30 d’abril 2008

INFORMACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – ABRIL 2008 (II)

Segon Ple desprès de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Breu informació de l’únic punt proposat pel “nou equip de govern”:


Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de les acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008.

En aquest punt el nostre regidor va apuntar que a l’acta no hi constava la seva intervenció en el sentit de que les retribucions que s’assignen a l’alcalde suposen un increment de 8.764,49 €/any, un 33,33% més en relació al sou de l’anterior alcaldessa.

Punt 2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr Xavier Albella Santamaria del grup municipal del VIC i designació de nou regidor en substitució.

Punt 3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors.

En aquest punt es van aprovar 4 factures, la més antiga del maç del 2007 per un import total de 2.914,62 €.

Punt 4.- Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet, presentada pels grups municipals de CIU i VIC.

Els dos grups vam presentar conjuntament una moció en defensa dels drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

Punt 8.- Mocions dels grups polítics municipals.

No es va presentar cap.

Punt 9- Precs i Preguntes.

Transcrivim algunes de les preguntes fetes pel nostre portaveu:

Al Regidor de Participació, Comunicació i Atenció Ciutadana

Quan te previst iniciar els tràmits per tal de que es constitueixi el Ple del Consell Consultiu de la Gent Gran de Cabrils ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el nou servei d’informació ciutadana a través del sms ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el Pla de Participació Ciutadana de Cabrils 2007/2011 ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el Pla de Comunicació estratègic de Cabrils 2007/2011 ?

Perquè no estan publicades a la web de l’ajuntament les Ordenances Fiscals per al 2008 ?

Quan te previst iniciar els tràmits per tal de que es constitueixi el Consell assessor urbanístic format per un representant de cada partit polític i especialistes en urbanisme i medi ambient ? (Punt 3.1 pàg. 3 declaració de voluntats dels que van fer la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el full de ruta que fixi el creixement poblacional de Cabrils i que contempli i planifiqui les necessitats futures del poble?

A la Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (Que va excusar la seva assistència al Ple )

En quina fase te la elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible, i quina data te prevista per sotmetre’l a la seva aprovació ?

En conseqüència per quina data te prevista la constitució de la Taula de mobilitat ?

En quina fase es troba l’establiment de la ZONA 30 dins la seva Moció de Pacificació del trànsit urbà ?

Es veritat que els dies 5 i 6 d’abril han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un agent de policia ?

Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

Quins son els esdeveniments, alguns aliens a l’Ajuntament, que han provocat que es procedeixi a modificar la estructura organitzativa de l’àrea de seguretat ciutadana ? ( decret de cessament del cap de la policia )

En conseqüència quina és la nova estructura organitzativa de l’àrea de seguretat ciutadana?

Quina data te prevista per la provisió definitiva del lloc de treball de caporal de la policia local ? (Ja estava en la plantilla d’anys anteriors)

En el darrer ple li vaig preguntar si vostè havia donat el vistiplau a la renovació dels contractes dels quatre agents de la nostra policial local signant la corresponent proposta, responent vostè que no havia signat cap proposta de renovació. Com es possible que el delegat sindical em manifesti que ell ha vista la seva signatura en dit document i vostè ho negui? Qui està mentint ? El document té registre de sortida nª 63/2008 del RGS. Que per cert a data d’avui no es troba-

A la Regidora de Medi Ambient

Per quina data te prevista la Implantació a la xarxa de carril bici que connecti els punts d’afluència dels usuaris potencials ?

Quins son a Cabrils els punts d’afluència dels usuaris potencials ?

Quines mesures administratives pensa proposar la seva regidoria per a la suspensió de festes rave que no estiguin preceptivament autoritzades i quan aquestes se celebrin en l’àmbit territorial del Parc de la Serralada Litoral ? (Directrius del Parc de la Serralada litoral)

A la Regidora de Salut i Consum

Quines ajudes s’han sol·licitat a la Diputació de Barcelona, dins el pla de suport a les politiques locals de salut pública i en concret a la protecció dels animals de companyia ?

En quina situació es troba l’expedient de contractació del servei de manteniment del centre d’acollida i servei de recollida d’animals ? (decret 276 d'aprovació de factures)

Amb data 4 de març vaig informar (Instancia 1655) que el dia 6 de març havia convocada una reunió sobre l’Assaig de l’Agència de Salut Pública al Maresme Central, assistència que va ser confirmada, el motiu de dita reunió era informar-nos dels projectes i activitats dutes a terme durant l’any 2007 i sobre aquelles qüestions que es volguessin plantejar en relació al conveni signat el 9 d’octubre de 2006. Va assistir-hi una representació del nostre Ajuntament? En cas afirmatiu se’ns informarà del tractat en dita sessió?

Amb data 6 de març vaig informar (Instancia 1706) que el dia 11 de març havia convocada unes jornades sobre Alimentació saludable dins el marc de la salut pública a l’àmbit local, organitzat per l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. Va assistir-hi una representació del nostre Ajuntament? En cas afirmatiu se’ns informarà del tractat en dita sessió?

A l’alcalde

Amb data 20 de març per decret 249 es va aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient disciplinari número 131/2007 incoat a un agent de la policia local sent el que parla part interessada, perquè no se m’ha donat trasllat de dita actuació ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases per a la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de tres places de bidell per les escoles i pel centre cívic ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases que han de regular el procés selectiu per a cobrir interinament per substitució, una plaça d’administrativa adscrita las serveis econòmics ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases que han de regular el procés selectiu per a cobrir interinament per substitució, una plaça d’auxiliar administrativa adscrita las serveis jurídics i recursos humans?

Perquè en la relació de decrets que se’ns va lliurar el dia 11 d’abril, el decret 265 de 31.03.08 diu “Aprovar la modificació de pressupost número 3 del 2008 per incorporació de romanents de crèdits ? i el decret en realitat es correspon a Revisió de preus contracte arrendament local per oficina de correus ? tal com diu la relació que s’incorpora al Ple ?

Tenen previst proposar dita modificació de crèdit ? o es tractava d’una errada ?

A la Regidora de Gestió d'Urbanitzacions

En relació a les seva afirmació en el darrer Ple ( Pag. 14 de l’acta) . En quina fase es troba la elaboració del Pla director de manteniment de les urbanitzacions recepcionades ?

S’ha començat a executar les tasques pel tancament de parcel·les i realització de les voreres ? (En el darrer Ple va dir que no tenia constància)
----------------------------------------------------

La majoria de les preguntes no van ser contestades argumentant que encara no tenen enllestit el pressupost, quan se’ns lliuri l’acta de la sessió els hi donarem trasllat literal de les “no respostes”

PREGUNTES DEL PLE ANTERIOR PENDENT DE RESPOSTA

A la regidora de Seguretat Ciutadana (Absent)

Es veritat que aquesta passada Setmana Santa han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un agent de policia ? ÉS A DIR, SOLAMENT HABIA DE GUÀRDIA UN AGENT DE POLICIA.

- Va contestar l’alcalde que això havia passat altres vegades -

Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

- Va contestar l’alcalde que si -

Al Regidor de Participació, Comunicació i Atenció Ciutadana

Pregunta pàg. 13 de l’acta Quina quantitat de butlletins és la que s’ha deixat de repartir ?

- Va contestar que 200 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desprès de dos mesos governant els de la II MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2008) presenten un sol punt al Ple, veurem el que son capaços de gestionar, ja en aquest dos mesos la única cosa que han fet és "desfer" el que CIU+VIC varem fer. (han prescindit dels quatre policies joves i l’advocada, han despatxat al nou cap de la policia, han prescindit de la secretaria interventora, de l’arquitecte extern i l’advocat assessor urbanístic, tots ells amb els seus corresponents contractes, tal com diu la Llei de contractes de les administracions públiques, tot torna a ser “com abans” , i per a donar fe d’això ja ha tornat l’antic“assessor-legal-urbanístic-“,sense contracte(presumptament) “com abans” ..............tot torna a ser "com abans" -el gran leif -motiv II MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2008)- ...................................................... "com abans".............“estem treballant”.............. “és pel be del poble”..............etc. etc. etc. ..................................... "com abans".

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

22 d’abril 2008

SUBVENCIONS SOLICITADES PER L’EQUIP DE GOVERN DE CIU i VIC PER AL PERÍODE 2008/2011 i 2012

Detallem, per ordre de prioritat, les subvencions sol·licitades per l’equip de govern de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils per tal de finançar els projectes de futur que teníem previst dur a terme en aquesta legislatura.

Construcció de piscina coberta retràctil i vestidors ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 675.000 €
Generalitat ( PUOSC) 1.625.000 €

Reforma d’edifici per escola de música ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 150.360 €
Generalitat ( PUOSC) 279.240 €

Estudi per la restauració i aprofitament de pous de captació d’aigua ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 15.000 €

Intervenció en les parades d’autobús per garantir la seguretat dels usuaris ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 24.000 €

Intervenció, tractament i reparacions d’humitats a les parets de la Biblioteca ( per al 2009 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 66.904 €

Execució del Pla d’accessibilitat per l’Escola Bressol ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 53.008 €

Execució del Pla d’accessibilitat per minusvàlids als lavabos de la Biblioteca ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 69.290 €

Execució del Pla d’accessibilitat per al CEIP l’Olivera ( per al 2009 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 184.135 €

Adequació de la Infraestructura per a la prevenció d’incendis del CEIP l’Olivera ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 30.000 €

Realització adequació del projecte de la instal·lació elèctrica del CEIP l’Olivera ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 25.000 €

Arrengament dels sanitaris del CEIP l’Olivera( per al 2009 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 15.000 €

Eliminació d’abocador per restauració del torrent entre el carrer Burriach i camí de Cabrera ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 25.000 €

Aplicació del Pla Municipal d’adequació de la il·luminació exterior ( per al 2008 -2009)
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 1.195.224 €

Intervenció en parcs i places per fer-los accessibles ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 28.000 €

Intervenció en carrers del casc urbà per fer-los accessibles( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 620.000 €

Instal·lació de nous hidrants( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 25.000 €

Reurbanització carrers del nucli urbá ( per al 2011 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 185.842 €
Generalitat ( PUOSC) 345.135 €

Urbanització darrer tram del carrer Can Blanch ( per al 2010 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 42.000 €
Generalitat ( PUOSC) 78.000 €

Edifici de nova planta per equipament municipal ( per al 2010 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 118.125 €
Generalitat ( PUOSC) 219.375 €

Reurbanització de l’avinguda de la Llobatera, sector nord ( per al 2009 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 200.000 €
Generalitat ( PUOSC) 529.100 €

Urbanització d’un tram del Passeig de Cabrils ( per al 2011 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 100.000 €
Generalitat ( PUOSC) 318.500 €

Renovació de la instal·lació de so del Centre Cívic ( per al 2008 )
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 5.796 €

Mobiliari exterior de jocs infantils per al nou CEIP Mas Maria ( per al 2009)
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 37.000 €

Tractament, actuació terapèutica de les bigues de fusta del sostre del Centre Cívic ( per al 2009)
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 50.000 €

Reparació Fusteria i finestres del Centre Cívic ( per al 2009)
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 35.000 €

Adaptació i modernització de la instal·lació elèctrica del Centre Cívic ( per al 2009)
Subvencions sol·licitades:
Diputació XBMQ 2008/2011 20.000 €

XBMQ ( Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona)
PUOSC ( Pla únic d’obres i serveis de Catalunya - Generalitat de Catalunya )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esperem que el nou equip de govern sortit de la II MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2008) respecti les prioritats establertes en benefici del nostre poble, ja que moltes de les actuacions que CIU i VIC teníem previst iniciar, són fruit de la paràlisis en que es va veure immers el nostre poble com a conseqüència de la primera MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2001) orquestrada pel mateix personatge i els que des de l’ombra li donen suport.


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

21 d’abril 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 24 d’abril a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.


ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Xavier Albella Santamaria del grup municipal del VIC i designació de nou regidor en substitució.

3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors.

4.- Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet, presentada pels grups municipals de CIU i VIC.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l’alcaldia.
8.- Mocions dels grups polítics municipals.
9.- Precs i Preguntes.

-------------------------------------------------------

Esperem la seva assistència.
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

02 d’abril 2008

INFORMACIÒ DE LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – MARÇ 2008 (I)

PRIMER PLE DESPRÈS DE LA MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:
Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3 de març de 2008.

El nostre grup, llògicament, va votar en contra de l’acta de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II

Punt 2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Lluís Vega Rodríguez del grup municipal de CIU i designació de nou regidor en substitució.

Punt 3.- Modificació del règim de dedicació de l’alcalde.

Primera gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils. -Donar suport perquè l'alcalde aconsegueixi apujar-se el sou un 34 % -
És en aquest punt on ja es comença a aplicar la famosa "llei colomer" llei que es va fer molt "popular" desprès de la primera MOCION DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (any 2001 Moció I )
Vegin com el líder de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II es puja el sou de forma "sibil·lina".
L’alcaldessa Sra. Lina Morales (CIU) i el seu antecessor (CIU) dedicaven jornada completa(40 hores setmanals) per a exercir les funcions pròpies de l’alcaldia, doncs bé l’autor de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II, reduirà la seva dedicació a 30 hores setmanals amb el mateix sou.
Com primera “gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils.” el flamant nou alcalde, amb el vot favorable dels de la MOCIO II, aconsegueix apujar-se el sou un 34% ( 8.800 euros l’any més que els seus antecessors de CIU).
Si aquesta es la primera gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils (així es defineixen) , que Deu ens agafi confessats.

Punt 4.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del ple.

En aquest punt el que fa el nou equip de govern i novament en aplicació de la “llei colomer”i per tal de demostrar com entenen el consens, és cessar als regidors de CIU i VIC de tots els Òrgans Col·legiats competència del Ple.
Transcripció literal de la intervenció del portaveu del VIC: Estan vostès, per la majoria que tenen, de contar o no amb la participació del meu grup i del de CIU, però vegin la diferencia de tarannà, nosaltres amb més o menys encert, varem proposar a tots els portaveus del grups a participar com representants en aquest òrgans, vostès no ho van acceptar.
Ara ha cregut convenient cessar-nos, res a dir, és la democràcia, però això alcalde, no és la ma estesa com va dir en el seu discurs de presa de possessió
Els nomenaments que nosaltres els hi varem proposar coincideixen en la seva practica als que vostès ara proposen.

Punt 5.- Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya a l’ajuntament de Cabrils com a titular d’una llar d’infants

Com es lògic es va acceptar la subvenció destinada a l’escola bressol que ens atorga el departament d’Educació.
Punt 6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia número 184, 185 i 186, de data 4 de març de 2008, relatius a la nova organització municipal.

Es tracta dels nomenaments de tinents d’alcalde i les diferents responsabilitats que ostentaran els regidors autors de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II

Punt 7.- Resolucions de l’alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

Per consultar les actes de la Junta de Govern Local del 25 de febrer, JGL del 26 de febrer i del 28 de febrer cliqueu aquí.(Dites actes corresponen a l’equip de govern de CIU+VIC)

Punt 8.- Mocions dels grups polítics municipals.

No es va presentar cap.

Punt 9- Precs i Preguntes.

Transcrivim algunes de les preguntes fetes. El nostre portaveu, en relació a la situació del cos de policia va efectuar les següents preguntes a la regidora de Seguretat Ciutadana :

1.- Es veritat que aquesta passada Setmana Santa han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un sol agent de policia ? És a dir, solament havia de guàrdia un agent de policia.

La regidora va contestar que ho farà en el proper Ple.

O no va voler contestar (està en el seu dret) o no està al corrent del que succeeix a la policia. Podem assegurar que està puntualment informada del que succeeix. Valorin vostès el que cal pensar d’una altre gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils (així es defineixen).

2.- Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

Evidentment sense resposta

3.- He tingut coneixement que vostè va donar el seu vistiplau a la renovació dels contractes dels quatre agents de la nostra policial local signant la corresponent proposta.
- Es això cert ?
- Perquè, i qui, no ha respectat la seva encertada decisió ?

Resposta de la regidora NO !

Dilluns sol·licitarem còpia de dita proposta, (proposta que els delegats sindicals han vist signada per la regidora), i un cop obri en el nostre poder sol·licitarem les pertinents explicacions.

Transcripció de alguns dels Precs i preguntes del regidor del V.I.C. Xavier Albella:

Precs:
Prego consti en acta que cap dels regidors i regidores que ocupen les regidories de les que he estat responsable els darrers mesos, s’ha posat en contacte amb mi. Per tant entenc que estan al corrent dels assumptes que pertanyen a les mateixes.
Es lògic que quan s’entra de nou a governar no hi així cap interès per conèixer en quin estat es troben els projectes començats pel antic govern?. Es clar que per continuar mantenint les mentides amb les que s’ha donat suport a la moció de censura, i justificar que l’equip de govern no ha “fet res” no volent conèixer tots els projectes que estaven engegats, a punt de sortir en els propers dies i adjudicar-se implícitament el mèrit, típic del Sr. Colomer (PSC), mentider contumaç i plagiari demostrat, ara amb la convinença dels seus gregaris GPC, ICV i ERC-Consens.

. Hem de recordar que hem estat governant set mesos. Pocs exemples de molts temes a punt de tancar:
L’adjudicació del contracte de la recollida de la brossa orgànica i el rebuig havent rebaixat el cost en 28000 euros respecte de la proposta que ens trobarem de la anterior legislatura (Sr. Colomer, etc).
L’adjudicació per fer d’una vegada per totes, les voreres i tancaments de les parcel·les de propietat municipal que, costa de creure, però en molts del àmbits de Cabrils són les úniques que estan sense fer (sis anys de Sr. Colomer).
Compra i “plàning” per la instal·lació de 80 fixadors de contenidors de brossa.
Cens de pous d’aigua de propietat municipal, així com el seus estat d’ús actual per tal de fer les actuacions pertinents de cara a pal·liar el problema de la sequera.
Inventari de totes les zones verdes i parterres del municipi per tal de donar servei de manteniment a tot el territori (no només al casc urbà), inclosa- la partida econòmica necessària en els pressupostos d’aquest any.
Ja no entrem aquí en totes les tasques portades a cap durant aquests set mesos per tal de solucionar els molts problemes existents així com en l’avanç significatiu en el protocols que s’han de seguir per tal de poder executar les obres necessàries a fi de procedir a la recepció de les urbanitzacions encara no recepcionades.

Pregunta al Sr. Ponsa (ERC-Consens) com a regidor de comunicació:
Perquè han deixat de repartir el butlletí municipal?
Resposta resumida:
No s’està d’acord en aquest sistema.....
Hem pot dir quantes revistes s’han deixat de repartir?
Contesta:
No ho sé, li contestaré.....
Quan pensen tornar a editar el proper butlletí:
Contesta:
No ho sabem, ho estem estudiant.....
La realitat es la següent:
Només entrar al govern, PSC-GPC-ICV i ERC-Consens, producte de la moció de censura contra CIU i VIC, VAN DONAR L’ORDRE DE NO REPARTIR MÉS EL BUTLLETÍ MUNICIPAL.
Aquest govern te tot el dret i la obligació de buscar els sistemes d’informació mes adients per tal de millorar la comunicació amb els ciutadans, principi també defensat per ells a la oposició i, naturalment per nosaltres. Trobo del tot contradictori amb aquest principi que, mentres no decideixin trobar un sistema millor segons ells (es curiós que es faci una moció de censura per “millorar” la feina del antic equip i quan s’entra a governar i amb un tema tan simple i després de nou mesos de “planificació”) , ho hagin “de estudiar” mentres, boicotegen aquest mitjà d’informació, tenint en compte, al mateix temps, el malbaratament dels recursos del l’ajuntament ja que les publicacions estaven editades.

Pregunta a la Sra. Blanco (PSC) regidora d’urbanitzacions:
S’han començat a fer les voreres i els tancaments de les parcel·les de propietat municipal que han estat recientment adjudicats....(equip govern CIU-VIC)
Resposta:
No ho sé.
Pensen fer el manteniment dels parterres, voreres, carrers i zones verdes de les urbanitzacions?
Contesta resumida:
Donarem el servei nomes a les urbanitzacions recepcionades i en funció de les disponibilitats econòmiques, després “d’estudiar-les” (de nou).....

CONCLUSIÓ: SEMPRE “ESTUDIEN”, MAI S’ACABEN D’OBTENIR “EL TÍTOL”.

Seguirem igual, discriminació dels barris de Cabrils (urbanitzacions) que hauran de seguir pagant un “plus” a traves de quotes de les entitats urbanístiques de conservació si volen comptar amb un entorn digne.

El “top ten” de les contestes en el ple, li adjudico a la Sra. Mercé Fernández (ICV), mes aviat perquè no em va contestar cap i a cada pregunta feta contestava el Sr. Colomer. Sóc benèvol amb el mot “contestar”, el que va fer es parlar sense dir res, típic dels mediocres aspirants a viure de la política.
Exemple:
Quan pensen fer la neteja de les franges antiincendis Sra. Mercé Fernández?
Contesta del Sr. Colomer,
.......ho farem quan toqui.
Quan "tocarà"?. Aquest any s’inclourà dins dels pressupostos la partida econòmica necessària?.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels