24 de novembre 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE l’AJUNTAMENT - dijous dia 26 de novembre de 2009 -


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària aplaçada del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 26 de novembre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 1 d’octubre de 2009.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 685/2009 de delegació de les funcions de l’alcaldia.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del Pla Especial de protecció del paisatge d’una parcel•la ubicada al carrer Maduixes núm. 7 de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils al conveni marc firmat entre la Generalitat de Catalunya i ECOEMBES.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del reglament de regulació del servei de l’escola de música i subscripció d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament per al reconeixement de l’escola de música municipal.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2009.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació d’assignació de retribucions.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 7 del pressupost municipal del 2009.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2007.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

10.- Moció que proposa la inclusió de mecanismes de participació en l’elaboració del Pressupost municipal per a l’exercici 2010. (Caldrà, prèviament, ratificar la seva incorporació en el present ordre del dia – article 98 ROM)

II. Part no resolutiva de la sessió

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels