixes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als organismes públics corresponents.

Discrepàncies a les comptes de la societat municipal Serveis i Promocions Municipals,S.A. (SEIPRO)

* 7.334,68€ pagats a un Bufet Jurídic en concepte minutes per l’assessorament contable, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes dels anys, 2004, 2005, 2006 i 2007)

* Es van meritar sous a col•laboradors en la mostra gastronòmica, sobre els quals no se’ls va aplicar cap retenció d’IRPF ni van ser donats d’alta a la Seguritat Social. (Situació reiterativa en relació a les comptes de l’ any 2007, irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup)

* Alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica, no estan suportats per la factura corresponent. (Uns 20 pagaments d’imports de 1.000 a 6.000,€ per un total de 84.000€ aproximadament,igual que la irregularitat detectada per la auditoria realitzada a la societat a instàncies del nostre grup l’any 2007)

Discrepàncies a les comptes de l’AJUNTAMENT de Cabrils.

* 89.652€.- Cost aproximat del lloc de treball de secretaria intervenció. Dubtem de la legalitat de les remuneracions salarials aplicades a la persona que va ocupar el lloc de treball de forma no ajustada a dret tal com es va poder comprovar no solament pels quatre requeriments de restitució de la legalitat infringida, desoïts per l'alcalde, sinó que fins i tot per la interposició de contenciós administratiu per part de la Direcció General d’Administració Local i la convocatòria d’un ple extraordinari per part de tota la oposició per tal de revocar dit nomenament

* 19.966,91€.- Perjudici infringit a l’ajuntament per interessos de demora en el pagament d’un deute de l’ajuntament amb l’empresa promotora de Ca L’estrany. (L’ajuntament va estar condemnat també en costes del procediment que pujaven la quantitat de 15.864,37 euros)
Situació provocada pel fallit intent per part de l’alcalde que mitjançant decret 1938/2004 de data 22 de desembre de 2004, sense estar legitimat per fer-ho, (l’oposició varem interposar recurs de reposició) va decideix ofertar a la promotora l’adquisició d’un terreny de propietat municipal provinent de l’aprofitament mig de l’àmbit de Ca l’Estrany, per un import de 381.931.71€, per cobrir el deute que l’ajuntament tenia en concepte d’impagament de la quota d’urbanització en dit àmbit.

Proveïdors diversos.

* 55.446,84€.- Pagats en concepte de contractació d’actuacions i/o espectacles a una mateixa empresa mitjançant la reiteració de contractes menors,sense complir, segons el nostre criteri, els requisits establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 5.246,68€.- Pagats de gener a maig de l’any 2008 a un Bufet Jurídic extern en concepte minutes per l’assessorament jurídic, sense evidencia de la existència del preceptiu contracte mercantil. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 6.777,20€.- Pagats a una treballadora, sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 27.561,98€.- Pagats a un arquitecte extern, “abans de la seva jubilació” sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

* 6.992,52€.- Pagats a un enginyer extern, “abans de la seva jubilació” sense evidencia de contractació. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)

Atorgament de Subvencions.

Com en anys anteriors, existència de subvencions atorgades, vulnerant segons el nostre criteri el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que de l’anàlisi dels expedients, no s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol•licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, incomplint també l’article 4. Forma de sol•licitud de subvenció i documentació, del vigent Reglament municipal, per a la concessió de subvencions per activitat culturals, esportives i altres activitats d’interès social.

Amb la majoria de les entitats s’ha utilitzat la modalitat del conveni, però de l’anàlisi dels expedients, ni s’acredita l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol•licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, inclús sense signar el corresponent conveni.

El nostre representant va fer esment de que en una inspecció del Departament de Treball i Seguretat Social, la inspectora d’aquest organisme va poder comprovar que el manteniment de les instal•lacions del camp de futbol ho ha estat portant a terme un treballador que no figura a la plantilla municipal, aixecant acta de la situació. L’alcalde va comentar que desconeixia dita irregularitat.

Van votar a favor de la bonança de les comptes 2008 i per tant de l’emissió d’informe favorable, PSOE-PSC, GPC, ICV i ERC, no van assistir-hi CIU i PP votant en contra el nostre grup Veïns Independents de Cabrils (VIC).

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, està exposat al públic des del dia 5 de novembre per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d’ull a les comptes municipals, a les nostres discrepàncies i sobre tot a “l’informe jurídic” en relació a les nostres al•legacions 2007.

Agrairem com sempre els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o per correu del nostre grup, mantindrem la confidencialitat de les opinions i o suggeriments si així ens ho sol•liciteu.

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels