30 de març 2011

ÚLTIMO PLENO ORDINARIO DE ESTA LEGISLATURA 2007-2011 - ÚLTIM PLE ORDINARI D'AQUESTA LEGISLATURA 2007-2011

Se ha convocado para este jueves día 31 de marzo a las 21:00 horas el último pleno ordinario de la presente legislatura, legislatura 2007-2011 que pasará a la historia de Cabrils como la legislatura de la segunda moción de censura orquestada y protagonizada por la misma persona.

S'ha convocat per a aquest dijous dia 31 de març a les 21 hores l’últim ple ordinari de la present legislatura, legislatura 2007-2011 que passarà a la història de Cabrils com la legislatura de la segona moció de censura orquestrada i protagonitzada per la mateixa persona.


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de gener de 2011


2.- Dictamen que proposa l’aprovació del reglament municipal d’activitats cíviques que sol•licitin entitats i/o particulars a l’Ajuntament de Cabrils


3.- Dictamen que proposa l’aprovació del reglament municipal per a l’atorgament de prestacions econòmiques i/o serveis socials de l’Ajuntament de Cabrils


4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal de Cabrils i nomenament de nou gerent


5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 2009-2013


6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió a Aigües Ter Llobregat del domini de la finca propietat d’aquest ajuntament així com del dipòsit d’aigua i les instal•lacions auxiliars construïdes sobre la mateixa


7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2011 i següents


8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’Ajuntament


9.- Dictamen que proposa sol•licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la constitució de l’agrupació de secretaries dels Jutjats de Pau de Cabrils i d’Òrrius


10.- Dictamen que proposa sol•licitar la dació en el pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules del sòl


11.- Mocions


12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.


13.- Precs i preguntes Esperem la vostra assistència.


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

29 de març 2011

INFORMACIÓ DEL QUE....... L'EQUIP DE GOVERN “NO INFORMA”

Resulta curiós que sempre que s'apropa qualsevol tipus d'eleccions els diferents equips de govern, siguin del color que siguin, ens inunden de pamflets glossant lo meravellós del seu mandat, Ah!...Això sí, pamflets pagats amb els nostres impostos, però del cost que suposa un autèntic balafiament de diners públics consagrats a l’autobombo.....d'això…."l'equip de govern NO INFORMA"


Avui iniciarem una nova sèrie d'articles en els quals pretenem donar a conèixer precisament allò del que - l'equip de govern - “NO INFORMA


Sabies que l'equip de govern té contractada a una periodista perquè els redacti els escrits...butlletí municipal.... agenda…etc. etc.?


Resum per conceptes de les últimes factures pagades i de les quals hem tingut coneixement:


707,-- euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual juliol 2010 -


475,-- euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal agost 2010 -


682,-- euros - Per la redacció butlletí municipal agost 2010 -


707,-- euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual setembre 2010 –


707 euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual octubre 2010 –


707,-- euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual novembre 2010 -


682,-- euros - Per la redacció butlletí municipal segon semestre 2010 -


707 euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual gener 2011 -


707 euros - Per l’actualització de continguts informatius i de l’agenda de la web municipal i confecció de l’agenda mensual febrer 2011 -


I davant semblant balafiament de diners públics ens fem diverses preguntes:


No hi ha ningú a l'ajuntament que sàpiga redactar un escrit?


No hi ha ningú a l'ajuntament que sàpiga actualitzar una web? (Solament heu de consultar les pàgines web dels diferents grups polítics i veureu que informar el que es diu informar res de res).


Perquè cobren un salari els regidors si són incapaços de redactar ni tan sols el que fan?


Caldrà externalitzar també a l'equip de govern sobre la base aplicada a la brigada municipal "externalitzada"....?


Com dèiem al principi d’aquest post sempre que s'apropa qualsevol tipus d'eleccions els diferents equips de govern, siguin del color que siguin, ens inunden de pamflets d’autobombo glosant lo meravellós del seu mandat, això sí pagant-ho els veïns de Cabrils. Així va el país


Continuarem informant.....nosaltres sense cap cost per als veïns de Cabrils.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Comunicació

22 de març 2011

ÉS DE REBUT QUE UN TERRENY MUNICIPAL ESTIGUI EN AQUESTES CONDICIONS ?


Aquí estem una altra vegada amb la foto denuncia del VIC, avui us mostrem en quines condicions té el nostre ajuntament una parcel•la de terreny de propietat municipal.

Que passaria si un veí tingués aquesta presa d'electricitat en aquestes condicions?


Us diríem que consultéssiu l'ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de terrenys i solars...però si ho intenteu clicant a sobre veureu que tampoc, en aquest cas, funciona la Web municipal. (Recordar-vos que l’actual equip de govern té contractada a una periodista per a aquests menesters que ens costa + o - 707 euros al mes)

Avui ens reservem la nostra opinió perquè diu l'alcalde que qualificar d’incompetents i/o negligents i/o irresponsables "als responsables d'aquestes actuacions" és, segons ell, faltar al respecte i insultar. Vostès que en pensen?Continuarem informant

ÀREA INSTITUCIONAL
Via pública i serveis

14 de març 2011

¿ES ESTA LA MEJOR FORMA DE RESPETAR EL DERECHO A UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS?

El que los trabajadores municipales desarrollen sus tareas diarias en condiciones dignas no es una concesión graciosa del alcalde o del equipo de gobierno o del "encargadillo de turno" sino que es un derecho establecido en la declaración Universal de los Derechos Humanos.
Viendo las imágenes que a continuación reproducimos parece que esta obviedad no va con el actual equipo de gobierno, que por cierto, se autoproclama de izquierdas y progresista….."Sin comentarios….".


Os mostramos en qué condiciones están las duchas?? ubicadas en la nave municipal, que aunque parezca un almacén, son las duchas que obligatoriamente deben disponer los trabajadores para que al finalizar su jornada de trabajo puedan utilizarlas y no llevarse a casa toda la suciedad adquirida después de un día de trabajo a la intemperie.Tratando a los trabajadores injustamente y de forma errática se consigue esto……..o esto…..

Como venimos diciendo "unas imágenes valen más que mil palabras" y en este caso, además, ponen en evidencia "el talante" de algunos…..

Continuaremos informando

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

09 de març 2011

TOT LO DOLENT ES REPETEIX - TODO LO MALO SE REPITE (Ley de Murphy)


¿Sabías que el coste de la renovación del carnet de conducir de algunos trabajadores municipales es sufragado por los vecinos de Cabrils? ¿Serán los autores de la infracción beneficiarios de esta gratificación?

Sabies que el cost de la renovació del permís de conduir d'alguns treballadors municipals és sufragat pels veïns de Cabrils? Seran els autors de la infracció beneficiaris d'aquesta gratificació?

¿Sabíais que la policía local sanciona con 200 euros a los conductores que estacionen su vehículo en zona señalizada para el uso exclusivo de minusválidos?

Sabíeu que la policia local sanciona amb 200 euros als conductors que estacionin el seu vehicle en zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids?

¿Sabíais que la policía local sanciona con 85,71 euros a los conductores que estacionen su vehículo encima de la acera?

Sabíeu que la policia local sanciona amb 85,71 euros als conductors que estacionin el seu vehicle damunt de la vorera?

Pregunta.- ¿Los vecinos de Cabrils, además de padecer una de las presiones fiscales más altas del entorno, tenemos que soportar a unos conductores incívicos a los que además de pagarles el sueldo les tenemos que subvencionar la renovación de sus carnets de conducir?

La respuesta el 22 de mayo.

Continuaremos informando gráficamente……….

Pregunta.- Els veïns de Cabrils, a més de patir una de les pressions fiscals més altes de l'entorn, hem de suportar a uns conductors incívics als que a més de pagar-lis el sou els hem de subvencionar la renovació dels seus carnets de conduir?

La resposta el 22 de maig.

Continuarem informant gràficament……….

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

08 de març 2011

SABIES QUE L'ALCALDE DE CABRILS NOVAMENT INTENTA JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE........?


A continuació posem en el vostre coneixement una altra de les "mesures interplanetàries" engegades per l'alcalde de Cabrils i -el seu equip de govern- per, segons ells, superar la crisi i potenciar el comerç de Cabrils.

Mesura número 1.-
Els comerciants de Cabrils han de pagar tots els seus impostos i taxes.

Mesura número 2.- Als paradistes forans del mercat setmanal
SE'LS EXIMEIX DEL PAGAMENT DE LA TAXA ESTABLERTA

Mesura número 3.-
Les persones amb mobilitat reduïda que podien aparcar al centre del poble, els dimarts han de fer-ho en altres llocs.

Unes imatges valen més que mil paraules, aquesta seria la conclusió d'aquesta nova mostra d'ineficàcia-eficaç per a justificar-l’injustificable.


Aquesta és part de la resposta que dóna l'alcalde a l’escrit del nostre grup manifestant la nostra disconformitat, entre altres coses, per la falta de respecte cap a les persones amb dificultat de mobilitat;

• transcripció literal de la resposta de l'alcalde referent a aquest tema:

....Amb la pertinent consulta amb la Policia Local, es va decidir el tall d’un tram del carrer Emilia Carles per a la instal•lació de més parades També és cert que amb aquest tall s’elimina una plaça d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, plaça que bàsicament estava senyalada pels usuaris amb mobilitat reduïda per anar al CAP, tot i que també la considerem necessària per aquests ciutadans que vulguin anar a fer gestions o a comprar. Cal dir però, que per aquest dia de mercat, tenen més d’un centenar d’estacionaments gratuïts a menys de 100 metres, sense cap barrera arquitectònica que salvar (exceptuant els propis desnivells dels carrers) així com estacionaments específics per a elles al Pàrquing dels Horts de Santa Creu..........

Una petita mostra gràfica de lo que l’alcalde considera "sense cap barrera arquitectònica"

I aquesta és la resposta que dóna l'alcalde a la nostra discrepància en el sentit de que mentre els comerciants de Cabrils han de pagar puntualment els seus impostos i taxes, resulta que als comerciants forans no se'ls cobra les taxes establertes sobre la base del que "segons l'alcalde" es va acordar....???... Qui ho va acordar....???

• transcripció literal de la resposta de l'alcalde referent al no cobrament de les taxes establertes:

Pel que fa al cobrament de taxes d’aquestes parades ambulants es va acordar, per afavorir el canvi d’ubicació i fomentar la presencia de noves parades, com així ha estat el cas, no cobrar la taxa prevista per l’any 2010, així com la seva revisió per aquest 2011, adequant-la a allò que un municipi com Cabrils necessita i ha de disposar.
--------------------------------------------

Comentar-vos que d'acord amb allò que diu l'article 24.5 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals no podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments al fet que es refereix l’apartat esmentat.

Per tant caldrà estudiar legalment l'actuació de l'alcalde i de "qui ho va acordar" així com les seves possibles conseqüències econòmiques.

Continuarem informant

ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

05 de març 2011

AQUEST ERA EL MOTIU PER A DESTRUIR UNA PART IMPORTANT DE LA HISTÒRIA DE CABRILS!!!


Aquesta ha estat la gran obra de comiat del "noi del poble" i el seu sèquit de sobrevinguts pseudo-esquerrans d'última hora. Era aquest l'objectiu?

Ens comenten els veïns de la zona que la tardor passada van treure les jardineres per a fer la vorera nova al carrer Can Blanch, tot i la petició que els veïns van fer al mes de febrer d’enguany hores d’ara encara no estan posades al seu lloc, com es pot apreciar a les imatges. Una imatge val més que mil paraules. A que a partir d'avui actuaran...?

Això provoca que els cotxes pugin a la vorera a través de les rampes d’entrada als pàrkings amb el perill que això comporta pel veïns que surten a peu de les seves vivendes. A més s’està deteriorant la vorera nova. Serà que serà que és una nova formula de mobilitat ""insostenible"" i encara no s'han adonat de la situació perquè no trepitgen ni coneixen el territori ?

En aquestes fotografies es pot veure la utilitat que te el nou carrer que s'ha fet per sortit del carrer de Can Blanch fins al carrer de les Escoles (Aparcament). Amb el nou sentit de circulació, els veïns de Can Blanch, i Sant Sebastià,per desplaçar-se amb cotxe al centre del poble o als comerços de Cabrils 2 han d'efectuar un important trajecte producte de la improvisació de qui no entén de mobilitat. Serà que potser els humans-corrents no arribem a comprendre que aquesta és una nova estratègia mundial per incentivar l'estalvi de combustible similar a lo de les bombetes i lo dels 110 km/h?

En aquestes imatges es pot apreciar que els veïns de la zona ens veiem obligats a circular per enmig del carrer ja que les voreres estan envaïdes per la gran quantitat de vehicles mal aparcats damunt de les voreres. Això és la mobilitat sostenible tan pregonada pels pseudo-ecologistes de Cabrils?

Com es pot veure a la foto no hi ha vorera ni guarda rails a l’esquerra, només una barana "quitamiedos", que no protegeix d’una possible errada o rebentada de roda. Cal que caigui algun cotxe a la riera per que això s’arregli?

Els veïns de la zona han notificat d’aquest perill a l'ajuntament, sense obtenir resposta a data d’avui.

Consulteu el nostres article de dates 17 de juliol i del 19 de juliol de 2010

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

03 de març 2011

GOSSERA municipal...???? - IMATGES DE L'ABANS I DEL DESPRÉS -

Novament us mostrem imatges de l'abans i del després de les nostres publicacions gràfiques, fet que no fa més que demostrar que "aquest equip de govern funciona a toc de foto", prova palpable que no recorren el territori i per tant no coneixen les inquietuds dels nostres veïns.

Que ha passat amb els pneumàtics...?

Continuarem informant....

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels