31 de desembre 2006

FELIÇ ANY NOU!

Que el 2007 sigui l'any del canvi a Cabrils, i que amb l'ajut i col·laboració de tots els veïns i veïnes, puguem instaurar a l'Ajuntament l'eficàcia, el rigor, la professionalitat, la coherència i entre tots eradiquem la prepotència, el balafiament, la incompetència, l'amiguisme i les pràctiques despòtiques en l'acció de govern d'algun dels polítics "professionals", que entren en política per servir-se i no per servir a la ciutadania.

27 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT - desembre 2006-

Celebrat el Nadal, reprenem la informació facilitant-vos un resum dels punts tractats en el darrer Ple.

Punt 4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

S’aprovà la xifra de 6.537 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrils, a data 1 de gener de 2006.

Punt 6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu.

Un cop analitzat l'expedient de contractació, objecte d'aquest punt de l'ordre del dia, i motivat per unes presumptes irregularitats observades pel nostre regidor, la secretària interventora manifesta en el seu informe jurídic les seves discrepàncies amb el procediment seguit per l'alcalde, i per aquest motiu, només amb l'aprovació del ple poden ser resoltes.

El més curiós és que l'alcalde proposava i el seu equip de govern així ho van aprovar amb el vot en contra del VIC, aplicar dita desviació en detriment de la La subfunció 511 que es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans,altra barbaritat comptable més.

Per tal de que pugueu situar-vos, és necessari fer una història dels fets:

  • Amb data 24 d'abril mitjançant escrit del dia 11, l'alcalde convida a participar a 4 empreses en la licitació de les obres de rehabilitació i adequació del Museu Municipal amb un pressupost d'obres de 38.292,26 €.

  • Cap de les empreses hi participa, i “curiosament” dites obres s’adjudiquen a una cinquena empresa, ”no convidada” i amb un únic accionista, que “casualment” es “fill” d’un dels quatre empresaris primerament convidats.

  • El dia 26 de juny se signa el contracte d’adjudicació a “dita empresa” , i el dia 20 de juliol l’industrial, degut segons ell, a la visita d’obres realitzada el dia 19 de juliol s’adonen d’una sèrie de treballs que no contemplats al projecte redactat pel mateix arquitecte director de les obres, i que quantifiquen en 5.147,74€, més del pressupostat. I per tal motiu, diu l’industrial: si no s’hem notifica el contrari abans de dilluns dia 24 de juliol procediré a l’execució dels treballs esmentats. “Curiosament també” no es fins el 27 de juliol quant l’industrial presenta pressupost de la desviació que quantifica en els 5.147,74€.

  • L’alcalde “diligentment”, per escrit de 21 de juliol, sol·licita informe tècnic a l’arquitecte redactor i director del projecte.

  • No es fins el dia 10 d’octubre que dit arquitecte emet un informe, informe no signat per ell, sinó per P.O., quantificant la desviació, ara, en 7.261,86€ .(Informe no original) (Cal dir que en tots el expedients de contractació han de constar documents originals).

Consideracions al respecte,

Primer.- Aquesta actuació de l’alcalde, genera un greu precedent que els industrials poden tenir en compte en futures licitacions, ben es cert que la desviació es del 18.96%, no superant el 20% permès per Llei. (Quina casualitat).

Segon.- Com es que s’adjudica a Obres i Reformes Forcada, S.L, empresa que ni tant sols havia estat convidada?. (Informació privilegiada ?, això si, presumptament).

Tercer.- Si el projecte estava mal redactat,(així ho va manifestar un regidor de l’equip de govern en el decurs del Ple) perquè els ciutadans tenen que assumir la “desviació pressupostària”, i/o la feina mal feta de tercers que puja 7.261,86€ ?

Quart.- Perquè un l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres, és una fotocòpia i a més no esta signada per ell?, ni es té constància de la validesa i atribucions competencials de la persona que signa dit informe, sense identificar-se ?

Cinquè.- Perquè s’autoritza la despesa a càrrec de la subfunció 511, que com diu la secretària en el seu informe jurídic: La subfunció 511 es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans, per la qual cosa, davant la discrepància exposada i d’acord amb el que disposa l’article 216.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de març, la tramitació de l’expedient hauria de ser suspesa, essent l’òrgan competent per a la seva resolució, en compliment del que disposa l’article 217.2 a) del text legal esmentat, el ple de la Corporació.

Pues bé, ja sabeu en detriment de quina partida s’autoritza dita “errada de càlcul” que, com sempre, paguem els ciutadans.

Punt 7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació a pla especial urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 d’octubre, va acordar retornar a l’Ajuntament dit expedient per tal de regularitzar una “sèrie d’errades materials”, que es com ho anomenen “certs polítics”, quan alguns d’ells s’equivoquem.

Punt 8.- Resolucions de l’alcaldia.

En aquest punt, el nostre regidor va fer esment a 13 decrets de incoació d’expedients sancionadors a ciutadans, algun d’ells pels motius següents: abocament indiscriminat de cartrons i/o materials divers, al costat dels contenidors ,alguns de Can Mas, etc.....
Es curiós, va manifestar el nostre regidor, que s’actuí amb tanta diligència contra els ciutadans, i en canvi hi havia constància d’empreses que desenvolupaven activitats industrials en sòl agrícola, sense llicencia, i abocaments de restes de materials de construcció a la zona esportiva, i davant d’això, els serveis, tant eficients d’inspecció, son més permissius. Perquè? Fa falta comentar-ho?

Es dona compte del decret 1535/2006 pel qual l’ajuntament presentà en data 24 d’octubre de 2006 una sol·licitud d’un préstec de 383.670,97 €, “per finançar projectes d’inversió de l’any 2006. – Fa falta comentar-ho?

Malgrat les discrepàncies a les comptes municipals i requeriment d’intervenció de la Sindicatura de Comptes, acció feta pel nostre grup, es torner a aprovar subvencions a entitats, per aproximadament 15.000 €, algunes d’aquestes Entitats hores d’ara, encara no han justificat les subvencions atorgades “per decret” els anys 2004 i 2005. – Fa falta comentar-ho?

Punt 9.- Precs i preguntes

Com ja sabeu, el nostre regidor formula-la en cada ple, preguntes relatives a l’actuació o als propòsit d’actuació dels òrgans de govern de l’ajuntament, en aquesta sessió es van presentar les següents preguntes:

Pregunta nº1.-

En relació a una sol·licitud d'informació feta per aquest regidor, l’Alcalde em va comunicar el passat 25 d'octubre que les preceptives pràctiques de tir es realitzarien el passat dia 21 de novembre.
En relació a aquesta qüestió formulo les següents preguntes :

1ª.- Quan es realitzarà el preceptiu segon exercici de tir.?
2ª.- Es cert que en dita sessió l’alcalde, presumptament, va participar també fen practiques de tir.?
3ª.- Es cert que un treballador de l’ajuntament en horari de treball, presumptament, també va fer practiques de tir.?
4ª.- De confirmar-se la informació, qui va proporcionar l’arma i la munició per du a terme dita “practica”?
5ª.- Qui era el responsable de la sessió de tir?
6ª.- Quants diners ha representat per als ciutadans aquestes practiques de tir fetes presumptament, per dues persones alienes al cos de la nostra policia local.?

Pregunta núm. 2

Motius pels quals l’Alcalde no s’ha abstingut en l’atorgament de la llicència d’obres número 344/2006 que causa la resolució d’alcaldia 2006/1614, ja que incorre, presumptament, en causa d’abstenció segons allò que diu l’article 28.2 a i b de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú, i per tant dita llicència hauria d’haver estat autoritzada pel Primer Tinent d’Alcalde.
************************
Aquesta pregunta fa referència a que el mateix alcalde s’atorga llicencia d’obres per la construcció d’una piscina en una propietat seva. Res a dir del dret a disposar de piscina pròpia, però això es una clara demostració del desconeixement, o menyspreu, de les més elementals normes que regulen els procediments administratius a l’administració.
No farem més comentaris al respecte, creiem que l’actuació ho diu tot.

I per finalitzar aquesta llarga relació de fets, teniu en compte que es impossible resumir certes qüestions, com ara el tema del Museu o les habituals preguntes de control i fiscalització, però sí volem dir que, novament, i van dos vegades, l’alcalde davant les preguntes que li son incòmodes, va tornar a perdre els papers, demostrant la seva presumpta incompetència e incapacitat per dirigir, ja no tan sols l’ajuntament sinó també el recursos humans de que disposa, demostrant altre vegada més un desconeixement de les més elementals normes que regulen l’activitat política, i els drets fonamentals que tenen els regidors de sol·licitar tota la informació que es cregui convenient, per tal de fiscalitzar l’actuació o els propòsits d’actuació dels òrgans de govern. Recordem el que deia en el seu informe el Síndic de Greuges de Catalunya a rel d’unes queixes del nostre regidor.
Malauradament hi han persones que desconeixen que és la democràcia, i per tant no la practiquen, per demostra-ho posarem algun exemple de respostes a preguntes escrites del nostre regidor.

Resposta escrita de l’alcalde a una pregunta del nostre regidor:

En relació a la pregunta núm.4,(diu l’alcalde) sobre sol·licitud d’obertura d’un expedient de reclamació d’ingressos presumptament indeguts per un alt funcionari, en el període comprès antre finals de l’any 1999 fins final de l’any 2002, tinc que comunicar-li que es tracta, en tot cas, d’un presumpta fet, que te lloc en una determinada època en la que jo no soc l’Alcalde i que va ser per acord de l’interessat i l’anterior alcalde, el senyor Josep Grau i Casanovas.
Cal comentar-ho? - Com sempre llançant pilotes fora, i contra un company del seu propi partit. - Com veieu el tema es comenta per si sol.

Hi han actuacions d’alguns dels polítics del nostre poble, que confirmen les teories de Laurence J.Peter exposades al seu llibre "El principio de Peter", recordeu la màxima que, en tota jerarquia, "l'empleat"(“el polític”?) tendeix a ascendir fins al seu nivell d'incompetència" i es raona el per què les coses van sempre malament, sobretot en política."..............


Àrea d’Informació i Participació

23 de desembre 2006


Feliç, Feliç Nadal, el que faci que ens en recordem de les il·lusions de la nostra infància, el que faci recordar als nostres avis les alegries de la joventut, i el que transporta al viatger al a xemeneia d'un càlida llar. (Charles Dickens).

Bon Nadal

20 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -21 de Desembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.
Esperem la vostra assistència.
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia amb el número 1665 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 21 de desembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :
ORDRE DEL DIA.-
Part Resolutiva

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 9 de novembre de 2006.

2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 2004-07, per les obres d’instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal.

3.- Delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en la Diputació de Barcelona.

4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

5.- Aprovació del protocol d’emergències social per a l’any 2007.

6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu Municipal.

7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació al Pla Especial Urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

II.- Part de control

8.- Resolucions d’alcaldia.

9.- Mocions dels grups municipals.

10.- Precs i Preguntes.

Si desitgeu que el nostre regidor formuli-li al Ple, preguntes en relació a temes que els hi preocupen, podeu fer-les arribar utilitzant aquesta pàgina o per escrit al nostre correu electrònic.

Àrea d’informació i participació


19 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (MÉS)

Com ja vàrem informar, ahir es va celebrar la sessió de la Comissió Especial de Comptes, amb l'objecte d'emetre informe, favorable o desfavorable a la gestió econòmica de l'exercici 2005.

El nostre regidor, membre de dita Comissió Especial de Comptes, en nom del nostre grup va presentar un escrit de reparos i objeccions a les comptes de l'ajuntament i la societat municipal Seipro, és un escrit extens però impossible de resumir, ja que és necessari fer-ho constar literalment junt amb el dictamen de la Comissió.

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l'article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d'ull a les comptes municipals, i als nostres reparos a dites comptes.

Agrairem com sempre, els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o el correu electrònic, si feu servir el blog, la informació serà de mes abast, però ho deixem al vostre millor criteri.

Van votar a favor de l’emissió d’informe favorable, CIU, PSOE-PSC i GEC , vots en contra de l’emissió d’informe favorable PP,DIU i Veïns Independents de Cabrils (VIC)
ERC va excusar la seva assistència deguts a problemes d’agenda.

16 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

S’ha convocat pel proper dilluns 18 de desembre a les 16:00 hores, primera sessió de dita comissió, amb el següent ordre del dia :

· Examen del Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005 i emissió d’informe.

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític, integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l'ajuntament, que, després de sotmetre's a informació pública, s'adjuntarà a la mateixa per a enviar-la al Ple on serà objecte, si escau d'aprovació.

La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, (
Art. 212.2 RDL 2/2004 i Art. 58 i 101 del DL 2/2003), on després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.

Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com veureu es farà amb més de sis mesos i mig de retard.
El nostre grup un cop analitzat el Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005, manifestarà en dita sessió les nostres objeccions, objeccions que exposarem en aquest blog un cop celebrada la sessió.

ÀREA ECONÒMICA

11 de desembre 2006

CONVOCÀTORIA PÚBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DE JUTGE DE PAU PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYS.

El passat dia 1 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Diputació de Barcelona, xarxa de municipis) l'obertura de convocatòria pública, per a l'elecció plenària de Jutge de Pau titular del municipi de Cabrils, atenent que properament finalitzarà el termini de quatre anys, des de que va prendre possessió l'actual Jutge.

Si es del vostre interès conèixer la totalitat de dit anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, feu clic aquí, o be podeu consultar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament..

Segons el nostre parer, i amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics i tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi, no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, és a dir sense vinculacions de tipus polític, ni econòmiques, ni especulatives immobiliaris, etc., des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.

Àrea d’Informació i Participació.

06 de desembre 2006

SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL d’ENSENYAMENT EDUCO-SOCIAL, ANOMENTAT PETIT ALTELL

Informar-vos que amb data 1 de desembre la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província Núm. 287 pàgina inicial 40, pàgina final 42 ha publicat l’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal d’ensenyament educo-social anomenat Petit Altell.
Es fa públic en dit anunci, el text íntegre del projecte de l’establiment del servei públic municipal d’ensenyament educo-social, inserint-lo en dita publicació, amb l’advertiment d’entrada en vigor el dia següent de la seva publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Si es del vostre interès conèixer la totalitat de dit anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
feu clic aquí
o be podeu consultar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, tal i com diu l’anunci esmentat.

Àrea d’informació i participació de
Veïns Independents de Cabrils

05 de desembre 2006

DENUNCIA D’UNES PRESUMPTES IRREGULARITATS DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Us informem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha estimat i acceptat, novament, les nostres denúncies formulades el passat dia 5 de setembre, motivades per la reiterada poca seriositat i transparència amb la que gestionen determinats fons municipals l'Alcalde de Cabrils i el seu equip de govern. La acceptació de la nostra denúncia es un pas important, vol dir que accepten com a mínim estudiar els temes, perquè han observat indicis d’irregularitats, que cal fiscalitzar.
La estimació ens ha sigut comunicada mitjançant notificació de la Secretària general de la Sindicatuta de Comptes de Catalunya que transcrivim literalment,

Sindicatura de Comptes de Catalunya

En relació al vostre escrit, registrat d’entrada en aquesta Sindicatura de Comptes el dia 5 de setembre de 2006, mitjançant el qual complementeu la denúncia d’irregularitats que ja havíeu posat de manifest el passat 23 de juny de 2005, i que va originar l’expedient CD-24/2005, us informo que – de conformitat amb el que va acordar el Ple de la Sindicatura en data 7 de novembre d’enguany – s’ampliarà la fiscalització puntual relativa a l’Ajuntament de Cabrils, estenent l’àmbit temporal de la referida fiscalització a l’exercici 2005.

Barcelona 27 de novembre de 2006

Dons bé, amb aquesta i l’anterior resolució de data 21 de setembre de 2005, ja hem aconseguit que la Sindicatura de Comptes, fiscalitzi els temes denunciats corresponents als exercicis econòmics dels anys 2004 i 2005.

Per tal de donar a conèixer les nostres accions encaminades a reconduir, especialment, el descontrol i manca de rigor en la despesa, entre d’altres qüestions econòmiques, us anunciem que anirem introduint en el nostre blog, i de forma quinzenal cadascun dels temes denunciats, per tal d’obrir debat i rebre els vostres suggeriments.

Avui comencem pel primer punt.

FISCALITZACIO ASSUMPTE NUMERO 1.-

Gratificacions percebudes, presumptament, de forma irregular per un alt funcionari de l’Ajuntament, els anys 2000, 2001 i 2002.

En aquest tema i mitjançant l’aportació de diferent documentació queda demostrat, segons el nostre parer, el cobrament indegut per excés, en concepte de gratificacions per salaris dels anys 2000, 2001 i 2002. Sol·licitàvem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, davant la sospitosa inoperància de l’Alcalde, estudiés la forma de restablir la legalitat presumptament infringida, i que l’Ajuntament es pugues rescabalar del greu perjudici econòmic infringit.
El càlcul aproximat fet en relació a aquesta qüestió es d’aproximadament
61.000 €, que pensem s’haurien de retornar a l’Ajuntament.

Àrea d’Informació i Participació
Veïns Independents de Cabrils (VIC)

27 de novembre 2006

INFORMACIO DE LA CELEBRACIO DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT - Novembre 2006-

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:
Punt.- 3-
Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació corresponent a l’exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l’Organisme Autònom Museu Municipal.
Resumint el que diu la legislació en relació a aquest punt, és que la liquidació del Pressupost de l’any anterior ( 2005) haurà de realitzar-se abans del dia primer de març de l'exercici següent -(1 març 2006), corresponent al President de la Corporació, previ informe de la Intervenció, l'aprovació de dita liquidació del Pressupost, donant compte al Ple en la primera sessió que celebri, i remetent còpia (abans de finalitzar el mes de març 2006) a la Comunitat Autònoma i a l'Administració de l'Estat.
Com veureu l’Alcalde ho ha fet amb més de 8 mesos i mig de retard.
Fent un exercici de síntesi, podem dir que mitjançant aquest acte, l’alcalde ha de donar compte del grau de compliment d’allò que va pressupostar l’any anterior(2005).
Un cop tinguem fet l’anàlisi de les diferents partides pressupostaries, ja ho comunicarem mitjançant els vostres correus electrònics.
-----
Punt.- 4- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions.
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per l’agregació de la contractació dels serveis de telecomunicacions segons el model aprovat per dit Consell en data 15 de maig de 2006, s’aprovà també la despesa de 44.547,57€. `
Més despeses sense una quantificació concreta de l’estalvi que això suposa.
-----
Punt.- 5- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Cabrils.
L’Alcalde el que proposa en aquest punt es celebrar els Plens en lloc del segon dijous de cada dos mesos, fer-ho el darrer dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, amb l’argument de que s’ha detectat de forma gairebé sistemàtica el fet d’haver d’ajornar la celebració de la sessió ordinària.
Be, això només es un nova prova de la manca de planificació de la seva tasca, ja que aquesta periodicitat estava establerta des de el 23 d’octubre de 2003. Recordem el que el Síndic de Greuges deia en el seu informe, en relació a les meves queixes pels reiterats ajornaments i no convocatòries dels Plens sense motius, deia el Síndic:
Plens ordinaris i extraordinaris.-
Cal recordar que la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries dels plens municipals, és una activitat reglada per la llei. Els articles de la normativa específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu.......
En quant a la periodicitat preestablerta, diu el Síndic, La periodicitat preestablerta permet formular una agenda de treball i de preparació de temes per part dels grups municipals que han d’exercir la funció de control de l’acció de govern. D’altra manera, restarien sotmesos a criteris de discrecionalitat o d’oportunitat de l’alcalde convocant. Aquest mandat legal permet als grups municipals disposar de la necessària seguretat jurídica, per exercir la seva funció de participació en els assumptes públics locals.
Queda clar que per l’equip de govern CIU PSOE i GEC, la qüestió de la formulació d’una agenda de treball i la preparació de temes no es el seu punt fort, perquè analitzats els ordres de dia dels Plens hom poden comprovar la qualitat del contingut de les propostes de l’equip de govern, sent majoritàriament propostes burocràtiques i que d’ofici s’han de desenvolupar per la pròpia de dinàmica de l’administració.
-----
Punt.- 6- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cabrils (cessió d’ús d’un etilòmetre).
Es tracta de la signatura de la minuta d’un conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia, amb la cessió d’ús d’un etilòmetre.
Assumpte molt important per una Vila Gastronòmica com la nostra, oi????
-----
Punt.- 7- Creació de llicència d’auto-taxi.
S’aprovà la creació d’una llicencia per a la prestació de serveis al públic de transports de viatgers en la categoria d’auto-taxi, obrint un període d’audiència, pel termini de quinze dies a tots els interessats en l’expedient, així com, si s’escau, a les associacions afectades del municipi, per tal de que puguin presentar els suggeriments i al·legacions que estimin convenients.
El nostre regidor va sol·licitar que es tingués en compte a efectes de puntuació, si algú dels interessats aportava un vehicle adaptat per tal de donar serveis a les persones amb mobilitat reduïda o la nostra gent gran.
-----
Punt.- 9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2007.
La proposta sintetitzada que fa l’Alcalde i el seu equip de govern es la següent :
Increment de la quota tributaria del 3,5%, del l’IBI.
3,50% d’increment sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3,50% d’increment sobre les ordenances fiscals reguladores de la taxa per llicències urbanístiques i de la
taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Totes aquestes pujades han sigut possibles pel resultat de la votació del Ple, van votar a favor de les pujades CIU, PSOE-PSC i GEC, s’abstingueren DIU i vàrem votar en contra ERC, PP i
Veïns Independents de Cabrils.
El nostre vot contrari a l’increment de la pressió fiscal en el nostre poble es va argumentar en el descontrol de la despesa, manca d’un control pressupostari com fan la majoria d’Ajuntaments, posant exemples de com es malgasten els diners en el nostre poble, per exemple vaig citar les següents despeses:
2.688,01€ per 4000 llibrets “guia de telèfons de Cabrils”, (despesa absolutament prescindible tenint en compte que telefònica ja lliura cada any una guia).
1.740 i 1.044 € reportatges festa major i actes juny, juliol, agost i setembre.( més de 450.000 de les antigues pessetes en fotos ? es aquesta despesa realment necessària?)
5.183,38€ compte “els peluts de Cabrils” ( més de 800.000 de pessetes en l’edició d’un compte, - quants comptes s’han editat - ? - Pujant tant els comptes- ?
4.438,16 € Lloguer material festa major
3.839,79€ Cartells festa Major
66.290 € (11,-Mlls de pessetes) en actuacions musicals i d’altre índole, inclosa la contractació de personal per la Mostra Gastronòmica.
Tornarà l’alcalde a autoritzar la despesa de compra de pernils com l’any passat que va pujar 5.094 € (850.000 pessetes), no coneixent qui, i a qui, se’ls si va lliurar, i perquè dits pernils?.
Etc. etc. .etc.....................
----
Punt.- 10- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Aquesta proposta de l’equip de govern vol dir abreujadament el següent, aquestes modificacions són aplicables quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent, o no hagi partida pressupostaria que pugui aplicar-se a aquesta despesa, o l’existent sigui insuficient.
Algunes de les partides esgotades i que proposen incrementar:
Transferència SEIPRO per gestió Urbanística 30.000,--
( Més que probables pèrdues de l’exercici? )
Inversions de Reposició d’infraestructures. 210.000,--
( Es tracta d’una reparació d’urgència per enfonsament de part de la canalització de la recollida d’aigües pluvials d’una zona del poble. Altre vegada més la manca de previsió i d’un fons de reserva per reparacions d’urgència de les infrastructures, ja per si bastant obsoletes.)
Retribucions Bàsiques personal Adm. Gral. 6.209,90
Retribucions Complementàries Personal Adm. Gral. 18.611,55
Incentiu productivitat 2.692,88
Cultura. Retribucions personal laboral 8.240,--
(Més despeses de personal, s’havien quedat curts en les despeses de personal!!! )
Gratificacions per serveis extraordinaris Policia 28.800,--
(Segons va explicar l’alcalde aquesta partida es per les hores extres. Increïble no? Tenim mancances de personal al nostre cos de Policia ?
Aquesta manca de personal mai es soluciona amb hores extres, segons el nostre parer)
Despeses funcionament deixalleria 9.414,47
Medi ambient. Campanya estalvi d’aigua 3.000,--
( Quan faran una campanya per estalviar diners públics?)
Actuacions edificis de cultura 17.633,60
En definitiva això son algunes de les partides que, aprovat el pressupost només fa 5 mesos ja han superat en aquestes quantitats el pressupostat.
S’ha de tenir en compte que mentre a Cabrils s’està modificant el pressupost de l’any 2006, els ajuntaments del voltant ja estan aprovant el pressupost de l’any 2007.
Tot un exemple de manca de previsió i planificació la de aquest equip de govern “socioconvergent” i l'afegit pseudo-ecologista malgastador habitual de les festes i festejos.
Convindreu amb nosaltres que s’ha de fer alguna cosa per tal de donar un gir de 360º a les finances d’aquest Ajuntament, donar entrada al seny i la racionalitat en el tractament de tots els temes dintre d'aquest ajuntament.
A continuació relacionem algunes de les preguntes que el nostre regidor va efectuar a l’Alcalde en el decurs del Ple.
- - -
Pregunta.- En relació al decret 1311/2006 d’adjudicació a una empresa de fora del nostre poble, del contracte d’obres de lampisteria i electricitat per l’execució dels treballs de reforma i adaptació dels lavabos i despatx del Centre Cívic “La Fàbrica”, amb un pressupost de 6.275,92 €., tot i reconèixer que dita contractació la fa l’Alcalde en aplicació de les seves atribucions, i tenint en compte la campanya endegada per l’equip de govern per tal d’activar l’oferta comercial del municipi, vull saber:
Quins son els criteris d’adjudicació d’aquest tipus d’obres, i en general de totes les adjudicacions que fa l’Alcalde?.
S’informa prèviament als industrials de poble per tal de que puguin presentar pressupostos.?
- - -
Pregunta.- Motius pels quals no se m’ha permès, fins data d’avui, examinar el quadre on preceptivament s’han de reflectir el període de vacances de tot el personal, així com accés a l’informe d’alcaldia de si s’ha posat en coneixement de les persones inscrites a la borsa de treball la possibilitat de treball a la Biblioteca, i si s’escau, del procediment i motius utilitzats per tal de contractar a la persona que indica el decret, tal i com sol·licitava per escrit de data 24 d’agost núm. 2006/3751.
- - -
Pregunta.- Motius pels quals, fins a data d’avui, i en relació a l’estat de conservació aquest estiu de Can Barba, l’Alcalde no m’ha lliurat informe descriptiu de l’estat de conservació de l’espai natural propietat de l’Ajuntament, fent constar perquè no s’han fet, presumptament, les tasques de manteniment d’acord al pactat, i a les mes elementals normes de prevenció d’incendis, havent sol·licitat també copia de les mesures adoptades a l’edifici de Can Barba en relació a la prevenció de riscos i seguretat d’acord a la normativa vigent d’aplicació. Sol·licituds efectuades per escrit de dates 9 de juny núm.2006/3775 i de 25 d’agost núm. 2006/3775.
- - -
Pregunta.- Motius pels quals l’Alcalde de Cabrils adjudica de forma reiterada y quasi en exclusiva, a una mateixa empresa totes les actuacions musicals i d’altre índole, inclosa la contractació de personal per la Mostra Gastronòmica, argumentant en cadascun dels decrets que,” es tracta d’un contracte menor de serveis”. (qüestió, que segons diu l’Alcalde, te present, pág.35 acta del ple de 28.09).
S’ha de tenir en compte que només en el mes d’agost aquesta reiteració de “ contractes menors” han suposat per la hisenda municipal aproximadament una despesa de 66.290 € ( 11,- Mlls de pessetes).
- - -
Pregunta.- Pot informar-me l’Alcalde en quina situació es troben les subvencions sol·licitades per tal de finançar la instal·lació de la gespa artificial al nostra camp de futbol ?
- - -
Pregunta.- Quan te previst l’Alcalde sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació inicial del Pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2007?
- - -
Veïns Independents de Cabrils
Àrea d’informació i Participació
viccabrils@gmail.com

06 de novembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -Novembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

Esperem la vostra assistència.
----------------------------------------
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia d’avui mateix, amb el número 1470 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 9 de novembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :

ORDRE DEL DIA


I.- Part Resolutiva


1.- Aprovació, si s’escau dels esborranys de les actes de les sessions, ordinària de data 28 de setembre i extraordinàries de dates 3 d’octubre i 18 d’octubre, totes elles de l’any 2006.
2.- Presa de possessió del regidor Sr. Xavier Badia Campos.
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l'Organisme Autònom Museu Municipal.
4.- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions.
5.- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Cabrils.
6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cabrils (cessió d'ús d'un etilòmetre).
7.- Creació de llicència d'auto-taxi.
8.- Modificació dels Estatuts del Consorci Parc de la Serralada Litoral.
9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007.
10.- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost.

II.- Part de control

11.- Resolucions de l'alcaldia.
12.- Mocions dels grups polítics municipals.
13.- Precs i Preguntes.
Cabrils. 6 de novembre de 2006

Signat per la secretària interventora,

Com comentari previ a la celebració de la sessió, informar que dins el punt 9 de l’ordre del dia,- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007-, l’equip de govern (CIU, PSC i GEC) proposa pujades del 3,50% de l’IBI , de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, com més significatives.
Un cop celebrat el Ple informarem dels temes tractats així com del resultat de la votació pel que fa a l’increment de la pressió fiscal.

03 de novembre 2006

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Com manifestàvem en la nostra acta fundacional, un model de convivència sòlid i cohesionat ha de recollir la veu i la participació de tots els col·lectius que integren una comunitat.
Per tal de fer realitat un procés d’aquest tipus, cal tenir un Ajuntament preparat per donar el màxim d’informació, i també preparat per admetre, analitzar i donar resposta a tots el suggeriments que, de manera fonamentada, li siguin presentats, ja sigui pels ciutadans o pels seus legítims representants, els regidors.

A Cabrils, les Urbanitzacions així com d’altres nuclis urbans , malgrat que agrupen la gran majoria de veïns i electors del poble, i contribuir impositivament, en alguns casos, per damunt d’altres ciutadans, han estat històricament un col·lectiu desatès, considerats com a “nou vinguts” sense cap veu ni possibilitat real de participació. Cal tenir en compte que gràcies a l'especial i professional dedicació de les diferents Juntes de les Entitats Urbanístiques de Conservació, les urbanitzacions han mantingut un òptim nivell de manteniment, encara que això sí, amb l'injust sobrepreu de tenir que assumir costos, que amb el nivell de recaptació que tenim, deurien d’ésser assumits per l'Administració en aquest cas l'Ajuntament.

Només pel fet de presentar-nos a les passades eleccions municipals de l’any 2003, i aconseguir un regidor, el VIC ja va obtenir la primeria victòria per a tot aquells cabrilencs que viuen fora del casc urbà, per aquest motiu, i per primera vegada, la resta de formacions polítiques es van veure obligats a incloure les Urbanitzacions en els seus programes electorals, fins i tot s’ha creat la figura de la regidoria d’urbanitzacions. Però també va ser un èxit per tots els ciutadans que vivint al casc urbà també ens van votar, en definitiva , vàreu triar, una opció, un model, i una veu, que actuant com a abanderat en el compromís de la gestió, ha assolit un deure en l’exigència de la legalitat.

Malgrat tot, el tema de la informació i la participació va ser a l’inici de la legislatura sistemàticament vulnerat, primer per l’anterior alcalde en la primera etapa d’aquesta legislatura, i ara, encara que en menor mesura, per l’actual alcalde convergent. Recordem que l'actual alcalde i el seu grup municipal del CIU són socis de govern del PSC i GEC des de l'inici de l’actual mandat. Però continuarem lluitant per tal de que la informació i la participació dins el respecte a la pluralitat, sigui finalment instaurat a l’Ajuntament de Cabrils.

Aquest es un dels motius, prou important en democràcia, pels quals hem cregut oportú iniciar un segon estadi de comunicació amb els ciutadans per la via d’un blog. Mantindrem però les comunicacions via correu electrònic com fins ara per a tots aquells ciutadans que així ho desitgin.

Anirem informant dons de la nostra activitat municipal, intercalant la feina feta, amb els assumptes del dia a dia dins el nostre Ajuntament.

Amb la esperança d'ésser útils comencem aquesta nova etapa d'informació utilitzant l'eina d'internet, en el ben entès, que escoltarem, idees, propostes, i arguments que ajudin a millorar l’acció del VIC, però també ens posicionarem clarament en el fet que no acceptarem comentaris despectius i/o menyspreants cap a les persones i/o entitats, partits polítics, etc., per tant, preguem a aquells habituals de la desqualificació anònima s'abstinguin, nosaltres anem per feina mitjançant critiques constructives aportant les corresponents propostes alternatives i emplaçant-vos a tots vosaltres mitjançant l’ús de les noves tecnologies a fer el que nosaltres fem per Cabrils.

Volem ser la veu dels nostres conciutadans en el si de l’Ajuntament, per això agrairem que ens comuniqueu tot allò que creieu oportú, o aquelles qüestions que vulgueu conèixer millor, sempre en relació al nostre poble.

Us esperem en aquest blog que avui posem en marxa.

Cordialment

Alfred Serrano
Portaveu del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

28 d’octubre 2006

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS

Breu nota informativa en relació a la fundació del nostre partit polític i motius que ens van du a fer-ho.

El 27 de gener de l’any 2003 es va protocolitzar davant Notari la constitució del nostre Partit Polític d’àmbit local Veïns Independents de Cabrils.

A l’acta fundacional dèiem que el nostre grup és una formació política oberta a tots els veïns i residents que es troben amoïnats per la degradació que el nostre poble ve patint en els darrers anys, malauradament aquesta degradació, segons el nostre criteri, ha continuat en el decurs d’aquesta legislatura.

L’únic interès que ens uneix és el de consolidar un grup capaç de governar el nostre Ajuntament des de la professionalitat i l’eficàcia en la gestió, l’exigència en el compliment de la legalitat i lluny de les lluites entre partits. Tot, amb el compromís d’adoptar, com a objectiu prioritari de govern, aquelles mesures que garantitzin la preservació futura d’un bon nivell de qualitat de vida que els cabrilencs ens mereixem, per això em triat aquest poble per viure.

Per tal de garantir la consecució d’aquest objectiu, la nostra candidatura estava, i tornarà a estar integrada, per ciutadanes i ciutadans amb formació, experiència i competència provada i demostrable en la impulsió i gestió professional dels diferents continguts específics proposats en el programa electoral del 2003.

Com tots coneixen vàrem aconseguir un regidor gràcies al vot de 269 ciutadans, el 10.3% dels vots totals, per davant de dos partits tradicionals. Tenim l’objectiu de repetir el mateix perfil dels candidats davant les properes eleccions municipals del maig de l’any vinent, créixer per tal d’ésser més decisius en les decisions consistorials , així com en la formació de majories, i que la nostra veu, i propostes siguin tingudes en compte.

Benvinguts al vostre blog d’informació.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels