06 de novembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -Novembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

Esperem la vostra assistència.
----------------------------------------
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia d’avui mateix, amb el número 1470 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 9 de novembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :

ORDRE DEL DIA


I.- Part Resolutiva


1.- Aprovació, si s’escau dels esborranys de les actes de les sessions, ordinària de data 28 de setembre i extraordinàries de dates 3 d’octubre i 18 d’octubre, totes elles de l’any 2006.
2.- Presa de possessió del regidor Sr. Xavier Badia Campos.
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l'Organisme Autònom Museu Municipal.
4.- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions.
5.- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Cabrils.
6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cabrils (cessió d'ús d'un etilòmetre).
7.- Creació de llicència d'auto-taxi.
8.- Modificació dels Estatuts del Consorci Parc de la Serralada Litoral.
9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007.
10.- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost.

II.- Part de control

11.- Resolucions de l'alcaldia.
12.- Mocions dels grups polítics municipals.
13.- Precs i Preguntes.
Cabrils. 6 de novembre de 2006

Signat per la secretària interventora,

Com comentari previ a la celebració de la sessió, informar que dins el punt 9 de l’ordre del dia,- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2007-, l’equip de govern (CIU, PSC i GEC) proposa pujades del 3,50% de l’IBI , de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, com més significatives.
Un cop celebrat el Ple informarem dels temes tractats així com del resultat de la votació pel que fa a l’increment de la pressió fiscal.

1 comentari:

Francesc Ponsa ha dit...

Benvolgut Alfred i demés companys del VIC,
Benvinguts a la blogosfera cabrilenca. De ben segur serà de molta utilitat poder contrastar l'actualitat política de Cabrils amb el VIC. Reflexió, debat, respecte i informació.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels