03 de març 2013

SABIES QUE....? -CRÒNICA D'UN ALTRE PLE SURREALISTA-


Una breu ressenya, aquí teniu una de les meravelloses propostes per a superar la crisi amb les que ens "deleita" l'actual titular de l'alcaldia de Cabrils (Convergència i Unió) amb el beneplàcit del PP + trànsfuga del PP...,....la d'avui, "una" meravellosa proposta en matèria d'incentius per a "alguns" funcionaris de la policia local :

Sabies que en l'últim ple es van aprovar uns plusos de 150 € mensuals per a "alguns" agents de la policia?

Sabies que qui ho va proposar va ser la titular de l'alcaldia a proposta de "el seu cap" de policia?

Sabies que en el següent punt de l'ordre del dia van aprobar el conveni col•lectiu i en el text no figuraven aquests plusos?

Sabies que aquests plusos solament els pot cobrar un dels dos components d'una patrulla?

Sabies que un dels proposats per "el seu cap" solament porta nomenat com a funcionari de carrera des de gener d'aquest any, mentre que el seu company de patrulla, que no cobrarà el plus, és funcionari de carrera des de fa més de 10 anys?

A continuació algun dels "curiosos" arguments en els que es basen per "concedir"...."donar"...."pagar".... "premiar".… amb 150 € mensuals....

....segons la nova estructura, s’observa la necessitat de potenciar un especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa en determinats funcionaris que desenvolupen a través de la nova estructura les tasques de responsables de Patrulla, essent en aquest cas procedent la fixació d’un complement de productivitat, sempre que es compleixin els requisits, criteris i circumstàncies objectives relacionades directament amb l’especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa i que es detalla a l’Annex del present acord.
....El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva feina”.
.... l’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar sempre en base a circumstàncies objectives relacionades amb l’exercici del lloc de treball i amb els objectius assignats i el seu atorgament correspon a l’Alcalde amb subjecció als criteris que, si s’escau, hagi establert el Ple de l’Ajuntament.
.... Aprovar l’annex que regula l’assignació del complement de productivitat en una quantia màxima per agent, de 150 € bruts mensuals, a percebre entre aquells agents de la policia local que realitzin tasques de responsables de Patrulla, sempre que prèvia valoració favorable del superior jeràrquic s’acrediti el compliment dels criteris establerts i que acrediten un especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa. 
....

Com ja sabeu aquests plusos són sufragats amb l'increment de la pressió fiscal per aquest 2013 que van aprovar els que governen Cabrils (CIU+PP+trànsfuga PP).

Sabies que continuarem informant sobre aquest i altres temes.…?

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Indignant! Vol dir això que a la resta dels policies que no compleixin els requisits se'ls descomptaran quantitats similars?

Com diuen vostès la incompetència no té preu

Josep ha dit...

NO AMB ELS MEUS IMPOSTOS !

int3347 ha dit...

Señor Serrano ¿A quien me tengo que dirigir para que me faciliten lo que se ha aprobado en el convenio que ustedes mencionan?
Un funcionario de la Administración Central

Un usuari del parking La Concòrdia ha dit...

Aquesta acreditació del compliment dels criteris establerts i l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l’interès i l'iniciativa. Vol dir posar mes multes?

Anònim ha dit...

No, aixó vol dir que el cap de policia està premiant el seu "corralito" amb el vist i plau d'una colla d'ineptes.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels