21 d’abril 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 24 d’abril a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.


ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Xavier Albella Santamaria del grup municipal del VIC i designació de nou regidor en substitució.

3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors.

4.- Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet, presentada pels grups municipals de CIU i VIC.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l’alcaldia.
8.- Mocions dels grups polítics municipals.
9.- Precs i Preguntes.

-------------------------------------------------------

Esperem la seva assistència.
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels