30 d’octubre 2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Adjuntem "nova" convocatòria de Ple extraordinari i "urgent" per al divendres dia 31 d’octubre a les " 8:30 hores del matí."

Però la qüestió no és l’hora de la convocatòria, sinó la falta de rigor en una primera convocatòria feta a corre-cuita, i el que és més greu, intentant novament vulnerar el nostre dret constitucional d’accés a la informació per a poder formar opinió, no havent pogut consultar la documentació en els terminis establerts un cop convocada la primera sessió, motiu pel qual, utilitzant una excusa que per si mateix defineix a qui ens governa, han tingut que revocar la primera convocatòria, i convocar el ple per un dia desprès atenent la nostra queixa-sol·licitud que us adjuntem. ............És allò de la participació, la transparència etc. etc...... etc.....que van prometre els que s’anomenen “el govern de progrés i d’esquerres que anava a transformar Cabrils”...................

S’ha de tenir en compte que el que es proposa en aquesta sessió és l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2009, qüestió que segons el nostre parer, requereix una mica més de serietat i rigor, donat que aquest tema juntament amb el ple d’aprovació del pressupost són els actes més importants d’un ajuntament ja que en ells es decideix la pressió fiscal que hem de patir els ciutadans i en l’altre com i per a què s’utilitzen els nostres impostos en l’àmbit del nostre municipi.

Bé, deixem-ho aquí pel moment, com sempre us continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 d’octubre 2008

ATUREM L’EXPANSIÓ DEL MOSQUIT TIGRE AL MARESME

Davant la inoperància de la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Cabrils, des de l’Àrea de Sanitat del nostre partit, Veïns Independents de Cabrils, hem cregut oportú fer-vos arribar l'important treball que s’està realitzant des del Consell Comarcal del Maresme i des de l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat en relació al tema que avui ens ocupa:

El Consell Comarcal del Maresme va celebrar el passat dia 1’octubre una jornada per a informar als tècnics municipals i als càrrecs electes de les mesures que cal adoptar per tal de minimitzar les possibilitats d’expansió del mosquit, fruit d’aquesta important tasca realitzada pels tècnics del Consell Comarcal i de l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat, son tot un seguit d’informacions sobre l’origen d’aquest insecte i sobre les implicacions en la salut de la població que podeu consultar clicant aquí.

El Consell Comarcal també ha iniciat una campanya informativa per controlar l’expansió del mosquit als cementiris, editant i posant a disposició dels Ajuntaments un cartell informatiu per a col·locar-lo als cementiris.

Gràcies per la vostra col·laboració.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

15 d’octubre 2008

MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES I NOVA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Recordeu el que dèiem en la nostra informació dels dies 3 d’agost i 3 de setembre, doncs bé la Junta de Govern Local i les seves ments pensadores han rectificat i han eliminat l’edat màxima de 45 anys per a accedir al lloc de treball, qüestió que era injusta i discriminatòria, substituint-la per la de no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Han mantingut però l’edat mínima de 16 anys, no sabem en que estaven pensant quan han tornat a decidir l’edat mínima, ja que si algú ha estat capaç d’haver acabat la carrera amb 16 anys, s’hauria d’estudiar la possibilitat de concedir-li la medalla a la precocitat.

Han mantingut també les puntuacions per serveis prestats en un lloc de treball de similars característiques, que recordem, feien falta 30 anys d’experiència a l’administració i 60 anys d’experiència en el sector privat per assolir les puntuacions màximes..........?

Bé però, anem a l’important, i és que s’ha obert un nou termini per a la presentació d’aspirants , i per tal motiu us adjuntem copia de l’anunci aparegut avui al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 248.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

01 d’octubre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 25 DE SETEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2.- Aprovació inicial de la requalificació de 993 m² de la parcel·la 275 de la urbanització de la Llobera en espai lliure públic (6).

En aquest punt i desprès d’una rigorosa exposició per part del nostre regidor Sr Julian Gómez, fruit d’un exhaustiu anàlisi de la documentació existent a l’expedient i tenint que recórrer al Registre de la Propietat de Mataró per tal de comprovar la titularitat de la parcel·la que es pretén requalificar, hem arribar a les conclusions que s’exposen en el document adjunt. Fitxer annex.
Reportatge (1) fotogràfic (2) de la parcel·la

Punt.- 3.- Aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3, Crist Parc.

Cal remarcar en aquest punt de l’odre del dia la desviació de 100.420,67 € del pressupost inicial de les obres d’urbanització de l’àmbit de Crist Park, i que suposa un increment respecte a l’adjudicació d’un 29,589 %.

Recordem que les obres d’urbanització han estat executades sota la direcció facultativa de l’enginyera que habitualment contractava l’ajuntament, actual regidora de Gestió d’urbanitzacions del PSOE-PSC , amb una minuta de 9.797,53 € i que els honoraris dels projectes d’urbanització, de reparcel·lació i estudi de seguretat i salut fets per l’arquitecte municipal van suposar un cost per als veïns de 26.887,- €

Altre vegada va quedar demostrada la manca de rigor d’aquest equip de govern que porten a l’aprovació del Ple unes quotes, sense conèixer ni aportar a la documentació de l’expedient, l’import individualitzat de cadascuna d’elles per tal de que els veïns tinguin coneixement del que hauran de pagar.
Davant la nostra queixa per la manca d’informació, l’alcalde va al·legar que ja se’ls informarà menystenint als regidors de l’oposició, motiu pel qual varem votar en contra de dit acord ja que creiem que no es pot aprovar el que no es coneix.

Creiem que tant pel cost de les obres com per l'import de les minutes cobrades tant per l’arquitecte (26.887€) com per i l’enginyera directora de les obres (9.797,53 €) requeria una mica més de rigor en tot el procés.
Important desviació del pressupost- i
posterior càlcul de quotes individualitzades-(que no es coneix)

Punt.- 6.- Aprovar l’acord de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2009.

Les festes locals per l’any 2009 seran l’1 de juny, dilluns de Pasqua Granada i el 18 d’agost Festa Major de Santa Elena.

Punt.- 7.- Aprovar el nomenament accidental per ocupar lloc de treball a l’Ajuntament

En aquest punt, i per tal d’evitar malentesos i manipulacions de la nostra postura davant aquesta reiterada i il·legal contractació, el nostre portaveu va llegir la seva declaració escrita, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta. Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del treballador implicat,
Fitxer annex

Punt.- 9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En aquest punt i en relació a les factures aprovades per la Junta de govern local vam fer especial esment a les següents :

Factura 2008/962 de 530,-€ pel concepte de “redacció equip de govern informa”, vam preguntar quin ha estat el cost total de l’edició del fulletó “l’equip de govern informa”.
Cal recordar que es tractava d’un fulletó propagandístic i de culte a la personalitat, més propi de la campanya electoral que d’una informació municipal, ja que per això està el butlletí municipal, ...... això si però pagant-lo tots els ciutadans......, anem bé..............

Factura 2008/678 de 208,80,-€ pel concepte de arranjament rellotge campanar.
Recorden el que va dir l’alcalde que valia la reparació del rellotge de la Parròquia? ....Prop de 4.000€ va dir...............

Factura 2008/701 de 140,- € pel concepte d’atenció psicològica.
Factura 2008/982 de 70,- € pel concepte de visites.
El nostre grup va fer l’1advertiment de la gravetat del fet de que a dita relació hi constés el nom del menor d’edat que estava rebent atenció psicològica, ja que s’ha incorregut en una clara vulneració del seu dret a la intimitat a l’honor i a la seva pròpia imatge.

I en relació a les resolucions (decrets) dictades per l’alcalde, també el nostre portaveu i per tal d’evitar malentesos i manipulacions va llegir la seva declaració escrita de la nostra postura davant el decret 691/2008, de reposar al funcionari cessat en el seu lloc de treball anterior, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta.
Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del funcionari nomenat.
Fitxer annex
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels