30 d’abril 2008

INFORMACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – ABRIL 2008 (II)

Segon Ple desprès de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Breu informació de l’únic punt proposat pel “nou equip de govern”:


Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de les acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008.

En aquest punt el nostre regidor va apuntar que a l’acta no hi constava la seva intervenció en el sentit de que les retribucions que s’assignen a l’alcalde suposen un increment de 8.764,49 €/any, un 33,33% més en relació al sou de l’anterior alcaldessa.

Punt 2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr Xavier Albella Santamaria del grup municipal del VIC i designació de nou regidor en substitució.

Punt 3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors.

En aquest punt es van aprovar 4 factures, la més antiga del maç del 2007 per un import total de 2.914,62 €.

Punt 4.- Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet, presentada pels grups municipals de CIU i VIC.

Els dos grups vam presentar conjuntament una moció en defensa dels drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

Punt 8.- Mocions dels grups polítics municipals.

No es va presentar cap.

Punt 9- Precs i Preguntes.

Transcrivim algunes de les preguntes fetes pel nostre portaveu:

Al Regidor de Participació, Comunicació i Atenció Ciutadana

Quan te previst iniciar els tràmits per tal de que es constitueixi el Ple del Consell Consultiu de la Gent Gran de Cabrils ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el nou servei d’informació ciutadana a través del sms ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el Pla de Participació Ciutadana de Cabrils 2007/2011 ?

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el Pla de Comunicació estratègic de Cabrils 2007/2011 ?

Perquè no estan publicades a la web de l’ajuntament les Ordenances Fiscals per al 2008 ?

Quan te previst iniciar els tràmits per tal de que es constitueixi el Consell assessor urbanístic format per un representant de cada partit polític i especialistes en urbanisme i medi ambient ? (Punt 3.1 pàg. 3 declaració de voluntats dels que van fer la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Quina data te prevista per presentar-nos a tots els grups municipals el full de ruta que fixi el creixement poblacional de Cabrils i que contempli i planifiqui les necessitats futures del poble?

A la Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (Que va excusar la seva assistència al Ple )

En quina fase te la elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible, i quina data te prevista per sotmetre’l a la seva aprovació ?

En conseqüència per quina data te prevista la constitució de la Taula de mobilitat ?

En quina fase es troba l’establiment de la ZONA 30 dins la seva Moció de Pacificació del trànsit urbà ?

Es veritat que els dies 5 i 6 d’abril han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un agent de policia ?

Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

Quins son els esdeveniments, alguns aliens a l’Ajuntament, que han provocat que es procedeixi a modificar la estructura organitzativa de l’àrea de seguretat ciutadana ? ( decret de cessament del cap de la policia )

En conseqüència quina és la nova estructura organitzativa de l’àrea de seguretat ciutadana?

Quina data te prevista per la provisió definitiva del lloc de treball de caporal de la policia local ? (Ja estava en la plantilla d’anys anteriors)

En el darrer ple li vaig preguntar si vostè havia donat el vistiplau a la renovació dels contractes dels quatre agents de la nostra policial local signant la corresponent proposta, responent vostè que no havia signat cap proposta de renovació. Com es possible que el delegat sindical em manifesti que ell ha vista la seva signatura en dit document i vostè ho negui? Qui està mentint ? El document té registre de sortida nª 63/2008 del RGS. Que per cert a data d’avui no es troba-

A la Regidora de Medi Ambient

Per quina data te prevista la Implantació a la xarxa de carril bici que connecti els punts d’afluència dels usuaris potencials ?

Quins son a Cabrils els punts d’afluència dels usuaris potencials ?

Quines mesures administratives pensa proposar la seva regidoria per a la suspensió de festes rave que no estiguin preceptivament autoritzades i quan aquestes se celebrin en l’àmbit territorial del Parc de la Serralada Litoral ? (Directrius del Parc de la Serralada litoral)

A la Regidora de Salut i Consum

Quines ajudes s’han sol·licitat a la Diputació de Barcelona, dins el pla de suport a les politiques locals de salut pública i en concret a la protecció dels animals de companyia ?

En quina situació es troba l’expedient de contractació del servei de manteniment del centre d’acollida i servei de recollida d’animals ? (decret 276 d'aprovació de factures)

Amb data 4 de març vaig informar (Instancia 1655) que el dia 6 de març havia convocada una reunió sobre l’Assaig de l’Agència de Salut Pública al Maresme Central, assistència que va ser confirmada, el motiu de dita reunió era informar-nos dels projectes i activitats dutes a terme durant l’any 2007 i sobre aquelles qüestions que es volguessin plantejar en relació al conveni signat el 9 d’octubre de 2006. Va assistir-hi una representació del nostre Ajuntament? En cas afirmatiu se’ns informarà del tractat en dita sessió?

Amb data 6 de març vaig informar (Instancia 1706) que el dia 11 de març havia convocada unes jornades sobre Alimentació saludable dins el marc de la salut pública a l’àmbit local, organitzat per l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. Va assistir-hi una representació del nostre Ajuntament? En cas afirmatiu se’ns informarà del tractat en dita sessió?

A l’alcalde

Amb data 20 de març per decret 249 es va aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient disciplinari número 131/2007 incoat a un agent de la policia local sent el que parla part interessada, perquè no se m’ha donat trasllat de dita actuació ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases per a la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de tres places de bidell per les escoles i pel centre cívic ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases que han de regular el procés selectiu per a cobrir interinament per substitució, una plaça d’administrativa adscrita las serveis econòmics ?

Perquè no s’ha donat trasllat als delegats sindicals de l’aprovació de les bases que han de regular el procés selectiu per a cobrir interinament per substitució, una plaça d’auxiliar administrativa adscrita las serveis jurídics i recursos humans?

Perquè en la relació de decrets que se’ns va lliurar el dia 11 d’abril, el decret 265 de 31.03.08 diu “Aprovar la modificació de pressupost número 3 del 2008 per incorporació de romanents de crèdits ? i el decret en realitat es correspon a Revisió de preus contracte arrendament local per oficina de correus ? tal com diu la relació que s’incorpora al Ple ?

Tenen previst proposar dita modificació de crèdit ? o es tractava d’una errada ?

A la Regidora de Gestió d'Urbanitzacions

En relació a les seva afirmació en el darrer Ple ( Pag. 14 de l’acta) . En quina fase es troba la elaboració del Pla director de manteniment de les urbanitzacions recepcionades ?

S’ha començat a executar les tasques pel tancament de parcel·les i realització de les voreres ? (En el darrer Ple va dir que no tenia constància)
----------------------------------------------------

La majoria de les preguntes no van ser contestades argumentant que encara no tenen enllestit el pressupost, quan se’ns lliuri l’acta de la sessió els hi donarem trasllat literal de les “no respostes”

PREGUNTES DEL PLE ANTERIOR PENDENT DE RESPOSTA

A la regidora de Seguretat Ciutadana (Absent)

Es veritat que aquesta passada Setmana Santa han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un agent de policia ? ÉS A DIR, SOLAMENT HABIA DE GUÀRDIA UN AGENT DE POLICIA.

- Va contestar l’alcalde que això havia passat altres vegades -

Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

- Va contestar l’alcalde que si -

Al Regidor de Participació, Comunicació i Atenció Ciutadana

Pregunta pàg. 13 de l’acta Quina quantitat de butlletins és la que s’ha deixat de repartir ?

- Va contestar que 200 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desprès de dos mesos governant els de la II MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2008) presenten un sol punt al Ple, veurem el que son capaços de gestionar, ja en aquest dos mesos la única cosa que han fet és "desfer" el que CIU+VIC varem fer. (han prescindit dels quatre policies joves i l’advocada, han despatxat al nou cap de la policia, han prescindit de la secretaria interventora, de l’arquitecte extern i l’advocat assessor urbanístic, tots ells amb els seus corresponents contractes, tal com diu la Llei de contractes de les administracions públiques, tot torna a ser “com abans” , i per a donar fe d’això ja ha tornat l’antic“assessor-legal-urbanístic-“,sense contracte(presumptament) “com abans” ..............tot torna a ser "com abans" -el gran leif -motiv II MOCIÒ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (2008)- ...................................................... "com abans".............“estem treballant”.............. “és pel be del poble”..............etc. etc. etc. ..................................... "com abans".

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels