28 de març 2013

MARESME TV NO RESPECTA EL DRET DE RÈPLICA


La directora del canal de televisió Maresme TV ha ignorat i no respectat el nostre dret de rèplica en el mitjà que ella dirigeix, tot això malgrat haver-li-ho sol•licitat tant verbalment com per escrit certificat que no es va dignar a retirar de la notificadora oficina de correus.

Per si al•leguessin desconeixement, en el ple del 18 de juliol vam procedir a llegir, en presència de les càmeres de Maresme TV, la carta requeriment abans esmentada, sol•licitant de la secretària interventora certificació de la nostra intervenció en dita sessió plenària, prova fefaent de que Maresme TV ha tingut coneixement de la nostra “legal” i legítima exigència de rectificació.

Els fets es remunten a pocs dies després de que l'actual titular de l'alcaldia de Cabrils decidís cessar al nostre portaveu de les seves responsabilitats de govern, permetent, la directora del canal de constant referència, l'emissió, sense contrastar, de declaracions i informacions falses, enganyoses o deformades proferides per la senyora Avelina Morales, actual titular de l'alcaldia de Cabrils, amb l'únic objectiu de justificar la seva pèssima gestió al capdavant del nostre ajuntament.
Si greu és tal vulneració d'un dret regulat a més d'en una Llei Orgànica i reconegut en la majoria dels Codis Deontològics dels Col•legis de Periodistes, més greu és el fet de que aquest canal de televisió rep una remuneració mensual per part de l'ajuntament de Cabrils d'1.250,8 euros per l'emissió dels plens municipals, entrevistes i altres esdeveniments del municipi.
Pel que sembla caldrà donar la raó a informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació que es pregunten si aquesta cadena és una televisió pública o de partit….

Algunes d’aquestes publicacions:

Ens permetem transcriure un apartat del Codi Deontològic de la Federació de Periodistes d'Espanya que fa referència als PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
  • 13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia:
  • a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.
  • b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda.
  • c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.
En posteriors articles comentarem alguna de les emissions de publicitat que aquest canal emet, en concret, la d'anuncis, alguns d'ells que poguessin estar relacionats amb el comerç sexual ja que entenem que un mitjà que es finança en part mitjançant contractes amb administracions públiques, com és el cas que ens ocupa, hauria de prescindir d'aquesta praxi, o almenys no s'hauria de permetre que diners públics financés contractes amb aquests mitjans.
  
Clicant aquí es poden consultar proves gràfiques d'alguns anuncis que emet aquest canal.....
Foto 1........ Foto 2........Foto 3.......
De moment ho deixem aquí, comprometent-nos a mantenir-los informats dels esdeveniments que es poguessis derivar en relació amb aquesta situació.
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

03 de març 2013

SABIES QUE....? -CRÒNICA D'UN ALTRE PLE SURREALISTA-


Una breu ressenya, aquí teniu una de les meravelloses propostes per a superar la crisi amb les que ens "deleita" l'actual titular de l'alcaldia de Cabrils (Convergència i Unió) amb el beneplàcit del PP + trànsfuga del PP...,....la d'avui, "una" meravellosa proposta en matèria d'incentius per a "alguns" funcionaris de la policia local :

Sabies que en l'últim ple es van aprovar uns plusos de 150 € mensuals per a "alguns" agents de la policia?

Sabies que qui ho va proposar va ser la titular de l'alcaldia a proposta de "el seu cap" de policia?

Sabies que en el següent punt de l'ordre del dia van aprobar el conveni col•lectiu i en el text no figuraven aquests plusos?

Sabies que aquests plusos solament els pot cobrar un dels dos components d'una patrulla?

Sabies que un dels proposats per "el seu cap" solament porta nomenat com a funcionari de carrera des de gener d'aquest any, mentre que el seu company de patrulla, que no cobrarà el plus, és funcionari de carrera des de fa més de 10 anys?

A continuació algun dels "curiosos" arguments en els que es basen per "concedir"...."donar"...."pagar".... "premiar".… amb 150 € mensuals....

....segons la nova estructura, s’observa la necessitat de potenciar un especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa en determinats funcionaris que desenvolupen a través de la nova estructura les tasques de responsables de Patrulla, essent en aquest cas procedent la fixació d’un complement de productivitat, sempre que es compleixin els requisits, criteris i circumstàncies objectives relacionades directament amb l’especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa i que es detalla a l’Annex del present acord.
....El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva feina”.
.... l’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar sempre en base a circumstàncies objectives relacionades amb l’exercici del lloc de treball i amb els objectius assignats i el seu atorgament correspon a l’Alcalde amb subjecció als criteris que, si s’escau, hagi establert el Ple de l’Ajuntament.
.... Aprovar l’annex que regula l’assignació del complement de productivitat en una quantia màxima per agent, de 150 € bruts mensuals, a percebre entre aquells agents de la policia local que realitzin tasques de responsables de Patrulla, sempre que prèvia valoració favorable del superior jeràrquic s’acrediti el compliment dels criteris establerts i que acrediten un especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa. 
....

Com ja sabeu aquests plusos són sufragats amb l'increment de la pressió fiscal per aquest 2013 que van aprovar els que governen Cabrils (CIU+PP+trànsfuga PP).

Sabies que continuarem informant sobre aquest i altres temes.…?

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels